Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 447

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  OZE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu rosnącej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego oraz czynników wpływających na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z elektromobilnością i generacją rozproszoną. W kolejnych częściach omówiono doświadczenia wynikające z istniejących instalacji i transformatora symetryzującego w sieciach nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the growing number of singe-phase photovoltaic installations and electric car charging stations on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents basic information about the normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current electromobility and distributed generation trends. The following sections present observations based on experience from existing load balancing transformer installations in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
PL
Pompy ciepła są chętnie – a czasem z konieczności dostosowania się do wymogów WT 2021 – stosowane w nowych budynkach i już od kilku lat budzą zainteresowanie inwestorów, którzy dążą do zmniejszenia zużycia energii. Odkąd pompy ciepła zostały uznane za urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, także inwestor instytucjonalny ma szansę skorzystać w ich przypadku z dofinansowania działań dotyczących wykorzystania OZE.
EN
In Poland an increase in the of number solar thermal collectors is observed in household applications. For economic and ecological profitability the creation of a solar thermal installation design in a proper manner is essential. In order to determine solar installations size, software calculating future solar heat gains is used. SHW software is an examples of such software. The aim of this work was to compare the simulation results with the real results of the solar installation operation. The comparison was performed by an example of a single-family house with flat plate collector installations located in south-east Poland. This installation supports domestic hot water preparation in a house occupied by four people (in two-year period of analyses). The additional heat source in this building is a gas boiler. Solar fraction parameter values were chosen for this comparison. Solar fraction is calculated as a ratio of solar heat gains used in the domestic hot water preparation process to the heat desired for domestic hot water preparation. The real results of Solar Fraction turned out to be higher than the simulation results from May to August (there were many days with Solar Fraction = 1). A difference of 20–50 percentage points was observed (Solar Fraction). Apart from this period no special differences were observed. Additionally analyses of differences between solar heat gains calculated by Get Solar simulation software with real values (for analyzed building) was performed. This simulation analysis was done before process of building installations.
PL
W Polsce obserwuje się wzrost liczby kolektorów słonecznych w zastosowaniach domowych. Dla opłacalności ekonomicznej i ekologicznej ważne jest właściwe zaprojektowanie instalacji solarnej. W celu ustalenia wielkości instalacji słonecznych stosuje się oprogramowanie do obliczania przyszłych zysków ciepła słonecznego. Program SHW jest jednym z przykładów takiego oprogramowania.Celem pracy było porównanie wyników symulacji z rzeczywistymi wynikami pracy instalacji solarnej. Porównanie przeprowadzono na przykładzie domu jednorodzinnego (z instalacją płaskich kolektorów słonecznych) położonego w południowo-wschodniej Polsce. Instalacja solarna obsługuje przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w domu zamieszkanym przez cztery osoby (w dwuletnim okresie analizy). Dodatkowym źródłem ciepła w tym budynku jest kocioł gazowy. Do porównania wybrano wartości parametru Solar Fraction. Solar Fraction jest obliczany jako stosunek zysków ciepła słonecznego wykorzystywanych w procesie przygotowania ciepłej wody użytkowej do ciepła pożądanego do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rzeczywiste wyniki frakcji słonecznej (w skali miesięcznej) okazały się wyższe od wyników symulacji w okresie od maja do sierpnia (było wiele dni z Solar Fraction = 1). Maksymalna różnica wyniosła 20–50 punktów procentowych (Solar Fraction). Oprócz tego okresu nie zaobserwowano żadnych szczególnych różnic. Dodatkowo przeprowadzono analizę osiągniętych różnic między zyskami ciepła słonecznego obliczonymi przez oprogramowanie symulacyjne Get Solar a wartościami rzeczywistymi (dla analizowanego budynku). Symulacja ta została wykonana przed procesem budowy instalacji.
EN
There are many financial ways to intensify the construction of new renewable energy sources installations, among others: feed in tariff, grants. An example of photovoltaic grant support in Poland is the “Mój Prąd” [My Electricity] program created in 2019. This program, with a budget of PLN 1 billion, is intended for households in which installations with a capacity range of 2–10 kWp have been installed. During its first edition 27,187 application were submitted. Over 98% of installations cost less than PLN 6,000/kWp. The total installed capacity is 151.3 MWp, which gives the average amount of co-funding per unit of power at the level of PLN 884.7/kWp. The average power of the installation on the national scale is 5.57 kWp, the indicator per 1000 inhabitants is 3.94 kWp, and per unit of area is 0.484 kWp/km2. These installations will produce around 143.5 GWh of electricity annually, contributing to the reduction of CO2 emissions by approximately 109,800 Mg per year. Most applications came from the Silesian Province (3855), which translated into the largest installed capacity of 21.82 MWp, as well as 4.81 kWp/1000 inhabitants and 1.77 kWp/km2 (over 3 times higher than the average in Poland).The installed capacity in the individual province was closely correlated with the population of the province (correlation coefficient – 0.95), while the installed capacity indicator per 1,000 inhabitants with insolation (0.80). The highest power ratio per 1000 inhabitants was achieved in the Podkarpackie Province and amounted to 5.05, and the lowest in the West Pomeranian Province (2.41).
PL
Istnieje wiele finansowych sposobów na intensyfikowanie budowy nowych instalacji OZE, m.in.: taryfa gwarantowana, dotacje. Przykładem grantowego wsparcia fotowoltaiki w Polsce jest powstały w 2019 roku program „Mój Prąd”. Program ten, z budżetem 1 mld zł, jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, w których zostały zainstalowane instalacje z przedziału mocy 2–10 kWp. Podczas jego pierwszej edycji zgłoszonych było 27 187 instalacji. Ponad 98% instalacji kosztowało mniej niż 6000 zł/kWp (z czteropunktową punktacją). Całkowita moc zainstalowana to 151,3 MWp, co daje średnią wielkość dofinansowania w przeliczeniu na moc na poziomie 884,7 zł/kWp. Średnia moc instalacji w skali kraju to 5,57 kWp, wskaźnik na 1000 mieszkańców to 3,94 kWp, a na jednostkę powierzchni 0,484 kWp/km2. Instalacje te pozwolą na wyprodukowanie ok. 143,5 GWh energii elektrycznej rocznie, przyczyniając się do redukcji emisji CO2 o ok. 109 800 Mg rocznie. Najwięcej wniosków pochodziło z woj. śląskiego (3855), co przełożyło się na największą moc zainstalowaną 21,82 MWp oraz wskaźnik 4,81 kWp/1000 mieszkańców i 1,77 kWp/km2 (ponad 3-krotnie wyższy niż średnia w Polsce). Zainstalowana moc w poszczególnych województwach była ściśle skorelowana z liczbą ludności województwa (współczynnik korelacji – 0,95), a wskaźnik mocy zainstalowanej na 1000 mieszkańców – z nasłonecznieniem (0,80). Najwyższy wskaźnik mocy/1000 mieszkańców (PPI) został osiągnięty w woj. podkarpackim i wyniósł 5,05, a najniższy w woj. zachodniopomorskim (2,41).
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą jednostkowych kosztów produkcji wodoru w procesie elektrolizy wody, tj. jej rozkładu na wodór i tlen pod wpływem przepływu prądu elektrycznego. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem energii elektrycznej z elektrowni i z odnawialnych źródeł energii (OZE).
PL
Udział ciepła z OZE w finalnym zużyciu ciepła w całej UE w 2017 roku wynosił 19,5%. Nowe cele wszystkich krajów członkowskich określone w projektach Krajowych Planów działań na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) zakładają, że w 2030 roku sumaryczne udziały ciepła z OZE w UE wzrosną do 36%. Komisja Europejska proponując nowe cele redukcji emisji CO2 na 2030 rok (wzrost z 40% do 55%), zapowiedziała jednocześnie, że udział OZE w ciepłownictwie wzrośnie z 36% do minimum 40%, co w szczególności dla Polski oznacza, że emisje CO2 z sektora ciepłowniczego muszą być radykalnie - zwłaszcza dzięki OZE - ograniczone.
PL
Dziś bezpieczeństwo energetyczne wymaga czegoś więcej niż kolejne wielkie bloki pojawiające się w ostatnich latach na mapie naszego kraju. Niezbędna jest dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii pierwotnej i w tym miejscu pojawia się kwestia OZE.
PL
Neo Energy Group to jedna z największych polskich spółek - realizatorów wielkoskalowych projektów OZE. Posiada w swoim portfelu gotowy do budowy projekt parku wiatrowego o mocy ok. 211 MW, jest ponadto zaangażowana w rozwój jednej z największych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce i Europie, o mocy zainstalowanej 244 MW.
PL
Zmieniająca się polityka klimatyczna i coraz bardziej restrykcyjne podejście do paliw kopalnych w znaczący sposób wpływają na funkcjonowanie przemysłu w Unii Europejskiej, a co za tym idzie – w Polsce. Czy polityka energetyczna to jedynie zagrożenia? Czy obecna sytuacja stwarza również jakieś szanse?
PL
W niniejszym artykule pragniemy wyjaśnić, co to jest sprzęt i jego wprowadzenie na rynek oraz chcemy przybliżyć zagadnienia kluczowych wymagań, jakie niosą ze sobą Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [1] i Ustawa o odpadach [2].
EN
In recent years, more and more renewable energy sources are connected to power system, which is enforced by law related to limiting the usage of conventional energy sources in order to reduce emissions of carbon dioxide and environ-mental pollution. The development of renewable energy sources infrastructure is associated with development of Smart Grid – an intelligent, integrated electricity network, in which the presence of renewable energy sources is one of the key elements. At the same time artificial intelligence is considered as a solution for solving problem with regulations in power distribution system with distributed generation and a way to support evolution of Smart Grid. In this article three kinds of intelligent computational techniques were used to operate Automatic Voltage Control relay. Comparison of these algorithms were made on the base of power flow data for nine different cases of power demand and system configuration.
PL
W artykule przeprowadzono analizę sytuacji małych elektrowni wodnych w Polsce. Scharakteryzowano specyfikę i zasadnicze zalety oraz wady budowania takich obiektów, a także wskazano potencjalne miejsca na ich budowę, aby lepiej określić możliwości rozwoju tego rodzaju elektrowni na terenie Polski. W dalszej części przeanalizowano efekty pracy warszawskiej małej elektrowni wodnej Potok Służewiecki na podstawie danych z 2019 roku. Przeprowadzona analiza ukazała problem braku optymalizacji produkcji energii. Omówione zostały istniejące w Polsce systemy wsparcia dla instalacji OZE oraz wyodrębniono te mechanizmy, które są najkorzystniejsze dla małych elektrowni wodnych, w tym mechanizmy dostępne dla małej elektrowni wodnej Potok Służewiecki.
EN
The article analyses the situation of small hydropower plants in Poland. The specificity and main advantages and disadvantages of building such facilities were characterized. In order to better define development opportunities for this type of power plant in Poland, potential places for their construction were indicated. The next part analyses the effects of the work of the small hydroelectric power plant Potok Służewiecki in Warsaw, based on data from 2019. The analysis showed the problem of the lack of optimization of energy production. The existing support systems for renewable energy installations in Poland were discussed. The mechanisms that are most favorable for small hydropower plants, including those available for the small hydropower plant Potok Służewiecki, were identified.
14
Content available remote Nowy charakter pracy bloków – czy więcej mocy to mniej mocy
EN
The energy transformation resulting from the European Union's policy poses many challenges for Poland. Apart from the obvious one, a need to develop renewable energy sources, it is equally important to provide energy security. This entails having enough power in the power system, which can be provided by controllable power plants only. Due to historical reasons most Polish power plants are coal-fired, which has recently become public enemy number one. However, owing to demanding investments in the energy sector, both in financial and time respect, the situation is not possible to be changed overnight. It is then necessary to maintain at least some of these units to ensure energy security. The problem the oldest units face, however, is scarce revenue. The article discusses the analysis of the interdependencies between the 100/200 MW class units and wind power plants and the 500/1000 MW class units. Also, the article points out other factors triggering the disadvantageous situation of the oldest units.
PL
Obecnie ciepło systemowe w Polsce funkcjonuje jeszcze w ramach tradycyjnego modelu rozliczeń na poziomie administratora obiektu czy budynku przyłączonego do sieci. Jednak cele „zielonego ładu” oraz droga do ich realizacji prowadzi przez digitalizację systemów ciepłowniczych i ich transformację na sieci 4G, a następnie poprzez 5G do standardu 6G. Tylko systemowe i całościowe podejście do transformacji sektora i uwzględnienie wzajemnych synergii z potrzebami budownictwa nowych standardów pozwoli na utrzymanie konkurencyjnej pozycji ciepła systemowego i na rozbudowanie zakresu działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Brzmiące dziś nieco obco pojęcia smart living, smart heating, Internet rzeczy (IoE) czy blockchain staną się codziennością komunikacji z klientem, pomiędzy sferą wytwarzania oraz dystrybucji oraz pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, elementami systemu ciepłowniczego i energetycznego.
EN
Today DHC still works within the traditional billing model between network operator and at the facility administrator. The goals of the “green deal” make change and the path to their implementation lead through the digitization of heating systems and their transformation into 4G networks, and then 5G and 6G. Only a systemic approach to the transformation of the sector and taking into account the synergies with the new standards of building will allow to maintain the competitive position of system heat and expand the scope of activity of heating companies. The concepts of smart living, smart heating, the Internet of Things (IoE) or blockchain, which sound a bit strange today, will become everyday communication with the client, between the sphere of production and distribution and between individual devices, elements of the heating and energy system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów odbudowy zasilania obszaru sieci dystrybucyjnej z wykorzystaniem magazynu energii (ME) i rozproszonych źródeł odnawialnych. Próba pracy wyspowej z odnawialnymi źródłami energii (OZE) została wykonana na ograniczonym obszarze sieci elektroenergetycznej (SEE). Na testowany obszar składają się cztery podobszary, które można załączyć/odłączyć za pomocą zdalnie sterowanych rozłączników. Celem próby było zdalne wydzielenie i zasilanie obszaru z wykorzystaniem ME, a następnie farmy wiatrowej (FW). Artykuł oparto na wynikach projektu „Budowa lokalnego obszaru bilansowania (LOB) jako elementu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej pracy systemu dystrybucyjnego”, realizowanego przy współudziale Energa Operator SA, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk.
EN
The implementation of the "winter package" will contribute to changes in the rules for contracting ancillary services. After 2020, part of the responsibility for the functioning of the power system will be transferred to the level of DSO, for example: regulation of voltage, Fast Reactive Current Injection (FRCI) or services in artificial inertia and system restoration. The article presents the results of tests of power supply system restoration based on energy storage (ES) and distributed renewable sources (wind farms). The attempt of island operation with RES (renewable energy sources) was carried out in a limited area of the power grid. The tested area contained four sub-areas that can be switched on / off using remotely controlled load break switch. The purpose of the test was to remotely isolate the area and feed it using the Energy Storage and then the wind farm (WF). The paper is based on the results of the project The Building of a Local Balancing Area (LBA) as an Element of Increasing Safety and Energy Efficiency of the Distribution System Operation implemented with the participation of Energa Operator SA, the University of Zielona Gora and the Institute of Power Engineering Gdansk Division.
PL
W referacie przedstawiono wyzwania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) wynikające ze zmian sposobu zapotrzebowania na moc odbiorców końcowych, wpływu zmian technologicznych obejmującą każdy segment systemu elektroenergetycznego (SEE) w całych łańcuchu dostaw: od generacji, poprzez przesył oraz dystrybucję do odbiorcy końcowego. W artykule zaproponowano kierunki działań sektora energetyki, które mogą w przyszłości przyczynić się do zwiększenia elastyczności funkcjonowania KSE wobec zmian w strukturze wytwarzania energii. Wnioski przedstawione w referacie szerzej zaprezentowano w raporcie „Elastyczność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Diagnoza, potencjał, rozwiązania.” zrealizowanego przy współudziale Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk oraz Forum Energii.
EN
The paper presents the challenges of the National Power Systems (NPS) in the future resulting from the changes in the demand for end users, the impact of technological changes covering each segment of the power system throughout the supply chain: from generation, transmission / distribution to the final recipient. The article proposes directions of activities of the energy sector, which may in the future contribute to increasing the flexibility of the operation of the NPS to changes in the energy mix.
PL
Koszty energii elektrycznej, m.in. wskutek wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 oraz wparowadzeniu nowych opłat, stale rosną. W sposób szczególny problem dotyka niektóre branże gospodarki, w których energia jest istotnym elementem kosztu produkcji, tzw. odbioców przemysłowych lub energochłonnych. W tym roku są zaplanowane istotne zmainy w sytemie dla tych podmiotów.
PL
Niezależnie od wyniku nieustajacej dyskusji na temat przyszłości polskiej energetyki, jedno możemy powiedzieć na pewno. Jej finansowanie nadal bedzie opierać się o regulacje i systemy wsparcia. Oznacza to, ze kluczowe decyzje wciąż będą podejmować politycy pod presją bieżącej sytuacji, bez analizowania skutków wprowadzanych zmian i ich długoterminowych konsekwencji dla funkcjonowania rynku energii.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny oraz konsekwencje niewłaściwej eksploatacji gruntowych pomp ciepła. Problem został omówiony na przykładzie danych eksploatacyjnych pracy instalacji grzewczej z pompą ciepła solanka/woda oraz symulacji komputerowych wykonanych w programie Earth Energy Designer.
EN
The article presents the causes and consequences related to improper operation of brine-to-water heat pumps. The problem is discussed on the example of operational data of the heating system with a brine-to-water heat pump and computer simulations performed in Earth Energy Designer software.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.