Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MgO-C
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niskotemperaturowe utlenianie wyrobów ogniotrwałych MgO-C jest jednym z czynników wpływających na czas pracy kadzi głównej stalowniczej. Utlenianie ma miejsce podczas eksploatacji urządzenia w temperaturach poniżej 1200 °C w okresach gotowości urządzenia do pracy. W tym czasie utrzymuje się wymaganą temperaturę wyłożenia roboczego, a mieszanina gazów zawierająca tlen, wypełniająca wnętrze kadzi, oddziałuje korozyjnie na część węglową materiałów ogniotrwałych. Badania odwęglania przeprowadzono na formowanych mechanicznie kształtkach z wybranego materiału magnezjowo-węglowego o składzie typowym dla zastosowań w strefach żużla kadzi głównych. Odporność materiału na niskotemperaturowe utlenianie badano w piecu oporowym w zależności od czasu utleniania, temperatury utleniania oraz ciśnienia formowania, od którego zależy porowatość otwarta materiału kształtek. W badaniach użyto dwóch grafitów płatkowych różniących się uziarnieniem i czystością. Badania przeprowadzono według trójpoziomowego planu całkowitego typu 3S, umożliwiającego statystyczną analizę nieliniowej charakterystyki zastępczej odporności materiału na niskotemperaturowe utlenianie. Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę wpływu temperatury utleniania, czasu utleniania i porowatości otwartej wykorzystanych materiałów na utlenianie nisko-temperaturowe. Wyniki pracy są praktyczną wskazówką dla użytkowników kadzi głównych.
EN
Low-temperature oxidation of MgO-C refractory materials is one of the factors influencing the length of service of a steel ladle. Oxidation occurs during the ladle’s operation at temperatures below 1200 °C, in the periods when it is kept on standby. At this time, the required temperature of the working lining is maintained, and the mixture of oxygen-containing gases inside the ladle has a corrosive effect on the carbon part of the refractory materials. Investigations of decarburization were conducted on mechanically formed shapes made of a selected magnesia-carbon material with a composition typical for applications in ladle slag zones. The material’s resistance to low-temperature oxidation was tested in resistance furnaces versus time, temperature, and moulding pressure, which determines the open porosity of the shapes’ material. In the investigations, two flake graphites, differing in grain size distribution and cleanness, were used. The tests were carried out according to a three-level full factorial design type 3S, which enables conducting a statistical analysis of the nonlinear substitute characteristics of the material’s resistance to low-temperature oxidation. The obtained results allow evaluating the effect of temperature, time, and open porosity on the process of material’s low-temperature oxidation. The results of work can provide a practical indication for steel ladle users.
2
Content available remote Korozja żużlowa materiału MgO-C w ujęciu analizy wymiarowej
PL
Warunki eksploatacji materiałów ogniotrwałych stosowanych w różnych urządzeniach są zmienne, a szereg różnych czynników ma wpływ na trwałość tych materiałów. Podjęto próbę wyznaczenia zależności kryterialnej określającej stopień zużycia materiału ogniotrwałego typu MgO-C, użytego do wyłożenia kadzi głównej stalowniczej, w zależności od kluczowych czynników eksploatacji kadzi i korozyjnego oddziaływania żużla na ogniotrwałe wyłożenie kadzi. Kształt proponowanej zależności kryterialnej jest charakterystyczny dla wybranego urządzenia, ale współczynniki tej zależności są zmienne i charakterystyczne dla konkretnego materiału ogniotrwałego. Zależność kryterialna wyprowadzona w niniejszej pracy stosuje się do materiału MWH643 przeznaczonego na wyłożenie ogniotrwałe kadzi głównej stalowniczej.
EN
Working conditions for refractory materials applied in various high temperature devices are variable, and the lifetime of these materials depends on many different factors. Therefore an attempt to determine a dimensionless dependency of wear degree of MgO-C materials used for a steel ladle lining has been undertaken. The form of the dimensionless equation consists of key factors of ladle operating conditions and corrosive effect of slag on the refractory lining. The equation is characteristic for a specific high temperature device, but its constant and exponents are variable and distinctive to the type of refractory material in use. The relationship, which was elaborated, was accurate for the material MWH643 used in refractory linings of steel ladles.
3
Content available remote Korozja wyrobów MgO-C w strefie żużla kadzi stalowniczej
PL
Opracowano model laboratoryjny procesów korozji z uwzględnieniem szybko następującego nasycania się porcji żużla i kontrolowanego gradientu temperatury w warstwie badanych próbek. Przez dobór częstotliwości rezonansowej i odległości metalu od cewki uzyskano prędkość metalu oraz żużla odzwierciedlającą warunki eksploatacyjne w kadzi. W warunkach laboratoryjnych można również odtworzyć zjawisko powstawania warstwy odwęglonej przez tlenki żelaza i tlen atmosferyczny. Przeprowadzono badania porównawcze wyrobów MgO-C i AMC w piecu indukcyjnym z pomiarem gradientu temperatury, kontrolując zmiany składu chemicznego żużla. Dla zbadania stopnia zużycia porównywano powierzchnię przekroju wżerów. Badania takie pozwalają na ocenę nowego typu spoiw węglowych i dodatków zwiększających odporność na korozję materiałów MgO-C, wpływając na osadzanie nowych faz w porach podczas penetracji ciekłego żużla. W praktyce przemysłowej na korozję materiałów w strefie żużla należy również brać pod uwagę wpływ takich czynników jak utlenianie się powierzchni materiałów podczas rozgrzewania kadzi, naprężenia powstające w wyniku rozszerzalności cieplnej w warstwie roboczej i intensywna korozja na styku kształtek.
EN
The authors developed a laboratory model of corrosion processes taking into account the quickly progressing saturation of a slag portion and a controlled temperature gradient in the contact layer of the examined samples. Suitable selection of a resonance frequency and metal-coil distance made it possible to determine the metal and slag velocity which resembled operating conditions in a ladle. Also the phenomenon of decarburized layer formation due to iron oxides and atmospheric oxygen may be reconstructed in laboratory conditions. Comparative investigations into MgO-C and AMC with temperature gradient measurements were conducted in an induction furnace while controlling the changes of slag chemical composition. In order to compare the degree of wear, the cross-sectional area of pits was compared. Such investigations allow a new type of carbon binders and additives to be evaluated which increase the corrosive resistance of MgO-C materials, influencing the sedimentation of new phases in pores in the process of liquid slag penetration. In industrial practice, the corrosion of materials in the slag zone is also influenced by such factors as material surface oxidation in the process of ladle heating, stresses due to thermal expansion in the working layer and intense corrosion in the shapes’ contact area.
PL
Przedstawiono charakterystykę nowego typu wyrobów niskowęglowych przeznaczonych w strefę metalu kadzi stalowniczej w aspekcie jej nowego modelu ogniotrwałego wyłożenia typu MgO-C. Równocześnie podsumowano wyniki przeprowadzonych prób eksploatacyjnych podkreślając zalety nowego tworzywa.
EN
The characteristics of new type of low-carbon products for liquid metal zone in steel casting ladle in the aspect of a new refractory lining of MgO-C type. In addition the results of conducted practical tests have been summarised, emphasising the new material advantages.
PL
Wyniki badań przeprowadzonych na wyrobach MgO-C pobranych z obszaru wymurówki elektrycznego pieca łukowego na linii żużla wykazały, że jest możliwy wzrost liczby wytopów o 20% przez dodatek sproszkowanego paku do spoiwa, prowadzący do wzmocnienia wiązania węglowego powstającego przy wypalaniu. Autorzy wyrażają opinię, że tą drogą poprawia się odporność wyrobów na korozyjne działanie żużla i utlenianie. Wyniki ostatnio przeprowadzonych testów laboratoryjnych wydają się pokrywać z obserwacjami praktycznymi, jednak jej wdrożenie wymaga potwierdzenia w drodze badań wykorzystujących bardziej zaawansowane metody.
EN
The results of studies on MgO-C products taken out of the electric arc furnace lining in the slug line showed that it is possible to increase the number of heats by 20 % by adding powered pitch to the binder, what makes the firing-induced carbon bonds stronger. The authors say that this method improves the corrosion resistance of the products against slug and oxidation. Although the results of the latest laboratory tests seem to agree with practical observations, the implementation of this method needs the confirmation by more advanced research.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.