Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MFC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper describes the dynamics of a composite cantilever beam with an active element. The vibrations of the kinematically excited beam are controlled with the use of a Macro Fiber Composite actuator. A proportional control algorithm is considered. During the analysis, actuator is powered by a time-varying voltage signal that is changed proportionally to the beam deflection. The MFC element control system with the implemented algorithm allowed for changing the stiffness of the tested structure. This is confirmed by the numerical and experimental results. Resonance curves for the beam with and without control are determined. The results show a very good agreement in qualitative terms.
PL
W pracy dokonano oceny efektów implementacji neuronowego regulatora prędkości uczonego w czasie rzeczywistym według algorytmu RPROP (ang. Resilient backPROPagation ) z układem: jednopętlowym WRM (ang. Without Reference Model), dwupętlowym MFC (ang. Model Following Control) i MRAC (ang. Model Reference Adaptive Control) dla napędu bezpośredniego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (ang. PMSM) oraz zmiennym momentem bezwładności i obciążenia w funkcji kąta położenia wału silnika. Przeprowadzono liczne badania symulacyjne i eksperymentalne na podstawie których dokonano oceny właściwości regulacyjnych układu regulacji prędkości obrotowej.
EN
The evaluation of the implementation of the real-time neural speed controller according to the RPROP (Resilient backPROPagation) algorithm was performed with a single-loop WRM (Without Reference Model), MFC (Model Following Control) and Model Reference Adaptive Control (MRAC) for direct drive with PMSM motor with variable inertia and load torque. Numerous simulations and experiments have been performed, the basis of which the control system have been evaluated.
EN
In this paper the FE model of multi–layers composite beam with added Macro Fiber Composite (MFC) active element is presented. At the first step of study the model of the MFC element was prepared. The experimental validation was made. Next, a static deflection of the composite beam with the actuator was calculated. The piezoelectric effects was analyzed. The results of the FEM simulations were compared with the experimental results. A very good agreement was achieved.
EN
Industrial Control Systems (ICS) are commonly used in industries such as oil and natural gas, transportation, electric, water and wastewater, chemical, pharmaceutical, pulp and paper, food and beverage, as well as discrete manufacturing (e.g., automotive, aerospace, and durable goods.) SCADA systems are generally used to control dispersed assets using centralized data acquisition and supervisory control. Originally, ICS implementations were susceptible primarily to local threats because most of their components were located in physically secure areas (i.e., ICS components were not connected to IT networks or systems). The trend toward integrating ICS systems with IT networks (e.g., efficiency and the Internet of Things) provides significantly less isolation for ICS from the outside world thus creating greater risk due to external threats. Albeit, the availability of ICS/SCADA systems is critical to assuring safety, security and profitability. Such systems form the backbone of our national cyber-physical infrastructure. Herein, we extend the concept of mean failure cost (MFC) to address quantifying availability to harmonize well with ICS security risk assessment. This new measure is based on the classic formulation of Availability combined with Mean Failure Cost (MFC). The metric offers a computational basis to estimate the availability of a system in terms of the loss that each stakeholder stands to sustain as a result of security violations or breakdowns (e.g., deliberate malicious failures).
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacyjne adaptacyjnego i odpornego regulatora prędkości z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej dla napędu z silnikiem PMSM w dwu-pętlowej strukturze MFC. Zostały porównane dwa regulatory neuronowe, jeden działający w trybie offline, drugi w trybie online. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych ilustrują poprawne działanie adaptacyjnej i odpornej regulacji prędkości na zmianę parametrów układu napędowego.
EN
This paper presents the results of simulation of adaptive and robust speed controller for PMSM motor drive by structure of the MFC. Both controllers use the technique of artificial neural networks. An adaptive speed control is trained online, and robust is trained offline method. The simulation results confirm the correct operation of the robust and adaptive speed control to change the parameters of the drive system.
6
Content available remote Rozmyty regulator TSK do sterowania obiektem cieplnym MIMO
PL
W artykule przedstawia się strukturę układu regulacji z rozmytym regulatorem Takagi Sugeno Kanga zastosowaną do sterowania wielowymiarowym (MIMO) obiektem cieplnym. Taki regulator TSK zastosowany w pętli modelu układu MFC zapewnia stabilność i wysoką jakość sterowania w pełnym zakresie zmian punktów pracy układu. Sygnał sterujący jest obliczany jako ważona suma sygnałów wyjściowych z wielowymiarowych regulatorów modalnych. Pozytywne wyniki działania proponowanego układu przemawiają za tym, że proponowana metoda syntezy sterowania może znaleźć szerokie zastosowanie w projektowaniu odpornych układów sterowania nieliniowymi obiektami cieplnymi o zmiennych w czasie lub perturbowanych parametrach.
EN
The paper presents a structure of Takagi Sugeno Kanga fuzzy controller used to control heating multiinput-multioutput process. Such controller used in model control loop of the Model Following Control system provide stability and high quality in whole range of working points. The control signal is counted as a weighted sum of multidimensional controllers outputs. Regulation tests lend support to the view that the proposed control method may find wide application to robust control of nonlinear thermal plants with time-varying or perturbed parameters (A fuzzy TSK controller for the MIMO Thermal Plant).
7
Content available remote Neuronowy regulator do sterowania nieliniowym obiektem cieplnym MIMO
PL
W artykule przedstawia się odporny układu regulacji MFC do regulacji temperatury i przepływu powietrza w nagrzewnicy powietrza, w którym w pętli korekcyjnej zastosowany został regulator neuronalny wytrenowany na bazie zestawu regulatorów modalnych. Prezentowany sposób realizacji układu pozwala utrzymać wysoka jakość regulacji w szerokim zakresie zmian punktów pracy układu.
EN
The paper presents a structure and a method of synthesis of a neural controller applied to controI of flow and temperature of an air in the heater. The neural controller together with the nonlinear heater model are used in the modelloop ot the Model Following Control system. Parameters of neural eontroller depend on an actual working point ot the heater, what guaranties stability and persistent high regulation quality. (A neural controller for the MIMO Thermal Plant)
8
Content available remote Active Vibration Suppression by Application of Macro Fiber Composite
EN
Application of the macro fiber composite (MFC) as an active element to suppression of reduction by the nonlinear saturation control (NSC) method is solved analytically an numerically. Effectiveness of the proposed algorithm is optimised by minimising time transient dynamics and also amplitudre in the steady state.
9
Content available remote Zastosowanie struktury MFC do odpornej regulacji prędkości obrotowej
PL
W artykule przedstawiono syntezę odpornego układu sterowania z rozmytym regulatorem prędkości typu PD-I o dwóch stopniach swobody dla serwonapędu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. Struktura MFC (ang. Model Following Control) i nieliniowy regulator zapewnia odporność na zmianę momentu bezwładności i zakłócenie momentem oporowym. Model układu opracowano w języku symulacyjnym Matlab. Do optymalizacji parametrów regulatora rozmytego zastosowano metodę roju cząstek - PSO (ang. Particle Swarm Optimization).
EN
The paper presents synthesis of robust speed control with use of a two degrees of freedom PD-I nonlinear controller for PMSM. The nonlinear characteristic of controller was created use fuzzy logic technique application. The structure MFC (Model Following Control) and nonlinear controller assure robustness again change moment of inertia and load. The simulation model has worked out in Matlab. The parameters of regulators were optimised by PSO method based on defined quality index.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie mechatronicznego podejścia do projektowania złożonych układów regulacji temperatury z użyciem nowej klasy narzędzi dostępnych dla celów szybkiego prototypowania algorytmów sterowania implementowanych docelowo w ramach funkcji deterministycznych wielozadaniowych systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Ponadto przedstawiono wyniki badań symulacyjnych Hardware-in-the-loop przyjętych w pracy modeli stref grzejnych wytłaczarki tworzywa sztucznego oraz wyniki porównawczych badań HIL odpornego układu Model-Following Control [1] na tle klasycznego jednopętlowego układu regulacji z regulatorem PID, w ramach funkcji sterujących programowalnego sterownika automatyki firmy Bernecker&Rainer.
EN
In the paper an innovative method for rapid prototyping of control algorithms, called automatic code generation, within the Programmable Logic Controllers has been described. The mechatronic approach to research and development of temperature control algorithms is also given here. The presented solutions have been implemented within the multi-tasking deterministic real-time operating system Automation Runtime from Bernecker&Rainer. Also the Hardware-in-the-loop simulation results are shown in the paper. The exemplified test results lend a great support to the technique of Model-Following having been developed.
11
Content available remote Regulator odporny dla wielowymiarowego obiektu cieplnego
PL
W artykule przedstawia się układ regulacji nieliniowym obiektem cieplnym o wielu wejściach i wielu wyjściach. Do regulacji badanym urządzeniem wykorzystano odporny układu regulacji MFC, w którym pętla modelu projektowana jest z wykorzystaniem algorytmu dynamicznego odprzęgania nominalnego modelu zlinearyzowanego procesu cieplnego MIMO. Przykład regulacji temperatury i przepływu powietrza w nagnagrzewnicy potwierdza zalety proponowanej struktury w regulacji nieliniowymi obiektami cieplnymi o zmiennych w czasie, perturbowanych parametrach.
EN
The paper presents a control system of the nonlinear MIMO thermal plant. The system introduces a robust two-degrees of freedom control system with the use of the decoupled nominal model of the linearized MIMO thermal process. The presented control structure has been tested for its performance on the regulation process of flow and temperature of air in the heater. Results of simulation tests lend support to the view that the proposed MIMO-MFC-DD control method may find wide application to robust control of nonlinear thermal plants with time-varying or perturbed parameters.
12
Content available remote Hybrydowy odporny regulator wielowymiarowego obiektu cieplnego
PL
W artykule przedstawiono układ regulacji nieliniowym wielowymiarowym obiektem cieplnym o wielu wejściach i wielu wyjściach MIMO. Do regulacji badanym urządzeniem wykorzystano odporny hybrydowy układu regulacji MFC, w którym pętla modelu projektowana jest z wykorzystaniem algorytmu dynamicznego odprzęga-nia nominalnego modelu zlinearyzowanego procesu cieplnego MIMO. Zaprezentowano wybrany przykład regulacji temperatury i przepływu powietrza w nagrzewnicy potwierdzający zalety proponowanej struktury w regulacji nieliniowymi obiektami cieplnymi o zmiennych w czasie, perturbowanych parametrach.
EN
The paper presents a control system of the nonlinear MIMO thermal plant. The system introduces a hybrid robust two-degrees of freedom control system with the use of the decoupled nominal model of the linearized MIMO thermal process. The presented control structure has been tested for its performance on the regulation process of flow and temperature of air in the heater. Results of simulation tests lend support to the view that the proposed MIMO-MFC-DD control method may find wide application to robust control of nonlinear thermal plants with time-varying or perturbed parameters.
13
Content available MFC/IMC scheme as a fault tolerant control structure
EN
The paper deals with the fault tolerant control in two-loop control system structure (MFC/IMC, Model Following Control/Internal Model Control). System consists of the model of a nonlinear plant ( main ship engine) and two PID controllers. In distinction from other works on this subject (the MFC/IMC structure), special attention was paid to robustness of the linearized structure to perturbations caused by the plant parameters changes, different uncertainties, changes of the operating points and tuning parameters of the controllers as well as catastrophic failures formed in the considered structure. The simulations carried out in MATLABŽ/SimulinkŽ software.
PL
Artykuł dotyczy regulacji odpornej w dwu pętlowej strukturze MFC/IMC zawierającej model nieliniowego obiektu regulacji (prędkości obrotowej wału okrętowego silnika głównego) i dwa regulatory PID. W odróżnieniu od innych prac na temat struktury MFC/IMC, w artykule tym szczególną uwagę zwrócono na odporność struktury zlinearyzowanej na perturbacje parametrów regulowanego procesu, odporność na perturbacje spowodowane różnymi zaburzeniami, np. wywołanymi zmianami punktów pracy obiektu, parametrami regulatorów lub uszkodzeniami katastroficznymi struktury. Symulacje zostały wykonane w programie MATLABŽ/SimulinkŽ.
14
Content available remote Produkcja bioenergii ze ścieków przemysłu spożywczego
PL
W artykule przedstawiono możliwości wytwarzania bioenergii ze ścieków przemysłowych. Skoncentrowano się na możliowści produkcji biowodoru, biometanu, bioetanolu oraz bioenergii elektrycznej. Omówiono podstawy biochemicznych szlaków, w oparciu o które wytwarzana jest bioenergia oraz zwrócono uwagę na produktywność energetyczną poszczególnych procesów. Głównym celem publikacji jest wskazanie, że istnieje możliwość wykorzystania ścieków z przemysłu spożywczego jako taniego surowca do produkcji bioenergii, z jednoczesnym oczyszczeniem ścieków
EN
Paper presents the technical possibilities to produce bioenergy from agricultural wastewater. It concentrates on biohydrogen, bioethanol, biomethane and biological electricity production. It discussed the bases of biochemical processes generated bioenergy and takes into consideration the efficiencies of each biological step. The main aim of this paper is to point that food processing wastewater are the cheap materiał to produce bioenergy with simultanic wastewaters treatment.
15
Content available remote Model based chatter suppression in machining.
EN
An impaired surface texture of the work-piece is a result of the chatter phenomena in machining. To remedy the problem various kinds of vibration absorbers have found a wide utility. In the paper three methods of control of a semi-active vibration absorber are compared. The first one is based on suboptimal pole and zero placement (PZP), the next one makes use of the model-following control (MFC) approach, and the last one incorporates an internal model of disturbances (IMP). Results of simulation tests show that employing controlled vibration absorbers provides a distinct increase in ultimate values of machining parameters.
PL
Gorsza jakość obrabianej powierzchni jest rezultatem drgań w czasie obróbki mechanicznej. W celu zmniejszenia możliwości powstania wibracji stosuje się m.in. różnego typu tłumiki drgań. W artykule porównano trzy metody regulacji semiaktywnego tłumika drgań. Pierwsza jest oparta na metodzie suboptymalnego lokowania biegunów i zer (PZP), druga wykorzystuje metodę ze śledzeniem modelu (model following control MFC), trzecia wewnętrzny model zakłóceń (IMP). Wyniki badań symulacyjnych pokazują, że użycie regulowanych tłumików drgań prowadzi do znaczącego zwiększenia wartości granicznych parametrów procesu obróbki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.