Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IT systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przemysł rolno-spożywczy jest specyficznym sektorem gospodarki, który zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta często niezbędne okazuje się spełnienie restrykcyjnych wymagań na wszystkich etapach „od pola do stołu”. Gwarantem skutecznego prowadzenia skomplikowanych procesów w całym łańcuchu żywnościowym jest odpowiednie wsparcie logistyczne, które ma za zadanie zoptymalizowanie przepływu towarów i informacji. Usprawnienie działań logistycznych jest możliwe dzięki zastosowaniu nowych technologii, w tym systemów informatycznych (e-Logistyki), np. ERP, SCM, WMS czy CRM, które sprzyjają obniżeniu kosztów logistycznych i zwiększeniu konkurencyjności firmy na rynku. Wykazano, że poziom zaawansowania systemów informatycznych rośnie wraz ze wzrostem wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Najbardziej kompleksowe i popularne systemy to ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). W 2019 r. odsetek przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wykorzystujących tego typu systemy wynosił ok. 28,5%, przy czym był niemalże 4-krotnie wyższy niż w 2009 r. Wysokie koszty implementacji systemów informatycznych znacznie ograniczają skalę ich wykorzystania w małych przedsiębiorstwach. Szansą dla takich firm okazuje się oprogramowanie na żądanie oraz rozwiązania chmurowe dostępne za pośrednictwem Internetu.
EN
The agri-food industry is a specific sector of the economy that deals with the production, processing and distribution of food. To ensure consumer the health safety of consumers, it is often necessary to meet restrictive requirements at all stages „from farm to fork”. The guarantee of effective conduct of complex processes throughout the entire food chain is suitable logistic support, which is designed to optimize the flow of goods and information. Improving logistics is possible through the use of new technologies, including IT systems (e-Logistics), e.g. ERP, SCM, WMS or CRM, which contribute to reducing logistics costs and increasing the company’s competitiveness on the market. It has been shown that the level of advancement of IT systems increases with the increase in employment in the enterprise. The most comprehensive and popular systems are ERP (Enterprise Resource Planning). In 2019, the percentage of food industry enterprises using this type of systems was approximately 28.5%, which was almost 4 times higher than in 2009. The high costs of implementing IT systems significantly reduce the scale of their use in small enterprises. The opportunity for such companies is on-demand software and cloud-based solutions accessible via the Internet.
EN
In recent years heating in Poland has been transformed as a result of the priorities of the country's energy policy implemented within the European Union. The increase in energy security, the development of renewable energy sources and the fulfilment of legal and environmental requirements are very important. Exploitation of district heating systems should ensure reliable and safe heat supplies for industrial and municipal customers with high energy efficiency and reduction of environmental impact. The article discusses the conditions and directions of centralized heating systems development as well as technical and economic issues, which are important for the security of heat supply. The Author describes selected technological innovations used in the technical infrastructure for heat transfer and modern IT systems which are improving the management of heating systems. The article includes the results of simulation research with use of IT tools showing the impact of selected innovations on the improvement of network operation conditions. Directions of modernization of heating systems in the aspect of increasing energy efficiency and security of heat supply have also been indicted here.
EN
This article presents the process of customs clearance of goods using the SAD EC WIN IT system. It presents the basic procedures and legal requirements in the customs service of goods, and the need for electronic data flow in these procedures. The application of the IT system in the basic procedure with the opening of the TIR procedure was also presented.
4
Content available remote Improvement of the manufacturing and logistic process in the researched company
EN
Manufacturing and logistics process in conditions of the contemporary market must be multidimensional and multicriterial. Activities associated with production and logistics are closely related. Improvement of the manufacturing process and logistics areas in enterprises has a great importance and can bring a lot of benefits. Each optimization of the manufacturing and logistics proces should be analyzed, adapted to needs of the given enterprise and successively implemented. The article describes proposals to improve the manufacturing and Logistics process in researched enterprise, through identification of functional problems. In addition, indicates important possible benefits, resulting from the use of tools, systems and techniques to optimize production and logistics areas in the organization.
PL
W warunkach współczesnego rynku proces produkcji i logistyki musi mieć charakter wielowymiarowy i wielokryterialny. Działania związane z produkcją i logistyką są ze sobą ściśle powiązane. Doskonalenie procesu produkcji i obszarów logistyki w przedsiębiorstwach ma ogromne znaczenie i może przynieść wiele korzyści. Każda optymalizacja procesu produkcji i logistyki powinna być przeanalizowana, dostosowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa i sukcesywnie wdrażana. Niniejszy artykuł przedstawia propozycje doskonalenia procesu produkcji i logistyki w badanym przedsiębiorstwie, poprzez identyfikację problemów funkcjonalnych. Ponadto wskazuje istotne możliwe do uzyskania korzyści, wynikające z zastosowania narzędzi, systemów i technik optymalizujących obszary produkcji i logistyki w organizacji.
PL
Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest regionalnym przewoźnikiem zarządzanym w sposób nowoczesny i oparty na systemach IT i technologiach smart. Od początku działalności operacyjnej ze znacznym sukcesem odzyskuje rynek dla transportu publicznego, integrując i promując wygodne podróże „od drzwi – do drzwi”. Tym, co ją wyróżnia, jest wysoka jakość usług i dbałość o pasażera – nagrodzona najwyższymi nagrodami za politykę zwiększania dostępności realizuje politykę odpowiedzialności społecznej przewoźnika i tym samym ma ogromne znaczenie dla Województwa Łódzkiego nie tylko w aspekcie gospodarczym, ale także społecznym.
EN
The Łódź Agglomeration Railway is a regional train operating company managed in a modern way using IT systems and smart technologies. Despite the deep collapse on railway market of recent 20 years ŁKA successfully recovers the market for public transport by integrating and promoting convenient travels from door to door. What distinguishes it is the high quality of services and the care for the passenger – awarded with the highest prizes for the accessibility policy ŁKA follows the social responsibility path playing a significant role for Lodzkie Voivodship both from economic and social point of view.
EN
Contemporary variability of the environment and market dynamics force enterprises to optimize operations in the supply chain. Advanced IT systems such as the Advanced Planning System are a powerful tool that supports many areas in supply chain management. An efficient supply chain is a key element in gaining a competitive advantage in the market. Therefore, the foundation of the material and information flow regulation in manufacturing enterprises is the efficient exchange of information with both the internal and external environment of the organization. The article presents the optimization process of complex operations taking place in the supply chain by implementing the Advanced Planning System in the examined enterprise. It also enumerates significant benefits resulting from the implementation.
7
Content available Systemy informatyczne w infrastrukturze kolejowej
PL
W artykule przedstawiono systemy eksperckie, informacyjne i inne wspomagające zarządzanie infrastrukturą kolejową. Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące proponowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Infrastrukturą i opisuje założenia systemu, dane i wskaźniki. W podsumowaniu artykułu stwierdzono, że obecnie PKP PLK S.A. wykorzystuje przeważnie systemy informacyjne, które dostarczają jedynie opisowych informacji o obiektach infrastruktury kolejowej. Istnieje więc potrzeba opracowywania systemów scalających istniejące aplikacje i umożliwiających bardziej wszechstronne wykorzystywanie gromadzonych danych.
EN
The article presents expert, information and other supporting railway infrastructure management systems. This article contains basic information on the proposed PKP PLK S.A. Infrastructure Management Support System, describes the system assumptions, data and indicators. The article concludes that PKP PLK S.A. mainly uses information systems that provide only descriptive information about railway infrastructure objects and facilities. Therefore there is a need to develop systems that integrate existing applications and allow for more comprehensive use of collected data.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie wpływu innowacyjnych rozwiązań IT na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Przedstawiono tu systemy optymalizujące operacje na poszczególnych etapach transportowego łańcucha dostaw.
EN
The following study is to underline the influence of innovative IT solutions on enterprises to be more competitive on marketplace. Systems that are presented optimize various operations on subsequent steps of the supply chain.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia przegląd obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych w gospodarce odpadami komunalnymi w celu oceny ich funkcjonalności i opracowania założeń do budowy innowacyjnego, kompleksowego systemu IT wspierającego zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów. Autorzy wskazują na potrzebę porzucenia podmiotowego podejścia do projektowania systemów IT dedykowanych systemowi gospodarki odpadami na rzecz podejścia procesowego, który integrowałby wszystkich użytkowników w ramach efektywnej realizacji poszczególnych procesów.
EN
This article provides an overview of currently used Information Technology solutions in municipal waste management in order to evaluate their functionality and to develop guidelines for building innovative, comprehensive IT system to support an increase in the share of the recovery and recycling of waste. The authors point to the need to abandon a subjective approach to the design of IT systems dedicated to system of waste management in favor of a process’ approach that would integrate all users in effective implementation of respective processes.
PL
W artykule podjęto próbę analizy rynku rozwiązań informatycznych dostępnych dla przedsiębiorstw jako usługa w „chmurze”. Dokonano identyfikacji terminu cloud computing oraz przedstawiono charakterystykę rozwiązań „chmurowych” wybranych systemów informatycznych dla zastosowań w logistyce. Wskazano także prognozy rozwoju stosowalności usług „w chmurze” w najbliższych latach.
EN
The article attempts to analyze IT solutions market available for companies as a service in the “cloud”. The term of “cloud computing” was identified and the characteristics of “cloud” solutions for selected systems applications in logistics were presented. Additionally, the forecasts of the development of the “cloud” services applicability for the future were indicated.
PL
Celem niniejszej pracy jest pokazanie różnych metod integracyjnych systemów informatycznych oraz koncepji SOA. Porównanie ich wymagań w stosunku do SOA oraz przedstawienie czy SOA spełnia te wymogi i jak je realizuje.
EN
The aim of this work is to show different integration methods of IT systems with SOA conception. Compare their requirements to SOA and present if SOA meets these requirements and how implement them.
12
Content available remote Information system of excavations in the Wieliczka Salt Mine
EN
The “Wieliczka” Salt Mine has specific characteristics, related to the geological structure of the deposit, geomechanical properties of the rock mass, mine operation methods, the impact of the excavations on the surface and on the rock mass and the role of the mine as a cultural monument and tourist attraction. In order for an IT system to manage the mine, the system has to be prepared with consideration of the above-mentioned characteristics, which precludes the implementation of other systems for the Wieliczka mine. The article discusses the methods of creating a part of such a system in the form of a database about the excavations, which may be the basis of the entire system. The database uses the software available at the mine. The article indicates the practical applications of the database in the resolution of engineering and mining issues.
PL
Kopalnia Soli „Wieliczka” ma specyfi czne cechy, związane zarówno z budową geologiczną złoża, geomechanicznymi właściwościami górotworu, sposobami eksploatacji, wpływem wyrobisk na powierzchnię i górotwór, jak również z rolą, jaką odgrywa w kulturze i turystyce. Oparcie zarządzania kopalnią o system informatyczny wymaga uwzględnienia w nim wspomnianej specyfiki, co eliminuje możliwość implementacji innych systemów do potrzeb Wieliczki. W artykule omówiono metodykę tworzenia części takiego systemu w postaci bazy danych o wyrobiskach górniczych, która stanowić może podstawę całego systemu. Bazę oparto na oprogramowaniu dostępnym w kopalni. Podano możliwości praktycznych zastosowań bazy do rozwiązywania zagadnień inżynieryjno-górniczych.
PL
Wykorzystanie systemów informatycznych jako narzędzi wspomagających zarządzanie, powinno umożliwić zwiększenie skuteczności i efektywności realizacji projektów. Jest to jednak zagadnienie bardzo złożone, stąd pojawia się wiele dylematów, których rozwiązania podejmują się zarówno naukowcy, jak i praktycy biznesu. Artykuł ma na celu określenie wymagań w odniesieniu do systemów informatycznych w warunkach zastosowania controllingowej koncepcji zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi. w opracowaniu opisano również stan obecny rozwoju oprogramowania. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce wskazuje, że menedżerowie w fazie realizacji projektu w ograniczonym stopniu wykorzystują możliwości, jakie daje im obecny poziom rozwoju technologii informatycznych wspomagających zarządzanie.
EN
Supporting of project management with it systems should result with the increase of their effectiveness and efficiency. The issue is very complex and needs to be studied by researchers and practitioners. The paper aims at presenting the requirements for it systems in conditions of the use of controlling management concept in construction projects. The description of the current development of software and its prospects is presented in the article. The conducted study of construction companies in Poland shows that the managers in execution phase do not use sufficient (taking into account current it technology development).
PL
Artykuł przedstawia zmiany, które muszą zajść na rynku gazu ziemnego w celu dostosowania go do nowych regulacji prawnych. W niniejszym artykule zostały poruszone zagadnienia, potrzeby i problemy techniczne jakie mogą pojawić się przy wdrożeniach i budowie takiego modelu rynku i wskazane zostały obszary gdzie kluczowa jest rola systemów informatycznych w procesie obsługi działalności na rynkach gazu.
EN
The article presents the changes that need to occur on the gas market in order to adapt it to the new regulations . In this article we have discussed the issues, needs and technical problems that may arise in the implementation and construction of a model of the market and have been pointed out areas where the key is the role of information systems in the business process
EN
The KOMAG Institute of Mining Technology, in collaboration with ELSTA Group, had worked on IT systems supporting the management of assets in the mining industry for many years. Experience gained from the implementation of developed solutions using RFID technology results in the necessity to extend these systems with the registration of component functionality as well as adapting the solutions to the current user’s needs. The increase of interest in the present solutions forced KOMAG to undertake work on a complex, modular identification system – iRIS. The system enables the identification of the main subsystems of mining machines, underground and on the surface, capital assets, equipment of offices, as well as forms of transport, by marking them with RFID transponders or barcodes. The main assumptions of the iRIS system and possibilities of its use are presented.
PL
ITG KOMAG, przy współpracy z firmą ELSTA Sp. z o.o. i ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. SKA, od lat prowadzi prace nad systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie majątkiem w zakładach górniczych. Doświadczenia z wdrażania opracowanych rozwiązań z użyciem technologii RFID skłaniają do doskonalenia autorskich systemów ewidencji elementów maszyn górniczych, jak również dostosowania rozwiązań do bieżących potrzeb użytkowników. Wzrost zainteresowania dotychczasowymi rozwiązaniami skłoniły do podjęcia prac nad kompleksowym, modułowym systemem identyfikacji - iRIS. System umożliwia identyfikowanie podstawowych podzespołów maszyn górniczych w warunkach dołowych oraz powierzchniowych, środków trwałych i wyposażenia biur oraz transportu poprzez oznakowanie ich transponderami RFID lub kodami kreskowymi. W artykule przedstawiono główne założenia systemu iRIS i jego możliwości zastosowań.
EN
The aim of this article was to review the most used systems supporting waste management in communities of the provinces of Silesia regarding to innovativeness of the functions offered within them. On the market there can be distinguished many systems dedicated to communities, which more or less are able to meet the demands of their users. Many of them only, in a small area, supports the management process of the waste system, offering only functions related to the accounting and finance service, or only creating reports. It is difficult to find software that would allow communities a comprehensive way for efficient and effective management, and would improve communication between all entities involved in the system. To meet market realities and requirements of users, software producers need to continuously improve innovation of their products.
PL
Celem niniejszego artykułu był przegląd najczęściej stosowanych systemów wspomagających zarządzanie gospodarką odpadami w gminach województwa śląskiego pod kątem innowacyjności oferowanych funkcji. Na rynku znajduje się wiele systemów informatycznych dedykowanych gminom, które w mniejszym lub większym stopniu są w stanie sprostać wymaganiom ich użytkowników. Wiele z nich jedynie w niewielkim obszarze wspomaga proces zarządzania systemem gospodarki odpadami, proponując jedynie funkcje związane z obsługą księgowości i finansów czy tworzeniem raportów. Trudno znaleźć oprogramowanie, które w sposób kompleksowy pozwoliłoby gminom na sprawne i skuteczne zarządzanie, a także usprawniłoby komunikację pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w systemie. Aby sprostać realiom rynku i wymaganiom użytkowników, producenci oprogramowania powinni stale podnosić innowacyjność swoich produktów.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6598--6604, CD2
EN
In the article there were presented some aspects of information management in the tourist industry. The tourist trade was characterised in terms of particular types of business organizations that function in the industry presented in these studies. There were also presented the main principles of information management which strongly influences a business activity of different tourist enterprises. Some selected aspects of the systems of information management were discussed in the paper, but the attention was especially paid to the particular IT systems that support the information management in the tourist trade. The article introduces, in addition, some systems of marketing information which are quite often applied by entrepreneurs running their business in the tourist industry and which facilitate the economic processes occurring in given organizations. Moreover, the focus of the article is also the brief exploitation analysis of information technologies applied by enterprises of the tourist trade.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty zarządzania informacjami w branży turystycznej. Branża turystyczna została tu scharakteryzowana pod względem różnorodnych typów działalności gospodarczych funkcjonujących w badanej branży. Omówione zostały główne zagadnienia zarządzania informacjami, które silnie wpływają na działalność przedsiębiorstw turystycznych. Ponadto, w artykule zaprezentowano pewne aspekty systemów zarządzania informacjami w branży turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informatycznych, które wspierają zarządzanie informacjami w ww. branży. Artykuł traktuje także o systemach informacji marketingowej, które dosyć często wykorzystywane są przez przedsiębiorców prowadzących swoje działalności w branży turystycznej, oraz które ułatwiają procesy ekonomiczne występujące w danych przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest również analiza wykorzystania technologii informatycznych stosowanych przez przedsiębiorstwa branży turystycznej.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
1554--1561, CD
PL
Rozbudowane systemy informatyczne już od dłuższego czasu odgrywają coraz większą rolę w życiu gospodarczym. Objawia się to we wszystkich formach działalności przedsiębiorstw, w tym również w logistyce. Systemy IT są istotne nie tylko w aktywności logistycznej pojedynczych podmiotów gospodarczych, lecz usprawniają także funkcjonowanie w ramach zintegrowanych łańcuchów dostaw. W artykule podjęto rozważania dotyczące właściwego doboru systemu informatycznego dla operacji logistycznych. Zostaną w nim porównane wybrane systemy IT dedykowane logistyce: ich zakres funkcjonalności i cechy użytkowe, a także możliwość wykorzystania w konkretnych typach przedsiębiorstw. Podstawowym celem artykułu jest analiza przydatności poszczególnych systemów ERP w głównych obszarach działalności logistycznej: gospodarce magazynowej, transporcie, jak również w wybranych obszarach powiązanych z logistyką przedsiębiorstwa. Uszczegółowieniem rozważań jest próba wyboru rozwiązania najlepszego.
EN
Extensive IT systems have had an increasingly important role in economic life since long time. It is visible in all forms of business operations, including logistics. IT systems are important not only in the logistics activities of individual operators but also improve the functioning in the framework of integrated supply chains. In the article, the Author considers the proper selection of IT systems for logistics operations. The selected IT systems dedicated to the logistics have been compared: their of functions range and functional characteristics, as well as the ability to introduction in the specific types of businesses. The main aim of this article is to analyze the suitability of each of ERP systems in key areas of logistics activities: warehousing, transport, as well as in selected areas related to logistics companies. The considerations of the best solution choice is the consideration clarification.
EN
Application of supporting management processes through the use of information systems is now becoming one of the basic requirements of market competition. Professional distributed systems not only facilitate collaboration with customers but also reduce operating costs. The aim of this analysis is to present the functionalities that may characterize management system, indicating their relevance to property managers. Market overview confront the expected functionality with the practical implementation of the identified solutions for the most popular systems for universal use. The summary of the significance of using CAFM software will be the review of selected commercial and municipal projects.
PL
Obecnie wykorzystanie technologii informatycznych może uczynić nasze życie lepszym i łatwiejszym, a rozwój Internetu może zasadniczo zmienić sposób działalności w firmach. Podmioty świadczące usługi logistyczne widzą potrzebę zmiany tradycyjnego modelu logistycznego na model e-logistyki. Jest to konieczne w celu dostosowania się do dynamicznych zmian w świecie globalnego handlu elektronicznego. Obecna gospodarka cyfrowa jest napędzana dużą ilością informacji, nowymi narzędziami ICT i technologiami wykorzystywanymi przez wszystkich do osiągnięcia rozwoju działalności. Korzystanie z e-logistyki może zminimalizować koszty nabycia, przesyłania, odbioru i sprzedaży nie tylko towarów, ale także usług. Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie pojęć i określenie znaczenia wykorzystania systemów e-logistyki w biznesie na przykładzie Elektronicznej Giełdy Towarowej (EGT). W pierwszej części opracowania autorzy wyjaśniają różnice między logistyką i e-logistyką. Kolejna część pracy prezentuje aspekty i założenia dotyczące e-logistyki. Dalsza część artykułu skoncentrowana została na zbadaniu aktualnej sytuacji w zakresie wykorzystania systemów e-logistyki na przykładzie EGT, efektem czego jest analiza porównawcza wybranych elektronicznych giełd towarowych.
EN
Nowadays, the use of Information Technologies Systems can make our life better and easier, as the incredible growth of the Internet is changing the way corporations conduct their business. Logistic service operators see the need to change the traditional logistics system into e-logistics. It is necessary to accommodate the dynamic changes in the commercial world. The current digital economy is driven by modern information and new ICT tools, new technologies used by everyone for stronger development of their activities. Using e-logistics may minimize the costs of acquisition, transmission, reception and sales. The purpose of this article is to analyze the notion and importance of using e-logistic systems in business with the example of Electronic Freight Exchange (EFX). In the first part of the paper, the authors explain the difference between logistics and e-logistics. The next part of the paper is devoted to presenting the aspects and fundamentals of e-logistics and their advantages as well. Moreover, the areas which might be improved are indicated. The further part of the paper is focused on the situation in e-logistics systems with the EFX example. In that section a comparative analysis of selected electronic freight exchanges can be found. This study brings its contribution to the understanding of the changes in logistics, in particular, in the EFX systems.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.