Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 192

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Monte Carlo method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodykę modelowania fundamentalnego polskiego rynku energii jako narzędzie niezbędne do dostarczenia warunków brzegowych dla późniejszych analiz efektywności finansowej projektów inwestycyjnych w sektorze wytwórczym energetyki. W tym celu, w pierwszej kolejności dokonano krótkiej charakterystyki czynników cenotwórczych na rynku energii elektrycznej, po czym omówiono strukturę modelu oraz sposób działania jego składowych. W artykule przedstawiono także najważniejsze założenia oraz sposób zamodelowania poszczególnych zmiennych. W ramach pracy przeprowadzono także symulacje funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej w perspektywie do 2053 roku oraz zaprezentowano ich wyniki.
EN
The article presents the methodology of fundamental modelling of the Polish energy market as a tool necessary to provide the boundary conditions for later analyses of the financial effectiveness of investment projects in the power generation sector. For this purpose, a short description of price-generating factors on the electricity market was first performed, followed by a brief description of the model’s structure and the way its components work. The article also highlights the most im-portant assumptions and explains how individual variables were modelled. As a final part of the work, simulations of the functioning of the Polish electricity market up to 2053 were conducted and theirs results were presented.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie metody Monte Carlo do parametrycznej identyfikacji akcelerometrów w dziedzinie częstotliwości. Omówione zostały dwie metody identyfikacji: intuicyjna, realizowana wyłącznie w oparciu o punkty pomiarowe charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej i bazująca na klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów oraz procedura oparta na punktach pomiarowych obu charakterystyk częstotliwościowych (amplitudowej i fazowej), realizowana przy wykorzystaniu uogólnionej metody najmniejszych kwadratów. Przedstawiono wyniki identyfikacji dla wybranego akcelerometru typu Althen 731-207, a dla potrzeb realizacji obu metod identyfikacji zastosowano oprogramowanie Mathcad 14.
EN
The paper presents an application of the Monte Carlo method for parametric identification of accelerometers in the frequency domain. Two identification methods are discussed here. The first one is intuitive and implemented only based on measuring points of amplitude-frequency response and employs the classical least squares method. The second one is the procedure based on measuring points of both frequency responses (amplitude and phase) and implemented by using the generalized least squares methods. Identification results for the selected accelerometer of type Althen 731-207 are presented and discussed. Mathcad 14 software was used for the needs of both identification methods.
3
Content available remote A new design of scanning IR detectors
EN
Photoelectrical characteristics of scanning IR detectors with implemented time delay and integration mode are analyzed. A new “shifted cellular” layout of photosensitive elements in the FPA structure is proposed. Advantages of the new FPA configuration in terms of threshold sensitivity for small-size/point objects are demonstrated. The analysis is based on the Monte Carlo simulation of the diffusion process of photogenerated minority charge carriers in the photosensitive layer photodiode arrays. The analysis is performed taking into account the main photoelectric parameters of FPA elements: photosensitive layer thickness, diffusion length of charge carriers, optical absorption length, their design parameters: geometric sizes of FPA elements, diameters of p-n junctions, and design parameters of the optical system: optical-spot diameter.
EN
The structure of a two-dimensional film formed by strongly adsorbed polymer chains was studied by means of Monte Carlo simulations. We investigated the percolation in systems consisting of flexible polymer chains. A coarse-grained polymer chains representation was assumed and polymer chains were represented by linear sequences of lattice beads. The positions of these beads were restricted to vertices of a two-dimensional square lattice. Properties of the model system were determined by means of Monte Carlo simulations with a refined Verdier-Stockmayer sampling algorithm. Percolation thresholds macromolecules were determined. The methodology concerning the determination of the percolation thresholds for an infinite chain system was discussed. The influence of the chain length and the temperature on the percolation was discussed. It was shown that the introduction of long-range interactions changes the behavior of the percolation threshold dramatically. The percolation threshold initially decreases with the chain length while for longer ones it is stable.
PL
Badając elektromechaniczne stany nieustalone źródeł rozproszonych może pojawić się problem braku wiarygodnych parametrów modeli matematycznych źródeł nowoprojektowanych i już działających w systemie elektroenergetycznym. Problem ten można rozwiązać uwzględniając niepewność parametrów w badaniach symulacyjnych. Niepewność tę można uwzględnić stosując symulację Monte Carlo. Jednym z warunków uzyskania wiarygodnych wyników metodą Monte Carlo jest wykorzystanie odpowiednio dobranych zakresów zmian niepewnych parametrów modeli matematycznych. W tym celu w artykule przeprowadzono analizę kart katalogowych różnych producentów generatorów synchronicznych stosowanych w źródłach rozproszonych. Dokonano analizy statystycznej parametrów i porównano je z parametrami zawartymi w literaturze i programach symulacyjnych.
EN
During the analysis of an electromechanical transient state of a distributed power system, a problem with reliabe values of the paramemters of a mathematical model of a newly designed or operating sources may occur. Solution to this problem is to include parameters’ uncertainty into the simulation process, using the Monte Carlo method. To obtain a trustworthy results of the Monte Carlo simulation, a properly selected range of the parameters' values is a key requirement. For this purpose, statistical analysis of the data sheets of various manufacturers’ synchronous generators has been carried out. Afterwards, the data sheet parameters were compared to the parameters in technical literature and simulation programs, such as SimPowerSystems and PSLF.
PL
Dla dwuwymiarowego modelu pomiaru zostaną zaprezentowane przykłady zostaną Zaprezentowane przykłady rozkładów, których sploty generują rozkłady wypadkowe dla dwuwymiarowego modelu pomiaru. W ogólności zmienne wejściowe jako zmienne losowe mogą być skorelowane co wpływa na kształt i położenie obszaru rozszerzenia który wyznacza obszar niepewności pomiaru. Dla wielkości wejściowych będących zmiennymi losowymi o rozkładzie Gaussa podano wzory analityczne pozwalające obliczyć długości półosi elipsy - modelu obszaru niepewności dla wielkości wyjściowych. Również metodą Monte Carlo wyznaczone zostaną obszary rozszerzenia dla modelu dwuwymiarowego dla przyjętego prawdopodobieństwa 95 %. Wyniki symulacji zostaną przedstawiona na trójwymiarowych wykresach uzyskanych z projekcji plików graficznych .fig (środowisko Matlab). Zaprezentowane zostaną także obszary rozszerzenia wyznaczone metodą Monte Carlo dla innych rozkładów, powstałych w wyniku splotu rozkładu normalnego i prostokątnego, a także dwóch rozkładów prostokątnych które nie mają trywialnego rozwiązania analitycznego. Dokonana będzie ocena uzyskanych symulacji numerycznych.
EN
In this work a few examples of typical distributions have been used for convolutions of results distributions in bivariate model of measurement. In general, the correlations of output quantities appeared and its has impact on the shape and location of coverage region. In the case of Gaussian distributions where analytical formulas have described the border of cover regions, the explicit formulas of half axes of elliptical cover region have been given. For bivariate models, in which the both one dimensional distributions are assumed as the convolution of typical distribution like: Gaussian and rectangular, the 95% coverage regions have been determined by using Monte Carlo method in Matlab environment. The coverage regions are illustrated on the perspective views of graphic Matlab .fig files. The convolutions of uniform distributions and Gaussian and rectangular distribution have no analytical border solutions, and to compare, the marked cover region for only Gaussian convolutions have been added. Finally, the assessment of gathered simulation has been carried out.
7
Content available remote Uncertainty of estimating the length of a maneuver avoiding obstacles on the road
EN
Estimation of lengths of maneuver avoiding obstacle depends on values of necessary parameters needed for calculation of the reaction way, the brake way and the way of avoiding obstacle. Little exact estimation of the values of that ways causes large error of calculation. In the paper there are presented different aspects connected with analysis of maneuver and are showed possibility of specifying more precisely results of calculations by using of Monte Carlo method.
PL
Oszacowanie długości drogi manewru omijania przeszkody zależy od wartości parametrów potrzebnych do wyznaczenia drogi reakcji, drogi hamowania i drogi omijania przeszkody. Mało dokładne oszacowanie ich wartości powoduje powstanie dużego błędu wyników obliczeń. W artykule omówiono różne aspekty związane z analizą manewru oraz pokazano możliwość uściślenia wyników obliczeń poprzez zastosowanie metody Monte Carlo.
EN
This paper describes a method for finding the optimal parameters of a spark-ignition engine gas exchange system for a motorcycle. The vectors of the initial data for filling the parameter space, in which the search for the optimal solution has been made, have been formed through methods of experiment planning and technique nonlinear programming quadratic line search. As the quality criteria, the engine power has been used at selected points of the external speed characteristic. The results of the work have shown how using the proposed optimization method allows modernization of a gas exchange systems in order to increase the engine power.
EN
The paper presents an application of modern computer services known as cloud computing for the simple coil geometry optimization problem. The Monte Carlo method is known for its robustness, but also low convergence. The latter shortcoming could be eliminated by large and affordable computational power offered today by cloud providers. The described architecture of the simulation system is based on Microsoft Azure platform with HTCondor as a job manager.
PL
Artykuł przedstawia wykorzystanie usług obliczeniowych na przykładzie prostego zagadnienia optymalizacji kształtu cewki. Metoda Monte Carlo jest znana ze swojej skuteczno´sci, a jednocze´snie z bardzo niskiej zbie˙zno´sci. Wad˛et˛a mo ˙ zna skutecznie ograniczy´c poprzez wykorzystaniem du˙zych i tanich mocy obliczeniowych oferowanych dzisiaj przez dostawców usług ’chmurowych’ (ang. cloud computing). Opisana architektura systemu symulacyjnego oparta jest na platformie Microsoft Azure oraz zarz ˛adcy zada´n HTCondor.
PL
Zaproponowano klasyfikację elementów układów zasilania na podstawie stanów awarii. Opisano algorytm tworzenia klas przekrojów jedno- i dwuelementowych. Przedstawiono metodę modelowania rozkładów czasu trwania stanów awarii systemów.
EN
The classification of power supply systems elements based on failure conditions is proposed. The algorithm for one and two element section classes generation is described. The method for modeling the distributions of the systems failure states duration is presented.
EN
The aim of the current research was to study the radiation shielding properties of polyurethane-based shielding materials filled with B4C, BeO, WO3, ZnO, and Gd2O3 particles against fast neutrons. The macroscopic cross sections of composites containing micro- and nanoparticles with a diameter of 10 µm and 50 nm were calculated using MCNPX (2.6.0) Monte Carlo code. The results showed that adding nano-scaled fillers to polyurethane matrix increases attenuation properties of neutron shields compared to micro-scaled fillers for intermediate and fast neutrons. Among the studied composites, WO3 and Gd2O3 nano-composites presented higher neutron cross section compared to others.
PL
W pracy przedstawiono kompletną procedurę określania niepewności wyników dynamicznych symulacji złożowych spowodowanej brakiem lub ograniczoną informacją o dokładnych danych wejściowych (parametrów) modelu złożowego użytego do symulacji. W szczególności opisano metodę zbioru (ansamblu) równorzędnych wariantów modelu odpowiadających zmiennym wartościom jego parametrów o znanych zakresach tych zmienności oraz prawdopodobieństwach ich rozkładów. Zaprezentowana procedura obejmuje: (i) wybór funkcji celu (wyników symulacji), której niepewność będzie określana; (ii) wybór pełnej listy parametrów modelu (danych wejściowych) o wartościach nieokreślonych lub obarczonych błędami (będących źródłem niepewności wyników symulacji złożowych); (iii) analizę czułości funkcji celu ze względu na niepewność danych wejściowych; (iv) określenie danych wejściowych mających największy wpływ na oszacowanie funkcji celu; (v) próbkowanie przestrzeni danych wejściowych dla zdefiniowania ansamblu modeli symulacyjnych; (vi) wielokrotne symulacje dla znalezienia funkcji celu na ansamblu modeli; (vii) statystyczną analizę uzyskanych wyników. W powyższej procedurze zastosowano statystyczną metodę losowania typu Monte Carlo, a w szczególności metodę próbkowania Latin hypercube sampling. Rezultaty analizy niepewności wyników symulacji są nieodzowne dla ewentualnego wykorzystania modelu złoża do zaawansowanych zastosowań, takich jak optymalizacja procesu sczerpania zasobów złoża ze względu na dobór warunków eksploatacyjnych. Analiza niepewności jest szczególnie ważna w przypadku złóż niekonwencjonalnych, dla których wiele charakterystyk opisujących ich właściwości jest trudnych lub wręcz niemożliwych do uzyskania. Opisaną procedurę zastosowano do realnego przykładu takiego złoża. W jej rezultacie uzyskano niepewność (rozrzut) wyników symulacji uniemożliwiającą wykorzystanie modelu złoża w wymienionej powyżej procedurze optymalizacji. Jednocześnie zastosowana procedura analizy niepewności wskazuje na te parametry modelu, które wymagają uściślenia lub uzupełnienia po to, aby skonstruowany model złożowy nabrał cech niezbędnych do jego pełnego wykorzystania.
EN
The paper presents a complete procedure for determining the uncertainty of the results of dynamic reservoir simulations caused by lack of or limited information about the exact input data (parameters) of the reservoir model used for simulations. In particular, the method of the collection (ensemble) of the equivalent model variants corresponding to the varying values of its parameters with the known ranges of these variations and the probabilities of their distributions are described. The procedure includes: (i) selection of the target function (simulation results) whose uncertainty will be analyzed; (ii) selection of the complete list of model parameters (input data) of uncertain or undefined values; (iii) sensitivity analysis for the target function with respect to the uncertain input data; (iv) determination of the input data that affects the target function to the highest degree; (v) sampling of the input data space to define effective ensemble of the model variants; (vi) multiple simulations of the model ensemble for the target function evaluation; (vii) statistical analysis of the simulation results. The procedure employs the Monte Carlo statistical method to generate the model ensemble and, in particular, Latin Hypercube Sampling. The uncertainty analysis of simulation results is indispensable for the possible application of the reservoir model to more advanced projects such as reservoir production optimization with respect to exploitation system characterization. The uncertainty analysis is especially significant for unconventional reservoir modelling where many model parameters are difficult or even impossible to be determined. The proposed procedure was applied to a realistic example of such a reservoir. The high uncertainty of the basic simulation results, as shown in the paper, makes it impossible to effectively use the model in an optimization procedure. On the other hand, it is worth noting that the proposed procedure indicates, which model parameters are required to be more precisely determined, in order for the it to be accurate enough for reliable applications.
EN
In the current time an advanced modelling of materials, especially when considering multiphase steels modelling, requires often an information about distribution of microstructural parametersand resulting mechanical properties. The latter is crucial when deterioration of local formability is caused by sharp gradients of properties. Importance of determination of these gradients is discussed in [1]. Getting the distribution of the factors that influence the gradient of properties is one of the possible approaches to the evaluation of local formability. The three key factors are: carbon distribution in phases, precipitation in ferrite close to the boundary with hard constituents and dislocation density in ferrite close to the boundary with hard constituents. The current paper is focused on the new approach to modelling evolution of dislocations density, accounting for the stochastic character of this variable. The model describing evolution of dislocation population, based on fundamental works of Kocks, Estrin and Mecking (KEM) [2,3], is a useful tool in modelling of materials processing. In combination with the Sandstrom and Lagneborg approach [4] It predicts changes of the dislocation density accounting for hardening, recovery and recrystallization. Numerical solutions for a one-parameter model (average dislocation density) [5], as well as for two types of dislocations [6] and three types of dislocation [7] are described in the literature. All these solutions were performed for deterministic variables. The present paper is focused on the case when uncertainty of the model has to be evaluated or when an information about distribution of product properties is needed. Thus, investigation of possibilities of numerical solution for the KEM model with additional recrystallization term was the main objective of the present work. Selection of the best method and evaluation of computing costs were performed.
EN
The aim of the work is to check the possibility of applying the Monte Carlo method to the calculation procedure of internal combustion engines. This has been accomplished by modifying existing algorithms in such a way that the variables responsible for the main parameters of the engine are selected in a random manner using Solver written in Microsoft Excel. It turns out that this method can actually be implied, however, it has some limitations related to the high complexity of calculations.
EN
The paper presents a multi-scale mathematical model dedicated to a comprehensive simulation of resistance heating combined with the melting and controlled cooling of steel samples. Experiments in order to verify the formulated numerical model were performed using a Gleeble 3800 thermo-mechanical simulator. The model for the macro scale was based upon the solution of Fourier-Kirchhoff equation as regards predicting the distribution of temperature fields within the volume of the sample. The macro scale solution is complemented by a functional model generating voluminal heat sources, resulting from the electric current flowing through the sample. The model for the micro-scale, concerning the grain growth simulation, is based upon the probabilistic Monte Carlo algorithm, and on the minimization of the system energy. The model takes into account the forming mushy zone, where grains degrade at the melting stage – it is a unique feature of the micro-solution. The solution domains are coupled by the interpolation of node temperatures of the finite element mesh (the macro model) onto the Monte Carlo cells (micro model). The paper is complemented with examples of resistance heating results and macro- and micro-structural tests, along with test computations concerning the estimation of the range of zones with diverse dynamics of grain growth.
EN
The combined stochastic-deterministic approach, which may be applied to the numerical analysis of a wide range of scalar elliptic problems of civil engineering, is presented in this paper. It is based on the well-known Monte Carlo concept with a random walk procedure, in which series of random paths are constructed. Additionally, it incorporates selected features of the meshless finite difference method, especially star selection criteria and a local weighted function approximation. The approach leads to the explicit stochastic formula relating one unknown function value with all a-priori known data parameters. Therefore, it allows for a fast and effective estimation of the solution value at the selected point(s), without the necessity of generation of large systems of equations, combining all unknown values. In such a manner, the proposed approach develops and extends the original standard Monte Carlo one toward analysis of boundary value problems with more complex shape geometry, natural boundary conditions, non-homogeneous right-hand sides as well as anisotropic and non-linear material models. The paper is illustrated with numerical results of selected elliptic problems, including a torsion problem of a prismatic bar, a stationary heat flow analysis with anisotropic and non-linear material functions, as well as an inverse heat problem. Moreover, the appropriate coupling with other deterministic methods (e.g., the finite element method) is considered.
PL
W artykule opisano koncepcję przedziałowego wyrażania wyniku pomiaru oraz jego niepewności w sposób specyficzny dla systemów pomiarowo-sterujących. Niepewność rozumiana jest tu jako parametr błędu wyniku pomiaru interpretowanego w kategoriach probabilistycznych. Wyrażanie wyniku w postaci przedziału przedstawiono na przykładach obliczanych symulacyjnie przy użyciu metody Monte Carlo.
EN
An approach to the interval representation of measurement result and its uncertainty in measuring and control system is presented in the paper. Nowadays, the measurement result is characterized by the measurement uncertainty [1], which is defined as the radius of the interval built around the measured value in which the true value lies with given probability. A rapid growth of measurement systems application area leads to introduce more usable definition of inaccuracy which basis on the interval representation of a measurement result. This definition is more useful, particularly in real-time systems and when errors with asymmetrical distribution occur in systems [2, 4]. According to classical definition, to classify a system as real-time one delays in it have to be less than it is allowable. In such systems propagation of the signals from the input to the output is connected with arising of delays because all the system elements need time to perform their activities. However, to classify a measuring and control system as a real time, it should be taken into account all factors influencing on properties the system output signals, i.e. not only delays but also errors of measurement data. Therefore, the delay errors should be described as components of the total error being the basis of determination of the interval representing the system output measuring results [5]. Comparing the interval with critical acceptable values enables classifying the system as a real-time one. Theoretical consideration in the paper are illustrated by results of numerical experiments carried out by using Monte Carlo method.
EN
The paper presents a method of the simulation of the pipeline potential shift produced by D.C. traction stray currents which are stochastic in character. The calculation model presented is based on the deterministic model used in the earth-return circuit theory combined with the non-deterministic approach based on the Monte Carlo procedure. The model of the equivalent rail with current energization and the concept of superposition allow one to consider more complicated D.C. railway systems using a segmental approximation of the complex railway route and taking into account a number of substations and loads at any location. A locomotive position and a load current are assumed to be independent random variables in the non-deterministic approach. Using simulation program developed random characteristics of a pipeline response e.g. maximum, minimum, median and mean values can be obtained. Hence the pipeline regions more exposed to corrosion risk can be determined.
PL
W artykule przedstawiono metodę symulacji potencjału rurociągu generowanego przez prądy błądzące o losowym kierunku przepływu i wartości. Przedstawiony model zrealizowano w oparciu o metodę deterministyczną w połączeniu z procedurą Monte Carlo. Model zastępczy szyn wykorzystuje zasilanie prądowe oraz zasadę superpozycji. Pozwala to rozważać złożone układy z zastosowaniem segmentowej aproksymacji trasy kolejowej i uwzględnieniu wielu podstacji i pojazdów w dowolnej lokalizacji. Zakłada się, że pozycja lokomotywy i prąd obciążenia są niezależnymi zmiennymi losowymi w podejściu niedeterministycznym. Wykorzystując zaprezentowaną metodę przedstawiono charakterystyki odpowiedzi rurociągu, tj. minimalne, maksymalne, medianę i wartości średnie potencjału. Na tej podstawie można wyznaczyć rejony rurociągów zagrożone korozją elektrochemiczną.
PL
Omówiono dokładność identyfikacji wartości parametrów modelu kondensatora rzeczywistego przeprowadzoną dwiema metodami Monte Carlo. Jako prosty przykład numeryczny zidentyfikowano parametry pięciu elementów skupionych RC schematu zastępczego kondensatora na podstawie wyników zasymulowanych pomiarów składowych jego impedancji zastępczej przy kilku częstotliwościach. Parametry mierzone i identyfikowane są powiązane układem nieliniowych zależności i ich rozwiązanie analityczne jest bądź bardzo uciążliwe, bądź może nie być znane. Identyfikację wykonano jednokrotną oraz wielokrotną procedurą iteracyjną Monte Carlo. Dla otrzymanych rozkładów wartości zidentyfikowanych parametrów oszacowano przedziały o prawdopodobieństwie 0,95 i 0,99, które charakteryzują poziom obserwowalności tych parametrów. Dokładność parametrów oszacowano na podstawie otrzymanych rozkładów ich zidentyfikowanych wartości. Omówiono skuteczność i użyteczność identyfikacji parametrów modelu obiema metodami Monte Carlo.
EN
The accuracy of identification of internal parameters of the model of capacitor as the physical device carried out by two Monte Carlo methods of simulation is considered. As an simply numerical example are identified parameters of the five RC elements of the equivalent circuit of capacitor based on results of simulated measurements of its equivalent impedance components at several frequencies. The measured and identified parameters are linked by a system of nonlinear relationships and their analytical solution is either very inconvenient, or even non-existing. Identification has been carried by single and by multiple iterative procedure Monte Carlo. From the pdf distributions of identified parameters their achieved coverage rangers of 0,95 and 0,99 probability are estimated. The results demonstrate the efficiency and utility of identifying internal model parameters by both Monte Carlo methods.
EN
Image contrast and visibility associated with underwater optical imaging systems are usually degraded by the absorbing and scattering effects of turbid waters. To improve the image contrast, laser-range-gate has been widely applied to underwater optical imaging systems. The work of Katsev et al. (Appl.Opt. 38(33), 1999, pp. 6849–6858) shows that the contrast of a shadow image is greater than that of the object image. The present paper outlines a Monte Carlo based simulation method of image formation for underwater optical imaging. It is found that the contrast of a shadow image varies with gate starting depths. The angular distribution of multiply scattered photons is obtained via semi-analytical models (Shengfu Li et al., Opt.Commun. 381, 2016, pp. 43–47). The simulated results show that increasing the gate starting depth can reduce the highly backscattered photons, thus can improve the image contrast.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.