Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MSI
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono analizę współpracy pośrednich przemienników częstotliwości z zasilanymi przez nie silnikami indukcyjnymi. Na warunki pracy silników zasilanych z pośrednich przemienników częstotliwości mają w warunkach kopalnianych wpływ parametry elementów pasożytniczych użytych przewodów oponowych lub/i kabli górniczych, parametry elementów wchodzących w skład filtrów oraz sposób sterowania pracą zaworów falownika. Istotną właściwością omawianego przekształtnika jest to, że nie jest on źródłem napięcia sinusoidalnie zmiennego. Odkształcenie napięcia wyjściowego przemiennika jest efektem wielokrotnej komutacji zaworów falownika pracującego przy sterowaniu z modulacją szerokości impulsów (MSI). Z komutacją zaworów falownika związane są duże stromości narastania napięcia wyjściowego przemiennika. Stromości te osiągają wartości dochodzące do kilkunastu kV na s. Tak duże stromości narastania napięcia wyjściowego przemiennika powodują w stanie przejściowym przepływ dużych prądów pojemnościowych. W pracy omówiono wpływ poszczególnych parametrów kabli i przewodów oponowych na wartości przepięć i prądów doziemnych. Omówiono również sposoby ograniczenia tych niekorzystnych zjawisk (przepięć, prądów doziemnych).
EN
The paper contains analysis of cooperation between induction motors with the intermediate frequency inverters that supply them. In the mine environment, parasitic elements of the cables, parameters of the filters’ elements, and a method of control over inverter transistors have an impact on the regime of motors fed by the intermediate frequency inverters. An important feature of such a converter is that it is not a source of sinusoidal voltage. Deformation of voltage output is a result of inverter transistors being switched up multiple times with pulse – width modulation (PWM) control. Large steepness of the converter output rising voltage is related to switching of the transistors. The steepness reaches values of up to a dozen or so kV on s. Such a large steepness of output rising voltage can cause passage of large capacitive currents. The paper discusses also the influence of the parameters of individual cables on values of the overvoltages and earth leakage currents. Various ways to limit this negative phenomena (overvoltage, the earth leakage current) are also discusses in the paper.
2
Content available remote Aspekty pracy wyjściowego filtru LC w energoelektronicznym źródle napięcia
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty pracy filtru LC zaimplementowanego w energoelektronicznym sterowanym źródle napięcia, którego zadaniem jest minimalizacja składowej nośnej modulacji impulsowej w napięciu wyjściowym źródła. Niewielka wartość współczynnika tłumienia filtru – w połączeniu z sygnałem o dużej dynamice zmian na jego wejściu – prowadzić może do wystąpienia w napięciu wyjściowym filtru składowej oscylacyjnej o amplitudzie, której wartość może znacznie przekraczać parametry znamionowe układu. Grozi to uszkodzeniem tak jego części silnoprądowej, jak i odbiornika. Ponadto, w przypadku zmieniających się parametrów odbiornika następuje również zmiana parametrów funkcji transmitancji filtru, co może być przyczyną niestabilnej pracy układu, jako zamkniętego systemu regulacji automatycznej. W artykule zaproponowano rozwiązanie sprzętowe minimalizujące te zjawiska oraz przedstawiono rezultaty badań modelu symulacyjnego źródła.
EN
The paper presents selected aspects of the work of a LC filter implemented in a power electronics controlled voltage source, the purpose of which is to minimize PWM components in a source output voltage. A small value of a filter damping factor in conjunction with a control signal about high dynamics of change can cause that in a source output voltage strong oscillatory component can appear. A value of amplitude of this component may exceed nominal system ratings. This may cause damage of both, a filter and a receiver. Moreover, in case of changing of receiver parameters a filter transfer function is also an subject of changes what can lead to unstable of a source work. The article proposes a hardware solution for minimization of this phenomenon. It also presents selected research results of the voltage source simulation model.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję 3-fazowego równoległego filtru aktywnego wykorzystującego energoelektroniczne sterowane źródła prądu bazujące na koncepcji przekształtnika wielokanałowego. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano znaczące poszerzenie pasma przenoszenia źródła sterowanego, a co za tym idzie, znaczącą poprawę jakości prądu sieci - w stosunku do typowych rozwiązań równoległych filtrów aktywnych. W artykule przedstawiono koncepcję filtru oraz wybrane wyniki badań jego modelu symulacyjnego. Zaproponowano także rozwiązanie praktyczne układu, wykorzystujące technologie DSP i FPGA - w układzie sterowania - oraz moduły IPM/IGBT - w części wykonawczej.
EN
A subject of the article is a 3-phase power electronics active shunt filter with extended pass-band. The power electronics controlled current source, being essential part of the filter, is based on a multi-channel (interleaved) converter concept. Thank of that, a quality of the filter input (power grid) current is significantly improved, compared to a standard filter solution. The work presents an idea of such an active filter and selected research results of its simulation model. Also solution of laboratory prototype of an active filter with utilization of a DSP and FPGA technologies as well as IPM/IGBTs is indicated.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję energoelektronicznych szerokopasmowych źródeł sterowanych napięć i prądów wykorzystujących przekształtniki wielokanałowe. Nowe podejście do realizacji algorytmów sterowania układem na bazie rozszerzenia klasycznej teorii próbkowania Whittakera-Kotielnikowa-Shannona oraz rozwiązania części silnoprądowej pozwoliło na znaczące polepszenie jakości energetycznego sygnału wyjściowego – w sensie odwzorowania w nim sygnału zadanego. W artykule zaprezentowana zasady działania oraz wyniki wybranych badań symulacyjnych układów tego typu.
EN
Enlarged technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes trom demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of input and output, acting in real time. A kind of power electronics equipment tulfilling these demanding are wideband controlled voltage and current sources. The paper presents concept of these with utilization of multi-channel inverters and contral algorithms based on expansion of Whittaker-Kotelnikov-Shannon sampling theorem. (Wide-Band Power Electronics Controlled Current And Voltage Sources With Multichannel lnverters).
PL
Zadaniem układów energoelektronicznych (przekształtników) jest przekształcanie energii elektrycznej pobieranej ze źródła o określonych parametrach na napięcie (prąd) o kształcie i częstotliwości wymaganej przez odbiornik energii elektrycznej, a także sterowanie przepływem tej energii. Zgodnie z bieżącymi tendencjami związanymi z zadaniami zapewnienia odpowiedniej jakości energii elektrycznej, przekształtniki nie powinny zakłócać pracy źródeł energii, pobierając z nich energię tylko o wartości niezbędnej do wykonania określonej pracy przez odbiornik. Rozumianym w ten sposób zagadnieniem przekształcania energii wychodzą naprzeciw energoelektroniczne szerokopasmowe sterowane źródła napięć i prądów wykorzystujące koncepcję energoelektronicznego wzmacniacza operacyjnego.
EN
Enlarged technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes, from demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of input and output, acting in real time. A kind of power electronics equipment fulfilling these demanding are controlled voltage and current sources. The paper presents concept of power electronics operational amplifier which can be base of development of these special power electronics inverters.
6
Content available remote Energoelektroniczne szerokopasmowe źródła napięcia i prądu
PL
Zadaniem układów energoelektronicznych jest przekształcanie energii elektrycznej pobieranej ze źródła na napięcie (prąd) o kształcie i częstotliwości wymaganej przez odbiornik energii elektrycznej, a także sterowanie przepływem tej energii. Przekształtniki te nie powinny zakłócać pracy źródeł energii. Rozumianym w ten sposób zagadnieniem przekształcania energii wychodzą naprzeciw m.in. energoelektroniczne szerokopasmowe źródła napięć i prądów. W artykule zaprezentowano modele liniowe układów tego typu oraz wybrane wyniki badań symulacyjnych.
EN
Technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes, from demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of input and output, acting in real time. Proposed structures of controlled power electronics sources depends on work these in closed feedback loop, where classical regulators are replaced by wide band filters. The paper presents small-signal models of those and investigations results of simulation models.
EN
This paper describes a proposal for modifications to a shunt active power filter using a control circuit based on an instantaneous reactive power control algorithm. Such a control circuit has been realized using a fixed-point digital signal processor. When the value of load current changes rapidly, the APF transient response is too slow. This distortion causes an increase of harmonic content in the line current, which is dependent on a time constant. In the proposed circuit the transient performance of the APF is improved using non-causal predictive current compensation. Some illustrative, experimental results are also presented in the paper
PL
W artykule przedstawiono równoległy energetyczny filtr aktywny (APF) z algorytmem sterowania opartym na teorii mocy chwilowej. Układ sterowania zrealizowany został za pomocą stałoprzecinkowego procesora sygnałowego. Reakcja typowego równoległego filtra energetycznego na szybką zmianę prądu obciążenia jest zbyt wolna. Powoduje to zwiększenie zawartości harmonicznych w prądzie linii. W układzie sterowania zastosowano nieprzyczynowy algorytm sterowania. W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalne opracowanej modyfikacji.
PL
Przedstawiono najistotniejszą tematykę l problemy poruszane podczas obrad XIV sesji Podkomitetu IMO-COMSAR. Między innymi omówiono aktualny status systemu COSPAS-SARSAT - segmentu satelitarnego i naziemnego, problemy związane z rozwojem radiokomunikacji morskiej, tematykę będącą sferą zainteresowania IMO oraz ITU, a także strategię rozwoju e-nawigacji.
EN
The article presents the most important topic discussed during 14th session of Sub-Committee on Radiocommunications Search and Rescue-COMSAR. Among others status report on the COSPAS-SARSAT system, including system operation, space and ground segment has been presented as well as development in maritime radiocommunicaton system, technology and e-navigation.
9
Content available remote Digital Realization of a Click Modulator for an Audio Power Amplifie
EN
This paper describes a digital realization of a click modulator for a class-D digital audio power amplifier. The click modulator is an interesting alternative to a classical pulse width modulator. The modulator was realized using a floating point digital signal processor ADSP21065L and FPGA circuit Spartan 3 XC3100E. Some simulation and laboratory test results are presented in this paper.
PL
W artykule przedstawiono cyfrowy modulator typu click modulation dla wzmacniacza mocy audio klasy D. Modulator typu click modulation stanowi ciekawą alternatywę dla klasycznych modulatorów szerokości impulsów (PWM). Modulator został zrealizowany za pomocą zmiennoprzecinkowego procesora sygnałowego ADSP21065L i układu FPGA typu Spartan 3 XC3100E. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych.
10
Content available Międzynarodowy system innowacji
PL
Współczesny świat składa się z państw i organizacji międzynarodowych. Kraje oraz organizacje, kierując się określonymi celami, podejmują ze sobą współpracę bądź rywalizację, realizując zadania doraźne lub długofalowe.
EN
Contemporary world consists of many actors such as national countries and different international organizations. Countries and organizations have an interest and therefore cooperate or compete with other. Countries and organizations undertake short and long term aims.
EN
Wetness monitoring is very important issue especially on wetlands ecosystems, because they are very vulnerable to changes, particularly those made by human. The upper Narew valley with eminence was analyzed. Described area is in north-eastern Poland and covers the valley from Tykocin to Łazy. This area is unique wetland habitat in Europe. In natural part is an anastomosing river system, whereas second part is covered by agricultural areas (wetlands which were drained in ‘70 of XX century). The aim of this paper is to demonstrate quantitative multitemporal analyses of changes in this environment by using various wetness indices and comparing them. To investigate the amount of changes the images from Landsat were used: from TM and ETM+ scanner (available from http://glovis.usgs.gov/). They were from two time series: the end of XX century (1989, 1992, 1993 and 1994) and the beginning of XXI century (2006 and 2007). All of the images were from the beginning or the middle of the vegetation season. In addition, meteorological data were used (from www. tutiempo.es), to detect the precipitation influence on analyzed indices. NDVI was calculated using image from the 2006, then the mask was created to remove all apart from the vegetation (everything under 0,4). After that the Tasseled Cap transformation was made to obtain Wetness band (TCW). Values under -37 on image from 1993 were masked to eliminate cloudy areas. In next step two wetness indices were calculated: Normalized Difference Infrared Index (NDII) and Moisture Stress Index (MSI). TCW is based on visual, near-infrared and-middle infrared electromagnetic radiation, because of that it could depend on atmospheric conditions. NDII and MSI are calculated only from 4th and 5th Landsat bands. Scattering from aerosols in that part of wavelength is weaker and doesn’t have big impact on indices values. Three describing indices are used when atmospheric correction isn’t possible or needed. Values of the three parameters were mapped by dividing into four classes: higher, medium, lower and the lowest wetness. Maps were averaged in the two time series (end of XX and beginning of XXI century). They were reclassified into tree difference maps to show the differences in wetness conditions and between various indices. Three maps showing changes in wetness were classified into five categories: much more wet, more wet, no changes, drier and much drier. These set of data could be compared. The results show that about 55% of analyzing area is stable. Table 3 present that about 2% of all changes were big. About 30% of total amount of transformation are connected with drainage areas. Areas which were more wet cover about 10%. Drained areas are getting extremely wet based on TCW, but opposite tendency can be noted on MSI and NDII maps. Big discrepancy between the maps of changes was discovered. TCW showed that the natural valley is getting drier and eminences are getting wet, but the results are different for the other two analyzed indices. Apart from that, some of the results are different for the parameters. In further research this kind of analysis should be compared with land cover and field measurements.
PL
Przedstawiono organizację Światowego Systemu Ostrzeżeń Nawigacyjnych WWNWS. Zdefiniowano rodzaje ostrzeżeń nawigacyjnych, stosowanych w żegludze morskiej. Scharakteryzowano podstawowe systemy stosowane do rozgłaszania ostrzeżeń nawigacyjnych. Omówiono zasady koordynacji stosowane w WWNWS.
EN
The organization of the World Wide Navigation Warning Service (WWNWS) has been presented. The different type of navigational warnings used in a sea navigation has been defined. The systems used for transiting the navigational warnings was presented as well. The rule of coordination applied to the WWNWS has been described.
EN
Dynamic changes of parameters of energy sources and receivers are reasons that decrease exactitude of output signals towards reference signals. To improve these parameters utilization of advanced solutions of power electronics inverters is necessary. Ones of them are wide-band controlled voltage and current sources. The basic problem with developing such discrete in time system, working within closed feedback loop, is phase shift of signals within signal path. The paper presents electrical structure that makes possible suppression of excitation signal, generated when un-stability occurs, and parasitic signals caused by pulse modulation. Investigated results of simulation model of circuit are included also.
PL
Dynamiczne zmiany parametrów sieci oraz odbiorników na wyjściach układów przekształtnikowych powodują znaczne odkształcenia prądów i napięć zasilających te odbiorniki - w stosunku do wzorcowych. W celu poprawy ich jakości niezbędne stały się zaawansowane rozwiązania układowe i algorytmy sterowania takimi przekształtnikami - głównie sterowanymi źródłami napięć i prądów dużej mocy. Układy tego typu pracują z reguły w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego stając się czułymi na przesunięcia faz sygnałów sterujących. W artykule przedstawiono strukturę oraz algorytm sterowania układem kompensacji sygnału szumu (zakłóceń) będącym częścią składową sterowanego źródła prądu. Jego zadaniem jest eliminacja z sygnału sprzężenia zwrotnego składowych zakłócających poprawną pracę układu.
14
Content available remote Realization of a Shunt Active Power Filter with Improved Dynamic Performance
EN
This paper describes the realization of a modified shunt active power filter (APF) with improved dynamic performance. The control circuit is realized using the floating-point digital signal processor TMS320F28335. An analog input circuit and a synchronization circuit are described too. In the proposed circuit transient performance of APF is improved using non-causal predictive current compensation and modified output inverter. According to this modification the APF dynamics are improved.
PL
W artykule opisano realizację energetycznego równoległego filtru aktywnego (APF) z polepszonymi właściwościami dynamicznymi. W układzie sterowania zastosowano zmiennoprzecinkowy procesor sygnałowy TMS320F28335. Opisano analogowy układ wejściowy i układ synchronizacji. W filtrze zastosowano dwa rozwiązania poprawiające właściwości dynamiczne: nieprzyczynowy algorytm sterowania i zmodyfikowany układ falownika wyjściowego. Modyfikacji pozwalają na polepszenie właściwości dynamicznych filtru.
EN
Low Voltage Frequency Converters (VFCs) for ac drives supplied from Isolation Terra (IT) mains can produce voltage spikes in the supplying mains. The spikes are minimalized by earthed electromagnetic compatibility (EMC) filter which is built in intermediate circuit of VFC. In adjustable frequency drive (AFD) of medium and high power (up to 1MW) the voltage spikes cause damages of voltage frequency converter. Description, conclusion, experimental and simulation results of AFD with earthed and non earthed EMC filter located in the intermediate circuit are presented in this paper.
PL
Napięciowe przemienniki częstotliwości zasilane z sieci izolowanej IT mogą wytwarzać duże przepięcia w sieci zasilania wskutek wysokoczęstotliwościowych prądów upływu doziemnego. Minimalizowanie tych przepięć jest możliwe poprzez stosowanie pojemnościowego filtru EMC połączonego z obwodem pośrednim DC przemiennika częstotliwości. W napędach średnich i dużych mocy (do 1MW) wytwarzane przepięcia powodują uszkodzenia obwodu mocy przemienników częstotliwości. Artykuł przedstawia analizę zjawiska i wnioski wynikające z badań symulacyjnych i eksperymentalnych. Badano niskonapięciowy przemiennik częstotliwości o mocy 350kW pracujący z nieuziemionym i uziemionym filtrem EMC.
16
Content available remote Zasilanie maszyny elektrycznej z quasi-liniowego sterowanego źródła napięcia
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty współpracy silnika indukcyjnego klatkowego z falownikiem MSI. Dokonano analizy jakościowej wpływu właściwości falownika na parametry układu napędowego. Pokazano wybrane wyniki badań laboratoryjnych układu napędowego zasilanego z quasi -liniowego źródła napięcia sterowanego procesorem sygnałowym. W części końcowej przedstawiono przemienniki częstotliwości SINVERTER realizujące w praktyce koncepcję takiego źródła.
EN
The paper presents some damaging phenomena within circuit consisting of MSI frequency converter and AC motor. Next, chosen investigation results of DSP controlled adjustable speed drive utilizing power electronics quasi -linear voltage source are described. Finally, industry prototype of such 3-phase voltage source (SINVERTER) is described too.
PL
W artykule dokonano analizy skuteczności kompensacji odkształceń prądu sieci za pomocą 1- fazowego kompensatora równoległego - w odniesieniu do konkretnych przypadków odbiorników nieliniowych. Na podstawie modelu sygnałowego dokonano analizy stabilności układu. Zaprezentowano również wybrane wyniki badań symulacyjnych modelu kompensatora.
EN
In the paper analysis of current distortion compensation effectiveness with aid of 1-phase power electronic shunt compensator has taken place. The analysis has been done with reference to most characteristic of non-linear receivers. Next, on the base of signal model, stability analysis has taken place. Selected investigation results of simulation model of compensator are presented too.
18
Content available remote Szerokopasmowe falowniki energoelektroniczne napięcia i prądu
EN
Dynamic changes of parameters of energy sources and receivers are reasons that decrease exactitude of static and dynamic output signals towards reference signals. To improve these parameters, more advanced solutions of power electronics inverters are necessary. One of them are controlled voltage (current) sources. These special inverters may find many applications: as part of active compensation systems of voltage deformations in power network, in systems with power flow controllers, power electronics voltage reference generators as well as in modern electrical drives. Proposed by the authors structure of voltage (current) source is based on work of these systems in closed loop of negative feedback, controlled in PWM system with constant carrier frequency, where classical regulators are replaced by wide band filters. In the present work authors undertook test of use of adaptive digital filters for enlargements of exactitude work of these systems. The paper presents characteristics of system working in closed loop of feedback and shows basic quantities describing such system. Authors placed practical researches results of systems for different reference signals and conditions, where power electronic source has been tested as the power reference voltage (current) generator.
19
Content available remote Energoelektroniczne źródło prądu o optymalnej dobroci
PL
W artykule przedstawiono założenia teoretyczne oraz wyniki badań 1-fazowego energoelektronicznego źródła prądu o zmodyfikowanej strukturze układu sterowania, zastosowanego w realizacji energoelektronicznego generatora przebiegów referencyjnych oraz układu kompensatora odkształceń prądu w sieci zasilającej. Poprzez zastosowanie parametrycznego filtru analogowego uzyskano zwiększenie wzmocnienia układu w paśmie przenoszenia, a tym samym redukcję zniekształceń nieliniowych oraz błędów statycznych. Układ sterowania zrealizowano w oparciu o zmiennoprzecinkowy procesor sygnałowy.
EN
The paper presents theoretical basics and investigations results of 1-phase power electronics current source applied for power electronics reference generator as well as realisations of power electronics active filter. Application of parametric analog filter lets significantly increase of open loop gain coefficient so THD as well as static errors have been decreased. The control circuit uses floating point DSP.
20
Content available remote Energoelektroniczne źródło prądu o dużej dokładności
PL
W artykule opisano koncepcję oraz wyniki badań symulacyjnych zmodyfikowanego falownika napięcia będącego częścią wykonawczą energoelektronicznego, sterowanego źródła prądu. Modyfikacja, polegająca m.in. na sterowaniu zaworów mostka przekształtnika bez tzw. czasu martwego, pozwoliła na istotne zwiększenie rozdzielczości czasowej sterowania. Z drugiej strony, niezbędny w tym przypadku, układ odciążający, ograniczył straty mocy w zaworach w stanach dynamicznych, umożliwiając zwiększenie częstotliwości nośnej modulacji szerokości impulsów, a tym samym rozszerzenie użytecznego pasma przenoszenia. Uproszczona konstrukcja modulatora pozwoliła również na zastosowanie w układzie sterowania standardowych zmiennoprzecinkowych procesorów sygnałowych o dużych mocach obliczeniowych (zamiast dedykowanych stałoprzecinkowych kontrolerów DSP), a tym samym znaczące zaawansowanie algorytmów sterowania dających polepszenie jakości przebiegu wyjściowego.
EN
The paper presents theoretical basics and simulation investigations results of power electronics current source with modified inverter structure. The inverter works without so call the dead time, so directly controlling of power bridge by general purpose, floating point DSP is possible. The dedicated snubber circuit, that is used together with IGBT bridge, lets minimisation of switches power loses in dynamical states, so increase of PWM carrier frequency is possible as well. Thanks to these solutions the overall performance of power electronics current source increases as well as wide of passband.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.