Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LCD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Potencjał stanu ustalonego (SSVEP - ang. Steady State Visually Evoked Potential) to odpowiedź mózgu na obserwowane stymulacje świetlne pojawiające się ze stałą częstotliwością. Podczas tego zjawiska w sygnale EEG (Elektroencefalogram) odbieranym z powierzchni czaszki w okolicach kory wzrokowej następuje znaczny wzrost mocy sygnału w częstotliwości z jaką pojawia się bodziec świetlny. W eksperymentach badających to zjawisko oraz interfejsach mózg-komputer (ang. BCI - Brain Computer Interface) bazujących na nim, stosuje się różne rozwiązania do wysyłania stymulacji. Wiodącymi metodami jest zastosowanie układów ze źródłem światła wykorzystującym diody elektroluminescencyjne (LED) lub wykorzystanie ekranów monitorów komputerowych (CRT, LCD). Niniejszy artykuł zawiera opis problemu oraz przegląd metod wykorzystywanych do wywoływania stymulacji na ekranie monitora.
EN
The Steady State Visually Evoked Potential (SSVEP) is the brain's response to the observed light stimulation occurring at a constant frequency. During this phenomenon in the EEG (Electroencephalogram) signal received from the skull surface near the visual cortex there is a significant increase in signal strength in the frequency with which the light stimulus appears. In experiments investigating this phenomenon as well as in Brain Computer Interfaces (BCI) based on it, various solutions are used to send stimulation. The leading methods are the use of systems with a light source using electroluminescent diodes (LED) or the use of computer screens (CRT, LCD). This article contains a description of the problem and an overview of the methods used to stimulate the monitor screen.
EN
This paper shows a review of literature data on the possibilities of indium recovery from ITO layers of waste LCD and LED displays. A short characterization of indium, its compounds, resources, production, and applications is presented. The structure and operation of LCD displays are shown. A detailed overview of the ITO leaching process is presented. Methods of indium(III) ion separation from the leachate solutions (SX, HoLLE, IX) as well as recovery of the final products (precipitation, cementation, electrowinning) are also shown.
PL
Artykuł przedstawia przegląd literatury na temat odzysku indu z warstw ITO w zużytych panelach LCD i LED. Przedstawiono krótką charakterystykę indu, jego związków chemicznych, zasobów, produkcji i zastosowań. Omówiono budowę i zasadę działania paneli LCD. W sposób szczegółowy opisano proces ługowania ITO. Przedyskutowano także metody rozdziału jonów indu(III) z roztworów po ługowaniu (SX, HoLLE, IX) oraz odzysku produktów końcowych (strącanie, cementacja, elektroliza).
PL
Oprawy oświetleniowe pozwalają obecnie na dynamiczną zmianę strumienia świetlnego poprzez regulatory i ściemniacze. Nowoczesne oprawy LED dają dodatkowo możliwość modyfikacji parametrów kolorymetrycznych, głównie temperatury barwowej. Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny zapewniać odpowiednią widoczność prezentowanych treści, zarówno pod względem luminancji i jej rozkładu jak również pod względem barwy. W artykule przeprowadzona będzie analiza zastosowania wyświetlaczy zbudowanych w technologii LCD, OLED, DLP i LCoS do konstruowania opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego o zmiennej i programowanej treści.
EN
Nowadays luminaire allow to change luminous flux dynamically by means of regulators and dimmers.Additionally modern LED luminaires can change their colorimetric parameters, mainly color temperature. Emergency lighting luminaires should provide adequate visibility of the presented content, both in terms of luminance and its distribution as well as in terms of color. In the paper the analysis of the application of displays built in LCD, OLED, DLP andLCoS technologyto construct emergency and evacuation lighting luminaireswith variable and programmable content.
PL
Urządzenia z wyświetlaczami LCD lub OLED są coraz bardziej powszechne. Smartfony, tablety, notebooki, telewizory, infokioski wykorzystują dynamiczną prezentację treści poprzez ekrany wykorzystujące technologię diod organicznych lub ciekłokrystaliczną. Niezależnie od technologii istotne jest, aby urządzenie właściwie prezentowało treści barwne, niezależnie od sposobu obserwacji ekranu. W artykule zaprezentowano badania wybranych urządzeń przenośnych z ekranami w technologii LCD i OLED pod względem analizy rozkładu widmowego i parametrów kolorymetrycznych w funkcji kąta obserwacji ekranu. Analiza uzyskanych wyników pozwoli ocenić, czy tego typu urządzenia można zastosować do opracowania nowoczesnych opraw oświetlenia awaryjnego o zmiennej treści.
EN
Nowadays devices with LCD or OLED displays are becoming more common. Smartphones, tablets, notebooks, TVs, kiosks utilize a dynamic presentation of content through the screens using the technology of organic diodes or liquid crystal. Regardless of the technology, it is important that the device correctly presented color content, independently of the observation of screen. The paper presents a study of selected mobile devices with screens in the LCD and OLED technology in terms of the analysis of the spectral distribution and colorimetric parameters as a function of angle of observation of the screen. Analysis of the results will allow assessing whether this type of device can be used to develop a modern emergency lighting with variable content.
EN
Modern medical devices are very complex, they must show many different kind of information, from ordinary digital values to sophisticated graphical data. Medical devices have to do it in an understandable way to avoid dangerous mistakes. There are several different ways to present the information. The most appropriate is to use display, in this case the best choice would be the color graphical display. Such kind of display allows many different data to be presented clearly and makes possibilities to create an very intuitive user friendly interface, avoiding misinformation. In portable devices this kind of data presentation is great advantage but we need to take under consideration low power consumption. Additionally, in medical portable devices very important aspects are power source operation time prediction possibility and power consumption stability. To achieve this we need to use displays which have well defined power characteristics, because in portable applications, color displays are often most power consuming parts.
6
Content available Measuring of the Basic Parameters of LCD Displays
EN
This article is about realization of the laboratory stand used for measuring parameters of LCD displays. The stand together with additional accessories (spectrophotometer and measuring probes) as well as software allow to measure a wide range of parameters (colour gamut, response time, contrast coefficient and its irregularity, luminance of black colour and its irregularity, luminance of white colour and its irregularity, changes of luminance depending on the viewing angle). This paper also show method and results of measurements of differences in contrast ratio and luminance uniformity between particular pieces of the same model of a display screen (research has been carried out on 5 pieces of the same model of a display). The presented results show that the measured value of the viewing angle may significantly differ from the value provided by producers of displays.
7
Content available Pomiary równomierności oświetlenia matryc LCD
PL
Artykuł porusza kwestie pomiaru równomierności oświetlenia oraz parametrów związanych z tym zjawiskiem: współczynnika kontrastowości, nierównomierności kontrastu, luminancji i jej nierównomierności. Przedstawia powody, dla których te parametry są istotne pod względem użytkowym, oraz opisuje metody, jakimi można badać wymienione powyżej parametry. Przedstawia wyniki badań wykonanych na próbie pięciu monitorów tego samego modelu.
EN
The illumination uniformity in LCD monitors is analyzed in the paper. The phenomenon is described and explained by taking into consideration the following parameters: contrast ratio, luminance, uniformity of display contrast, and luminance. No defined measurement method of these values exists (except partially different standards by ISO, VESA, ANSI). The method which unify and minimize measurements is described in the paper. The same measurement points are used to measure all parameters under consideration. Luminance measurements are made in a dark room, on center of a screen surface emitting white color. The same is also used in uniformity measurement (Eq. 1). It describes luminosity difference values in different places of monitor. Contrast ratio (Eq. 2) measurements were made using electronic set of photodiode and transimpedance amplifier in one structure (Fig. 2). Uniformity measurement of display contrast have been made in few points, defined by VESA organization (Figs. 3, 4, 5, 6). 5 monitors of the same model were tested (Tab. 1). Contrast ratio show significant difference for each monitor and between each other. Similar results are for luminance and luminance uniformity (Tab. 4) where difference in uniformity reached almost 40%. Type of monitor backlight is main cause of poor uniformity, but also quality of LCD matrices may have influence on overall comfort of using such moni-tors. The results show that luminance and contrast uniformity should be given in technical specification of products.
PL
W szóstej części cyklu artykułów zostanie pokazana metoda programowania wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Poznane umiejętności pomogą nam w zbudowaniu graficznego analizatora impulsów.
EN
In the sixth part of the series of articles a method of programming the Siemens S65 display has been shown. Acquired skills will help to build a graphical signal analyzer.
PL
Tematem przewodnim trzeciej części cyklu artykułów jest budowa częstotliwościomierza. Omówiono obsługę alfanumerycznego wyświetlacza LCD, przerwania, przerwanie zewnętrzne INT/RB0 oraz moduł Timer0.
EN
In the third part of the series of articles, the main theme is to build the frequency meter. Programming of LCD, interrupts, external interrupt INT/RB0 and Timer0 module have been described.
PL
W artykule podjęto temat wyboru techniki fotoporządkowania ciekłego kryształu. Technologia ta jest alternatywą dla najczęściej stosowanego rubbingu, czyli jednostronnego polerowania warstw poliimidowych i poliamidowych. Zarówno w przypadku rubbingu (buffingu), który ma naturę kontaktową, jak i bezkontaktowego fotoporządkowania efektem pracy jest wytworzenie anizotropii warstwy, która następnie ma za zadanie porządkować leżącą bezpośrednio na niej warstwę ciekłego kryształu (LC). Rubbing jest metodą stosunkowo prostą i tanią i jest zwyczajowo używany przy produkcji wyświetlaczy ciekłokrystalicznych. W trakcie polerowania mogą jednak powstawać uszkodzenia struktury matrycy aktywnej oraz tworzyć się pyły, które są szkodliwe zwłaszcza dla bardzo cienkich warstw ciekłego kryształu. W związku z tym poszukuje się metod alternatywnych porządkowania. Z fotoporządkowaniem mamy do czynienia wtedy, gdy anizotropia warstwy porządkującej wywołana jest przez ekspozycję materiału fotoczułego na działanie światła ultrafioletowego spolaryzowanego liniowo. Jest to proces bezkontaktowy, więc eliminuje on większość wymienionych wcześniej wad rubbingu. Ponadto umożliwia pracę na plastycznych oraz zakrzywionych podłożach. Istnieją cztery różne drogi realizacji procesu fotoporządkowania warstwy światłoczułych materiałów organicznych: 1) fotodegradacja w materiałach poliimidowych, 2) izomeryzacja cis-trans azozwiązków, 3) czysta reorientacja związków azowych w polu potencjału światła UV oraz 4) sieciowanie w strukturze polimerowej. W pracy przedstawiono krytyczny przegląd wyżej wymienionych metod. Zastosowanie fotoporządkowania badane jest pod kątem przydatności w komórkach działających w oparciu między innymi o efekty: FLC (ang. ferroelectric liquid crystal, ciekły kryształ ferroelektryczny), TN (ang. twisted nematic, skręcony nematyk), BTN (ang. bistable twisted nematic, bistabilny skręcony nematyk), VAN (ang. vertical alignment nematic, pionowa deformacja fazy nematycznej), IPS (ang. in plane switching, przełączanie w płaszczyźnie) i inne. Celem poniższej pracy jest porównanie i określenie przydatności różnych metod fotoporządkowania dla technologii przetworników ciekłokrystalicznych o dużej jasności zobrazowania.
EN
In this study we consider the topic of the photoalignment of liquid crystal material. It is an alternative method to the rubbing of polyimide and polyamide layers. Both techniques provide the anisotropy in organic layers. This anisotropy aligns overlaying liquid crystal. The rubbing is a well known and cheap technique and it's ordinarily used in liquid crystal displays manufacturing. However, it has several disadvantages, for example it produces dust particles and charges the layer. Furthermore it may damage the surface electronic. These drawbacks can be critical factors in working with thin liquid crystal layers (about 2-5 µm) for example ferroelectric and antiferroelectric Lcs. Heterogeneity at the microscopic level can be noxious especially in the area of some types of liquid crystals and in manufacturing high-resolution liquid crystal displays (over 40”) and state-of-art projector display systems. In order to omit these problems, very important for the future work is to develop a new, universal and high-performance, technique for liquid crystal aligning. One of alternatives is photoalignment. It eliminates many of drawbacks mentioned above. This technique uses light (generally linearly polarized ultraviolet light, LPUV) to produce anisotropy in photodephiniable materials. In addition this technique allows us to obtain layers on plastic or curve surfaces. We can distinguish four main photoalignment mechanisms (including photo-chemical reactions and photo-physical changes): (1) cis-trans isomerization in azo-structures: pure dyes films, polymers containing azo-groups and monolayers of azodyes, (2) pure reorientation of photo-chemically stable azo-dyes molecules, (3) photodegradation in polyimide materials and (4) crosslinking in cinnamoyl and coumarin side-chain polymers. There are some modifications among these procedures, such as polymerizable azo-dyes or Langmuir-Blodgett films. Photoalignment is investigated in diverse liquid crystal modes, such as: twisted nematic (TN), vertical alignment (VAN), in plane switching (IPS) and many others. In this paper we describe all of the photoalignment mechanisms mentioned above and compare their ability to align the liquid crystal material in the field of application in various modes of LC cells.
EN
Nowadays the colour-correct visualizations of the LCD monitors become more and more important. Theirs disadvantages and features differs from the CRT monitors, for this reason the developed visual and instrumental calibration methods need new developments. As the first step to determine the characteristics, our main aim was to examine the different LCD panels spectral and gamma characteristics at different monitor manufacturers.
12
Content available remote LCD, DLP planar lighting fitting
PL
Wyświetlacze LCD emitują strumień świetlny w sposób zbliżony do lambertowskiego i dodatkowo pozwalają na sterowanie rozkładem widmowym emitowanego promieniowania. Zaprezentowano koncepcję oprawy oświetleniowej umożliwiającej sterowanie ilością emitowanego strumienia świetlnego oraz zmianę parametrów kolorymetrycznych.
EN
The LCD displays emit the luminous flux similar to lambertian emission and additionally allow to control the spectral distribution. Conception of lighting fitting enabling the control of emitted luminous flux quantity and change of colorimetric parameters was presented.
13
Content available Kalibracja monitorów graficznych
PL
W referacie zostaną omówione czynniki wpływające na kalibrację monitorów CRT i LCD, problemy podczas konstrukcji przyrządów pomiarowych do kalibracji monitorów, jak również wpływ standardów komputerowych na błędy kalibracji.
EN
The following paper deals with the factors that influence CRT and LCD monitor calibration, as well as the construction problems of monitor controls and the dependence of the calibration errors on the types of monitor connector which is being used.
PL
Budowa logistycznych centrów dystrybucji stanowi jeden z proprytetów dostosowania polskiego systemu transportowego do standardów obowiazujących w UE. Od dłuższego czasu trwaja dyskusje polityków, naukowców i praktyków na temat ilości oraz lokalizacji LCD w naszym kraju.
16
Content available remote Problem of light propagation in real TN display
EN
In this paper we present the results of our analysis of the light passing through a TN display operating in real conditions. We have proposed a structure of a TN display which allows analysing its optical parameters in conditions similar to the real ones. Basing on this structure we have done a mathematical analysis of the light propagation through a display. Mathematical analysis made it possible to work out a computer program. This program calculates optical parameters of a display, such as contrast ratio, luminance in both states (on and off) and colour co-ordinates of an image. Using this program we have analysed an influence of properties of all elements of a display's optical parameters.
PL
Praca ta prezentuje wyniki przeprowadzonej analizy transmisji światła przez displej TN pracujący w warunkach rzeczywistych. Zaproponowana została struktura displeja do analizy, umożliwiająca dostatecznie dobre przybliżenie rzeczywistych warunków pracy przetwornika. W oparciu o tę strukturę dokonano matematycznego opisu propagacji światła przez displej. Opis ten był podstawą do opracowania programu komputerowego modelującego pracę przetwornika TN. Program ten umożliwia uzyskanie wyników takich jak współczynnik kontrastu optycznego, luminacja w obu stanach (włączonym i wyłączonym) oraz ich współrzędnych barwnych. Posługując się opracowanym programem dokonano analizy wpływu poszczególnych elementów displeja na jego parametry optyczne.
17
Content available remote Large size display systems : new tendencies and directions of development
EN
The new trends in directions of development in large size display systems are presented. The main attention is paid to the projection systems with CRT tubes, LC displays, micro-mirrors projection systems and plasma displays. Commercially obtainable displays of each systems have been presented.
PL
Przedstawiono nowe kierunki rozwoju wielkowymiarowych systemów zobrazowania. Szczególą uwagę poświęcono układom projekcyjnym wykorzystującym lampy CRT, przetworniki ciekłokrystaliczne i plazmowe oraz układy z mikrozwierciadłami. Przedstawiono przykłady urządzeń dostępnych handlowo.
18
Content available remote The order parameter of liquid-crystalline mixture with dichroic dye for TN LCD
EN
Paper contains results of studies on TL LC mixture with a black dichroic dye. The general information concerning a principle of an action of TN display with the dye is presented. The effect of the dye on temperature dependence of LC order parameter is discussed. The order parameter is confirmed by several methods (Lorentz-Lorenz's, Vuks-Chandrasekhar-Madhusudana's, Neugebauer-Saupe-Maier's procedures and extrapolation by Haller and Subramhanyam) for PCB.
PL
Praca zawiera wyniki badań nad efektem TN z czarnym barwnikiem dichroicznym. Podane są ogólne informacje na temat zasady działania displeja TN z barwnikiem chroicznym. Przedyskutowano wpływ barwnika na temperaturową charakterystykę parametru uporządkowania warstwy. Parametr uporządkowania otrzymano różnymi metodami (procedury Lorentz-Lorenz, Vuks-Chandrasekhar-Madhusudana, Neugebauer-Saupe-Maier i ekstrapolacje Hallera i Subramhanyamy) i sprawdzono dla PCB.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.