Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 156

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Morze Bałtyckie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Gospodarka niewykorzystanymi i przeterminowanymi lekami wymaga zrewidowania w całym regionie Morza Bałtyckiego. Zastosowanie różnych środków w celu zmniejszenia emisji do środowiska aktywnych składników farmaceutycznych (z ang. active pharmaceutical ingredients – APIs) oraz udoskonalenie procedur odbioru i przetwarzania zebranych farmaceutyków, uważane jest za łatwo osiągalny cel.
PL
Efektywne planowanie przestrzenne i właściwa eksploatacja miejskich wód opadowych oraz systemów odwadniających w środowisku miejskim może przyczynić się do zminimalizowania ryzyka powodziowego. Dodatkowo może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. W tego typu działaniach ma pomóc projekt NOAH, do którego przystąpiły miasta i uniwersytety zlokalizowane wokół Morza Bałtyckiego.
EN
The ever-increasing risk of terrorist attacks is a stimulus for seeking new, more effective danger detection methods. The article describes new methods of detecting hazardous materials based on the interaction between neutrons and matter. The status of the design of the device for detecting hazardous materials in water environments based on these methods, currently in development at the Jagiellonian University (Kraków, Poland), will be presented as well.
PL
Wciąż rosnące ryzyko ataków terrorystycznych skłania do poszukiwania nowych, efektywniejszych metod wykrywania zagrożeń. W artykule opisane zostaną nowe metody wykrywania materiałów niebezpiecznych, których podstawę stanowi oddziaływanie neutronów z materią. Przedstawiony zostanie również status projektu urządzenia do wykrywania materiałów niebezpiecznych w środowisku wodnym opartego na tych metodach, które jest rozwijane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
4
Content available Modernizacja i budowa umocnień brzegowych
PL
Wybrzeże Bałtyku to obszar występowania coraz silniejszych sztormów zimowych. Ponadto na skutek ocieplania się klimatu rozwój morskiej pokrywy lodowej jest coraz słabszy. Wszystko to wzmaga procesy erozyjne i skutkuje niszczeniem brzegów klifowych i akumulacyjnych. Tym samym podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania bądź spowalniania powyższych procesów, z zastrzeżeniem potrzeby zachowania naturalnych procesów dynamiki brzegowej, jest jak najbardziej uzasadnione.
PL
Żwiry i piaski są podstawową kopaliną stosowaną w budownictwie do produkcji betonów, prefabrykatów betonowych i dróg, a także w wielu innych gałęziach gospodarki. Złoża żwirów i piasków zalegają na stosunkowo niedużych głębokościach na terenie całego kraju i są eksploatowane we wszystkich województwach oraz w Bałtyckim Obszarze Morskim. Z analizy bazy geologicznej wynika, że w ostatnich latach pomimo eksploatacji przybywa udokumentowanych zasobów.
EN
Gravel and sand are basic minerals used in construction for the production of concretes, concrete prefabricated elements and roads as well as in many economic sectors. The deposit of gravel and sand occur at relatively depths all over Poland and are mined in all voivodeships at the Baltic Sea area. An analysis of the geological database has shown that the amount of documented resources has grown in recent years despite their mining.
PL
Badanie związków parametrów lodowych (pierwszy lód, ostatni lód, długość sezonu lodowego, liczba dni z lodem, maksymalna grubość lodu) zalewów przybrzeżnych: Szczecińskiego (Podgrodzie), Puckiego (Puck) i Wiślanego (Krynica Morska) a maksymalnym rocznym zasięgiem lodu na Morzu Bałtyckim w okresie 1954/55 ÷ 2017/18. Zastosowanie metody korelacji i regresji; wyznaczenie równań regresji, współczynników korelacji, współczynników determinacji i istotności statycznej. Większość związków charakteryzuje się bardzo wysoką korelacją (0,7 ≤ r < 0,9) i są istotne statystycznie na poziomie a = 0,001. Uwagi końcowe.
EN
Relationships between ice parameters (first ice, last ice, ice season duration, number of days with ice, maximum ice thickness) of the coastal lagoons: Szczecin (Podgrodzie), Puck (Puck), Vistula (Krynica Morska) and the maximum annual ice extent in the Baltic Sea in the period of 1954/55 ÷ 2017/18 were studied. Correlation and regression analyses were applied; linear regression, correlation coefficients, determination coefficients and statistical significance were calculated. In most of cases relationships have very high correlation (0.7 ≤ r <0.9) and are statistical significant on level of a = 0.001. Conclusion.
7
Content available remote Psv SYLUR w służbie geotechniki na Bałtyku
PL
Wprowadzenie na Morze Bałtyckie statku do badań geotechnicznych psv SYLUR wyposażonego w urządzenie wiertnicze z możliwością poboru prób gruntu do badań laboratoryjnych, wibrosondę oraz w dwa systemy sondowania statycznego w podłożu morskim: zaburtowy ROSON 10 kN i otworowy Wison-APB.
EN
Introduction of the geotechnical vessel psv SYLUR, equipped with boring and sampling facilities, vibrocoring as well as with ROSON 10 kN seabed and Wison-APB wireline systems to static penetration of marine subsoil, on the Baltic Sea.
PL
Co ma wspólnego produkcyjne rolnicze wykorzystanie torfowisk w stanie bagiennym z odłowem ryb karpiowatych z Bałtyku? Na pierwszy rzut oka - niewiele. Jednak oba te różne z pozoru działania łączy wspólny strategiczny cel - ochrona Morza Bałtyckiego, a w szczegółowym wymiarze - ograniczenie ładunków substancji biogennych spływających do Morza Bałtyckiego do poziomów akceptowalnych oraz złagodzenie zjawiska eutrofizacji. Oba te działania są realizowane jako projekty flagowe (Flagship) w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego w obszarze tematycznym Biogeny.
10
Content available remote Air-Water Interface in an Estuarine Lake : Chlorophyll and Nutrient Enrichment
EN
The surface water microlayer (SML) is a thin layer found at the interface of the hydrosphere and the atmosphere. It is capable of accumulating chemical substances and microorganisms at a rate as high as 100-fold greater than that observed in the subsurface water. The rate of accumulation of biogens and chlorophyll a in SML of an estuary, where marine and fresh waters mix, varies considerably and it depends on the degree mixing of these waters, which is manifested in the varying values of the enrichment factor (EF, calculated as the ratio of nutrients concentration in SML versus subsurface water). The influence of the Baltic Sea marine water and the freshwater Łeba River inflows on the estuarine Lake Łebsko (Poland) was examined. Nine sampling sites were located in the estuary. Water samples were collected from two layers: the surface microlayer (thickness 242 µm ± 40) and the subsurface water (15 cm depth). The capacity of the SML to enrich the water in nutrients and chlorophyll differed among various parts of the estuary, as well as between seawater and river waters. Statistically significant higher EF were found in the marine waters than in river waters for the nitrogen and phosphorus compounds as well as chlorophyll. There were also differences in EF between marine and lake waters. The highest EF were also recorded for organic forms of nitrogen and phosphorus in marine water. Most probably, marine flux into the estuarine Lake Łebsko, resulted in the increased EF for these investigated components.
EN
The second formulation of Boccotti’s quasi-determinism theory is investigated. Deep water wave records collected in the Baltic Sea with AWAC (Nortek Acoustic Wave and Current profiler) are used in this study. The adequacy of Boccotti’s theory for Baltic Sea conditions is evaluated on the basis of some simulations of wave groups with a very large maximum wave height. The large waves are chosen using an abnormality index (ratio of maximum wave height to significant wave height) with a value greater than 2. Such values of this index are also used by different authors for the definition of freak waves. In order to obtain better results, JONSWAP formula is fitted to the measured spectra instead of using default JONSWAP parameters for the simulations. Verification of values of spectral parameters obtained from the autocovariance function against the same parameters calculated from smoothed and not smoothed spectra is presented. Much attention is given to spectral peak period value. The spectral width parameter, in QD theory known as narrow bandedness parameter, requires further investigation as the results obtained here did not allow the formulating of any functional relation with another – more often used – spectral width parameter. The low frequency of sampling of the data allowed only the most important aspects of the theory to be checked. A short Matlab function used in QD simulations is presented.
PL
Ciągłe zmiany w środowisku wynikające z zaspokajania ciągle rosnących potrzeb ludności mają poważne konsekwencje. Coraz częstsze zjawiska powodziowe, pogorszenie jakości wód powierzchniowych i zwiększające się zanieczyszczenie mórz są w dużym stopniu skutkiem działalności człowieka. Rosnący udział powierzchni uszczelnionej przyczynia się do zwiększenia zarówno stopnia zanieczyszczenia, jak i ilości wód opadowych, a w konsekwencji ładunku zanieczyszczeń. Celem pracy było określenie szacunkowego ładunku zanieczyszczeń biogennych dopływających do Morza Bałtyckiego z obszaru zlewni Potoku Oliwskiego, jednego z cieków przepływających przez teren miasta Gdańsk. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań jakości wody Potoku Oliwskiego, jednego z największych gdańskich odbiorników wód opadowych ze zlewnią o powierzchni prawie 29 km2. Próbki wody pobierano w sześciu punktach (trzech w zlewni naturalnej i trzech w zurbanizowanej) podczas pogody bezopadowej i po wystąpieniu epizodu opadowego. Oznaczono stężenia i obliczono ładunki roczne związków biogennych odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej. Największy ładunek azotanów (V) i fosforu całkowitego odprowadzany jest latem i wynosi odpowiednio 4 tony NO3- w przeliczeniu na rok i prawie 2 tony Pog rocznie. Ortofosforany odprowadzane są głównie jesienią, a ich roczny ładunek wprowadzany do Morza Bałtyckiego to prawie 4 tony. Większość substancji biogennych pochodzi ze zlewni zurbanizowanej, dlatego należy w tym obszarze zlokalizować i ograniczyć źródła zanieczyszczeń.
EN
Flood events, worse condition of surface waters, and pollution of sea waters are associated with the anthropogenic changes in the environment. Increasing pollution and the amount of rainwater – raise the pollution load as a result of increasing the built-up area. The aim of the study was to investigate the pollution load coming from a catchment in Gdansk to the Baltic Sea by stream. The study presents the results of water quality tests in the Oliwa Stream. It is one of the largest rainwater receivers in Gdansk with a catchment area of almost 29 km2. Water samples were collected at six points (three in the natural catchment and three in urbanized catchment). The pollutant concentrations were obtained from the tests On the basis of the results, the loads of biogenic compounds introduced into the Gulf of Gdansk were calculated. The largest load of nitrates (V) and total phosphorus is discharged in the summer and amounts to 4 tons NO3-and almost 2 tons of total phosphorus per year, respectively. Orthophosphates are discharged mainly in autumn, and their annual load is almost 4 tons. The majority of biogenic substances comes from the urbanized catchment; therefore, it is necessary to locate and limit the sources of pollution in this area.
13
PL
Ocena możliwych skutków obecności broni chemicznej w Morzu Bałtyckim generuje różne poglądy na problem postępowania z zatopioną bronią chemiczną. Do niedawna większość ekspertów twierdziła, że nie ma potrzeby wydobywania broni chemicznej z morza i przewożenia jej na ląd w celu zniszczenia. Skłaniano się do pozostawienia jej w morzu i monitorowania skutków jej oddziaływania na elementy ekosystemu. Przeprowadzone w ostatnich latach badania wykazały obecność bojowych środków trujących w osadach dennych, wodach porowych, a także negatywny wpływ trucizn i ich produktów rozkładu na organizmy bytujące w rejonach zatopienia broni chemicznej. Obecnie wiadomo, że zatopiona broń stanowi zagrożenie nie tylko w przypadku jej wyłowienia przez rybaków lub wyrzucenia na plażę, ale także jest zagrożeniem dla środowiska, w którym ją zdeponowano. Fakt ten spowodował, że w ostatnim czasie zaczęto zastanawiać się, czy decyzja o pozostawieniu broni chemicznej na dnie morza była słuszna. Wiele państw mających podobny problem już wiele lat temu zdecydowało się na oczyszczanie swoich wód z zatopionej w nich broni chemicznej. Być może i państwa nadbałtyckie powinny zrewidować swój pogląd. Postęp techniczny obserwowany w ostatnich latach, zarówno w dziedzinie metod poszukiwania zatopionych obiektów oraz nowych technik i technologii bezpiecznej dla ludzi i środowiska utylizacji trucizn sprawia, że operacje wydobycia niebezpiecznych obiektów i ich niszczenia nie stanowią już takiego zagrożenia jak miało to miejsce kilkadziesiąt lat temu. W artykule zaprezentowano koncepcję zabezpieczenia prac związanych z bezpiecznym dla ludzi i środowiska systemem niszczenia zatopionej w Bałtyku broni chemicznej.
EN
An assessment of the possible effects of the presence of chemical weapons in the Baltic Sea generates different views on the problem of dumped chemical munitions. Until recently, most experts have argued that there is no need to extract chemical weapons from the sea and transport them ashore for destruction. They decided to leave them in the sea and monitor them effects on elements of the marine ecosystem. Studies carried out in recent years have shown the presence of war toxic agents in bottom sediments, pore waters, and also showed the negative impact of poisons and their degradation products on organisms living in areas of chemical weapons dumping. At present, it is already known that a dumped chemical munition is a threat not only when it is fished by fishermen or thrown to the beach, but it is also a threat to the environment in which it was dumped. This fact has caused that in recent times they began to wonder whether the decision to leave chemical weapons n the bottom of the sea was right. Many countries with a similar problem (USA, Canada, Japan, Italy) have already decided to cleaning their waters from dumped chemical weapons several years ago. Perhaps the Baltic states should revise their views. Technical progress observed in recent years, both in the field of methods of searching for objects dumped in the sea and new techniques and technologies safe for humans and the environment of utilization of poisons, makes the operations of extracting dangerous objects and destroying them no longer as dangerous as it was several decades ago. The article presents the concept of protection of works regarding destruction of chemical weapons dumped in the Baltic Sea.
PL
Niniejsze opracowanie dotyczy polityki Federacji Rosyjskiej w zakresie transportu morskiego w szerszym tle regulacji strategicznych dotyczących transportu. Z jednej strony przybliżono strategiczne regulacje Federacji Rosyjskiej w zakresie rozwoju transportu. Podczas gdy z drugiej strony przedstawiono jej realizację w latach 2008-2018 w kontekście rosyjskiej aktywności w zakresie morskiej polityki transportowej ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego.
EN
The folowing paper reveals the Russian Federations Policy of sea transport based on The Transport Strategy of The RF. On the one hand the russian strategic documents are analised. On the other hand te conduct of the strategic guidelines is taken into consideration. Especially in The Baltic Region.
EN
During the construction of mathematical models for mapping hydrogeological conditions it is necessary to apply simplifications, both in the geological structure and in hydrogeological parameters used. The present note discusses problems surrounding the mapping of glaciotectonic disturbances that occur in the northern part of Wolin Island (northwest Poland). For this part of the island, a direct outflow of groundwater towards the Baltic Sea basin has been determined on the basis of geophysical survey results. An important feature in the hydrogeological conditions here is the isolation of groundwater from both the Baltic Sea and Szczecin Lagoon by clay with a Cretaceous xenolith. Such a geological structure explains the presence of perched water at considerable heights in zones close to the cliffs, without any significant hydraulic connection with surrounding reservoirs. Hydrogeological conditions of Wolin Island have been modelled using the Visual MODFLOW package v.4.2. In the vertical section, these conditions can be simplified to one aquifer (Pleistocene-Holocene), in which two aquifers can be distinguished. In a large part of the island, these remain in mutual hydraulic contact: layer I – upper, with an unconfined aquifer, and layer II – lower, with a confined aquifer, locally an unconfined one. The schematisation of hydrogeological conditions adopted here has allowed to reproduce present groundwater dynamics in the study area.
EN
Cyanobacteria constitute a rich source of biologically active and structurally diverse compounds. The pharmacological potential of these compounds resides among others in their ability to control the proliferation and growth of cancer cell lines and potent disease-causing microbial agents. Despite recent scientific advances, the way these compounds interact with the body’s molecular structure are still unclear and science still has to discover how the cyanobacterial metabolites interact with cell structures and how cells react to them. In this project, we will study yet unexamined cyanobacterial metabolites, especially the compounds which act as chemical ligands for microRNA (miRNA) -binding sites, making them promising regulators (inhibitors) of gene networks that are involved in various diseases. We will first develop a stable cell line that constitutively expresses a unique miRNA reporter system. Then, we will conduct a screen on chemical compounds discovered in Baltic cyanobacteria to identify small molecules with inhibitory activity and specificity to MIR92b-3p, which has a significant impact on liver cell behavior in humans. We assume that a successful MIR92b-3p inhibitor will bind to the precursors of MIR92b-3p miRNA, disabling the action of either of the two processing enzymes involved in the biogenesis of any miRNA in a cell (Drosha or Dicer), thus affecting the MIR92b function. The discoveries made with these inhibitory chemical molecules could provide insight into the role of the MIR92 pathway in liver diseases and cancer, and possibly, if promising results appear, they may facilitate a strategy for treating some human diseases in the future.
17
EN
This article collects, combines and assess most crucial information regarding practised port dues and incentives in ports which enhance ports’ competitiveness and attract calls of “green” cruise lines. It focuses on the economic and environmental importance of solutions currently used in Europe including Baltic Sea Region with recommendations for the future, presentation of the most crucial and innovative green systems and providing best practices from the other areas.
PL
Artykuł porządkuje i ocenia najbardziej przydatne informacje dotyczące sprawdzonych systemów zniżek i zachęt w punktach zawinięć statków wycieczkowych, które wzmacniają konkurencyjność portów oraz przyciągają linie wycieczkowe skupiające się na „zielonych”, ekologicznych rozwiązaniach. W artykule przedstawione jest ekonomiczne i środowiskowe znaczenie systemów zniżek i zachęt obecnie stosowanych w Europie, w tym Regionie Morza Bałtyckiego, wraz z rekomendacjami na przyszłość, prezentacją najbardziej innowacyjnych rozwiązań oraz najlepszymi praktykami z innych regionów.
18
EN
The Słupsk Bank is a seascape area of high nature value, that consists of boulders related to glacial and post-glacial formation and a variety of underwater landforms, that form the habitat for numerous plants and animals. The aim of this paper was to evaluate geodiversity using geoinformation analysis consecutive steps, such as preparation of factor maps, map algebra etc. The resulting geodiversity map was based on a bathymetric relief energy map, a geomorphological map based on expert classification using the Bathymetric Position Index (BPI), and a lithological map showing average texture classes of sediments). Maps of geodiversity support the identification and delimitation of the geodiversity hotspots for nature protection, as well as the directions for management of valuable natural areas.
PL
Ławica Słupska jest obszarem morskim o dużej wartości przyrodniczej, który składa się z głazów związanych z formacją lodowcową i polodowcową oraz różnorodnymi podwodnymi formami terenu, które stanowią siedlisko licznych roślin i zwierząt. Celem niniejszej pracy była ocena georóżnorodności za pomocą następujących po sobie etapów analizy geoinformacyjnej, takich jak przygotowanie map czynnikowych, algebry map itd. Wynikowa mapa georóżnorodność została oparta na batymetrycznej mapie energii rzeźby, mapie geomorfologicznej opartej na klasyfikacji eksperckiej z wykorzystaniem batymetrycznego indeksu pozycji (BPI) i litologicznej mapy pokazującej uśrednione klasy teksturalne osadów. Mapy georóżnorodności służą do identyfikacji i wytyczania obszarów o wysokiej georóżnorodności w celu ochrony przyrody, a także wspierają kierunki zarządzania cennymi obszarami przyrodniczymi.
EN
The aim of this survey was to determine the diet composition of the small sandeel (Ammodytes tobianus L.) from coastal waters of the middle coast of Poland. The small sandeel is a fish that is only occasionally caught on an industrial scale in the Polish exclusive economic zone, but it does constitute an important food source for predatory fish, seabirds, and mammals. This species throughout the whole life feeds mostly on zooplankton. The fish for the surveys came from manual trawl hauls carried out in various seasons of the year, between November 2014 and September 2015, in the region of the estuary of the river Łupawa to the southern Baltic Sea. The surveys involved both a macroscopic examination of the stomach fullness degree of the small sandeel and a detailed analysis of its diet composition. Studies results indicated that in the course of the year, over 60% of individuals of the small sandeel had their stomachs filled with food in August, while in the early spring and late autumn their stomachs were often empty. When the samples from all analyzed months were taken into account, the diet of the small sandeel varied and consisted of 26 food components. The basis of the diet was mainly made up of Calanoida: Acartia spp. and Temora longicornis. Moreover, freshwater Cyclopoida had a high frequency of occurrence in the diet of the small sandeel throughout the year of surveys, because as organisms typical for the Lake Gardno, through which the river Łupawa flows, they also occurred in the coastal waters. In May, Harpacticoida also appeared in all analyzed individuals of the small sandeel. Only the largest small sandeels fed on fish larvae and Mysidacea. The diet composition of the small sandeel confirmed that these fish are linked with a specific habitat and do not undertake long-distance food migrations.
PL
Celem pracy było określenie składu pokarmowego tobiasza (Ammodytes tobianus L.) z wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża Polski. Tobiasz to ryba jedynie okazjonalnie poławiana komercyjnie w polskich obszarach morskich, natomiast stanowiąca ważne źródło pożywienia dla ryb drapieżnych, ptaków morskich i ssaków. Gatunek ten w ciągu całego swojego życia odżywia się przede wszystkim zooplanktonem. Ryby do badań pochodziły z zaciągów włokiem ręcznym z rejonu ujścia rzeki Łupawy do Bałtyku południowego, prowadzonych o różnych porach roku w okresie od listopada 2014 r. do września 2015 r. Badania uwzględniały zarówno makroskopową ocenę stopnia wypełnienia żołądków tobiasza pokarmem, jak i szczegółową analizę składu pokarmowego. Wyniki badań wykazały, że w ciągu roku ponad 60% osobników w sierpniu miało całkowicie wypełnione żołądki pokarmem, podczas gdy wczesną wiosną, jak i późną jesienią żołądki często były puste. Pokarm tobiasza był różnorodny i w jego skład wchodziło 26 składników pokarmowych, biorąc pod uwagę próbki z wszystkich analizowanych miesięcy. Podstawę diety stanowiły głównie Calanoida: Acartia spp. i Temora longicornis. Ponadto słodkowodne Cyclopoida miały wysoką frekwencję występowania w pokarmie tobiasza w całym roku badań, ponieważ jako organizmy charakterystyczne dla Jeziora Gardno, przez które przepływa rzeka Łupawa, występowały również w wodach przybrzeżnych. U wszystkich przeanalizowanych osobników tobiasza w maju pojawiły się także Harpacticoida. Jedynie największe tobiasze odżywiały się larwami ryb i Mysidacea. Skład pokarmowy tobisza potwierdził, że ryby te związane są z określonym siedliskiem i nie wykazują dalekich wędrówek żerowiskowych.
EN
The purpose of the paper is to develop the first land-sea space typology on the basis of key characteristics of its economic use in the Polish conditions. Based on the criterion of exploitation of marine areas and significance of marine economy sectors in coastal municipalities, the following types of marine space have been distinguished: A (areas of particular planning concern for the regions of high intensity of activities both at land and sea), B (areas of a chance for diversification of economic development based on ecosystem services and abiotic marine areas), W (areas associated with unused inland potential), Z (areas of low intensity of economic land-sea links), and G (areas where the land-sea interaction does not constitute a significant mechanism of spatial development), as well as three intermediate types: AB, WZ and BZ. The paper analyses both the benefits, such as taking into account local characteristics and intensity of economic exploitation of land and sea, and the challenges of the methodology to be further developed (data limitations, the problem of determining a distance for interactions). The conclusions explain how maritime space typology based on economic land-sea interaction may influence soft space planning for maritime areas.
PL
Celem artykułu jest wypracowanie pierwszej typologii przestrzeni lądowo-morskiej na podstawie kluczowych charakterystyk jej ekonomicznego wykorzystania w warunkach polskich. Na podstawie kryterium wykorzystania obszarów morskich i znaczenia sektorów gospodarki morskiej w gminach nadmorskich wyróżniono główne rodzaje przestrzeni morskiej: A (obszary szczególnej troski planistycznej związane z intensywnym użytkowaniem zarówno na lądzie i morzu), B (obszary szansy dywersyfikacji rozwoju gospodarczego bazującego na usługach ekosystemowych i abiotycznych obszarach morskich), W (obszary związane z niewykorzystanym potencjałem na lądzie), Z (obszary niskiej intensywności powiązań ekonomicznych ląd-morze) i G (obszary, dla których oddziaływanie ląd-morze nie stanowi znaczącego mechanizmu rozwoju przestrzennego) oraz trzy typy pośrednie: AB, WZ i BZ. Artykuł analizuje zarówno korzyści wypracowanej metodologii, takie jak uwzględnienie cech lokalnych i intensywności gospodarczego wykorzystania obszarów na styku lądu i morza, jak i wyzwania związane z metodologią wymagające dalszych prac (ograniczenia w dostępności danych, problem określania dystansu oddziaływania interakcji). W podsumowaniu wyjaśniono, w jaki sposób opracowana typologia przestrzeni morskiej wpisuje się w dyskusję na temat przestrzeni morskiej jako „soft space” i gospodarowanie przestrzenią morską.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.