Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Markov chains
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Prediction of the road pavement condition index using stochastic models
EN
Mathematical models for prediction of road network condition based on the so-called Markov chains are presented in this article. The data for calculation of elements of the transition matrix from one condition to another are taken from visual evaluation as well as from instrumental reading. It is recommended to prepare data sets in the form of pavement management system data tables based on a representative sample of measuring sections. Discrete time intervals – of one year – are used when constructing the model of transition matrices. The procedure of forming Markov transition matrix with partially complete data sets is proposed also in paper. The basis of this procedure is information on the previous condition of the structure and the results of the instrumental evaluation, which enables correction of the predicted values. The final matrix takes into account not only the probability, but also the speed of transition from one condition to another. It is also possible to work with the initial data using appropriate databases or other software.
PL
W artykule omówiono modele matematyczne prognozowania stanu sieci drogowej z zastosowaniem tzw. łańcuchów Markowa. Dane do obliczeń elementów macierzy przejścia pomiędzy stanami są uzyskiwane na podstawie oceny wizualnej oraz w wyniku pomiarów instrumentalnych. Zalecane jest przygotowanie zestawów danych w postaci tablic systemu zarządzania stanem nawierzchni drogowej sporządzanych na podstawie reprezentatywnej próby odcinków pomiarowych. Macierze przejścia pomiędzy stanami są tworzone w przedziałach czasu o długości jednego roku. W artykule przedstawiono także procedurę tworzenia macierzy przejścia na podstawie częściowo niepełnych zestawów danych, w których wykorzystano informacje o wcześniejszym stanie nawierzchni oraz wyniki pomiarów instrumentalnych, pozwalających na skorygowanie prognozowanych wartości. Uzyskana ostatecznie macierz uwzględnia nie tylko prawdopodobieństwo, lecz również prędkość przejścia pomiędzy stanami. Ponadto możliwe jest także przetwarzanie danych wejściowych z odpowiednich baz lub ich wykorzystanie przy zastosowaniu innego oprogramowania.
EN
A simulation model to evaluate risks in Power Systems including green Energy sources to generate electricity for electro mobility use is presented in the paper. The model allows to calculate risk indicator that characterize the performance of the Power Systems. The model considers the additional risks of wind and solar variability in the Power Systems, through wind farms and PV farms, respectively. Also, in the recent years, the number of electric vehicles (EVs) on the road have been rapidly increasing. Charging this increasing number of EVs is expected to have an impact on the power grid especially if high charging powers and opportunistic charging are used. Multiple papers have observed that the charging stations are used by multiple users during the day. In a context where electric mobility is gaining increasing importance as a more sustainable solution for urban environments, this work presents the optimization of charging profiles of the potential users of these charging stations. We analyzed the charging profiles in a power grid with renewables sources of energy and we determine the optimal charging profiles for the power grid based on maximizing the energy delivered by renewable sources of energy.
EN
Transport companies can be regarded as a technical, organizational, economic and legal transport system. Maintaining the quality and continuity of the implementation of transport requisitions requires a high level of readiness of vehicles and staff (especially drivers). Managing and controlling the tasks being implemented is supported by mathematical models enabling to assess and determine the strategy regarding the actions undertaken. The support for managing processes relies mainly on the analysis of sequences of the subsequent activities (states). In many cases, this sequence of activities is modelled using stochastic processes that satisfy Markov property. Their classic application is only possible if the conditional probability distributions of future states are determined solely by the current operational state. The identification of such a stochastic process relies mainly on determining the probability matrix of interstate transitions. Unfortunately, in many cases the analyzed series of activities do not satisfy Markov property. In addition, the occurrence of the next state is affected by the length of time the system remains in the specified operating state. The article presents the method of constructing the matrix of probabilities of transitions between operational states. The values of this matrix depend on the time the object remains in the given state. The aim of the article was to present an alternative method of estimating the parameters of this matrix in a situation where the studied series does not satisfy Markov property. The logistic regression was used for this purpose.
PL
Przedsiębiorstwa transportowe mogą być traktowane jako wyodrębniony pod względem technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym system transportowy. Zachowanie jakości i ciągłości realizacji zleceń przewozowych wymaga wysokiego poziomu gotowości pojazdów oraz personelu (szczególnie kierowców). Kontrolowanie i sterowanie realizowanymi zadaniami wspierane jest modelami matematycznymi, umożliwiającymi ocenę i określenie strategii dotyczącej podejmowanych działań. Wsparcie procesów zarządzania polega głównie na analizie sekwencji kolejnych, realizowanych czynności (stanów). W wielu przypadkach taki ciąg czynności jest modelowany za pomocą procesów stochastycznych, spełniających własność Markowa. Ich klasyczne zastosowanie możliwe jest tylko w przypadku, gdy warunkowe rozkłady prawdopodobieństwa przyszłych stanów są określone wyłącznie przez bieżący stan eksploatacyjny. Identyfikacja takiego procesu stochastycznego polega głównie na wyznaczeniu macierzy prawdopodobieństw przejść międzystanowych. Niestety w wielu przypadkach analizowane ciągi czynności nie spełniają własności Markowa. Dodatkowo, na wystąpienie kolejnego stanu wpływa długość interwału czasowego pozostania systemu w określonym stanie eksploatacyjnym. W artykule przedstawiono metodę konstrukcji macierzy prawdopodobieństw przejść pomiędzy stanami eksploatacyjnymi. Wartości tej macierzy zależą od czasu przebywania obiektu w danym stanie. Celem artykułu było zaprezentowanie alternatywnej metody estymacji parametrów tej macierzy w sytuacji, gdy badany szereg nie spełnia własności Markowa. Wykorzystano w tym celu regresję logistyczną.
EN
The paper presents application of the Markov chain model to assess the risk affecting critical national infrastructure. A method for relating different service states to transition probabilities is shown. Then, a real-life example is thoroughly analyzed. Finally, results of a numerical test concerning this problem are provided.
5
Content available remote Recurrence classification for a family of non-linear storage models
EN
Necessary and sufficient conditions for positive recurrence of a discrete-time non-linear storage model with power law dynamics are derived. In addition, necessary and sufficient conditions for finiteness of p-th stationary moments are obtained for this class of models.
6
Content available On EDF scheduler with the exponential deadlines
EN
This work deals with the performance evaluation of EDF (Earliest Deadline First) packet scheduler with two classes. The primary metric of interest is the mean sojourn time for each class. The system is composed of two classes (two queues) with Poisson input to each of them, deterministic service times and exponentially distributed deadline values. The model is analysed as an embedded Markov chain at the instants of packet departures from the service. The solution i.e. the joint probability distribution of the number of packets in each queue is obtained using the matrix approach. The metrics such as the mean sojourn time or the mean number of packets in the system for each class are directly obtained from this joint probability distribution.
EN
This paper presents initial results from a series of eye-tracking experiments on a Full Mission Bridge simulator. The aim of this research was to develop a stochastic model of a navigator’s attention distribution during their navigational watch. Such model could be used as a tool for workload and usability studies for navigators and navigational equipment interfaces. A structure of the model is discussed together with the evaluation of Markov chains as a main modelling tool. Initial results are presented and discussed. It is suggested that 1st order Markov chains are not fully applicable for this problem. A combination of the 1st and higher-order Markov chains will be applied in the next stage of research.
8
Content available remote Strong stationary duality for Möbius monotone Markov chains : examples
EN
We construct strong stationary dual chains for nonsymmetric random walks on square lattice, for random walks on hypercube and for some Ising models on the circle. The strong stationary dual chains are all sharp and have the same state space as original chains.We use Möbius monotonicity of these chains with respect to some natural orderings of the corresponding state spaces. This method provides an alternative way to study mixing times for studied models.
PL
W artykule zostało zaprezentowane oryginalne oprogramowanie służące do numerycznej analizy procesów zmęczeniowych. W oprogramowaniu tym zostały zaimplementowane probabilistyczne metody wyznaczania trwałości zmęczeniowej oraz propagacji pękania zmęczeniowego, bazujące przede wszystkim na modelach Markowa i semi-Markowa. Niniejsza praca skupia się głównie na modelu semi-Markowa.
EN
In this paper was presented the original software for numerical analysis of fatigue processes. In the software has been implemented probabilistic methods for determining of the fatigue life and fatigue crack propagation, based primarily on Markov chains and semi-Markov processes. This paper mainly focus on semi-Markovian fatigue crack growth model.
10
PL
W artykule zaprezentowano opracowane oprogramowanie służące do wyznaczania trwałości zmęczeniowej zębów kół walcowych. Oprogramowanie to umożliwia wyznaczenie czterech rodzajów dystrybuant trwałości zmęczeniowej: dystrybuanty bazującej na stacjonarnym lub niestacjonarnym modelu Bogdanowa–Kozina, dystrybuanty rozkładu Weibulla oraz dystrybuanty wyznaczonej na podstawie danych eksperymentalnych. W oprogramowaniu tym szczególny nacisk położono na oparty na włożonych łańcuchach Markowa stacjonarny i niestacjonarny model Bogdanowa–Kozina. Parametry powyższych dystrybuant wyznaczane są na podstawie wprowadzonych do programu danych z badań zmęczeniowych. Jako przykład wykorzystania oprogramowania została przeprowadzona analiza wyników własnych badań zmęczeniowych oraz pittingu walcowych kół zębatych.
EN
In this paper has been presented the original software used to determine the fatigue life of cylindrical gear teeth. This software allows to determine the cumulative distribution function of fatigue life using four types of its version: cumulative distribution based on the stationary or nonstationary Bogdanov–Kozin model, Weibull distribution function and the distribution function defined on the basis of experimental data. In the software, particular emphasis was put on stationary and nonstationary Bogdanov–Kozin model based on Markov chains. Parameters of these distribution functions are determined based on the data entered into the program from fatigue tests. As an example of the use of the software was conducted analysis of the results of own fatigue and pitting corrosion tests of cylindrical gears.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
3669--3686, CD 2
PL
W niniejszym artykule zostało zaprezentowane oryginalne oprogramowanie służące do wyznaczania trwałości zmęczeniowej zębów kół walcowych. Oprogramowanie to umożliwia wyznaczenie dystrybuant trwałości zmęczeniowej za pomocą trzech rodzajów dystrybuant: dystrybuanty bazującej na stacjonarnym modelu Bogdanowi-Kozina, dystrybuanty rozkładu Weibulla oraz dystrybuanty wyznaczonej na podstawie danych eksperymentalnych. W oprogramowaniu tym szczególny nacisk został położony na bazującym na włożonych łańcuchach Markowa stacjonarnym modelu Bogdanowa-Kozina. Parametry powyższych dystrybuant wyznaczane są na podstawie wprowadzonych do programu danych z badań zmęczeniowych. Dodatkowo w opracowanym oprogramowaniu zostały zaimplementowane klasyczne metody wyznaczania trwałości zmęczeniowej, czyli wykres logarytmiczno normalny oraz wykres Wöhlera. Jako przykład wykorzystania oprogramowania została przeprowadzona analiza wyników własnych badań zmęczeniowych walcowych kół zębatych skrzyni przekładniowej samochodu osobowego.
EN
In this paper has been presented the original software used to determine the fatigue life of cylindrical gear teeth. This software allows to determine the cumulative distribution function of fatigue life using three types of its version: cumulative distribution based on the stationary Bogdan-Kozin model, Weibull distribution function and the distribution function defined on the basis of experimental data. In the software, particular emphasis was put on stationary Bogdanov-Kozin model based on Markov chains. Parameters of these distribution functions are determined based on the data entered into the program from fatigue tests. In addition, in this software was implemented traditional method for determining fatigue life, for example the normal-log graph and chart Wöhler. As an example of the use of the software was conducted analysis of the results of own fatigue tests of cylindrical gear of gearbox car.
EN
In this paper we present the extraproximal method for computing the Stackelberg/Nash equilibria in a class of ergodic controlled finite Markov chains games. We exemplify the original game formulation in terms of coupled nonlinear programming problems implementing the Lagrange principle. In addition, Tikhonov's regularization method is employed to ensure the convergence of the cost-functions to a Stackelberg/Nash equilibrium point. Then, we transform the problem into a system of equations in the proximal format. We present a two-step iterated procedure for solving the extraproximal method: (a) the first step (the extra-proximal step) consists of a “prediction” which calculates the preliminary position approximation to the equilibrium point, and (b) the second step is designed to find a “basic adjustment” of the previous prediction. The procedure is called the “extraproximal method” because of the use of an extrapolation. Each equation in this system is an optimization problem for which the necessary and efficient condition for a minimum is solved using a quadratic programming method. This solution approach provides a drastically quicker rate of convergence to the equilibrium point. We present the analysis of the convergence as well the rate of convergence of the method, which is one of the main results of this paper. Additionally, the extraproximal method is developed in terms of Markov chains for Stackelberg games. Our goal is to analyze completely a three-player Stackelberg game consisting of a leader and two followers. We provide all the details needed to implement the extraproximal method in an efficient and numerically stable way. For instance, a numerical technique is presented for computing the first step parameter (λ) of the extraproximal method. The usefulness of the approach is successfully demonstrated by a numerical example related to a pricing oligopoly model for airlines companies.
EN
Finite version of Random Domino Automaton - a recently proposed toy model of earthquakes - is investigated in detail. Respective set of equations describing stationary state of the FRDA is derived and compared with infinite case. It is shown that for a system of large size, these equations are coincident with RDA equations. We demonstrate a non-existence of exact equations for size N ≥ 5 and propose appropriate approximations, the quality of which is studied in examples obtained within the framework of Markov chains. We derive several exact formulas describing properties of the automaton, including time aspects. In particular, a way to achieve a quasi-periodic like behaviour of RDA is presented. Thus, based on the same microscopic rule - which produces exponential and inverse-power like distributions - we extend applicability of the model to quasi-periodic phenomena.
EN
This paper outlines an idea for an explanation of a mechanism underlying the shape of the universal curve of the Earthquake Recurrence Time Distributions. The proposed simple stochastic cellular automaton model is reproducing the gamma distribution fit with the proper value of parameter γ characterizing the Earth’s seismicity and also imitates a deviation from the fit at short interevent times, as observed in real data. Thus the model suggests an explanation of the universal pattern of rescaled Earthquake Recurrence Time Distributions in terms of combinatorial rules for accumulation and abrupt release of seismic energy.
15
Content available remote Markov State Space Aggregation via the Information Bottleneck Method
EN
Consider the problem of approximating a Markov chain by another Markov chain with a smaller state space that is obtained by partitioning the original state space. An information-theoretic cost function is proposed that is based on the relative entropy rate between the original Markov chain and a Markov chain defined by the partition. The state space aggregation problem can be sub-optimally solved by using the information bottleneck method.
16
Content available remote Metody i narzędzia rozpoznawania mowy w zastosowaniach niekomercyjnych
PL
W artykule przedyskutowano problem zaprojektowania systemu rozpoznawania mowy. W tekście pokazano, jak stosunkowo tanim kosztem, zarówno z punktu widzenia programisty (koszty przygotowania programu), jak i końcowego użytkownika (koszty nauki korzystania z systemu), uzyskać efektywną możliwość komunikacji głosowej z komputerem. Artykuł pokazuje, po pierwsze, że rozpoznawanie mowy na potrzeby amatorskie i półprofesjonalne jest obecnie jak najbardziej możliwe i wymaga minimalnych nakładów na sprzęt audio (w zasadzie wystarczy mikrofon i głośnik wbudowany praktycznie w każdy komputer). Po drugie, dla języka programowania Java są dostępne co najmniej dwa rozwiązania niekomercyjne, za które nie trzeba bezpośrednio płacić: biblioteka Sphinx oraz usługa Google Voice Translator dostępna za pomocą biblioteki Jarvis. Google oferuje ponadto możliwość syntezy (i odtworzenia w głośniku komputera) dowolnego komunikatu głosowego na podstawie przesłanego tekstu. Po trzecie, rozpoznanie mowy jest dostępne dla dowolnego mówcy (systemu nie trzeba uczyć wymowy, intonacji, akcentu, definiować słownika itp.) i przebiega z bardzo dużą skutecznością, która w zupełności wystarcza w większości zastosowań amatorskich.
EN
In this paper a problem is discussed of effective development of an automatic voice-recognition system for noncommercial use. The text shows how, at a relatively cheap cost, both from the point of view of the programmer (the cost of preparing the program), as well as the end-user (the cost of learning how to use the system), to obtain effective voice communication with the computer. The goal of the paper is threefold. First, it is shown that automatic voice recognition for amateur usage is at the moment quite easy to achieve – it is enough to utilize standard microphone/speaker of any computer. Second, there are at least two noncommercial software solutions based on popular Java programming language: Sphinx library and Google Voice Translator to be accessed via JARVIS library. In addition, Google offers a possibility of voice synthesis based on any text, in almost any national language. Third, the system easily recognizes voice commands of any speaker, regardless pronunciation, intonation, accent, etc., and the overall effectiveness is sufficient for most amateur applications.
PL
Urządzenia radiolokacyjne, jak radar czy ARPA, mają wiele ograniczeń związanych z przekazywaniem ciągłej i wiarygodnej informacji. Wynikają one z braku możliwości wykrycia ech radarowych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych i podczas manewrowania jednostek. Istotne jest, by informację radarową uzupełniać inną, której dokładność porównywalna jest do tej pochodzącej z systemów GNSS. Takim systemem wydaje się AIS. W artykule analizę dostępności informacji o pozycji geograficznej przedstawiono, stosując dyskretne w stanach i czasie łańcuchy Markowa. Do analiz wykorzystano dane zarejestrowane w latach 2006–2007 i 2010–2012 w laboratorium instytutu nawigacji i hydrografii morskiej.
EN
Radio-location devices such as radar or ARPA display several limitations concerned with transferring continuous and reliable data. These limitations stem from the absence of the possibility to detect radar echo under adverse weather conditions during a maneuver executed by a vessel. It is important that the radar data be supplemented with data coming from a system working on continuous basis, with data whose accuracy is comparable to the data coming from GNSS. AIS seems to be such a system. This paper presents analysis of data availability related to geographical position using discrete in states and time the Markov chains. Data recorded in the institute of marine navigation and hydrography in 2006–2007 and 2010–2012 have been used to conduct analyses.
EN
The necessity of work-in-process management of rail-cars production by intelligent decision support software, which is based on JIT and Kanban principles, is identified. The scheme of one type cargo-flow movement between two workshops with control by electronic and traditional kanban-card is offered. For simulation of rail-cars production cargo flows Markov chain of M/M/1/1 type was applied. Simulation shows the dependence of the work-in-process on the in-flow and out-flow intensity. To determine the high level of the optimal work-in-process the stochastic inventory management model is applied.
UK
Обоснована необходимость управления запасами незавершенного производства в вагоностроении с помощью интеллектуальных программ поддержки принятия решений, основанных на принципах концепции JIT и системы Канбан. Разработана схема движения материального потока одного типа между двумя производственными подразделениями с управлением электронными и традиционными канбан-картами. Для моделирования перемещения грузов машиностроительного производства применена модель цепи Маркова типа M/M/1/1. Для определения оптимального размера запаса незавершенного производства применена вероятностная модель управления запасами.
19
Content available remote Law of large numbers for monotone convolution
EN
Using the martingale convergence theorem, we prove a law of large numbers for monotone convolutions μ1 ◃ μ2 ◃ . . . ◃ μn, where μj ’s are probability laws on R with finite variances but not required to be identical.
20
Content available remote Modelling of part medium access methods in the HomePlug
EN
This paper introduces the modeling of HomePlug technology which it is the most extended broadband technology for powerline networks. First, the HomePlug technology and its medium access function is introduced. Then the CSMA/CA algorithm parameters of HomePlug are analyzed. The results show that the parameters of this algorithm should be skipped for analytical modelling. Therefore the one parameter analytical model has been created and is introduced. The results from this model are compared with simulations of HomePlug at the end of this work.
PL
Przedstawiono technologie HomePlug przesyła danych przez siecć elektryczną oraz funkcję dostępu do medium. Zaproponowano model analityczny sieci bazujący na parametrze BC. Modelowanie sprawdzono metodami symulacyjnymi.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.