Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IT tools
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Uwagi o zdalnym nauczaniu
PL
W dniu 23 września 2020 r. uczestniczyłem w Webinarium Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, które było zorganizowane przez Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej. W pracy sformułowałem kilka uwag na temat zdalnego nauczania.
EN
On September 23, 2020, I participated in the Webinar of the National Conference on Mathematics Teaching at Technical Universities, which was organized by the Center for Teaching Mathematics and Distance Learning of the Gdańsk University of Technology. In the paper, I formulated some remarks on distance learning. It seems that the most important thing is to ensure stable internet connections. On the basis of the classes conducted so far, it can be noticed that thanks to the pandemic, the process of digitization of the teaching process has been accelerated by preparing appropriate didactic materials in an electronic version. In my case, it was only an extension and redrafting of previously prepared lectures.
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania narzędzi informatycznych do analizy i prognozowania wybranych zagrożeń oraz przygotowania wewnętrznych i zewnętrznych planów ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka (ZDR) i zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR). Porównano wybrane programy komputerowe służące do modelowania skutków katastrof technicznych, a także dokonano analizy konsekwencji ataków za pomocą broni biologicznej lub chemicznej. Przedstawiono tezę, że przeprowadzenie analiz oraz modelowania skutków awarii przemysłowych znacząco zmniejsza ryzyko pominięcia istotnych w ocenie, potencjalnych zagrożeń wynikających z awarii technicznych oraz daje wsparcie przy projektowaniu lub modernizacji instalacji procesowych.
EN
A review, with 17 refs. of the leading software for simulation of the effects of tech. disasters and analyzing the consequences of attacks using biolog. or chem. weapons.
EN
The article presents the results of a comparative analysis of selected IT tools supporting the management of a distributed IT team in companies from the IT sector. The research was carried out using two methods: scientific experiment (implementation of a test project in the tested tools) and comparative analysis (assessment of tools from the side of management and contractors of a distributed team according to the proposed criteria). The research results were aimed at choosing the best solutions that could be implemented to manage a distributed team in IT sector companies.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy porównawczej wybranych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie rozproszonym zespołem informatyków w firmach z sektora IT. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem dwóch metod: eksperymentu naukowego (wykonanie testowego projektu w badanych narzędziach) i analizy porównawczej (ocena narzędzi od strony kierownictwa i wykonawców rozproszonego zespołu wg zaproponowanych kryteriów). Wyniki badań miały na celu wybór najlepszych rozwiązań, jakie mogłyby zostać wdrożone do zarządzania zespołem rozproszonym w firmach sektora IT.
4
Content available EDI system in logistic management of an enterprise
EN
Background: Currently, many IT tools are used in every field. Therefore, the management of enterprises want modern IT solutions to also include logistic applications in various and diversified business profiles. It is also related to the minimization of operating costs. The EDI system makes it possible to achieve such goals. For this reason, research was carried out in selected Polish and Russian enterprises and the results were presented together with the conclusions regarding the use of the EDI system. Methods: The comparision of small enterprises in Poland and Russia were conducted. For that purpose a random sample of 100 enterprises, i.e. 50 enterprises in Poland and 50 enterprises in Russia was selected. The data were collected by the use of specially prepared questionnaires. Results and conclusions: EDI system is used in both Polish and Russian enterprises although the scope of application of this system varies and depends on the concept of its use by the management of enterprises. Polish enterprises is mainly focused on the optimization of inventory management, minimization of costs and productivity of the enterprise, while in the case of Russian enterprises, activities are aimed at improving relationships with partners, the quality of the company's operations and productivity.
PL
Wstęp: Obecnie wykorzystywanych jest wiele narzędzi informatycznych w każdej dziedzinie. Dlatego kierownictwa przedsiębiorstw chcą, aby nowoczesne rozwiązania informatyczne obejmowały także zastosowania logistyczne w różnych i zróżnicowanych profilach działalności. Związane jest to także z minimalizacją kosztów działalności. System EDI umożliwia realizację takich celów. Z tego względu przeprowadzono badania w wybranych przedsiębiorstwach polskich i rosyjskich oraz przedstawiono wyniki wraz z wnioskami w zakresie stosowania systemu EDI. Metody: Przeprowadzono analizę porównawczą pomiędzy polskimi i rosyjskimi małymi przedsiębiorstwami. W celu wyselekcjonowano losowa próbę 100 przedsiębiorstw tj. 50 przedsiębiorstw polskich i 50 przedsiębiorstw rosyjskich. Dane do analizy zostały zebrane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety. Wyniki i wnioski: System EDI jest używany zarówno w polskich jak i rosyjskich przedsiębiorstwach aczkolwiek zakres i cel używania jest różny i zależy od koncepcji zarządzania w firmie. Polskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na optymalizacji zarządzania zapasem, minimalizacją kosztów oraz produktywnością natomiast rosyjskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na poprawie relacji z partnerami oraz jakością operacji biznesowych i produktywnością.
EN
Nowadays, the rapid development of Information Technologies in several fields of socio-economic activity can be observed. High-tech companies develop or implement IT solutions in numerous areas, including employee management. In the studied high-tech enterprise, the IT solutions are used in order to facilitate employee management in recruitment and selection, development and training, evaluation, motivation, talent management and personnel-related services. The company implemented an integrated employee management system. This enabled data integration and improvement of employee management. Owing to the implementation of the tools, the company improve work efficiency in the course of procedures being standardized.
EN
The article provides a discussion on a concept of using the matrix calculus for purposes of planning and controlling of operating costs. The opening paragraphs of the paper describe creating a plan of costs for an enterprise perceived as a series of interlinked components whose mutual relations are represented in corresponding matrices. Further sections of the article are focused on an analysis of the deviations emerging while planned costs are being compared with the reported actual costs. Different types of deviations comprising the total deviation have been identified. It is possible to determine these deviations based on the data contained in matrices used at the planning stage as well as with reference to appropriate real-life data acquired. For individual groups of deviations, the manner in which they can be determined has been explained. The final paragraphs of the article address potential applications of spreadsheets, both in creating the plan of costs and for purposes of its subsequent controlling.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania rachunku macierzowego w zakresie planowania i kontroli kosztów operacyjnych. W pierwszej kolejności w opracowaniu omówione zostało tworzenie planu kosztów dla przedsiębiorstwa traktowanego jako ciąg powiązanych komponentów, których wzajemne powiązania są ujmowane w postaci odpowiednich macierzy. W dalszej części artykułu skupiono się na analizie odchyleń występujących podczas porównania kosztów planowanych z zarejestrowanymi kosztami rzeczywistymi. Zidentyfikowano różne rodzaje odchyleń składających się na odchylenie całkowite. Odchylenia te są możliwe do ustalenia na podstawie danych zawartych w macierzach wykorzystywanych na etapie planowania oraz na podstawie odpowiednich zgromadzonych danych rzeczywistych. Dla poszczególnych grup odchyleń przedstawiono sposób ustalenia ich wartości. W końcowej części artykułu omówiono możliwość wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych zarówno w zakresie tworzenia planu kosztów, jak i jego późniejszej kontroli.
PL
Pomimo dynamicznego rozwoju grupy narzędzi, jaką są arkusze kalkulacyjne, pracownicy stosujący je w swojej codziennej pracy wykorzystują jedynie niewielką grupę dostępnych w ich zakresie mechanizmów i funkcji. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania różnych elementów arkuszy kalkulacyjnych przez osoby pracujące w dziale magazynowania i dystrybucji polskiego oddziału międzynarodowego przedsiębiorstwa branży handlowej, działającego na rynku żywności, środków czystości oraz pielęgnacji ciała. Dla każdego z wybranych elementów ocenione zostało jego ogólne wykorzystanie, przydatność oraz znajomość wśród pracowników. Dodatkowo wśród badanych osób zidentyfikowane zostały najistotniejsze źródła wiedzy oraz umiejętności w zakresie używania rozpatrywanej grupy narzędzi.
EN
Despite the dynamic development of the group of software tools represented by spreadsheets, those using them in everyday work utilise only a limited number of mechanisms and functions they offer. This article provides a discussion on the results of studies concerning utilisation of various elements of spreadsheets by persons employed at the warehousing and distribution department of a Polish division of an international trade enterprise. An assessment comprising each of the selected elements covered its overall utilisation, applicability and the degree the employees were familiar with one. Furthermore, the most important sources of knowledge and skills applied in using the given group of tools were identified among those surveyed.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych, technicznych aspektów dotyczących nowoczesnych i przyciągających uwagę prezentacji multimedialnych, a w szczególności ich formy. Biorąc pod uwagę fakt, że współcześnie są one nieodłącznym elementem większości szkoleń, kongresów, wykładów i wystąpień, temat ten jest niezwykle istotny. Nakreślono cechy dobrej prezentacji i zwrócono uwagę na najczęstsze błędy. Publikacja zwraca uwagę, że do stworzenia prezentacji multimedialnej niezbędne jest wykorzystanie odpowiedniego narzędzia informatycznego. Poza oprogramowaniem klasycznym, w którym definiuje się liniowy pokaz slajdów, pojawiają się zupełnie nowe narzędzia. Zaprezentowano jedno z nich o nazwie Prezi.
EN
The aim of this article is to present selected, technical aspects of modern and eye -catching multimedia presentations, especially form of these presentations. This subject is very important because presentations are integral part of most of training courses, lectures and speeches. The features of a good presentation and the most frequent mistakes are presented. This article draws attention to the fact that creating a multimedia presentation requires the use of an appropriate IT tool. Apart from classical IT tools which are based on a linear slideshow, the new ones are created. One of them called Prezi is presented in this article.
PL
W artykule zaprezentowana została użyteczność zastosowania narzędzi informatycznych w przemyśle wydobywczym na przykładzie fragmentu złoża Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Prezentowana koncepcja stanowi poszerzenie wiedzy w zakresie użyteczności modelowania złóż rejony monokliny przedsudeckiej przy pomocy narzędzi IT.
EN
The article presented the usefulness of the application of IT tools in the mining industry on the example of a fragment of the deposit of Legnica-Głogów Copper Region. The herein presented concept constitutes an expansion of the knowledge in the field of usefulness of modelling of deposits in the region of Pre-Sudeten monocline with the use of IT tools.
EN
IT tools supporting the BPM approach developed rapidly in the last 10 years. Initially were available simple solutions for modeling and optimization of business processes. The next generation has offered business process implementation and monitoring in the real environment of the organization. Finally user requirements forced vendors to add a bit of “intelligence” to their applications and iBPMS entered on the market. The iBMPS market is still immature but some trends can be seen. The source for such analysis can be found in analytical reports provided by renowned research and advisory companies. In this paper was presented analysis of BPMS and iBMPS markets based on Gartner’s Magic Quadrant reports from years: 2009, 2010, 2012, 2014 and 2015.
PL
Portowe terminale kontenerowe są zarządzane z użyciem kompleksowych rozwiązań informatycznych jakimi są systemy operacyjne terminalu TOS (ang. Terminal Operating System). Rozwój technologii informatycznych oraz zwiększająca się wydajność portowych terminali kontenerowych wymusza ciągłe doskonalenie funkcjonalności TOS. System TOS staje się obecnie podstawowym narzędziem optymalizacji procesów przeładunkowych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych aspektów optymalizacji pracy terminalu przy użyciu TOS. W pracy scharakteryzowano najważniejsze procesy obsługi statków kontenerowych. Przedstawiono wspomagający ten proces system operacyjny. Zaprezentowano wyniki badań konkretnego procesu w postaci analizy wydajności, czasu obsługi oraz zdarzeń wpływających na wydłużenie w/w procesu. Wyniki badań oraz przedstawiona analiza pozwoliły na wyciągnięcie wniosków o charakterze ogólnym i szczegółowym.
EN
Seaport container terminals are managed with the use of contemporary information technology IT solutions such as terminal operating systems (TOS). The development of IT systems and continuous demand for efficiency of container terminals forces the continuous improvement of the TOS functionality. TOS systems are now becoming the primary tool for terminal processes optimization. The purpose of this paper is to present certain aspects of terminal optimization using TOS. Therefore, the key handling processes and the operating system assisting them are described. The paper gives the results of performance analysis of chosen processes, including: terminal throughput, events affecting the lengthening of the handling process, number of moves made by gantries. The analysis presented enabled to draw conclusions of a general and narrowing nature.
EN
Article contains basic information about automatic identification systems and a wide range of applications, not only logistics. The research section concerns practical utility. People who took part in it are students from the technical school. Measurements were obtained in a special laboratory, equipped with professional RFID systems and programs. The results received draw from opinions and estimations of the work parameter. These aspects will sum up the research and compare results of work with different devices and software.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8511--8521, CD2, cz. 5
PL
Celem procesu zarządzania kryzysowego jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwa i krytycznej infrastruktury kraju. Współcześnie systemy wspierające ten proces koncentrują się przede wszystkim na możliwości rejestracji i przetwarzaniu w czasie rzeczywistym dowolnej liczby parametrów kontrolnych i reakcjach na wystąpienie sytuacji kryzysowej. Jest to jedna z fundamentalnych cech, warunkujących efektywność działania tego procesu. Jednak biorąc pod uwagę z jednej strony - bardzo szeroki zakres funkcjonalny systemów infrastruktury krytycznej, a z drugiej – konieczność bieżącego dostosowywania się do zmiennych warunków, równie istotna jest możliwość ciągłej identyfikacji nowych zagrożeń oraz aktualizacji i rozwoju procedur dedykowanych dla konkretnego typu obiektów systemu infrastruktury krytycznej. Takie działanie staje się możliwe przy połączeniu metod podnoszenia jakości zarządzania oraz technik i narzędzi wspomagających zarządzanie wiedzą. W prezentowanym artykule zaproponowano koncepcję integracji takiego podejścia w ramach procesu zarządzania kryzysowego oraz podano przykład budowy podobnego rozwiązania w ramach realizowanego projektu NCBiR.
EN
The purposes of the crisis management process are for example ensuring public safety and safety of critical infrastructure of the country. Contemporary systems supporting this process focus primarily on the possibility of recording and processing in real time, any number of control parameters and reactions to the occurrence of a crisis situation. It is one of the fundamental characteristics, determining the efficiency of the process. However, taking into account different aspects - a very wide range of functional of critical infrastructure systems or the need for ongoing adjustments to changing conditions, equally important is the ability to continuously identify new threats and updating of development of procedures dedicated to a particular type of system objects of critical infrastructure. This actions becomes possible thanks to combination of increasing the quality of management and the quality of techniques and tools supporting knowledge management. In this paper authors proposed the concept of integrating this approach within the context of crisis management process and shown construction of a similar solution in the framework of the project NCBiR as an example.
PL
Zarządzanie zapasami części zamiennych odgrywają ważną rolę w osiągnięciu pożądanej dostępności wyposażenia produkcyjnego. W artykule przedstawiono model procesu sterowania procesem zarządzania częściami zamiennymi. W modelu wykorzystano aparat teorii zbirów rozmytych. Analiza rezultatów wskazuje, iż przyjęte rozwiązanie jest skutecznym narzędziem wspomagającym pracowników przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji dotyczących wielkości utrzymywanych zapasów magazynowych, ponad to w sposób istotny przyczyniło się do obniżenia ilości i asortymentu części zamiennych oraz ich wartości magazynowej.
EN
Spare parts stock management plays an important role in providing expected availability of manufacturing resources. In the following paper model of control over spare parts management process is introduced. in the model developed, fuzzy sets theory apparatus was applied. Analysis of the results proves that the solution developed is an efficient tool supporting employees in taking decisions concerning stock levels. Moreover, the solution significantly contributed to decreasing number, quantity and assortment of spare parts, as well as their value.
PL
Proces obsługi klienta jest jednym z kluczowych procesów w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Poprawność jego przebiegu przesądza o poziomie zadowolenia klientów. Proces obsługi klienta jest procesem, który koordynuje działania reali-zowane w różnych działach przedsiębiorstwa. Jest to proces złożony, czasochłonny, wymagający szczególnej koordynacji i synchronizacji. Mając świadomość znaczenia procesu obsługi w spełnieniu wymagań klienta warto przeprowadzić jego sy-mulację, na przykład pod kątem skrócenia czasu jego realizacji. W tym celu można wykorzystać program ADONIS w zakresie poszukiwania skuteczniejszego lub efektywniejszego sposobu realizacji procesu obsługi klienta. Program ADONIS stwarza możliwość modelowania i symulowania różnych wariantów danego procesu, poprzez modyfikację modeli procesów bizneso-wych i obserwację uzyskanych efektów.
EN
Customer service is one of major processes in the operations of every enterprise. Managing it correctly is decisive of the customer satisfaction level attained. The customer service processes is also one which coordinates the activities undertaken at different company departments. It is complex, time-consuming and requires very specific coordination and synchronisation. Bearing in mind the importance of the customer service process in meeting customer expectations, it is worthwhile simulating it, for instance, in order to be able to reduce its execution time. What proves particularly useful in this context is application of the ADONIS program for the purpose of seeking a more efficient or effective manner of delivering the customer service. ADONIS is a program which enables modelling and simulation of different scenarios under the given process by modifying business processes and monitoring the outcomes thus obtained.
16
Content available remote Reinżynieria procesów logistycznych wspomagana narzędziami IT (Case study)
PL
Współczesne przedsiębiorstwa dążą do stosowania szeroko pojętego zarządzania procesowego. W tym celu projektują procesy lub przeprowadzają ich reinżynierię. Jednym z ważniejszych procesów w przedsiębiorstwie jest tworzenie skonkretyzowanej całościowej koncepcji działań logistycznych . W modelowaniu procesów coraz powszechniej wykorzystywane są narzędzia informatyczne. Umożliwiają one bowiem całościowe modelowanie nie tylko wybranego procesu ale również walidacji jego przebiegu w powiązaniu ze strukturą organizacyjną firmy.
EN
Modern enterprises are seeking to apply process management. To this end, designing processes thereof or perform re-engineering. One of the most important processes are logistics processes. In modeling processes are used IT tools. They allow modeling not only the process but also validate its course in conjunction with the company's organizational structure.
PL
Narzędzia informatyczne, wykorzystywane do projektowania i planowania produkcji górniczej, pojawiły się na rynku mniej więcej w tym samym czasie, wpływając znacząco na poprawę jakości realizowanego procesu wydobywczo-przeróbczego. Pierwsze pakiety oprogramowania, wspierające eksploatację złóż, pojawiły się jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku. Jesteśmy świadkami nieustającego rozwoju systemów planowania produkcji górniczej i dziś - o czym w artykule - nie sposób znaleźć firmy zajmującej się wydobyciem kopalin, która nie używałaby w jakiejś formie oprogramowania inżynierskiego w procesie harmonogramowania i planowania.
EN
IT tools, used to design and planning of mining production, appeared on the market at around the same time, significantly influencing the quality improvement of the implemented mining and preparation process. The first software packages, supporting the exploitation of deposits, appeared as early as in the seventies of the twentieth century. We are witnessing the ongoing development of mining production planning systems, and today - as in the article - it is impossible to find a company engaged in the extraction of minerals, which would not use some form of engineering software in the process of scheduling and planning.
EN
Today's market conditions governing the operation of coal mining enterprises determine the areas of development and implementation of new methods of company management. Far-reaching processes of diversification of companies in this industry require the use of methods favouring horizontal and vertical synchronization of the mining company's strategic goals. This article attempts to present general principles of a model for implementation of strategies in mining companies of a corporate nature with the use of modern BI-type tools.
PL
Współczesne uwarunkowania rynkowe funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego determinują kierunki rozwoju i wdrażania nowych metod zarządzania przedsiębiorstwem. Daleko idące procesy dywersyfikacji przedsiębiorstw tej branży wymuszają stosowanie metod sprzyjających synchronizacji pionowej i poziomej zamierzeń strategicznych przedsiębiorstwa górniczego. W artykule podjęto próbę zaprezentowania ogólnych założeń modelu implementacji strategii w przedsiębiorstwach górniczych o charakterze korporacyjnym przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi klasy BI.
19
Content available Narzędzia informatyczne w produkcji roślinnej
PL
W IUNG-PIB od wielu lat konstruowane są narzędzia informatyczne dostarczające informacji pomocnych producentom rolnym przy podejmowaniu decyzji produkcyjnych. Do modelowania technologii produkcji roślinnej i kalkulacji kosztów służy m.in. program Agroefekt. Wykonane analizy technologiczno-ekonomiczne mogą być wykorzystane do planowania przyszłych działań i zarządzania produkcją roślinną. Niewłaściwie prowadzone nawożenie, szczególnie niewłaściwa gospodarka azotem może powodować niekorzystne zmiany w środowisku. Prawo polskie zaleca bilans azotu "na powierzchni pola" jako metodę monitorowania wpływu nawożenia azotem na jakość wód gruntowych. Do wykonania bilansu przydatny jest program MacroBil. Zalecenia dla wielu roślin uprawnych dotyczące nawożenia można uzyskać stosując program doradczy NawSald. Dobór odmian kukurydzy dla różnych rejonów Polski z uwzględnieniem wymagań termicznych można przeprowadzić posługując się aplikacją internetową "Fenologia kukurydzy". System wspomagania decyzji ZeaSoft ułatwia wybór odmiany na podstawie lokalnych warunków klimatycznych, charakterystyki odmian i rachunku ekonomicznego.
EN
At the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - National Research Institute IT tools that provide the information essential for decision-making to farmers have been built for a number of years. Technology modelling and cost calculation can be conducted with the aid of the Agroefekt program. The technological and economic analyses obtained may be used in planning of future activities and farm production management. Fertilization and nitrogen management have a strong effect on the environment and it is important to conduct them in a proper way. The Polish law recommends nitrogen balance at the scale of the field as a method of monitoring the impact of nitrogen fertilization on the quality of ground water. The balance can be calculated with the MacroBil program. The information on fertilization for a number of crops can be obtained with the aid of the NawSald program. The selection of varieties based on the thermal requirements of maize and climatic conditions in various regions in Poland can be carried out with the Maize Phenology Internet application. The ZeaSoft system supports decision making in the selection of maize variety based on local climatic conditions, variety characteristics and economic analysis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.