Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Josephson junction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Fluxon dynamics in the curved Josephson junction
EN
Purpose: The purpose of this report is to present the similarities and differences between modified sine-Gordon models used in description of the curved Josephson junctions. The leading dynamical variable in this system is a gauge invariant phase difference of the macroscopic wave functions of the superconducting electrodes that form the junction. Findings: The main finding of this article is the observation that in the model used in description of junctions with quickly varying curvatures the significant part of the kink energy is confined in the curved regions of the junction. Research limitations/implications: The paper is limited to the description of the dynamics of fluxions in the long Josephson junctions. These junctions due to small transverse sizes (smaller than the Josephson penetration depth) can be considered as a one dimensional systems. Practical implications: It seems that junctions with appropriate geometry will find applications in future electronic devices. It is expected that curved Josephson junctions can be used in order to store a binary data. Originality/value: The main idea of the paper is to use a Riemann geometry in order to describe the influence of the curvature on the kink motion in the junction.
EN
In this paper, we examine reduced order hybrid function projective combination synchronization of three chaotic systems consisting of: (i) two third chaotic Josephson junctions as drives and one second order chaotic Josephson junction as response system; (ii) one third order chaotic Josephson junction as the drive and two second order chaotic Josephson junctions as the slaves using active backstepping technique. The analytic results confirm the realization of reduced order hybrid function projective combination synchronization using active backstepping technique. Numerical simulations are performed to validate the analytical results.
PL
SQUIDy, czyli nadprzewodzące interferometry kwantowe (ang. Superconducting QUantum Interference Devices), stanowią najbardziej czułe znane aktualnie czujniki pola magnetycznego. Ze względu na możliwość pomiaru niezwykle małych wartości indukcji magnetycznej wykorzystywane są między innymi w pomiarach biomagnetyzmu. W artykule przedstawiono możliwość aplikacji oraz metody pomiarów magnetycznych przy użyciu czujników SQUID do badania czynności różnych narządów organizmu.
EN
SQUIDs (Superconducting QUantum Interference Devices) are the most sensitive known sensors of magnetic field. The possibility to detect extremely subtle magnetic fields makes them suitable for biomagnetism measurements. Measuring methods and possible applications using SQUIDs are presented.
EN
Direct digital synthesis (DDS) is a well known technique to generate sine-wave signals which can be tuned in amplitude and phase. Impedance meters routinely implement DDS techniques with electronic digital-to-analog converters (DAC), with re I alive accuracies in the 10 ⁻⁴ to 10 ⁻⁶ range. Recently, new approaches to employ DDS generation in impedance measurements have been experimented. Digitally-assisted bridges employ electronic DDS generation in coaxial transformer bridges. Josephson impedance bridges employ Josephson junction binary arrays to achieve intrinsically-referenced DDS generation. Both approaches achieve relative measurement accuracies in the 10 ⁻⁸ range, thus are suitable for primary impedance metrology in national metrology laboratories.
PL
Bezpośrednia synteza cyfrowa (DDS) jest dobrze znaną metodą do generowania sygnałów sinusoidalnych o przestrajanej amplitudzie i fazie. Mierniki impedancji zwykle wykorzystują syntezę DDS oraz przetworniki cyfrowo analogowe, co podwala na względną niepewność pomiaru w zakresie od 10 ⁻⁴ do 10 ⁻⁶. Od niedawna sprawdza się nowe zastosowanie metody DDS do pomiarów impedancji. Mostki cyfrowe wykorzystują syntezę DDS w mostkach transformatorowych współosiowych. Impedancyjne mostki Josephsona wykorzystują matryce binarnych złączy Josephsona w celu generowania sygnału metodą syntezy DDS, przy korzystaniu z wewnętrznego źródła referencyjnego. Te dwa czynniki pozwalają na uzyskanie niepewności pomiarów rzędu 10 ⁻⁸, a zatem jest wystarczające do wykorzystania tych mostków jako przyrządów wzorcowych do pomiarów impedancji w państwowych laboratoriach metrologicznych.
5
Content available remote Superconducting circuits for quantum computation
EN
It appears that "quantum computers" are coming from science-fiction to the reality. Quantum computation shows outstanding efficiency in some numerical problems. Length of qubit registers grows noticeably last years, so the number of interesting quantum algorithms. It's time to manufacture qubit integrated circuits. These days two promising concepts fight their way to a real usage: Josephson junction qubits and quantum dot qubits.
PL
Wydaje się, że tzw. komputery kwantowe przenikają właśnie z kart literatury fantastyczno-naukowej do rzeczywistości. Algorytmy kwantowe wykazują znakomitą wydajność w przypadku niektórych problemów. Długość rejestrów qubitowych rośnie każdego roku tak jak liczba interesujących algorytmów kwantowych. Nadszedł czas wytwarzania rejestrów qubitowych w postaci układów scalonych. Aktualnie ścierają się dwie obiecujące koncepcje: rejestrów qubitowych ze złączami Josephsona i z kropkami kwantowymi.
EN
Purpose: Purpose of this report is to present the impact of the spherical geometry on the kink motion in large area Josephson junction. Design/methodology/approach: The effective Lagrangian method is used in order to obtain the dynamics of the sine-Gordon kink on a curved manifold. Findings: The main finding of this article is an effective potential that describes the influence of the curvature on the kink motion in the spherical Josephson junction. Research limitations/implications: The paper is limited to the description of the dynamics of kinks that move with non relativistic speeds in narrow Josephson junctions. Practical implications: It seems that junctions with appropriate geometry will find applications in future electronic devices. It is expected that curved Josephson junctions can be used in order to store a binary data. Originality/value: The main idea of the paper is to use a Riemann geometry in order to describe the influence of the curvature on the kink motion in the spherical junction.
EN
Magnetically Modulated Microwave Absorption (MMMA) is a sensitive differential method to study magnetoresistence related to the voltage fluctuation in nonhomogeneous superconducting systems with Josephson junctions (JS) and in magnetic systems exhibiting giant magnetoresistence (GMR). The MMMA method has been successfully established after the discovery of polycrystalline high temperature superconductors with high concentration of Josephson junctions. MMMA proved to be the third method besides resistivity and magnetic susceptibility measurements to determine critical temperature Tc. In magnetic nanostructures MMMA enables to determine GMR(H) and magnetization reversal.
PL
Magnetycznie modulowana mikrofalowa absorpcja - MMMA jest czułą metodą różniczkową badania magnetooporu związanego z fluktuacjami napięcia w niejednorodnych układach nadprzewodzących ze złączami Josephsona - JS i w układach magnetycznych wykazujących gigantyczny magnetoopór GMR. MMMA pojawiła się po odkryciu polikrystalicznych nadprzewodników wysokotemperaturowych, w których duża koncentracja złączy powoduje, że nadprzewodnik można traktować jako system Josephsona - JJS. MMMA okazuje się trzecią metodą, obok oporności i podatności wyznaczania temperatury krytycznej Tc. W nanostrukturach magnetycznych MMMA pozwala na wyznaczenie kształtu GMR(H) oraz pola przełączania namagnesowania w punktach osobliwych pętli histerezy, w których nachylenie M(H) ma największe wartości.
8
Content available remote SQUID sensors for weak magnetic field measurement
EN
SQUIDs are the most sensitive devices in detecting the magnetic flux. The devices have been used to detect small magnetic field, current, voltage, inductance, etc. We can use a SQUID to detect nuclear magnetic resonance (NMR) and magnetic resonance imaging (MRI) to microtesla magnetic field. The developed HTS sensors have sensitvity reliability sufficient for many practical biomagnetic applications. In this paper we reported studies and applications of high-TC SQUIDs.
PL
SQUID-y są najbardziej czułymi przetwornikami do pomiaru strumienia magnetycznego. Przetworniki zostały użyte do pomiaru małych pól magnetycznych, prądu, napięcia, induktancji, itd. Możemy zastosować SQUID-y do wykrywania pola magnetycznego wielkości microtesli zarówno w rezonansie magnetycznym (NMR), jaki w obrazowaniu magnetycznym (MRI). Czułość czujników wysokotemperaturowych jest dostatecznie wystarczająca dla licznych biomagnetycznych zastosowań praktycznych. W tej pracy przedstawiamy badania i zastosowania SQUID-ów wysokotemperaturowych.
PL
Zmierzono bezpośrednią i modulowaną magnetycznie absorpcję mikrofalową w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego dla nadprzewodników wysokotemperaturowych z rodzin itrowej, bizmutowej i talowej. Badania przeprowadzono dla mikrofalowego pasma X w temperaturach 4,2 K, 66 K i 77 K. Zaobserwowano korelację między wartością niskopolowego maksimum absorpcji mikrofal a międzyziarnowym prądem krytycznym Josephsona. Wyniki pomiarów porównano z teoretycznymi modelami mikrofalowej absorpcji otrzymując dobrą zgodność.
EN
Magnetic field dependences of the direct and the magnetically modulated microwave absorption versus external magnetic field of a numbers of Y-, Bi- and Tl-based high-temperature superconductors were measured at 4.2 K, 66 K and 77 K by X-band microwave spectrometer. Correlation between value of the low field maximum of the absorption and the inter-grain critical currents of Josephson junctions was found. Results were analyzed and compared to theoretical models of microwave absorption available in the literature yielding good agreement.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.