Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Listeria monocytogenes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Bakterie Listeria monocytogenes są szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym: glebie, wodzie, roślinach, przewodach pokarmowych wielu gatunków zwierząt domowych i dzikich. L. monocytogenes jest patogenem przenoszonym przez żywność wywołującym listeriozę, szczególnie niebezpieczną dla osób z osłabionym układem odpornościowym, osób starszych, kobiet w ciąży i małych dzieci. W latach 2008-2017 zaobserwowano znaczący wzrost przypadków listeriozy w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rejestrowana jest również sezonowość występowania listeriozy, z wyraźnym wzrostem w miesiącach letnich. Przypadki listeriozy są najczęściej związane z konsumpcją zakażonej żywności gotowej do spożycia, przetworzonych ryb i mięs, miękkiego sera, owoców morza, sałatek z owoców i warzyw. Pałeczki L. monocytogenes mogą również występować w zakładach przemysłu spożywczego, zasiedlając powierzchnie różnych materiałów i urządzeń.
EN
Bacteria L. monocytogenes is widely distributed throughout the environment; in soil, water, plants, digestive tracts of many and wild animals species. L. monocytogenes is a foodborne pathogen that causes listeriosis, a particularly severe illness for individuals with compromised immune systems, the elderly, pregnant women, and young children. There has been a statistically significant increas of confirmed listeriosis cases in the period 2008-2017. Seasonality of listeriosis is also recorded, with an increase in the summer months. Incidences of listeriosis are most often associated with the consumption of ready-to-eat food, processed fish and meats, soft cheese, seafood, fruit and vegetables salad. L. monocytogenes can also be found in food industry plants, colonizing the surfaces of various materials and devices.
PL
Królestwem serów pleśniowych jest Francja, a każdy region tego kraju kojarzy się z wyjątkowym aromatem i docenianym przez koneserów smakiem sera. Najbardziej znane sery pleśniowe to Camembert, Brie (porośnięte pleśnią) oraz Roquefort (przerośnięte pleśnią). W Polsce produkcja serów pleśniowych rozpoczęła s ię w latach 60. XX w. Jednak produkty te nigdy nie zyskały na naszym rynku tak wielu zwolenników, ilu jest w sąsiednich krajach europejskich. Sceptycyzm rodzimych konsumentów wynika poniekąd z upodobań do tradycyjnych smaków, jakkolwiek nie brakuje osób, które w nieuzasadnionej obawie przed zagrożeniem spożycia pleśni unikają tego rodzaju produktów. W naszej kulturze panuje również przekonanie, że kobiety w ciąży powinny unikać serów pleśniowych z obawy przed ryzykiem występowania w nich patogennych bakterii z gatunku Listeria monocytogenes. Czy słusznie? W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę serów pleśniowych oraz omówiono zagrożenia wynikające z ewentualnej obecności w nich bakterii z gatunku Listeria monocytogenes.
EN
France is the kingdom of mould cheese. Each region of this country is associated with the unique flavour and taste of cheese appreciated by the connoisseurs. The most popular mould cheeses are Camembert, Brie (covered by mold) as well as Roquefort (overgrown with mold). In Poland, the production of mould cheese was commenced in the 1960s. However, these products have never gained as many supporters on our local market as there are in neighboring European countries. The skepticism of native consumers results somewhat from preferences to traditional flavors, although there are many people who, unreasonably afraid of the risk of mold consumption, avoid this type of products. In our culture there is also an opinion that women in pregnancy should avoid mould cheese for fear of risk of occurrence of pathogenic bacteria from the genus Listeria monocytogenes in these products. Is it right? The article presents the general characteristics of mold cheese and discusses the threats resulting from the possible presence of Listeria monocytogenes in the mould cheese.
PL
Producenci żywności ponoszą prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich produktów, w tym za bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Na producentach spoczywa również obowiązek określania i walidacji trwałości przechowalniczej, będący nierozłączną składową systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Challenge tests (badania//testy obciążeniowe) są pomocnym narzędziem w analizie ryzyka. Polegają one na ocenie możliwości wzrostu lub przeżywania mikroorganizmów wprowadzonych do produktu w warunkach laboratoryjnych. Mikroorganizmy mogą bowiem stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumenta podczas przechowywania w różnych, dających się racjonalnie przewidzieć, warunkach. W artykule przedstawiono wskazówki dotyczące przeprowadzania challenge tests zgodnie z wytycznymi Laboratorium Referencyjnego Unii Europejskiej ds. Listeria monocytogenes.
EN
Food producers are legally responsible for the safety of their products, including also microbiological safety. Producers are also required to define and validate shelf life, which is an integral part of the food safety management system. Challenge tests are a helpful tool in risk analysis. They are based on the assessment of growth or survival abilities of microorganisms added into the product – in the laboratory conditions – which during the storage under various reasonably predictable conditions may cause a risk to the consumer safety. The article provides guidelines on the application of challenge tests in accordance with the European Union Reference Laboratory for Listeria monocytogenes.
PL
Istotnym problemem w przypadku wykorzystania osadów ściekowych do celów nawozowych jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne, które wynika z długiego czasu przeżycia bakterii patogennych w środowisku oraz wolnego tempa obumierania tych komórek. Badania wykazały, że czas przeżycia Listeria monocytogenes w osadach ściekowych w temp. 4°C wynosił 125 dni i 63 dni w temp. 20°C. Ustalono, że zastosowanie do dezynfekcji nadtlenku wodoru w najwyższej dawce (158,57 g/kg s.m.) nie spowodowało całkowitej eliminacji tych bakterii z osadów ściekowych. Korzystne rezultaty w inaktywacji L. monocytogenes stwierdzono po aplikacji do osadów nadtlenku wodoru i siarczanu żelaza w dawkach odpowiednio 117,34 i 39,71 g/kg s.m.
EN
The sludge infected with Listeria monocytogenes bacteria (concn. 2.5·107 cfu/g) was treated with H2O2 in doses 39.71-158.57 g/kg d.m. of sludge or with mixts. of H2O2 and FeSO4 in doses 17.37-117.34 g/kg and 6.62-39.71 g/kg of sludge, resp. The total sludge disinfection was achieved only when doses of H2O2 and FeSO4 117.34 and 39.71 g/kg d.m. of sludge, resp., were applied.
PL
W ściekach z przemysłu owocowo-warzywnego często występują bakterie patogenne, w tym Listeria monocytogenes. Drobnoustroje te wykazują zdolność do długiego przeżywania w środowisku wodnym, co stwarza zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Przeprowadzone badania dotyczyły ustalenia czasu przeżycia L. monocytogenes w ściekach z przemysłu owocowo-warzywnego, a także określenia efektywności działania ditlenku chloru i nadtlenku wodoru na te bakterie. Wyniki badań dowiodły, że w celu całkowitej inaktywacji bakterii L. monocytogenes w ściekach należy zastosować duże dawki ClO₂ i H₂O₂. Obliczone z równań regresji optymalne dawki gwarantujące pełną eliminację tych patogenów ze ścieków wynoszą dla ClO₂ 7,39 g/L, a dla H₂O₂ 10,34 g/L.
EN
Survival times of the title bacteria at 4°C and 20°C as well as effectiveness of their removal by treatment of the wastewater with ClO₂ or H₂O₂ were detd. Total disinfection of wastewater was reached after application of ClO₂ or H₂O₂ doses of 7.39 g/L or 10.34 g/L of wastewater, resp.
6
Content available remote Występowanie pałeczek Listeria monocytogenes w wybranych warzywach liściastych
PL
Listeria monocytogenes zanieczyszczać może warzywa liściaste mające styczność z glebą, przez co stanowić mogą źródło zatruć i zachorowań na listeriozę. Ze względu na zdolność do tworzenia biofilmów na powierzchniach roślinnych drobnoustroje te mogą przetrwać etapy mycia i odkażania, a następnie namnażać się w gotowym produkcie, stwarzając zagrożenie zdrowotne dla konsumentów. Celem niniejszych badań była ocena bezpieczeństwa wybranych warzyw liściastych ze względu na występowanie pałeczek Listeria monocytogenes. W wyniku przeprowadzonych badań obecność pałeczek Listeria monocytogenes stwierdzono w dwóch próbkach, co stanowiło około 9,5% pozytywnych wyników.
EN
Listeria monocytogenes can contaminate leafy green vegetables that have contact with the soil, and because of that they can be a source of poisonings and disease called listeriosis. Due to the ability to create biofilms on the surfaces of plants these micro-organisms can survive stages of cleaning and disinfecting, and then proliferate in a finished product creating a threat to consumers’ health. The aim of this study was to assess safety of selected leafy green vegetables in terms of presence of Listeria monocytogenes. The results of the study revealed presence of Listeria monocytogenes in 2 samples, which constituted around 9.5% of positive results.
EN
Sewage from the meat processing industry present a potential risk to the water environment, due to the presence of many pathogenic microorganisms, including Listeria monocytogenes. Contamination of untreated sewage with those bacteria is high, which is expressed by the percentage of positive samples reaching up to 93%. The aim of the study was to determine the elimination rate of three chosen strains of Listeria monocytogenes ATCC 19111; ATCC 19114 and ATCC 19115 in meat processing post-production sewage at temperatures 4 and 20°C. Experiments were conducted according to the standard of EN ISO 11290-2:1998/A1:2004. At the beginning of the experiment, in sewage samples stored at 4°C the number of cells of L. monocytogenes ATCC 19111was amounted to 1.5·108 cfu/ml, the number of ATCC 19114 was 2.5·108 cfu/ml, however the number of ATCC 19115 was 7.5·107 cfu/ml. In the initial period of the study, i.e. for the first 4 weeks, a slight decrease by one logarithmic unit of the L. monocytogenes cells number was observed in the first two strains, whereas of the strain ATCC 19115 by two units. In the 11th week of the study there was a marked decrease in the number of indicator bacteria to a level of 101 cfu in 1 ml of sewage. In the next week of the experiment, no cells of L. monocytogenes. ATCC 19111 or ATCC 19115 were noticed in the sewage, whereas bacteria of the strain ATCC 19114 were inactivated first in the 14th week of the study. In the temperature of 4°C it was shown, that the weekly elimination rate of bacteria L. monocytogenes derived from sewage ranged from 0.66 (ATCC 19114) to 0.81 (ATCC 19111) log cfu/ml. Cells of the strain ATCC 19115 expired at a rate of 0.74 log cfu/week. In sewage stored at 20°C the initial number of cells of individual L.monocytogenes strains was at the same level as in sewage stored at 4°C. After the first week of the experiment no rapid decrease was recorded in the number of the studied bacteria, and it ranged from 7.5·107 to 2.5·108 cfu/ml. In the strain ATCC 9111, after 4 weeks of the experiment there was a decrease in the number of bacteria by 4 logarithmic units, whereas in ATCC 19115 by 5 logarithmic units. Cells of the strain ATCC 19114 were isolated from sewage at 20°C for the longest time, since in the 5th week of the study they still had a level of 1.5·101 cfu/ml, whereas the other two strains underwent inactivation earlier. Statistical calculations showed that weekly elimination rate of the tested bacteria at 20°C was different for individual strains and amounted respectively to 2.03 log cfu (ATCC 19111), 1.86 log cfu (ATCC 19114) and 1.75 log cfu (ATCC 19115). Obtained results of the present study proved that during the experiment all the tested strains of L. monocytogenes survived shorter at 20°C than at 4°C. In the presented study the theoretical maximal survival time of L. monocytogenes at 4°C calculated from regression equations was the longest for the strain ATCC 19114 and amounted to 14.50 weeks (102 days), whereas cells of the two other strains, ATCC 19111 and ATCC 19115, survived definitely shorter, from 11.90 weeks (84 days) and 11.60 weeks (82 days). At 20°C, the survival time of the tested strains was similar and ranged from 5.3 weeks (37 days) to 5.7 weeks (40 days).
PL
Ścieki z zakładów przetwórstwa mięsnego stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska wodnego z powodu obecności w nich wielu drobnoustrojów patogennych, w tym pałeczek Listeria monocytogenes. Kontaminacja tymi bakteriami ścieków nieoczyszczonych jest wysoka o czym świadczy odsetek pozytywnych próbek osiągający poziom do 93%. Celem przeprowadzonych badań było ustalenie tempa eliminacji trzech wybranych szczepów Listeria monocytogenes ATCC 19111; ATCC 19114 oraz ATCC 19115 w ściekach poprodukcyjnych z przetwórstwa mięsnego w temperaturze 4 i 20°C. Badania przeprowadzono zgodnie z normą EN ISO 11290-2:1998/A1:2004. Na początku eksperymentu w próbkach ścieków przechowywanych w temperaturze 4°C liczba komórek L. monocytogenes ATCC 19111 wynosiła 1,5 108 jtk/ml, ATCC 19114 przyjmowała wartość 2,5 108 cfu/ml, natomiast ATCC 19115 – 7,5 107 jtk/ml. W początkowym okresie badań przez pierwsze 4 tygodnie odnotowano nieznaczny spadek liczby komórek L. monocytogenes w przypadku dwóch pierwszych szczepów o jedną jednostkę logarytmiczną, natomiast w przypadku szczepu ATCC 19115 o dwie jednostki. W 11 tygodniu badań nastąpiło zdecydowane obniżenie liczby bakterii wskaźnikowych do poziomu 101jtk w 1 ml ścieków. W kolejnym tygodniu eksperymentu nie odnotowano w ściekach obecności komórek L. monocytogenes ATCC 19111 i ATCC 19115, natomiast bakterie szczepu ATCC 19114 uległy inaktywacji dopiero w 14 tygodniu badań. W temperaturze 4°C wykazano tygodniowe tempo eliminacji bakterii L. monocytogenes ze ścieków od 0,66 (ATCC 19115) do 0,81 (ATCC 19111) log jtk/ml. Z kolei komórki szczepu ATCC 19114 obumierały w tempie 0,74 log jtk/tydzień. W ściekach przechowywanych w temperaturze 20°C początkowa liczba komórek poszczególnych szczepów L.monocytogenes kształtowała się na takim samym poziomie, jak w ściekach w temperaturze 4°C. W przypadku szczepu ATCC 9111 po 4 tygodniach doświadczenia nastąpiło obniżenie liczby bakterii o 4 jednostki logarytmiczne, natomiast w przypadku ATCC 19115 aż o 5 jednostek logarytmicznych. Najdłużej izolowano ze ścieków w temperaturze 20°C komórki szczepu ATCC 19114, ponieważ w 5 tygodniu badań występowały one jeszcze na poziomie 1,5∙101 jtk/ml, gdy tymczasem dwa pozostałe szczepy uległy wcześniej inaktywacji. Obliczenia statystyczne wykazały, że tygodniowe tempo eliminacji badanych bakterii w temperaturze 20°C było zróżnicowane dla poszczególnych szczepów i wynosiło odpowiednio 2,03 log jtk (ATCC 19111), 1,86 log jtk (ATCC 19114) i 1,75 log jtk (ATCC 19115). Uzyskane wyniki badań dowiodły, że w trakcie doświadczenia wszystkie testowane szczepy L. monocytogenes przeżywały krócej w temperaturze 20°C niż w temperaturze 4°C. Teoretyczny maksymalny czas przeżycia pałeczek L. monocytogenes w temperaturze 4°C był najdłuższy dla szczepu ATCC 19114 i wynosił 14,5 tygodni (102 dni), natomiast komórki dwóch pozostałych szczepów ATCC 19111 i ATCC 19115 przeżywały zdecydowanie krócej od 11,9 tygodnia (84 dni) i 11,6 tygodnia (82 dni). Z kolei w temperaturze 20°C czas przeżycia testowanych szczepów był podobny i wynosił od 5,3 tygodni (37 dni) do 5,7 tygodni (40 dni).
PL
Wzrost konsumpcji żywności gotowej do spożycia stwarza istotne zagrożenie dla zdrowia, co wynika z zanieczyszczenia bakteriami Listeria monocytogenes. Jest to konsekwencją powszechnego występowania tych mikroorganizmów w środowisku naturalnym, a także zdolności do wzrostu i przeżycia w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Bakterie Listeria monocytogenes stanowią czynnik etiologiczny listeriozy, choroby o najwyższym współczynniku śmiertelności spośród chorób bakteryjnych przenoszonych drogą pokarmową. W artykule omówiono źródła zakażenia bakteriami Listeria monocytogenes oraz metody ich wykrywania. Opisano również kryteria bezpieczeństwa żywności gotowej do spożycia dotyczące Listeria monocytogenes.
EN
Increase of the intake of ready-to-eat foods poses a significant threat to health as a result of the food contamination with Listeria monocytogenes. It is the consequence of the common occurrence of the mentioned microorganisms in natural environment and their ability to grow and survive in extreme environmental conditions. Listeria monocytogenes is the etiological agent of listeriosis, a disease of the highest mortality rate among foodborne bacterial diseases. The article discusses sources of Listeria monocytogenes infection and methods of detection of those microorganisms. It also describes safety criteria for Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods.
PL
Warunki środowiskowe istotnie wpływają na wzrost mikroorganizmów w produktach spożywczych. Temperatura, pH i obecność kwasów, aktywność wody, promieniowanie UV, dodatek chlorku sodu i substancji konserwujących oraz skład procentowy gazów mają bezpośredni wpływ na intensywność lub zahamowanie wzrostu, wytworzenie charakterystycznych struktur czy substancji biologicznie aktywnych przez mikroorganizmy. Badania tych zależności pozwalają na udoskonalenie metod konserwacji żywności i wprowadzenie nowych sposobów zapewnienia jej bezpieczeństwa. W artykule omówiono czynniki środowiskowe wpływające na wzrost szeroko rozpowszechnionego drobnoustroju patogennego dla człowieka, jakim jest Listeria monocytogenes.
EN
Environmental conditions are crucial for the growth of microorganisms in food products. Temperature, pH and the presence of acids, water activity, UV radiation, the addition of NaCl and preservatives, or the percentage content of gases, have a direct effect on the intensity or inhibition of growth as well as on the formation of characteristic structures or biologically active substances, produced by microorganisms. The study of these aspects helps to improve the food preservation methods and to introduce new methods to ensure its safety. In this article, we discuss the environmental factors affecting growth of widespread human pathogenic microorganism which is Listeria monocytogenes.
PL
Pałeczki Listeria monocytogenes są głównym czynnikiem etiologicznym listeriozy wśród ludzi. Bakterie te rozprzestrzeniają się głownie za pośrednictwem skażonej żywności. Największe zagrożenia stwarzają produkty spożywcze nie poddawane odpowiedniej obróbce cieplnej. Bardzo często L. monocytogenes izolowane są z mięsa ryb. Źródłem pałeczek w finalnym produkcie spożywczym może być nie tylko surowiec, ale także zanieczyszczona tymi bakteriami linia produkcyjna. Szczególnie niebezpieczne jest formowanie biofilmu na różnych powierzchniach w zakładach przetwórstwa spożywczego. Jednakże podczas obróbki żywności stosowane są różne zabiegi mające na celu ograniczenie występowania w niej drobnoustrojów. Jednym z nich jest solenie produktów spożywczych. Celem pracy była ocena wpływu różnych stężeń chlorku sodu na intensywność tworzenia błofilmu na stali nierdzewnej przez szczepy L. monocytogenes izolowane z zakładów przetwórstwa rybnego. Materiał do badań stanowiły 4 szczepy L. monocytogenes izolowane z zakładów przetwórstwa rybnego oraz szczep wzorcowy ATCC 19111. Ilościową ocenę tworzenia biofilmu przez badane szczepy L. monocytogenes przy stężeniu chlorku sodu w podłożu wynoszącym odpowiednio 0,0, 5,0 i 10,0% przeprowadzono na sterylnych fragmentach stali nierdzewnej AISI 304 wymiarach 1x1 cm. Doświadczenie przeprowadzono w dwóch wariantach - z wykorzystaniem szczepów bezpośrednio izolowanych z zakładów przetwórstwa rybnego oraz z tymi samymi szczepami poddanymi uprzednio stresowi osmotycznemu (inkubacja w podłożu z dodatkiem 2,0% NaCl). Uzyskane wyniki wykazały pewne zróżnicowanie liczby odzyskiwanych pałeczek z biofilmu w zależności od szczepu. Ponadto szczepy poddane wstępnemu stresowi osmotycznemu tworzyły biofilm nieco intensywniej, niż szczepy nie poddawane stresowi. Jednak różnicę istotną statystycznie (p≤0,05) wykazano tylko dla szczepów L. monocytogenes tworzących biofilm przy 10,0% stężeniu NaCl w podłożu. Także stężenie NaCl w podłożu wzrostowym wpływało na intensywność tworzenia biofilmu przez badane szczepy. Najsilniejszy biofilm powstawał przy 5,0% stężeniu NaCl. Przeprowadzone badania potwierdziły, że biofilm L. monocytogenes jest oporny na zasolenie środowiska.
EN
Listeria monocytogenes is a major etiological agent of listeriosis in humans. These bacteria are spread mainly through contaminated food. The biggest threats pose food products not subjected to appropriate heat treatment. Very often L. monocytogenes strains are isolated from fish rneat. Source of these bacteria in the final food product may be not only a raw material but also contaminated production line. Especially dangerous is the formation of biofilms on various surfaces in food processing plants. However, various treatments, aimed at reducing the prevalence of microorganisms in food, are used during food processing. One of them is the salting of food products. The aim of the study was to evaluate the effect of different concentrations of sodium chloride on the intensity of biofilm formation on stainless steel by L. monocytogenes strains isolated from fish processing plants. The research materiał was L. monocytogenes strains isolated from fish processing plants and the reference strain ATCC 19111. A quantitative assessment of biofilrn formation by L. monocytogenes strains tested with sodium chloride concentration in the medium of respectively 0.0, 5.0 and 10.0% was carried out on sterile AISI 304 stainless steel fragments. The experiment was conducted in two versions - by means of strains directly isolated from fish processing plants and the same strains previously subjected to osmotic stress (incubation in the medium supplemented with 2.0% NaCl). The obtained results showed some variation of the number of recovered bacteria from the biofilm depending on the strain. Moreover, strains presubjected to osmotic stress formed biofilms slightly stronger than the strains not subjected to this stress. Howeyer, a statistically significant difference (p ≤ 0.05) was demonstrated only for L. monocytogenes strains forming biofllm at 10.0% NaCl concentration in the medium. Also, the concentration of NaCl in the growing medium effect on the intensity of the biofilrn formation by the tested strains. The strongest biofllm was formed in 5.0% NaCl concentration. The study confirmed that the L. monocytogenes biofilm is resistant to salinity of the environment.
PL
Listeria monocytogenes jest jednym z najniebezpieczniejszych patogenów układu pokarmowego wywołującym listeriozę, chorobę o śmiertelności wahającej się od 20 do 30%. Naukowcy poszukują metod o wyższej czułości wykrywania tej bakterii w żywności, przewidywania tempa i intensywności jej wzrostu w różnych produktach spożywczych wykorzystując mikrobiologię prognostyczną. Narzędzie to może przewidzieć reakcję mikroorganizmu w wybranych produktach na podstawie analizy teoretycznych warunków środowiskowych. Przygotowanie badań wymaga uwzględnienia różnych czynników, np. wybór matryc i warunki środowiskowe, takie jak pH produktu, zasolenie, stężenie środków konserwujących, zawartość azotynu sodu, kwasów organicznych oraz temperaturę, skład atmosfery, aktywność wody.
EN
Listeria monocytogenes is one of the most dangerous pathogens causing listeriosis, gastrointestinal disease with mortality ranging from 20 to 30%. Scientists seek for the methods with high detection sensitivity in food, predicting rate and intensity of its growth in the variety of foods using predictive microbiology. This tool allows predicting the reactions of microorganism in the selected products based on the theoretical analysis of the environment al conditions. Preparation of the research requires consideration of different factors, e.g. selection of matrices and environmental conditions such as product pH, salinity, and concentration of sodium nitrite, organic acids and the temperature, atmosphere, water activity.
PL
Bakterie Listeria monocytogenes są czynnikiem etiologicznym wielu zakażeń i zatruć pokarmowych. Najczęściej jest nimi zanieczyszczone mięso, drób, ryby i produkty mleczne. Referencyjne metody wykrywania i oznaczania liczby L. monocytogenes są praco- i czasochłonne. W artykule omówiono modyfikacje referencyjnych metod wykrywania L. monocytogenes i metody alternatywne, dzięki którym jest możliwe skrócenie czasu detekcji tych patogennych bakterii.
EN
Listeria monocytogenes is well known dangerous food-borne pathogen. Meat, poultry, fish and dairy products are most frequently contaminated with Listeria. Analytical reference methods for detection and enumeration of Listeria monocytogenes in food samples are tedious long lasting. Paper describes the modified and alternative methods allowing for shortening of detection time of this important pathogen.
PL
Przechowywana w warunkach chłodniczych żywność stanowi dobrą pożywkę dla rozwoju mikroorganizmów. Celem przeprowadzonych badań była ocena stopnia zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza w urządzeniach chłodniczych w gospodarstwach domowych. W prowadzonych badaniach wykazano obecność zarodników bakterii saprofitycznych oraz chorobotwórczych szczepów Listeria monocytogenes oraz grzybów potencjalnie toksynotwórczych z rodzajów Aspergillus i Penicillium.
EN
Food presents good source in cooling conditions for development of microorganism stored. The aim of investigation there was the opinion of microbiological contamination of the air of refrigerators from household. Presence of presence exert in composition microflora pathogenic spores Listeria monocytogenes, Bacillus sp. and spores potential toxinogenic filamentous fungi of genres Aspergillus and Penicillium.
PL
W artykule przedstawiono krótka charakterystykę bakterii Listeria monocytogenes, wyszczególniając niesamowite zdolności adaptacyjne patogenu, zwłaszcza do temperatur chłodniczych. Zilustrowano, na przełomie ostatnich lat, występowanie w krajach europejskich przypadków epidemii listerioz, wraz z wytłumaczeniem ich przyczyn. Zestawiono dane dotyczące temperatur panujących w lodówkach domowych Europejczyków. Omówiono zachowania konsumentów dotyczące przechowywania produktów spożywczych w warunkach chłodniczych.
EN
The article presents a brief description of the bacteria Listeria monocytogenes, specifying amazing adaptability of the patogen, especially for cold temperatures. illustrated, in the last years in European countries outbreaks of listeriosis, with explanation of their causes. Summarized data on temperatures in domestic Europeans refrigerators. Discussed consumer behavior, concerning storage of food in the refrigerators.
PL
W artykule omówiono fizyczne i fizykochemiczne metody eliminacji L. monocytogenes z żywności. Wyjaśniono, jakie czynniki wpływają na skuteczność ich antylisteryjnego działania. Podkreślono, że komórki L. monocytogenes są odporne na działanie wielu ekstremalnych czynników środowiskowych, ale zwykle giną podczas prawidłowo przeprowadzonej pasteryzacji. Metody nietermiczne, takie jak MAP, HHP, PEF, radiacja, UV, obróbka ultradźwiękami czy wędzenie na zimno, są znacznie mniej efektywnym sposobem oddziaływania na L. monocytogenes, gdyż zwykle jedynie ograniczają intensywność wzrostu tych bakterii.
EN
Physical and physico-chemical methods of elimination of L. monocytogenes from food are discussed in this work. It is explained what factors influence their antilisterial activity. Although the cells of L. monocytogenes are resistant to many extreme environmental conditions; they are usually destroyed by proper pasteurization. Non-thermal methods, such as MAP, HHP, PEF, radiation, UV, ultrasounds or cold smoking, are significantly less effective methods of L. monocytogenes elimination, since they usually only limit intensity of growth of the discussed bacteria.
PL
W artykule omówiono wpływ różnych substancji - zarówno naturalnych, jak i syntetycznych - na przeżywalność patogennych bakterii L. monocytogenes w żywności. Zwrócono uwagę, że wiele z nich redukuje jedynie liczebność L. monocytogenes, nie gwarantuje więc otrzymania żywności w pełni bezpiecznej dla konsumentów. Podkreślono ponadto, że najlepszym sposobem eliminacji bakterii L. monocytogenes z żywności, niepowodującym pogorszenia jej właściwości sensorycznych i wartości odżywczej, jest stosowanie kombinacji dwóch lub więcej odpowiednio dobranych czynników antylisteryjnych.
EN
This paper discusses influence of different substances, both natural and synthetic, on the survival of pathogenic bacteria L. monocytogenes in food. Particularly, it was stressed that most of the substances only reduce count of L. monocytogenes; thus, do not guarantee obtaining food, being completely safe food for the consumer. Moreover, it was emphasized that combination of two or more of appropriate anti-listerial factors is the best method of elimination of L. monocytogenes from food, without any loss in its sensory and nutritional attributes.
PL
W artykule wyjaśniono, dlaczego patogenne bakterie L. monocytogenes powszechnie występują w zakładach przemysłu spożywczego. Omówiono, w jaki sposób można ograniczyć obecność tych bakterii i w konsekwencji zmniejszyć ryzyko ich występowania w żywności. Wyjaśniono ponadto, dlaczego całkowite wyeliminowanie bakterii L. monocytogenes ze środowiska produkcyjnego jest aż tak trudne, a w wielu przypadkach nawet niemożliwe.
EN
This work explains why pathogenic bacteria L. monocytogenes are so commonly present in food industry plants. It discusses how the presence of these bacteria can be limited and, in consequence, how to restrict a risk of food contamination. Furthermore, it elucidates, why complete elimination of L. monocytogenes from the processing environment is so difficult, or in some cases, even impractical.
PL
Bakterie L. monocytogenes są jednym z najgroźniejszych patogenów przenoszonych przez żywność. W pracy omówiono konsekwencje ich obecności w żywności. Szczegółowo scharakteryzowano źródła zanieczyszczeń żywności bakteriami L. monocytogenes. Podkreślono, że do zanieczyszczeń nimi dochodzi najczęściej w środowisku produkcyjnym, głównie za pośrednictwem sprzętu technologicznego i pracowników. Zwrócono także uwagę na możliwość przedostawania się L. monocytogenes do gotowej już żywności w trakcie jej dystrybucji i obróbki kulinarnej. Podano ponadto kryteria bezpieczeństwa mikrobiologicznego różnych typów żywności w odniesieniu do L. monocytogenes.
EN
L. monocytogenes is one of the most dangerous foodborne pathogen. In the paper the consequences of its occurrence in food were described. The sources of food contamination with L. monocytogenes were detailed. It was indicated that contaminations of the final products with Listeria occurred mainly in the processing environment. In addition, these contaminations are usually induced by technological equipments and workers. It was emphasized that Listeria might be transferred to final products also during distribution and culinary treatment. Furthermore, the standards of microbiological safety of different food products apply to L. monocytogenes were presented.
PL
Sery regionalne wytwarzane w warunkach nieprzemysłowych są narażone na zanieczyszczenia patogennymi bakteriami Listeria monocytogenes na wielu etapach produkcji. W artykule przedstawiono zagrożenia mikrobiologiczne związane z produkcją serów regionalnych. Szczególną uwagę zwrócono na występowanie w nich chorobotwórczych dla człowieka bakterii Listeria monocytogenes. Szczegółowo omówiono źródła zanieczyszczeń serów tymi bakteriami oraz przedstawiono warunki sprzyjające ich rozwojowi. Opisano również biologiczne metody oddziaływania na rozwój Listeria. Omówiono znaczenie, jakie w ochronie serów regionalnych przed rozwojem L. monocytogenes mają bakteriocyny oraz bakterie zdolne do ich syntezy.
EN
Contamination of traditionally manufactured regional cheeses with foodborne pathogens such as Listeria monocytogenes may occur at several stages of cheesemaking. The objective of this study was to evaluate the risk of traditionally-produced soft cheese contamination with Listeria monocytogenes during milk processing in domestic dairy farms. This paper comprehensively describes specific conditions in which the growth of Listeria is most likely and which therefore contribute to contamination of cheeses with Listeria during the process of their production. This paper also summarizes antimicrobial activities of several microorganisms and biological methods helpful in protection the soft cheese products against Listeria contaminations. Furthermore, the influence of bacteriocins and bacteriocin-producing strains on the contaminations of regional dairy products with L. monocytogenes will be described.
PL
Scharakteryzowano niektóre cechy Listeria monocytogenes i jej chorobotwórczości. Przedstawiono możliwości dostawania się do mleka surowego i produktów z mleka oraz powodowania listerioz u ludzi. Sery miękkie pleśniowe i maziowe, częściej niż inne produkty mleczarskie, są przyczyną listerioz u ludzi.
EN
In this review paper, certain properties of Listeria monocytogenes and its pathogenicity in relation to people, were charakterized. The data concerning its incidence in various environments, the possibilities of its passage to raw milk and dairy products, manufactured from this milk and the incidence of Listeriosis in people, were presented. The presence of Listeria monocytogenes in soft mould and smear cheeses, being more often the reason for human Listeriosis, was discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.