Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kazakhstan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The given article is devoted to the contemporary concepts of female entrepreneurship and its features, particularly the case of Kazakhstan as the leading developing country of Central Asia. The importance of female entrepreneurship development has been highlighted as a key economic factor forming the innovation potential of the modern economy resulting in stable economic growth within a country. The research methodology of this paper is based on conducting a historical retrospective, comparative analysis of existing patterns of macroeconomic development, political and social issues in the context of the female entrepreneurship formation and development. It also implemented problematic analyses, systematic vision, causes and consequences analysis and expert assessment, interviewing and broad online survey. The methodology of the research is based on both primary and secondary data collected and processed. Taking into account the specifics and key problems female entrepreneurs face, possible solutions and recommendations on how to improve the current social and economic situation to unleash the female entrepreneurship potential of Kazakhstan are proposed.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest współczesnym koncepcjom przedsiębiorczości kobiet i ich cechom, w szczególności przypadkowi Kazachstanu jako wiodącego rozwijającego się kraju Azji Środkowej. Znaczenie rozwoju przedsiębiorczości kobiet zostało podkreślone jako kluczowy czynnik ekonomiczny kształtujący potencjał innowacyjny nowoczesnej gospodarki, powodujący stabilny wzrost gospodarczy w kraju. Metodologia badań tego artykułu opiera się na przeprowadzeniu historycznej retrospektywnej analizy porównawczej istniejących wzorców rozwoju makroekonomicznego, zagadnień politycznych i społecznych w kontekście kształtowania i rozwoju przedsiębiorczości kobiet. Wdrożono także analizy problematyczne, systematyczne widzenie, analizę przyczyn i konsekwencji oraz ocenę ekspertów, wywiady i szeroką ankietę internetową. Metodologia badań opiera się zarówno na pierwotnych, jak i wtórnych danych zebranych i przetworzonych. Biorąc pod uwagę specyfikę i kluczowe problemy, przed którymi stają kobiety-przedsiębiorcy, proponuje się możliwe rozwiązania i zalecenia dotyczące poprawy obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w celu uwolnienia potencjału przedsiębiorczości kobiet w Kazachstanie.
EN
The article provides a comparative analysis of the flora and endemism of the western and eastern part of the KetpenTemerlik range in Kazakhstan and China, which is the eastern tip of the Northern Tian Shan. The flora of the entire Ketpen-Temerlik range includes 1890 species of vascular plants belonging to 593 genera and 120 families. In the western part of the ridge (in Kazakhstan), 1747 species were identified, belonging to 585 genera and 111 families and in the eastern part (in China), 1673 species belonging to 577 genera and 117 families. Angiosperms make up 98.4% of the ridge flora, 80.0% of which are dicotyledonous and 18.5% are monocotyledonous. The analysis of the largest flora families of the entire Ketpen-Temerlik range allowed us to identify 28 of the largest families by the largest number of species. The families with the largest number of species are Asteraceae (308 species), Poaceae (166), Fabaceae (133), Brassicaceae (105), Caryophyllaceae (93), Rosaceae (90), Lamiaceae (81), Chenopodiaceae (75), Ranunculaceae (74) and Scrophulariaceae (57). The major genera are Astragalus (43 species), Artemisia (38), Taraxacum (34), Carex (33), Allium (33), Potentilla (31), Ranunculus (22), Oxytropis (21), Veronica (20), Poa (18), and Saussurea (18).
EN
The article is devoted to the current managerial issues of state financial budgets, particularly, the improvement of financial management processes within state budget execution. Effective budgets execution is very important for every state, especially for developing countries. To ensure that, governments need to provide different managerial types, ways and control techniques of financial management. The research methodology of this paper is based on conducting the comparative analysis of existing patterns of macroeconomic development, political and social issues in the context of the financial management processes within state budget execution. It is also implemented SWOT, systematic vision, causes and consequences analysis and expert assessment. In the research, it is carried out the current analysis of financial management issues in state budgets of Ukraine and Kazakhstan from 2013 to 2017. It is determined the main directions for the development and improvement of financial management over the budgets executions in terms of management, control and standardization processes. It is proposed the classification of financial management standards into organizational, functional and special ones, where the solutions and recommendations are designed taking into consideration the short, medium and long-term perspectives.
PL
Artykuł poświęcony jest aktualnym problemom zarządzania państwowymi budżetami finansowymi, w szczególności poprawie procesów zarządzania finansami w ramach wykonania budżetu państwa. Skuteczne wykonanie budżetów jest bardzo ważne dla każdego państwa, zwłaszcza dla krajów rozwijających się. Aby to zapewnić, rządy muszą zapewnić różne rodzaje zarządzania, sposoby i techniki kontroli zarządzania finansowego. Metodologia badawcza tego artykułu opiera się na przeprowadzeniu analizy porównawczej istniejących wzorców rozwoju makroekonomicznego, kwestii politycznych i społecznych w kontekście procesów zarządzania finansami w ramach wykonania budżetu państwa. Zastosowana jest również analiza SWOT, systematyczna wizja, analiza przyczyn i konsekwencji oraz ocena ekspercka. W badaniach przeprowadzana została analiza bieżących zagadnień zarządzanych z finansami w budżetach państwowych Ukrainy i Kazachstanu w latach 2013-2017. Określa się główne kierunki rozwoju i poprawy zarządzania finansami w zakresie wykonywania budżetów w zakresie zarządzania, procesy kontroli i standaryzacji. Proponuje się klasyfikację standardów zarządzania finansowego na organizacyjne, funkcjonalne i specjalne, w których rozwiązania i zalecenia są projektowane z uwzględnieniem perspektyw krótko-, średnio- i długoterminowych.
EN
The article contains a cross-country analysis of the effectiveness of innovation management based on information from the Global Innovation Index among the countries of the Eurasian Economic Union (EAEU). From the analysis, it follows that the problem in the EAEU countries is low demand for innovations and its inefficient structure: it is more profitable for enterprises in the EAEU countries to purchase ready-made equipment abroad than to engage in their own innovative activities. A comparative analysis of the Global Innovation Index shows that indicators of the development of institutions and infrastructure ensure the relatively high positions of Kazakhstan, first of all, with a significant lag in all measurements of the efficiency of resource use of innovation.
PL
Artykuł zawiera ogólnokrajową analizę skuteczności zarządzania innowacjami opartą na informacjach z Global Innovation Index wśród krajów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). Z analizy wynika, że problemem w krajach EAEU jest niski popyt na innowacje i jego nieefektywna struktura: bardziej opłacalne jest dla przedsiębiorstw w krajach EAEU kupowanie gotowego sprzętu za granicą niż angażowanie się we własną działalność innowacyjną. Analiza porównawcza Global Innovation Index pokazuje, że wskaźniki rozwoju instytucji i infrastruktury zapewniają stosunkowo wysokie pozycje Kazachstanu, przede wszystkim ze znacznym opóźnieniem we wszystkich pomiarach efektywności wykorzystania zasobów przez innowacje.
EN
This paper presents an assessment of changes in maximum flow values (maximum discharge, m3/s) of the spring flood caused by human activities on the rivers Zhayyk, Ilek and Tobyl. Statistical characteristics of the maximum discharge of the spring flood of these rivers for the period of 1940-2012, 1938-2012, before and after the construction of the reservoirs, as well as for the long-term period of supervision were analyzed based on the actual as well as restored data. The values of the maximum discharge of the spring flood of various provisions were calculated. The total integrated curves of the maximum discharge of the spring flood were constructed.
PL
Zaprezentowano górnictwo Kazachstanu – gospodarza 25 Światowego Kongresu Górniczego. Widać wyraźnie, że to państwo po wyjściu spod politycznej opieki Związku Radzieckiego rozwija się teraz bardzo dynamicznie, dzięki otwarciu się na współpracę międzynarodową w eksploatacji bogatych złóż surowców mineralnych. Światowy Kongres Górniczy w Astanie, jego rozmach i bardzo zdywersyfikowany program, jest potwierdzeniem determinacji i konsekwencji polityki gospodarczej tego kraju oraz niewątpliwie wielkiego szacunku dla branży górniczej i do każdego górnika.
EN
This paper presents the mining industry of Kazakhstan - the host of the 25th World Mining Congress. It is clearly visible that this country, after leaving the political care of the Soviet Union, is now developing very dynamically, thanks to the opening to international cooperation in the exploitation of rich mineral resources. The World Mining Congress in Astana, its impetus and very diversified program confirms the determination and consequences of the country’s economic policy and undoubtedly a great respect for the mining industry and for each miner.
EN
The main goal of this paper is to evaluate the effects of corporate governance system on Kazakhstani companies’ economic and financial performances following the ongoing economic sanctions against the Russian Federation. With the empirical study of the Corporate Governance disclosures of large Kazakhstani listed firms, we tested the hypothesized causal relationship between management ownership and other corporate governance variables and corporate financial performance indicators, such as ROA, ROE, ROS, and others. Based on correlation and regression analysis, we found that there is no reason to presume the strong relations between the analyzed variables. Moreover, we come to a conclusion that the sanctions only have an indirect influence at the Kazakhstani companies. Our findings indicate that the firms’ financial conditions might be mostly affected by other factors, such as the low oil and gas prices in world market.
PL
Głównym celem tego artykułu jest ocena wpływu systemu ładu korporacyjnego na gospodarcze i finansowe wyniki kazachskich firm w następstwie trwających sankcji gospodarczych wobec Federacji Rosyjskiej. Dzięki empirycznemu badaniu ujawnień dotyczących ładu korporacyjnego dużych kazachskich spółek giełdowych przetestowano hipotetyczny związek przyczynowy między własnością zarządu a innymi zmiennymi ładu korporacyjnego oraz wskaźnikami wyników finansowych przedsiębiorstw, takimi jak ROA, ROE, ROS i inne. Na podstawie analizy korelacji i regresji ustalono, że nie ma powodu zakładać silnych relacji między analizowanymi zmiennymi. Ponadto wywnioskowano, że sankcje mają jedynie pośredni wpływ na firmy kazachskie. Nasze wyniki wskazują, że na sytuację finansową firm największy wpływ mogą mieć inne czynniki, takie jak niskie ceny ropy i gazu na rynku światowym.
EN
In this article the global trends in bike-sharing are revealed. In particular, a brief review of the emergence of and improvement in bike-sharing systems and the number of countries who have introduced bike-sharing, as well as the size of the bike park in various countries, are revealed. The features of the bike-sharing systems adopted in Spain, the Netherlands, and Denmark are considered. The bike-sharing system in the capital of Kazakhstan is shown, revealing the problems faced by the cycling infrastructure in the country. As seen in other countries, the concept of luminous bike paths designed with national patterns was developed, which were planned to be located in parks in the cities of the republic. This project is expected to enhance tourism in the region.For Kazakhstan, research into bike-sharing is particularly relevant, but lack of suitable cycling infrastructure, inadequate statistics, and inadequate literature on the topic obstructs comprehensive research into the problem, due to which there persists a logical question: is the bike-sharing system in the urban logistics of Kazakhstan a myth or an approaching reality?
EN
One of the most urgent economic and managerial issues is the formation of a high level of competitive human capital of the country as well as ensuring high level ranking of global competitiveness. The research is aimed to the substantiation of the significance of human capital as a key factor increasing international economic competitiveness. For this, a comparative analysis of macroeconomic indicators forming the human capital of the Republic of Kazakhstan has been carried out for the nine-year period 2008-2016, since the moment of the economic crisis until now. On the basis of the conducted analysis, competitive advantages and disadvantages of the human capital and dynamics of its development are revealed in the context of international competitiveness. It is proved that human capital has an economic impact depending on the level of the country’s competitiveness. As a result of the research, it has revealed interdependence between human capital and global competitiveness and revealing key factors for developing human capital in Kazakhstan in terms of increasing the country’s economic competitiveness. The conducted research has been directed to detecting main ways how to develop and human capital in conditions of global competitiveness from the management perspective.
PL
Jedną z najpilniejszych kwestii gospodarczych i kierowniczych jest kształtowanie wysokiego poziomu konkurencyjnego kapitału ludzkiego w kraju, a także zapewnienie wysokiego poziomu rankingu globalnej konkurencyjności. Prezentowane studium ma na celu uzasadnienie znaczenia kapitału ludzkiego, jako kluczowego czynnika zwiększającego międzynarodową konkurencyjność gospodarczą. W tym celu dokonano analizy porównawczej wskaźników makroekonomicznych tworzących kapitał ludzki Republiki Kazachstanu w dziewięcioletnim okresie 2008-2016, począwszy od kryzysu gospodarczego aż do teraz. Na podstawie przeprowadzonej analizy ujawniono przewagi konkurencyjne i wady kapitału ludzkiego oraz dynamikę jego rozwoju w kontekście międzynarodowej konkurencyjności. Udowodniono, że kapitał ludzki ma wpływ ekonomiczny w zależności od poziomu konkurencyjności kraju. W wyniku badań ujawniono współzależność między kapitałem ludzkim a globalną konkurencyjnością oraz ujawniono kluczowe czynniki rozwoju kapitału ludzkiego w Kazachstanie pod względem zwiększenia konkurencyjności gospodarczej kraju. Przeprowadzone badania zostały ukierunkowane na ukazanie głównych sposobów rozwoju kapitału ludzkiego w warunkach globalnej konkurencyjności z perspektywy zarządzania.
EN
Detailed biogeographical and biofacies analyses of the Late Ordovician brachiopod faunas with 160 genera, grouped into 94 faunas from individual lithotectonic units within the Kazakh Orogen strongly support an archipelago model for that time in that area. The Kazakh island arcs and microcontinents within several separate clusters were located in the tropics on both sides of the Equator. Key units, from which the Late Ordovician faunas are now well known, include the Boshchekul, Chingiz-Tarbagatai, and Chu-Ili terranes. The development of brachiopod biogeography within the nearly ten million year time span of the Late Ordovician from about 458 to 443 Ma (Sandbian, Katian, and Hirnantian), is supported by much new data, including our revised identifications from the Kazakh Orogen and elsewhere. The Kazakh archipelago was west of the Australasian segment of the Gondwana Supercontinent, and relatively near the Tarim, South China and North China continents, apart from the Atashu-Zhamshi Microcontinent, which probably occupied a relatively isolated position on the south-western margin of the archipelago. Distinct faunal signatures indicate that the Kazakh terranes were far away from Baltica and Siberia throughout the Ordovician. Although some earlier terranes had joined each other before the Middle Ordovician, the amalgamation of Kazakh terranes into the single continent of Kazakhstania by the end of the Ordovician is very unlikely. The Late Ordovician brachiopods from the other continents are also compared with the Kazakh faunas and global provincialisation statistically determined.
EN
The creation and development of Kazakhstan as a trade, logistics and business hub of the region is on the agenda of the Government of Kazakhstan. To achieve this, central and local governments, private businesses invest in new infrastructure projects in logistics. The article investigates the problems of modern logistics infrastructure formation in the territory of the Republic of Kazakhstan. The survey results show that the attractiveness of Kazakhstan as a transport and logistics hub will depend on the state of logistics infrastructure, service quality, and technology used. Further development will largely depend on its ability to diversify and create logistics facilities with high added value. Priorities and the need for multi-level transport logistic centres have been defined; their development in domestic, export and transit directions has been described, both at the national and international levels and at the enterprise level as well.
RU
Вопрос создания и становления Казахстана как торгового, логистического и делового хаба региона стоит на повестке дня Правительства Казахстана. Для достижения этой цели центральные и местные органы власти, частный бизнес инвестирует новые инфраструктурные проекты по логистике. В статье исследуются проблемы формирования современной логистической инфраструктуры на территории Республики Казахстан. Результаты опроса показывают, что привлекательность Казахстана, как транспортно-логистического хаба, будет напрямую зависеть от состояния логистической инфраструктуры, качества сервиса, используемой технологии. Дальнейшее развитие будет в значительной степени зависеть от способности диверсифицировать и создать объекты логистики с высокой добавленной стоимостью. Определены приоритеты и необходимость создания многоуровневых транспортно-логистических центров, их развития во внутреннем, экспортном и транзитном направлениях, как в международном, так и национальном масштабах и на уровне предприятия.
EN
Monitoring of water ecosystems in Kazakhstan is based generally on chemical indicators. Biological indicators, such as macroinvertebrates and a phytoplankton are rarely used. Sometimes some macrophyte species of are used for the assessment of water quality. The aim of the study was to analyse the possibilities of the introduction of the Polish monitoring system based on aquatic plants for rivers in Kazakhstan watercourses. The Polish method uses the Macrophyte Index for Rivers (MIR) and it has been prepared for the purposes of the EU Water Framework Directive. The systematic structure of Kazakhstan’s water plants were analyzed and compared with the macrophyte list of Poland. Flora of Kazakhstan was used as the main source of information and some recent publications were analyzed as well. It was found that the aquatic flora of Kazakhstan is rich and a total of 240 taxa of emergent and submerged plants are identified in the country. We have confirmed that a large number of aquatic plants recorded in Kazakhstan are recognized as bioindicators. The ecological tolerance and sensitivity of the identified bioindicators was analysed. A preliminary nine taxa with the the highest indicator weight in the MIR system (W = 3) were detected as the most sensitive indicators in Kazakhstan flora: Sciuro-hypnum plumosum, Scapania sp., Ceratphyllum demersum, C. submersum, Potamogeton lucens, P. praelongus, Lemna gibba, Menyanthes trifoliata and Acorus calamus. It was found that the MIR index can be applied in Kazakhstan, especially if we enrich the list of indicative species with the local macrophytes, which were not included in the original version. The list of potential indicator-species includes: Ranunculus altaicus, Ranunculus natans, Althenia filiformis, Nelumbo nucifera, Trapa incise which does not occur in Europe and Nuphar pumila, Nymphoides peltata, Ranunculus rionii, Rorippa palustris, Trapa natans, Utricularia intermedia, U. minor, Eleocharis acicularis and Vallisneria spiralis.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę branży transportowej Kazachstanu jako istotnej gałęzi gospodarki narodowej tego kraju. Zaprezentowano strukturę tej branży pod względem wykorzystywanych środków transportu, zatrudnienia i generowanego PKB w okresie 2008–2013. Opisano dynamikę rozwoju branży transportowej oraz jej główne problemy.
EN
This paper is devoted to development of the transportation sector in Kazakhstan. Transport in Kazakhstan is an important part of its national economy. In this paper the structure of this branch is presented and main factors for the period 2008–2013 are reported – such as employment, GDP. The dynamics of development and main problems of transprortation sector in Kazakhstan are presented.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę rozwoju logistyki w Kazachstanie, kraju, przez który przebiega wiele istotnych międzynarodowych szlaków transportowych. Scharakteryzowano logistykę Kazachstanu, gdzie podstawowym problemem – widocznym w każdym obszarze łańcucha dostaw – jest niedostateczny rozwój infrastruktury. Przedstawiono niektóre problemy poszczególnych rodzajów transportu, a także scharakteryzowano główne projekty, mające na celu rozwój sektora transportowo-logistycznego – powstawanie centrów logistycznych i budowę transkontynentalnego korytarza „Europa Zachodnia – Zachodnie Chiny”.
EN
In this paper main aspects of development of logistics in Kazakhstan are described. Kazakhstan is a country through which many crucial international roads run. The main problem of Kazakh’s logistics is insufficient infrastructure that is to be observed all along the supply chain. Selected problems of every type of transport were presented. Main developmental projects in the logistics sector were described: development of modern logistics centres and building a new intercontinental transport corridor “West Europe – West China”.
15
Content available Koleje Kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie
PL
Transport kolejowy odgrywa kluczowa rolę w funkcjonowaniu bazy lotów kosmicznych Bajkonur. Zalety kolei są nieocenione przy przemieszczaniu rakiet i instalacji po rozległym obszarze kosmodromu, jak i z punktu widzenia bezpiecznego transportu. Bajkonur jest kosmodromem znajdujących się w Kazachstanie, obecnie dzierżawionym przez Rosję na mocy umowy do 2050 r. Kompleks zbudowano w lutym 1955 r. jako Naukowo-Rozwojowy Poligon Testowy nr 5 (ros. Nauczno-Issledowatielskij IspytatielnyjPoligon N. 5) w celu testowania rakiet balistycznych (klasy ICBM), np. R-7. Wśród założycieli można wymienić gen. Wasilija Wozniuka oraz ojca sowieckiego programu rakietowego Siergieja Korolowa (m.in. twórcę rakiet R-7). Początkowo Kosmodrom służył do wystrzeliwania rakiet balistycznych, a później także rakiet nośnych.
EN
An assemblage of 94 specimens of Schloenbachia varians (J. Sowerby, 1817) from the Lower Cenomanian Sharpeiceras schlueteri Subzone of the Mantelliceras mantelli Zone of the Besakty section in the Mangyshlak Mountains of western Kazakhstan includes 26 complete adults that range from to 59–174 mm in diameter. No size-related dimorphism was detected in the assemblage, which shows wide, continuous intraspecific variation. This is described in terms of five formae; from robust to gracile these are: ventriosa, varians sensu stricto, subtuberculata, intermedia, and subplana. The ratio of robust (ventriosa + varians sensu stricto) to gracile (subtuberculata + intermedia + subplana) individuals is 34% to 66%. The reference specimens of the formae and their synonyms are described and illustrated, and related to the Besakty material. The modification of adult body chamber ornament of all formae is documented, and Jakeiceras Cooper and Owen, 2011 is shown to be based on an adult of a passage form between forma subtuberculata and forma intermedia. The differences between Lower Cenomanian S. varians, lower Middle Cenomanian S. coupei (Brongniart, 1822), and upper Middle and lower Upper Cenomanian S. lymensis Spath, 1926b are described and illustrated.
17
Content available Metro w Ałmaty
PL
Pierwszy odcinek linii metra w dawnej stolicy Kazachstanu - Ałmaty (ros. Ałma-Ata) otwarto na początku grudnia 2011 r. Oddana do eksploatacji linia ma 8,56 km i 7 stacji: Rajymbek, Żibek-Żoły, Ałmany, Abaj, Bajkonur, Teatr im. Auezowa i Ałtau.
PL
Wdrażanie nowoczesnych technologii w budownictwie komunikacyjnym Republiki Kazachstanu było tematem konferencji prasowej zorganizowanej przez Tines SA 1 lutego 2012 r. w warszawskim hotelu Marriott. O współpracy na tle planów modernizacji infrastruktury torowej Kazachstanu rozmawiali przedstawiciele producenta nawierzchni szynowej, Tines SA, z kazachskim partnerem biznesowym, koncernem Magnetik.
PL
Górna część zlewni Buchtarmy znajduje się w obrębie najwyższych partii Wysokiego Ałtaju. Buchtarma, prawy dopływ Irtyszu, charakteryzuje się reżimem glacjalnym kształtowanym głównie przez liczne lodowce masywu Biełuchy (4506 m n.p.m.). W ciągu ostatnich stu lat obserwuje się wyraźne ocieplenie tej części Azji Centralnej, co wpływa m.in. na szybkie tempo recesji lodowców. Celem prowadzonych badań jest przedstawienie współczesnej dynamiki wybranych procesów rzeźbotwórczych zachodzących w górnej części zlewni Buchtarmy. W trakcie prac terenowych wykonano kartowanie geomorfologiczne oraz pobrano materiał w celu wykonania laboratoryjnych analiz sedymentologicznych i dendrochronologicznych. Do badań szczegółowych wyznaczono dwa obszary: dolinę Buchtarmy pomiędzy miejscowościami Berel a Dżambuł oraz górny odcinek doliny Białej Bereli. Dna dolin oraz przyległe zbocza pokrywają poligenetyczne osady pylasto-piaszczyste. Ich występowanie związane jest z plejstoceńskimi zmianami klimatycznymi na obszarze Wschodniego Kazachstanu, które przejawiały się wzmożoną działalnością synchronicznie przebiegających procesów eolicznych i stokowych. Pylasta pokrywa stanowi tutaj stropową część plejstoceńskiej sekwencji glacigenicznej. Poniżej powszechnie występują osady fluwioglacjalne. Są one w wielu miejscach porozcinane przez młode formy erozyjne, powstałe w rezultacie kolektywizacji rolnictwa w drugiej połowieXXw. Współczesne procesy morfogenetyczne w najwyższej części Ałtaju są generowane głównie przez intensywne topnienie lodowców. Analiza dendrochronologiczna i geomorfologiczna form glacjalnych i fluwioglacjalnych w masywie Biełuchy potwierdza bardzo szybką deglacjację tego obszaru w ciągu ostatnich stu lat. Świadczą o tym świeże moreny czołowe oraz liczne, włożone terasy fluwioglacjalne. Materiał mineralny transportowany przez rzeki glacjalne w postaci zawiesiny jest akumulowany w górnych odcinkach dolin, a następnie może podlegać deflacji i depozycji eolicznej. Rezultaty rekonesansowych badań w Ałtaju Wysokim wskazują na duże zróżnicowanie procesów rzeźbotwórczych i form. Wynikają one z krótkiego czasu reakcji na zmiany wysokogórskich geosystemów Azji Centralnej na współczesne zmiany klimatyczne, potęgowane lokalnie ingerencją człowieka.
EN
The upper part of the Bukhtarma River basin is located in the High Altai Mountains. The river, right tributary ofthe Irtysh River, has glacial regime shaped mainly by the glaciers of the Belukha massif (4506 m a.s.l.). Scientific research show that the glaciers in the Altai Mountains are melting rapidly. This process is connected with significant climate warming, which is observed over this part of the Central Asia.The aim of the research is to present contemporary dynamics of selected geomorphic processes in the upper part of the Bukhtarma catchment. Two research areas were selected for detailed study: 1) the Bukhtarma River valley between Dzambul and Berel villages, and 2) the upper part of the White Berel River catchment. Geomorphological mapping and mineral and plant samples collection were carried out during field research. Laboratory works included sedimentological and dendrochronological analysis. Common occurrence of silty covers on these areas is connected with Pleistocene climate changes. These features are related to Aeolian and fluvial activity in high mountain environment. In the vicinity of villages the young gully forms are also observed. The present development of erosion processes is linked to collectivization during the Soviet Union time. The dendrochronologicaland geomorphological analysis of glacial and fluvioglacial land forms confirmed rapid glaciers retreat in the Belukha massif. Mineral sediment transported in suspension in the glacial rivers is deposited in the upper parts of the valleys. This fluvial silty material can be winnowed, transported and redeposited in the lower parts of the main Altai Mountains valleys.
EN
Social and economic changes and also administrative transformations exercised a significant influence on moving and development of the cities in the end of XX — the beginning of XXI-st century in the Republic of Kazakhstan. Thereby socially-functional researches in town-planning are rather urgent at the present stage. The structure of socially-functional researches includes several stages and it is defined by setting problems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.