Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono założenia koncepcji design thinking, etapy opartego na niej procesu innowacyjnego a także przykłady jej praktycznej realizacji. Dokonano oceny korzyści wynikających z jej stosowania.
EN
A review, with 43 refs., of fundamentals, practical aspects and advantages.
PL
W logistyce szczególnie potrzebne są wszechstronne, zaawansowane systemy wspomagające zarządzanie łańcuchami dostaw XXI wieku, zapewniające współpracę, przejrzystość, zgodność i szybkość we wszystkich procesach. Jest to kluczowe dla przyszłego rozwoju firmy. Wybierając odpowiednie rozwiązania IT, menedżerowie łańcucha dostaw powinni przygotować swoją działalność na przyszłe wyzwania, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Dziś podstawą do integracji – często zupełnie różnych rozwiązań IT, są właśnie wdrożenia cloudowe.
EN
Currently, the processing and transmission of the vast amount of information accompanying material flows are performed using modern computer and telecommunications technologies. However, the achieved results differ depending on the company's preparation to receive a specific information technology (IT). One of the main problems, that need to be solved before starting the implementation of an integrated management system, is to set up all the rules for indexing and labeling information contained in databases. This issue is of key importance because it unifies records in databases making them unique based on their features and/or parameters, furthermore it enables qualification and selection of information according to specific criteria. Moreover, it facilitates data accumulation process. The research conducted on the content of databases showed items inactive for over 5 years, in an amount of 28% to 45%, in the majority of the surveyed enterprises. This situation requires database cleaning and only active index files can be used for generating a new database. The database cleaning process should aim to organize information in current materials management databases for present data processing needs, furthermore it should also prepare existing resources for transfer to the new IT system
PL
Aktualnie przetwarzanie i przesyłanie ogromu informacji towarzyszących przepływom materialnym realizowane jest za pomocą nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych. Jednak uzyskiwane efekty są bardzo różne w zależności od przygotowania przedsiębiorstwa do przyjęcia określonej techniki informatycznej. Jednym z zasadniczych problemów, z jakimi należy uporać się przed rozpoczęciem wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania, jest ustalenie wszelkich zasad indeksowania i znakowania informacji zawartych w bazach danych. Zagadnienie to ma kluczowe znaczenie, bowiem z jednej strony ujednolica zapisy informacyjne w bazach i czyni je unikalnymi ze względu na cechy czy parametry, z drugiej zaś, umożliwia selekcjonowanie i wybieranie informacji według określonych kryteriów oraz agregowanie danych. Wykonane badania zawartości baz danych wykazały, że w większości badanych przedsiębiorstw występowały pozycje nieaktywne od ponad 5 lat, w ilości od 28 do 45%. Sytuacja taka wymaga oczyszczenia bazy danych i dopiero pliki aktywnych indeksów mogą być podstawą utworzenia nowej bazy materiałowej. Istotnym efektem tej operacji ma być z jednej strony uporządkowanie informacji w aktualnych bazach związanych z gospodarką materiałową dla bieżących potrzeb przetwarzania danych, z drugiej przygotowanie istniejących zasobów do migracji do nowego systemu informatycznego.
PL
W artykule przedstawiono przegląd dostępnych rozwiązań w zakresie projektowania jak również zarządzania energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Narzędzia te obejmują zarówno źródła wytwarzające ciepło jak również energię elektryczną. Wśród tych pierwszych przeanalizowano możliwości programów takich jak: GETSOLAR, SHW, TRNSYS, KOLEKTOREK 2.0. Z kolei w zakresie programów OZE z głównym przeznaczeniem dotyczącym energii elektrycznej wykazano: PVWatts, SAM, RETScreen, HOMER, Hybrid2. Przeanalizowano także rozwiązania opracowane i opublikowane, niezwiązane z typowymi produktami informatycznymi, a realizowane w niededykowanych narzędziach informatycznych. Dowiedziono, że ważnym aspektem w wyborze narzędzi jest uwzględnienie aspektów związanych ze specyfiką polskiego rynku energii. Równie ważna jest prostota obsługi programów oraz gama dostępnych analiz. W tym zakresie programy RETSCreen i HOMER wykazują dużą uniwersalność, z kolei TRNSYS wymaga znacznych umiejętności do prawidłowego użytkowania, co może stanowić znaczną barierę w zakresie dostępności.
EN
The paper presents an overview of available solutions for the design and management of energy from renewable energy sources. These tools include both heat generating sources as well as electricity. Among the first, the possibilities of such programs as: GETSOLAR, SHW, TRNSYS, KOLEKTOREK 2.0 were analyzed. In turn, in the field of renewable energy programs with the main purpose of electricity, the following were shown: PVWatts, SAM, RETScreen, HOMER, Hybrid2. The solutions developed and published, not related to typical IT products, but implemented in non-dedicated IT tools, were also analyzed. It has been proven that an important aspect in the selection of tools is to take into account aspects related to the specificity of the Polish energy market. The ease of use of the programs and the range of available analyzes are no less important. In this regard, the RETSCreen and HOMER programs show great versatility, while TRNSYS requires considerable skills for proper use, which can be a significant barrier in terms of accessibility.
PL
Obecnie utrzymywanie separacji systemów technologicznych od systemów korporacyjnych jest po prostu niemożliwe. Systemy klasy SCADA nie są prostymi systemami do akwizycji sygnałów z obiektów (Data Acquisition), nadzoru nad nimi (Supervisory) i ich kontroli (Control) a rozbudowanymi systemami do: zarządzania, monitorowania, automatycznej rekonfiguracji (FDIR), prognozowania i estymacji wyników obliczeń, które znacznie ułatwiają pracę służb dyspozytorskich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w Polsce i na świecie.
PL
W artykule zawarto podstawowe informacje na temat finansowania grantowego prac naukowych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), w szczególności w obszarze telekomunikacji i technik informacyjnych. Przedstawiono istotę finansowania oraz wymieniono rodzaje oferowanych grantów. Następnie zaprezentowano tematykę badawczą, w zakresie której przyznano granty. W kolejnej części omówiono i skomentowano wyniki badaczy z polskich jednostek naukowych. Podano także wskazówki umożliwiające zwiększenie skuteczności w ubieganiu się o granty ERC.
EN
The paper contains key information concerning grant-based research funding of the European Research Council (ERC), focused on the areas of telecommunications and information technologies. The financing principles and grant types are presented. The subject areas in on-going projects are discussed. The results of researchers from Polish research institutions are summarized and commented. Some hints allowing a higher success rate in ERC grant competition are given.
7
Content available remote IT reliability and the results of accredited laboratories functioning in Poland
EN
The article indicates the need to apply IT solutions in research and reference laboratories operating in Poland in the context of measurable benefits. The results of empirical studies carried out in 84 laboratories are presented. Most of the surveyed entities declare the use of standard (typical) information systems, and almost three-fifths use specialized software dedicated to the laboratory's field of activity. Oddly enough, entities declaring the implementation of typical IT solutions have lower performance parameters than those that do not. The analysis confirms that the use of (reliable) IT in research and reference laboratories allows to achieve measurable benefits in these entities in all areas of their functioning. Reliable IT supports, among others, processes in the laboratory (including identification and elimination of possible disturbances), has a positive impact on the quality of services, management efficiency and increases the level of competitiveness.
PL
W artykule wskazano na konieczność stosowania rozwiązań IT w laboratoriach badawczych i wzorcujących funkcjonujących w Polsce w kontekście możliwych do uzyskania, wymiernych korzyści. Przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 84 laboratoriach. Większość badanych podmiotów (trzy czwarte) deklaruje stosowanie standardowych (typowych) systemów informacyjnych, a prawie trzy piąte posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem dedykowanym dla obszaru działalności laboratorium. Co dość dziwne, organizacje deklarujące wdrożenie typowych rozwiązań IT odnotowują niższe parametry wynikowe niż te, które ich nie stosują. Analiza potwierdza, że stosowanie niezawodnego IT w laboratoriach badawczych i wzorcujących pozwala na osiągniecie w tych podmiotach wymiernych korzyści we wszystkich obszarach ich funkcjonowania. Niezawodne IT sprzyja m.in. prawidłowym przebiegom procesów w laboratorium (w tym identyfikacji i eliminacji ewentualnych zakłóceń) wpływa pozytywnie na jakość usług, sprawność zarządzania i podniesienie poziomu konkurencyjności laboratoriów. Wzrostowi niezawodności IT towarzyszy wzrost parametrów wynikowych funkcjonowania badanych laboratoriów.
EN
The primary aim of this study is to investigate the effect of IT-enabled supply chain on the operational and strategic benefits, which eventually ensures firms competitive advantages. A conceptual model was developed based onthe theory of competitive advantage suggested by Porters and also extensive empirical study. The questionnaire was developed based on several steps and items were adopted from several prior studies. Stratified random sampling was employed to collect data from 203 respondents. Based on structural equation modelling, IT-enabled SCM is able to offer a wide range of operational benefits, instead of strategic. Results were antagonized several prior studies and confirmed that competitive advantages greatly depend on operational benefits rather than strategic. This is study is one of the very few empirical investigations that investigate the benefits of IT from two different perspectives and their effects of competitive advantages. Findings of this study will help managers to understand the importance of IT-enabled SCM in their organizations.
PL
Głównym celem przeprowadzonego badania jest zbadanie wpływu IT w łańcuchu dostaw na korzyści operacyjne i strategiczne, które ostatecznie zapewniają firmom przewagę konkurencyjną. Opracowano model koncepcyjny oparto na teorii przewagi konkurencyjnej sugerowanej przez Portera, a także przeprowadzonych obszernych badaniach empirycznych. Kwestionariusz został opracowany na bazie kilku etapów, a jego elementy zostały przyjęte z wcześniejszych badań. Do zbierania danych od 203 respondentów wykorzystano losowy dobór próby badawczej. W oparciu o modelowanie równań strukturalnych, należy stwierdzić że SCM ze wsparciem IT może zaoferować szeroki zakres korzyści operacyjnych, zamiast strategicznych. Wyniki były sprzeczne z kilkoma wcześniejszymi badaniami i potwierdziły, że przewaga konkurencyjna w dużym stopniu zależy od korzyści operacyjnych, a nie strategicznych. Niniejsze badanie jest jednym z niewielu badań empirycznych, które badają korzyści z IT z dwóch różnych perspektyw i ich skutków w postaci przewagi konkurencyjnej. Wyniki tego badania pomogą menedżerom zrozumieć znaczenie SCM ze wsparciem IT w ich organizacjach.
9
Content available EDI system in logistic management of an enterprise
EN
Background: Currently, many IT tools are used in every field. Therefore, the management of enterprises want modern IT solutions to also include logistic applications in various and diversified business profiles. It is also related to the minimization of operating costs. The EDI system makes it possible to achieve such goals. For this reason, research was carried out in selected Polish and Russian enterprises and the results were presented together with the conclusions regarding the use of the EDI system. Methods: The comparision of small enterprises in Poland and Russia were conducted. For that purpose a random sample of 100 enterprises, i.e. 50 enterprises in Poland and 50 enterprises in Russia was selected. The data were collected by the use of specially prepared questionnaires. Results and conclusions: EDI system is used in both Polish and Russian enterprises although the scope of application of this system varies and depends on the concept of its use by the management of enterprises. Polish enterprises is mainly focused on the optimization of inventory management, minimization of costs and productivity of the enterprise, while in the case of Russian enterprises, activities are aimed at improving relationships with partners, the quality of the company's operations and productivity.
PL
Wstęp: Obecnie wykorzystywanych jest wiele narzędzi informatycznych w każdej dziedzinie. Dlatego kierownictwa przedsiębiorstw chcą, aby nowoczesne rozwiązania informatyczne obejmowały także zastosowania logistyczne w różnych i zróżnicowanych profilach działalności. Związane jest to także z minimalizacją kosztów działalności. System EDI umożliwia realizację takich celów. Z tego względu przeprowadzono badania w wybranych przedsiębiorstwach polskich i rosyjskich oraz przedstawiono wyniki wraz z wnioskami w zakresie stosowania systemu EDI. Metody: Przeprowadzono analizę porównawczą pomiędzy polskimi i rosyjskimi małymi przedsiębiorstwami. W celu wyselekcjonowano losowa próbę 100 przedsiębiorstw tj. 50 przedsiębiorstw polskich i 50 przedsiębiorstw rosyjskich. Dane do analizy zostały zebrane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety. Wyniki i wnioski: System EDI jest używany zarówno w polskich jak i rosyjskich przedsiębiorstwach aczkolwiek zakres i cel używania jest różny i zależy od koncepcji zarządzania w firmie. Polskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na optymalizacji zarządzania zapasem, minimalizacją kosztów oraz produktywnością natomiast rosyjskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na poprawie relacji z partnerami oraz jakością operacji biznesowych i produktywnością.
EN
Socio-economic changes and evolving IT environment led to the emergence of new mobility solutions, very popular in urban areas. New Mobility Services (NMS), including Mobility-as-a-Service (MaaS) are now an integral part of short- and longdistance transportation service portfolio in many countries and are offered both by companies (public or private) and individual bidders. The challenge for the service providers is now to adjust the business models of those solutions to the customers’ needs. The particular layers of designing MaaS solutions are crucial to meet the requirements of users, especially young adults (Y generation), considered as the primary target group for MaaS offer. Therefore, the study aims to examine the level of awareness of the MaaS market offer and, in addition, a range of use of those solutions.
11
Content available remote Chosen aspects of an it enterprise development strategy
EN
In the Polish economy there is a significant increase in mergers and consolidations, and at the same time there is a tendency to outsource a significant part of processes within enterprises. This article will present and discuss chosen aspects of development strategy of a company within IT sector (most frequently outsourced service) operating in mother company and subsidiary set-up within a capital group. Being a part of a capital group means that the subsidiary has a challenge of not only exercising its own strategy and achieving its own goals and targets, but also it has to be lined up and synchronised with its mother company’s strategy in order to support achieving mother company’s goals and targets. In order to ensure the above subsidiary’s strategy has to be developed in a way that takes the company’s unique position into account.
PL
W polskiej gospodarce mamy do czynienia ze znacznym wzrostem fuzji i konsolidacji, a jednocześnie zauważalna jest tendencja do outsourcingu znacznej części procesów w przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono i omówiono wybrane aspekty strategii rozwoju firmy w sektorze IT (najczęściej outsourcingowana usługa) działającej w relacji spółka-córka, spółka-matka w warunkach grupy kapitałowej. Bycie częścią grupy kapitałowej oznacza, że spółkacórka stoi przed wyzwaniem nie tylko realizowania własnej strategii i osiągania własnych celów, ale także przed wyzwaniem skoordynowania i zsynchronizowana ze strategią spółki-matki w taki sposób, aby wspierać osiągnięcie celów i zadań spółki-matki.
PL
W artykule przedstawiono badania wydajności użytkowej komercyjnego systemu klasy ERP działającego w modelu 2W z bazą relacyjną zainstalowaną na platformie IBM mainframe i serwerem logiki biznesowej oraz prezentacji zainstalowanym na platformie Windows Server. Badanie wykonano zgodnie z opracowaną metodyką za pomocą rejestracji czasu realizacji funkcji systemu wskazanych w dokumencie Profil czasowo-użytkowy badanego systemu ERP. Przeprowadzono też konsultacyjne sesje eksperckie. Na podstawie wyników badań sformułowano zalecenie migracji produkcyjnych baz relacyjnych do środowiska Windows Server.
EN
The article presents a study of the performance of a commercial ERP system, operating in the 2W model with a relational database installed on the IBM mainframe platform, as well as business logic and presentation server installed on the Windows Server platform. The study was carried out in accordance with the developed methodology by means of recording the time of performing system functions indicated in the own document “Time-use profile of the ERP system under test”. Consulting sessions were also held. Based on the results of the research, a recommendation was made to migrate production relational databases to the Windows Server environment.
13
EN
Space representation methods as described by Bruno Zevi in “Architecture as space” are still valid today. Projections, elevations, models, photos and films are commonly used and all of them define the space in a specific way, yet none defines it completely. The development of IT technologies caused emergence of new methods which shape the picture of today’s architecture. Originally, a conventional technical drawing was adapted to the computer environment, but it was the 3D technology that revolutionized spatial representation, by restoring priority to the three-dimensional aspect of reality. Models allow us to explore the virtual reality, which is a huge progress in spatial representation. Thanks to advanced software, buildings of complex structure are formed, bearing testimony of their times - times of IT technologies. A flawless spatial representation method that perhaps will be known in the future should satisfy multi-plane needs of the observer, who experiences the represented space with all senses and impacts it as well.
PL
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa określa zmiany ilościowe i jakościowe ukierunkowane na koincydencyjną realizację celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Wymaga on długofalowego podejścia do zarządzania organizacją oraz wykorzystania odpowiednich narzędzi, technologii i sprzętu. Istotnym elementem zrównoważonego rozwoju organizacji są współczesne technologie informacyjne, które wpływają na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Podstawowym celem artykułu jest wskazanie roli IT dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Początkowe rozważania poświęcono krótkiemu omówieniu podstawowych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa, następnie przedstawiono rolę rozwiązań informatycznych jako elementu jego wsparcia. Końcowe rozważania zawierają próbę wkomponowania IT w strategię zrównoważonego rozwoju organizacji
EN
Sustainable enterprise development defines quantitative and qualitative changes aimed at coincidence implementation of economic, social and environmental goals. It requires a long-term approach to managing the organization and the use of appropriate tools, technologies and equipment. An important element of the sustainable development at enterprise level are modern information technologies that affect the efficiency of enterprises and enable the implementation of pro-ecological innovations. Initial considerations are devoted to a brief discussion of the basic issues related to sustainable development at enterprise level, then the role of IT solutions for enterprise development. The final considerations include an attempt to integrate IT into the organization's sustainable development strategy.
PL
Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na zagadnienia właściwości technicznych przy eksploatacji podstawowych typów sieci elektroenergetycznych stosowanych na statkach. Celem jest porównanie ich pracy przy powszechnie występujących uszkodzeniach.
EN
This article is an attempt to pay attention to the technical characteristics of the operation of the basic types of electricity networks used on the ships. The aim is to compare their work in reference to commonly occurring failures.
PL
Artykuł dotyczy analizy parametrów występujących w sieciach okrętowych trójfazowych z izolowanym punktem neutralnym. Przedstawia zagrożenia porażeniowe występujące podczas eksploatacji sieci elektroenergetycznej typu IT powszechnie stosowanych na statkach morskich.
EN
The article considers the analysis of parameters occurring in three-phase marine grid networks with an insulated neutral point. It presents the electric shock hazards occurring during the operation of the IT power grid network commonly used on sea-going ships.
PL
Celem artykułu jest uzasadnienie celowości wykorzystania metod jakie daje controlling operacyjny w kreacji strategii rozwoju współczesnych organizacji opartych o wiedzę, innowacyjność i szerokie kompendium informacji zarządczych. Są to źródła zasilania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania wspomagających realizację tak wielu procesów zarządczo - decyzyjnych współczesnych organizacji. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych stwarza nowe możliwości zastosowania tych rozwiązań we współczesnych metodach i technikach zarządzania takich jak Business Process Reengineering, Business Intelligence i Data mining czy Business Process Management. Pozwala to na efektywne wykorzystanie repozytoriów informacji zarządczych a w nich pełną integrację informacyjną tak niezbędną dla menedżerów w zakresie tworzenia wielowymiarowych analiz i bieżącego raportowania. Aby zapewnić efektywne ich wykorzystanie, współczesne organizacje mają do dyspozycji różnorodność metod zarządzania procesami biznesowymi. Jedną z nowocześniejszych metod zarządzania, umożliwiającą szybkie reagowanie na zmiany otoczenia i antycypacje jest koncepcja controllingu operacyjnego. Controlling, który jest zorientowany na przyszłość jest jednym z instrumentów nowoczesnego zarządzania a zarazem źródłem informacji zarządczych dla kierownictwa. Różnorodność oraz bogactwo tych informacji wymaga stosowania nowoczesnych metod ułatwiających tworzenie repozytoriów danych ułatwiających i przyspieszających analizę informacji zarządczej i dostarczanie na określone centra decyzyjne. Trudno jest zatem dziś mówić o efektywnie funkcjonującej organizacji, a w niej controllingu jako instrumentu oceny i tworzenia przyszłej strategii bez analizy procesów i wspomagających ich realizację systemów informacyjnych. Dlatego też tak istotne jest wykorzystanie funkcjonalności hurtowni danych jako centralnego repozytorium danych zarządczych wraz z metodyką Business Process Management jako instrumentu wspomagającego controlling. Jej wykorzystanie może być więc efektywnym czynnikiem w automatyzacji i mapowaniu procesów controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie.
EN
The subject article aims to prove the importance of new methods in operational controlling, stimulating corporate strategy creation, based on innovation and extended management information. These two are key factors for various kinds of integrated management systems of today’s organizations. The dynamic technology development in few recent years, covering also integrated management systems, discovered new effective solutions for real time corporate governance, such as Process Reengineering, Business Intelligence, Data Mining or Business Process Management. All these stands for fully integrated and harmonized IT ecosystem that is highly required by corporate managers for any Big Data analysis, reporting and decisioning processes. The concept of controlling is a key element in proper and effective business management and financial governance. It significantly helps organizations in real-time decisioning and risk mitigation. At the same moment the critical element for successful decision is cleanness of data sets, central repository and data warehouse configuration. Corporate Governance should have solid data process management policy, highly educated data analysts and correctly applied Business Process Management methods. All above significantly improves operational controlling appliance, controlling process mapping and process automation in modern enterprises. We should consider then Business Process Management as key element for corporate growth within competitive markets.
EN
This paper presents an original information system supporting the management of an agricultural holding codenamed AGMS (Agro-Management System). This system was created in C# language, using ASP. NET MVC programming technology. The application database layer was supported by SQL Server and Entity Framework technology. The creation of the program's views enabled such languages as HTML 5, CSS3 along with Bootstrap library and Javascript with dedicated Knockout.js library. The development of the system was preceded by an analysis of requirements, in accordance with software engineering procedures. The documentation created at this stage in the form of UML diagrams was prepared in Microsoft Visio. The AGMS program presented in this article is a developmental version, so all its functionalities are not yet fully implemented. The user can use the current version of the software to map fields, manage events related to individual fields and, among other things, obtain information on pests and weeds. The article also describes the concept of the final version of the program, which should include modules implementing simple methods of artificial intelligence in the field of image recognition and decision support.
PL
Zaprezentowano autorski system informatyczny wspomagający zarządzanie gospodarstwem rolnym o nazwie kodowej AGMS (Agro-Management System). System ten został wytworzony w języku C#, w technologii programistycznej ASP.NET MVC. Warstwa bazodanowa aplikacji została obsłużona przez SQL Server oraz technologię Entity Framework. Wytworzenie widoków programu umożliwiły takie języki jak HTML5, CSS3 wraz z biblioteką Bootstrap a także Javascript z dedykowaną biblioteką Knockout.js. Opracowanie systemu zostało poprzedzone analizą wymagań, zgodnie z procedurami inżynierii oprogramowania. Powstała na tym etapie dokumentacja w postaci diagramów UML została przygotowania w programie Microsoft Visio. Program AGMS prezentowany w niniejszym artykule jest wersją rozwojową, a zatem jego wszystkie jego funkcjonalności nie są jeszcze w pełni zaimplementowane. Użytkownik korzystając z aktualnej wersji oprogramowania ma możliwość mapowania pola, zarządzania zdarzeniami dotyczącymi poszczególnych pól, a także m.in. może zasięgać informacji o szkodnikach czy chwastach. W pracy opisano także koncepcję finalnej wersji programu, w której powinny znaleźć się moduły implementujące proste metody sztucznej inteligencji w zakresie rozpoznawania obrazów i wspomagania podejmowania decyzji.
EN
Generation change contributes to the emergence of new consumer trends, defined by global economy researchers as medium-term trends. One of them is the modification of the existing traditional model of ownership and use of cars. The sharing economy is based on the sharing of resources (e.g. cars) by owners to external entities or individual users. Mobility-as-a-Service has become the answer to new mobility needs. In the future, its development will affect the creation of new business models, both by existing and new market players, not only from the automotive industry but also IT sector, especially its part dealing with the creation of mobile applications. This paper presents MaaS characteristics and the use of this kind of services in mobility in the city.
EN
E-commerce is one of the most important and fast-growing way of trading. The obstacles common in traditional market seem to lose their meanin here. More and more often the benefits given to the customers are remarkably alike among wide range of stores providing their merchandise via e-commerce service. Those features determinate the question in what way the customer’s loyalty to the particular online store can be achieved and how the trust can be created and maintained. The main aim of the paper is to analyze the case of an online store and its trust-building strategies not related only with price of offered products, as well as presentation of the results of adopted actions which were to ensure increase in sales and to build strong market position of a multi-brand e-commerce retailer.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.