Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Israel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article deals with the issue of shaping Israel's specific fencing policy towards the Palestinians, which was manifested, among others, by the construction of the so-called security barrier and the commencement of building an underground wall preventing the population of the Gaza Strip from entering Israel. The above is a continuation of the Israeli-Palestinian dispute, which has lasted several dozen years and whose complexity makes it difficult to achieve a lasting peace.
PL
Artykuł podejmuje tematykę kształtowania przez Izrael specyficznej polityki podziałów względem Palestyńczyków, czego przejawem była między innymi budowa tzw. muru bezpieczeństwa oraz rozpoczęcie budowy podziemnego muru, uniemożliwiającego przedostawanie się ludności ze Strefy Gazy na teren Izraela. Stanowi to kontynuację trwającego już kilkadziesiąt lat sporu izraelsko-palestyńskiego, którego złożoność utrudnia osiągnięcie trwałego pokoju.
PL
Znany z projektowania nowoczesnych przestrzeni obejmującycj naturalne, kulturowe i środowiskowe cechy Izraela, Shlomo Aronson wierzył, że główna rolą architekta krajobrazu w tym kraju jest "tworzenie poczucia spokoju w krajobrazie".
3
Content available remote The use of weaponized kites and balloons in the Israeli – Palestinian conflict
EN
Objectives: The aim of this paper is to analyse the use of weaponised incendiary kites and helium balloons in the Israeli-Palestinian hostilities between March and December 2018. The paper argues that arson started with incendiary kites and balloons can easily be exploited for terrorist purposes and poses a serious challenge for regular armed forces and for civilian emergency services. Methods: The paper examines the Palestinian ‘Great March of Return’ as a background for the development of a new Hamas’ tactic and briefly describes the chronology of arson terrorism in the context of other hostilities at the Gaza-Israeli border. The study focuses on the two following questions: why are the kites and balloons useful for the current goals of Hamas and how do the Israelis respond to this new threat? The study uses comparative scientific literature and document analysis, the analysis of statements released by the Israeli authorities and the Israeli media reports related to the arson attacks. Results: The main findings include the role of simple, non-lethal weapons in spreading fear for terrorist purposes and the advantages of turning everyday-use materials into weapons in a situation where there is limited access to regular arms. The second part of the study deals with the effects of arson attacks on the Israeli side of the conflict and the countermeasures undertaken in the Gaza Periphery. The author concludes that airborne arson attacks pose a serious threat to advanced Israeli defence systems, solely because of their primitive and unpredictable character. Conclusions: The overall findings of this paper present the threat of arson terrorism in the context of an asymmetric conflict.
4
Content available remote German reparations to Poland for World War II on global background
EN
No other country in the world suffered a greater measurable and verifiable loss of human and material resources than Poland during World War II in 1939-1945. According to the first approximation, the value of human and material losses inflicted to Poland by Nazi Germany amounts to 6.495 trillion US dollars of 2018. However, Poland never received war reparations from Germany. The article is a preliminary survey of the complex issue – conducted in an interdisciplinary way combining elements of legal, economic, and political analysis, because the topic belongs to the wide and multidisciplinary field of national and international security. Refuted in the article is an internationally popular myth that communist Poland unilaterally renounced German war reparations in 1953. Then the article discusses the global background of the topic in the 20th and 21st centuries – in particular, the case of Greece whose reparations claims Germany rejects like the Polish claims, and major cases of reparations actually paid: by Germany for World War I, by Germany to Israel and Jewish organizations for the Holocaust, by Japan for World War II – at 966 billion US dollars of 2018, the largest reparations ever – and by and Iraq for the Gulf War. The article concludes with a discussion of necessary further research with advanced methodology of several sciences, and of a possible litigation before the International Court of Justice – or a diplomatic solution to the problem of war reparations.
PL
Żaden inny kraj świata nie doznał tak wielkich, a możliwych do zmierzenia i weryfikacji strat w zasobach ludzkich i materialnych jak Polska podczas II wojny światowej w latach 1939-1945. Według pierwszych szacunków wartość strat ludzkich i materialnych zadanych Polsce przez nazistowskie Niemcy sięga 6,495 bilionów dolarów amerykańskich z 2018 roku. Jednak Polska nigdy nie otrzymała reparacji wojennych od Niemiec. Artykuł jest wstępnym studium skomplikowanego tematu – studium interdyscyplinarnym, łączącym elementy analizy prawnej, ekonomicznej i politycznej, ponieważ należy do szerokiej i wielodyscyplinarnej dziedziny bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Obalony w artykule zostaje popularny międzynarodowo mit, że komunistyczna Polska jednostronnie zrzekła się niemieckich reparacji wojennych w 1953 roku. Następnie artykuł przedstawia globalne tło tematu w XX i XXI wieku – w szczególności sprawę Grecji, której roszczenia odszkodowawcze Niemcy odrzucają tak jak roszczenia polskie, oraz przypadki wielkich reparacji realnie wypłaconych: przez Niemcy za I wojnę światową, także przez Niemcy dla Izraela i organizacji żydowskich za Holokaust, przez Japonię za II wojnę światową – japońskie reparacje, wynoszące 966 miliardów dolarów z 2018 roku, były największe w dziejach – i przez Irak za wojnę w Zatoce Perskiej. Artykuł kończy się przedstawieniem konieczności dalszych badań z użyciem zaawansowanej metodologii wielu nauk oraz zarysem możliwego procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze – lub dyplomatycznego rozwiązania problemu reparacji wojennych.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest roli, jaką odgrywał beton w zaistnieniu pewnych środków wyrazu estetycznego architektury modernistycznej, a zwłaszcza nagości, ekspozycji, klarowności formy i szczerości wobec materiałów. Najpierw przygląda się współczesnym projektom bikini i modernistycznemu ponownemu odkryciu architektury, ukazując oba zjawiska jako część kulturowego momentu zapatrzonego na ciało i ekspozycję. Następnie przenosi się do Izraela lat sześćdziesiątych, aby przyjrzeć się sposobom, w jaki barwiony beton Alfreda Neumanna i Zvi Heckera starał się ulepszyć ogólną formę i podkreślić jej „odsłonięty” stan, podobnie jak opalanie podkreślało stan wyeksponowanego ciała, paradoksalnie, zmieniając jego powierzchnię. Autor stwierdza ostatecznie, że obsesja ruchu modernistycznego na punkcie wyeksponowanego architektonicznego ciała znalazła formę i wyraz w betonie.
EN
This paper deals with the role of concrete in enabling certain aesthetic expressions of Modern architecture, specifically those of bareness, exposure, clarity of form and truth to materials. It first looks at the contemporaneous designs of the bikini and the modernist rediscovery of architecture, revealing both as part of a cultural moment fixated on the body and exposure. It then moves to Israel of the 1960s to look at the ways in which Alfred Neumann and Zvi Hecker’s colored concrete sought to enhance the overall form and highlight its ‘exposed’ state, much like the way sun-tanning emphasized the exposed state of skin by, paradoxically, changing its surface. Ultimately, I argue that the Modern Movement’s fixation on the exposed architectural body was given form and expression in concrete.
6
Content available remote Bukiet ceramiczny
7
Content available remote Główne determinanty kultury bezpieczeństwa państwa Izrael
EN
This article is the author's reflections on the major determinants of Israel’s security culture. In this article, the author describes the current geopolitical situation in the Middle East, legal system, religion, society and history of Jewish, Israel State and its specific culture, conditions and preparation for dangers from different directions. The author outlines the prospects for the development of Israeli security culture.
PL
Palestyna była i nadal jest krajem związanym z najważniejszymi wydarzeniami w historii świata. Miała wpływ i ulegała wpływom najważniejszych cywilizacji w historii ludzkości, począwszy od cywilizacji starożytnego Egiptu, poprzez cywilizację babilońską, asyryjską, grecką, perską, rzymską, bizantyjską aż po dzisiejszą arabską cywilizację chrześcijańską i muzułmańską oraz żydowski Izrael. Na terenach Palestyny mieszkały przez tysiąclecia różne ludy reprezentujące różne kultury, czego owocem jest jej bogata spuścizna kulturowa. Ludy te szanowały i akceptowały wzajemnie swoją kulturę, lecz ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie miały na to negatywny wpływ i z kolebki kultur Palestyna stała się pretekstem dla innych państw do realizacji swoich partykularnych celów w tym regionie, a dla terrorystów do ataku na Zachód, co niestety przyczyniło się do wzajemnego oddalenia się kultur nie tylko w Palestynie, lecz także na całym świecie.
EN
Palestine was and still is a country associated with the most important events in the history of the world. It had an influence and underwent the influences of the most important civilizations in the history of the mankind since the civilization of Ancient Egyptians, through the Babylonians, Assyrians, Greeks, Persians, Romans, Byzantines civilizations until today’s Arab Christians and Muslims and Jewish Israel civilization. On the territory of Palestine they lived for millennia, different peoples representing different cultures, the result of which is a rich cultural heritage. These peoples respected and accepted each other’s culture, but recent events in the Middle East had a negative impact on tolerance and culture of this country, and from the cradle of cultures Palestine has changed to an excuse for other countries to achieve their particular goals in the region, and for terrorists to attack the West, which unfortunately contributed not only to the mutual distance of cultures in Palestine, but also throughout the world.
EN
In the article there are analysed characteristics of an asymmetry of a contemporary battlefield on the grounds of the Second Lebanon War in 2006 and the Operation Protective Edge / Tzuk Eitan in the Gaza Strip in 2014. In the beginning the author presents Polish and Israeli definitions of an asymmetric conflict and its manifestations. Further, there are described causes of both conflicts and capabilities the parties had at their disposal before the direct military confrontation. Then, there are specified forms as well as measures undertaken by the Israel Defence Forces in the fight against Hezbollah in South Lebanon and Hamas in Gaza. The result is the characteristics of an asymmetry in the Middle East and the description of the evolution process of activity and structures of terrorist organisations and the Israel Defence Forces. This made it possible to show the process of learning and adjusting actions to the way the enemy operates, its potential and conditions surrounding both state and non-state actors.
PL
Izrael to pustynia. Tymi słowami rozpoczął jedną z prezentacji dla grupy ponad 20 dziennikarzy, Abraham Tenne, Dyrektor Wydziału Odsalania Wody w Zarządzie Odsalania Wody (WDA). Dziennikarze z kilkunastu krajów świata wzięli udział w wyjeździe (rekonesansie) przed targami WATEC organizowanym przez Ministerstwo Exportu Izraela. Przedstawicielem z Polski było Wydawnictwo Seidel-Przywecki. Targi i konferencja WATEC.są największym międzynarodowym wydarzeniem sektora technologii wodnych, środowiskowych, energii odnawialnej w Izraelu. Odbędą się one między 13 a 15 października 2015 roku w Tel Awiwie. Izrael to pustynia. Tymi słowami rozpoczął jedną z prezentacji dla grupy ponad 20 dziennikarzy, Abraham Tenne, Dyrektor Wydziału Odsalania Wody w Zarządzie Odsalania Wody (WDA). Dziennikarze z kilkunastu krajów świata wzięli udział w wyjeździe (rekonesansie) przed targami WATEC organizowanym przez Ministerstwo Exportu Izraela. Przedstawicielem z Polski było Wydawnictwo Seidel-Przywecki. Targi i konferencja WATEC.są największym międzynarodowym wydarzeniem sektora technologii wodnych, środowiskowych, energii odnawialnej w Izraelu. Odbędą się one między 13 a 15 października 2015 roku w Tel Awiwie.
11
Content available Służby specjalne w systemie trójpodziału władzy
PL
Artykuł ukazuje wpływ Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na tworzenie służb specjalnych w Republice Federalnej Niemiec, a także omawia relacje tych instytucji z władzą wykonawczą, ustawodawczą oraz sądowniczą. Pokazuje również ingerencję Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w tworzeniu służb bezpieczeństwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Poruszana jest przy tym kwestia ewolucji, jakie przeszły te instytucje w omawianych państwach od momentu utworzenia po II wojnie światowej, przez zmiany wymuszone poprzez transformacje geopolityczne w Europie Środkowo-Wschodniej latach 1989-1991, aż do czasów współczesnych.
EN
This article shows influence of United States and Great Britain in forming secret services in Federal Republic of Germany and discuss relationships of those institutions with executive brunch, legislative brunch and judiciary brunch. Article also elaborates on interfering of Union of Soviet Socialistic Republics in creating security Services in Democratic Republic of Germany and in Polish’s People Republic. There is also mentioning about evolution those services in the countries that have been describe have came during the time since world war II through the geopolitical transformation in the Middle-East Europe between 1989 and 1991 till the present days.
PL
Podczas pobytu w Izraelu (w Ziemi Świętej) warto pojechać do Hajfy i zobaczyć najdłuższe na świecie ogrody pochyłe. Hajfa jest położona w północno-zachodniej części Izraela, na górze Karmel.
EN
Menathyris wilsoni gen. et sp. nov. is described from the Limestone and Marl Member (Early Ladinian) of the Saharonim Formation (early Anisian–late Carnian), at Har Gevanim, Makhtesh Ramon, southern Israel. The Saharonim Formation represents the main transgressive phase of the Middle Triassic. The subunit, from which the shells were collected, contains the molluscs Neoschizodus laevigatus (Ziethen), Myophoriopsis cf. subundata (Schauroth), Lima cf. tellei Bittner, Pecten discites (Schlotheim), Ostrea montiscaprilis Klipstein, Pseudoplacunopsis fissistriata (Winkler), Gevanites awadi (Parnes), and the conodont Pseudofurnishius murcianus (Van den Boogaard), the last-mentioned indicative of the Fassanian (Early Ladinian).
EN
Marine carbonates and siliciclastic rocks of the Burj Formation in Jordan include paucispecific trilobite associations of the (traditional) Lower. Middle Cambrian boundary interval. Comprehensive new material of these trilobites allows a review of their taxonomy and systematic positions as well as a refined morphological description and a reconsideration of previous interpretations of their stratigraphic position and thus the correlation of the fossiliferous beds. In addition to the classic species Kingaspis campbelli (King, 1923) and Redlichops blanckenhorni Richter and Richter, 1941, Timnaella? orientalis (Picard, 1942) and Hesa problematica Richter and Richter, 1941, the discussed trilobites include Issalia gen. nov. with Issalia scutalis gen. nov., sp. nov., Tayanaspis gen. nov. with Tayanaspis bulbosus gen. nov., sp. nov., Uhaymiria gen. nov. with Uhaymiria glabra gen. nov., sp. nov., Cambrunicornia? jafnaensis sp. nov., Myopsolenites palmeri (Parnes, 1971), M. hyperion sp. nov., and Enixus cf. antiquus (Chernysheva, 1956). Myopsolenites boutiouiti Geyer and Landing, 2004 is now regarded as a junior synonym of Myopsolenites altus (Lian and Gozalo, 1986). A detailed discussion of the correlation with a focus on global aspects provides clues for the utility of potential index fossils for the global Cambrian Series 3 and Stage 5.
EN
The Matmor Formation is a set of late Callovian marls and limestones exposed in the Matmor Hills, Hamakhtesh Hagadol, southern Israel. It was deposited during a regional transgression which produced patch reefs across a shallow carbonate platform in this area. The thecideide brachiopods described here were part of a diverse sclerozoan community which encrusted the calcareous surfaces of sponges and corals. These brachiopods represent a new, very small species of Moorellina and the only thecideide brachiopod found in the Jurassic deposits of the Middle East. A gall-like structure interpreted as the trace of the parasitic (ascothoracid?) infestation has been recorded in one specimen of Moorellina negevensis sp. nov.
PL
W artykule przedstawiono m.in. podstawowe informacje dotyczące systemu katastralnego w Izraelu, w tym strukturę organizacyjną, w jakiej funkcjonuje, oraz scharakteryzowano bazy danych katastralnych państwa. Znaczną część artykułu stanowi przedstawienie zasad rejestracji obiektów trójwymiarowych 3D, które zostały ustalone w ramach realizacji projektu "The Multi Layers 3D Cadastre R&D Project". Specyfikację projektu przygotował Główny Urząd Pomiarów Izraela - The Survey of Israel (SOI), a w projekcie wzięli udział eksperci z wielu dziedzin, m. in. katastru, geodezji, GIS, prawa, planowania i budownictwa. Projekt ten został zainicjowany w roku 2002, a jego realizację zakończono w roku 2004. Głównym jego celem było uczynienie kolejnego kroku na drodze zastąpienia istniejącego dwuwymiarowego (2D) systemu katastralnego systemem trójwymiarowym (3D).
EN
The paper presents, among others, the basic information on the cadastral system in Israel, including its operating organisational structure, as well as characteristics of state cadastral databases. Much attention has been paid to presentation of rules of recording 3D objects, which were established within "The Multi Layers 3D Cadastre R&D Project". The Project specifics was developed by The Survey of Israel (SOI), and participants in that Projects were experts from many fields, such as cadastre, geodesy, GIS, law, planning and building industry. The Project was initialised in 2002 and its implementation was completed in 2004. Its main objective was to perform the successive step towards the replacement of the existing 2D cadastral system with the new, 3D cadastral system.
20
Content available remote Lotnictwo Izraela w wojnie libańskiej w 2006 roku
EN
Lessons learned during Israel-Hezbollah War in 2006 are crucial for understanding complex issues of fighting irregular enemies by state’s conventional forces. The Israeli Defense Forces were fighting against a small, well-armed and highly unconventional military organization, which was attacking Israel territory from Lebanon. Israeli Air Forces were not able to stop effectively Hezbollah’s rocket attacks. Hezbollah’s interspersion within Lebanon’s civilian population caused significant targeting problems for airpower. Retaliatory air strikes were generally condemned by international community as disproportionate. As airpower was initially perceived as the big loser in the conflict, it is important to present a more balanced assessment on the lessons learned from using airpower against irregular enemies like Hezbollah.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.