Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Mathcad
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy zamieszczono opis analityczny mocy pozornej zespolonej w postaci macierzowej, obwodu trójfazowego, trójprzewodowego przy symetrycznym zasilaniu. Do opis mocy pozornej zespolonej rozpatrywanego obwodu zastosowano napięcia i prądy międzyfazowe. Ponadto w analizowanym obwodzie trójfazowym trójprzewodowym ujęto moc pozorną zespoloną za pomocą napięć międzyfazowych i prądów przewodowych. Wyznaczoną analitycznie moc obwodu trójfazowego trójprzewodowego dodatkowo zmierzono dwoma miernikami cęgowymi. Zmierzoną moc (czynna, bierna i pozorna) miernikiem cęgowym układu trójfazowego trójprzewodowego porównano z mocą wyznaczoną w programie numerycznym Mathcad.
EN
The paper contains an analytical description of complex apparent power in matrix form, three phase circuit, three-wire with symmetrical power supply. The description of the apparent power of the considered circuit was made using phase-to-phase voltages and currents. In addition, complex apparent power using phase-to-phase voltages and line currents was included in the three-phase circuit under analysis. The analytically determined power of the three-phase three-wire circuit was additionally measured with two clamp meters. The measured power (active, reactive and apparent) with a clamp meter of a threephase three-wire system was compared with the power determined in the Mathcad numerical program.
EN
The article presents cases of lack of convergence of transitional problems solutions both for the linear and non-linear examples because of using IEEE-754 standard. In a linear case, electric circuit solution using state variables was presented. As a non-linear case, ferroresonance system solved by various numerical procedures was shown. To solve the proposed problems, the 64-bit Mathcad Prime 3.0 environment was used.
PL
W artykule przedstawiono przykłady braku zbieżności w rozwiązaniu liniowego obwodu metodą zmiennych stanu oraz obwodu ferrrorezonasowego w 64 bitowym programie Mathcad Prime 3.0 stosującym obowiązujący standard IEEE-754.
EN
This work discusses computational capabilities of the programs belonging to the CAS (Computer Algebra Systems). A review of commercial and non-commercial software has been done here as well. In addition, there has been one of the programs belonging to the this group (program Mathcad) selected and its application to the chosen example has been presented. Computational capabilities and ease of handling were decisive factors for the selection.
PL
W artykule przedstawiono pakiet dydaktyczny umożliwiający praktyczne zapoznanie się z właściwościami rożnych rodzajów modulacji analogowych i cyfrowych.
EN
This paper presents the didactic packet which was prepared in the Department of Ship Automation in Gdynia Maritime University. The packed makes possible presenting propriety of different kinds of analog and digital modulations.
EN
This paper describes the state-of-the-art on the methods of waste heat recovery from flue gases in coal-fired power units. The different types of heat exchangers for recovery waste heat from the flue gases in the coal-fired plants were compared. The calculations use two mathematical models for calculations one is based on the balance mean values and the second one on the VDI model with the Colburn-Hagen method. The results of calculations for heat exchangers operating in the cross flow configuration, as well as with horizontal tubes or the multi-pass were compared.
PL
W pracy przedstawiono stan wiedzy w zakresie metod odzysku ciepła odpadowego ze spalin wylotowych w blokach energetycznych elektrowni węglowych. Porównano różne typy wymienników ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin w bloku energetycznym elektrowni węglowej. W obliczeniach wykorzystano dwa modele matematyczne bilansowy opierający się na uśrednionych wartościach cieplnych i przepływowych oraz model VDI Heat Atlas (VDI Wrmeatlas) [10] w połączeniu z metodą Colburna-Hagena. Wszystkie obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu Mathcad. Przedstawiono wyniki obliczeń dla kondensacyjnych wymienników ciepła (z poziomym i krzyżowym układem rur chłodzących) oraz dla wielobiegowych bezkondesacyjnych wymienników ciepła.
RU
В статье описан метод оценки целесообразности покупки бывших в употреблении машин. Метод основан на сравнении удельных показателей - затрат и прибыли за машино-час работы оборудования, приобретенного новым и со сроком эксплуатации. Расчеты приведены в виде блоков Mathcad-программы.
EN
In the article there is described a method of the estimation of practicability of buying secondhand machines. The method is founded on comparison of the specific factors - an expresses and arrived for machine-business hours of the equipment, gained new and since period of the usages. The calculations were provided in type block Mathcad-program.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień ze zbioru zadań z mechaniki technicznej lub wytrzymałości materiałów. Pokazano przykład wyznaczania sił w prętach oraz reakcje podpór konstrukcji kratowej (kratownicy płaskiej) metodą Rittera i metodą równoważenia węzłów. Zauważono, że narzędzie to znacznie ułatwia proces rozwiązywania zagadnień oraz umożliwia szybkie przeanalizowanie zachowania się danej konstrukcji przy różnych obciążeniach.
EN
The article presents the possibility of using program Mathcad to solve selected problems from the set of tasks with the mechanics of technical and material strength. An example of determining the forces in the bars and the reactions of the supports in truss structures (plane truss) method Ritter and method of balancing nodes. It was noted that this tool greatly simplifies the process of solving problems and can quickly analyze the behavior of a structure with different loads.
PL
Przedstawiono procedurę modelowania fizycznego i matema-tycznego lotu przeciwlotniczego pocisku rakietowego. Model matematyczny lotu pocisku rakietowego zaimplementowano w pakiecie MathCAD 14. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej w formie wykresów.
EN
A procedure of modeling the physical and mathematical flight of the short range anti-aircraft missile was presented. Mathematical model of missile flight was implemented in the MathCAD 14th package. Results of a computer simulation were presented in the form of graphs.
PL
W artykule przedstawiono metodę projektowania grupy filtrów prostych, których charakterystyka częstotliwościowa jest dobrana w sposób optymalny, z uwzględnieniem wpływu pozostałych filtrów [1,2]. Sumaryczna moc bierna pojemnościowa filtrów dla pierwszej harmonicznej ma wynosić 10kVAr. Celem grupy filtrów jest: • eliminacja wyższych harmonicznych z sieci zasilającej, których źródłem jest układ TCR, • kompensacja mocy biernej generowanej przez TCR z uwzględnieniem działania układu regulacji całego kompensatora SVC. W artykule przestawiono wykorzystanie programu MathCAD ver. 2001, który jest idealnym narzędziem wspomagającym projektowanie i wykreślanie charakterystyk częstotliwościowych. Zastosowanie wspomagania komputerowego przyspiesza proces obliczeń i pozwala na inercyjne wyznaczenie parametrów filtrów w krótkim czasie.
EN
Presented in the paper traditional and matrix methods of calculation of passive series filters based on frequency characteristics. Some aspects concerning the work are discussed for the case of topologies of the Static Var Compensation Converters, in which it is necessary to use passive filters.
10
Content available remote Assessment of QMOM and DQMOM calculation efficiency
EN
The research on the efficiency assessment of population balance equations (PBE) solving methods in Mathcad 2001 Professional software has been presented in the paper. Numerical simulations for four different theoretical examples were made using the quadrature method of moments (QMOM) and direct quadrature method of moments (DQMOM).
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny wydajności metod rozwiązywania równań bilansu populacji z wykorzystaniem programu Mathcad 2001 Professional. Cztery przykłady teoretyczne poddano symulacjom numerycznym z wykorzystaniem kwadraturowej metody momentów (QMOM) oraz bezpośredniej kwadraturowej metody momentów (DQMOM).
12
Content available remote Arkusz do obliczeń temperatury spalania w programie MATHCAD
PL
Jednym z problemów często występujących w praktyce projektowej lub analizie procesów spalania, jest obliczenie temperatury spalania, ponieważ od niej głównie zależy intensywność przepływu ciepła od spalin do ogrzewanych powierzchni. Sposoby obliczeń temperatury spalania są powszechnie znane i stosunkowo proste, jednak, w praktycznym zastosowaniu są one uciążliwe ze względu na nieliniowość zagadnienia wynikającą z zależności ciepła właściwego spalin i entalpii dysocjacji od wartości poszukiwanej temperatury. W artykule zaproponowano arkusz obliczeniowy w formie programu, opracowany dla jednego z często stosowanych środowisk matematycznych, jakim jest Mathcad. Na potrzeby tego programu opracowano funkcje aproksymujące zależności średniego molowego ciepła właściwego najczęściej występujących składników spalin i paliw gazowych od temperatury oraz procedury interpolacyjne dla określenia współczynników dysocjacji CO2 i H2O od tempera-tury i składu spalin na podstawie danych tablicowych. W artykule pokazano kompletny i w pełni funkcjonalny zapis programu w formacie Mathcad’a oraz wyniki różnego rodzaju przykładowych analiz dotyczących temperatury spalania, wykonanych przy pomocy omawianego programu.
EN
One of frequently arising problems in designing practice and in combustion processes analysis is the calculation of combustion temperature, because the rate of heat flow from combustion gas to heated surfaces depends mainly on this temperature. The methods of combustion temperature calculations are generally known and relatively simple, but, in practical use, they are burdensome due to the nonlinearity of the matter resulting from the dependence of specific heat of combustion gas and dissociation enthalpy on the value of the temperature being searched for. In the article, the computational spreadsheet in the form of the software is introduced, developed for one of frequently used mathematical environments – Mathcad. The functions approximating the dependences of average molar specific heat of the most frequent components of combustion gas and gaseous fuels on the temperature and interpolation procedures for determining the dissociation coefficients of CO2 and H2O on the temperature and the composition of combustion gas on the basis of the data contained in tables are formulated for the software. In the article, the complete and functional software record in the Mathcad format and the results of various examples of analyses performed using the discussed software regarding the combustion temperature are presented.
16
Content available remote Mathcad 13 środowiskiem obliczeń inżynierskich
PL
Przedstawiony niżej tekst stanowi opis programu Mathcad i jego użycie w aplikacjach zarządzania informacją techniczną w przedsiębiorstwie na bazie pakietu Calculation Management Suite.
EN
Mathcad and Application Management Suite - a web-based application for managing engineering design documents.
EN
Modeling of dissipation systems under pseudo-random forcing function is presented. An algorithm for analysis of sysyem parameters of time fequency is provided. The algorithm is describet in terms of MATHCAD environment procedures.
PL
Przedstawiono możliwości modelowania ukłądów dyssypacyjnych przy uwzględnieniu pseudolosowej funkcji wymusznia. Podano algorytm umożliwiający przeprowadzenie analizy parametrów układu w dziedzinach czasu i częstotliwości.
PL
W artykule przedstawiono metodę i programy w języku Mathcad 2001 Professional pozwalające na prognozowanie, w trybie natychmiastowym, wielkości postępu fronty roboczego wielonaczyniowej koparki kołowej w różnych warunkach eksploatacyjnych. Przedstawiona metoda polega na odwzorowaniu przestrzeni realizacji procesu roboczego koparki modelami numerycznymi obiektów warunkujących postęp frontu roboczego i przeprowadzenia na tych modelach symulacji procesu roboczego przy złożonych warunkach jego realizacji. Podano zbiór przyjętych modeli i schemat symulacji procesu roboczego oraz przykłady ekranów operacyjnych opracowanego pakietu programów.
EN
Paper presents method and software written in Mathcad 2001 professional allowing on-line forecasting of bucket wheel excavator working face progress in different operational conditions. Presented method takes into account numerical mapping of excavator working face realization and objects determining progress of working face together with simulation of working process at assumed working conditions. Paper presents also a set work progress simulation models and examples of software operation screens.
PL
Przedstawiono zastosowanie aplikacji Mathcad do obliczania czteroskładnikowego zestawu surowców do produkcji klinkieru przy założonych modułach LSF, MK i MG z uwzględnieniem absorpcji popiołu. Użyteczność programu sprawdzono w cementowni Górażdże. Przy dużej zdolności produkcyjnej cementowni, a tym samym dużym zużyciu surowców, przedstawiony program okazał się bardzo pomocny w ustalaniu optymalnych kierunków eksploatacji surowców podstawowych. Program jest również przydatny do oceny pod względem jakościowym i ilościowym dodatków korygujących.
EN
The use of Mathcad application to calculate quaternary raw mix blend for cement clinker production with assumed LSF, SM and AM moduli with taking into consideration the ash absorption of ash is presented. The utility of the program has been verified in cement plant Górażdże. Given the high capacity of cement plant, and thereby high material consumption, presented program proved to be very helpful in laying out optimum exploitation directions of basic raw materials. The program is also useful for quantitative and qualitative evaluation of corrective additions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.