Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IT solutions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available EDI system in logistic management of an enterprise
EN
Background: Currently, many IT tools are used in every field. Therefore, the management of enterprises want modern IT solutions to also include logistic applications in various and diversified business profiles. It is also related to the minimization of operating costs. The EDI system makes it possible to achieve such goals. For this reason, research was carried out in selected Polish and Russian enterprises and the results were presented together with the conclusions regarding the use of the EDI system. Methods: The comparision of small enterprises in Poland and Russia were conducted. For that purpose a random sample of 100 enterprises, i.e. 50 enterprises in Poland and 50 enterprises in Russia was selected. The data were collected by the use of specially prepared questionnaires. Results and conclusions: EDI system is used in both Polish and Russian enterprises although the scope of application of this system varies and depends on the concept of its use by the management of enterprises. Polish enterprises is mainly focused on the optimization of inventory management, minimization of costs and productivity of the enterprise, while in the case of Russian enterprises, activities are aimed at improving relationships with partners, the quality of the company's operations and productivity.
PL
Wstęp: Obecnie wykorzystywanych jest wiele narzędzi informatycznych w każdej dziedzinie. Dlatego kierownictwa przedsiębiorstw chcą, aby nowoczesne rozwiązania informatyczne obejmowały także zastosowania logistyczne w różnych i zróżnicowanych profilach działalności. Związane jest to także z minimalizacją kosztów działalności. System EDI umożliwia realizację takich celów. Z tego względu przeprowadzono badania w wybranych przedsiębiorstwach polskich i rosyjskich oraz przedstawiono wyniki wraz z wnioskami w zakresie stosowania systemu EDI. Metody: Przeprowadzono analizę porównawczą pomiędzy polskimi i rosyjskimi małymi przedsiębiorstwami. W celu wyselekcjonowano losowa próbę 100 przedsiębiorstw tj. 50 przedsiębiorstw polskich i 50 przedsiębiorstw rosyjskich. Dane do analizy zostały zebrane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety. Wyniki i wnioski: System EDI jest używany zarówno w polskich jak i rosyjskich przedsiębiorstwach aczkolwiek zakres i cel używania jest różny i zależy od koncepcji zarządzania w firmie. Polskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na optymalizacji zarządzania zapasem, minimalizacją kosztów oraz produktywnością natomiast rosyjskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na poprawie relacji z partnerami oraz jakością operacji biznesowych i produktywnością.
PL
W pracy omówiono zagadnienie kształtowania przestrzeni organizacyjnej jako odpowiedzi na zmiany wynikające z trendów rynkowych. Bodźcami rozwojowymi są innowacje, a w tym cyfryzacja, które są konsekwencją współpracy B+R+I. Systemy informacyjne mają zapewnić przewagę konkurencyjną zarówno w przemyśle, jak i usługach. Realizacja wsparcia w zakresie wymiany informacji rozwiązaniami informatycznymi wymaga zmian organizacyjnych. Rozwiązania te obejmując całość zagadnienia informatycznego wspomagania funkcjonowania podmiotu powinny uwzględniać jego specyfikę. Różne są oczekiwania poszczególnych uczestników rynku, wszyscy jednak oczekują efektywnego wsparcia informatycznego. Rozwój branż wymaga zróżnicowanych narzędzi. W usługach istotne są aplikacje wspierające obsługę klienta, a w przemyśle systemy zapewniające realizację procesów podstawowych. Korzystne dla podmiotu są rozwiązania dedykowane (IRI), które odpowiadając na rozpoznane potrzeby, umożliwiają sprawną organizację wymiany informacji. Ma to zapewnić podmiotowi efektywną obsługę końcowego odbiorcy.
EN
The work discusses the issue of shaping the organizational space as a response to changes resulting from market trends. Developmental stimuli are innovations, including digitalization, which is a consequence of R & D & I cooperation. Information systems are to provide a competitive advantage in both industry and services. The implementation of support in the field of information exchange with IT solutions requires organizational changes. These solutions, encompassing the entirety of the IT problem supporting the functioning of the entity, should take into account its specificity. The expectations of individual market participants are different. However, everyone expects effective IT support. The development requires various tools. In the services are important applications supporting customer service. In industry are important systems that ensure the supporting of basic processes. Beneficial for the entity are dedicated solutions (IRI) that respond to identified needs, enable efficient organization of information exchange. This is to provide the entity with effective service to the final recipient.
PL
Zarządzanie jakością jest jednym z podstawowych procesów realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Lata doświadczeń przyczyniły się do opracowania szeregu technik i narzędzi, które je wspomagają, służąc głównie samokontroli. Zarządzający jednak korzystają ze zgromadzonych za ich pomocą danych w ograniczony sposób, co obniża efektywność funkcjonowania. W niniejszym opracowaniu przybliżono dobre praktyki zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz zaproponowano model rozwiązania informatycznego wspomagającego kadrę kierowniczą w analizie danych w czasie rzeczywistym. Proponowane rozwiązanie przede wszystkim wspiera utrzymanie zakładanej kultury pracy, uruchomienie odpowiednich procedur reagowania i eskalacji w przypadku wykrycia zagrożeń mogących mieć wpływ na jakość produktu, a tym samym zmniejszenie ilości reklamacji i obniżenie koszów złej jakości.
EN
Quality management process is one of the most crucial pillars in manufacturing companies operations. Years of experience in production brought numerous of management tools and techniques that are supporting this process mainly tough self-inspection. This involves large amount of data generation that very often is not cross check for non-quality detection purpose. Presented document describes possibilities to implement IT tool that would enable real time data processing. Proposed solution would enable to analyze information from different sources, check consistency, match results, pursuit reaction and escalation rules in case of risk detection. It also would impose systematic approach in operations execution supporting efficiently management to avoid non-quality costs.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej w Olsztynie. Przeprowadzona analiza dotyczyła także wpływu nowoczesnych technologii informatycznych na poprawę efektywności i przepustowości komunikacji zbiorowej. W pracy zawarto także postulaty pasażerów, które mogą przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług przewozowych.
EN
In the article empirical method was used. The investigation concerned the assessment of public transportation in Olsztyn. The analysis also concerned the influence of modem information technologies on the improvement of the efficiency and capacity of public transport. The article includes passengers’ postulates that can improve the quality of transportation in the future.
EN
The objective of the paper is to assess the implementation of the electronic city card system in the city of Białystok. The city card has been used since July 2011 in Białystok. This is a system which covers fewer functions than a similar system in Wrocław. A comparison of the city card with paper tickets with respect to the functions they cover is favourable for the new solution. A questionnaire study performed in 2014 among passengers resulted in a positive assessment of the new solution of the electronic city card system.
EN
In this paper, results of studies on the structure of logistics complexity levels, advancement in the use of logistic solutions, and IT solutions in the Polish agri-food sector are presented. Studies were provided for all researched companies together, in groups of companies divided according to employment size, and sector. Also 24 groups of companies determined by both features were researched. Studies were provided on the basis of survey results of 511 Polish agri-food companies, developed in 2009–2010. Relationship between higher employment size and structure of logistics complexity, used logistic solutions advancement, and used IT solutions advancement levels were found. The most advanced logistic and IT solutions were used in dairy and fruits and vegetables sectors, the least advanced were used in bakeries.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących stopnia złożoności struktury logistyki, stopnia zaawansowania roz-wiązań logistycznych oraz informatycznych w polskim sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. Badania były prowadzone w ujęciu całościowym dla wszystkich badanych przedsiębiorstw oraz w grupach wyznaczonych na podstawie wielkości zatrudnienia i branży funkcjonowania. Zbadano również 24 grupy dwuwymiarowe przedsiębiorstw wyznaczone jednocześnie przez wielkość zatrudnienia i branżę. Badania były prowadzone na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w latach 2009–2010 wśród 511 polskich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Stwierdzono zależności pomiędzy wyższym stopniem złożoności struktury logistyki, a wyższym stopniem zaawansowania wykorzystywanych rozwiązań logistycznych i informatycznych. Najwyższy poziom ich zaawansowania zidentyfikowano w branży mleczarskiej i owocowo-warzywnej, najniższy natomiast wśród piekarń.
PL
Praca nowoczesnego menedżera polega na interpretacji informacji gromadzonych i przetwarzanych w systemach informatycznych transakcyjnych i analitycznych, a następnie podejmowaniu na tej podstawie racjonalnych decyzji. Systemy informatyczne ułatwiają zbieranie danych (OLTP – On-Line Transaction Processing i hurtownie danych), przeprowadzanie wielowymiarowych analiz (BI – Business Intelligence, OLAP – On-Line Analytical Processing) i skracają czas podejmowania decyzji. Zaletą stosowania pakietu MS-Excel do analiz działalności firmy jest ogólnodostępność i łatwość obsługi tego narzędzia, w tym sporządzania obliczeń i wykresów. Jednak jego możliwości są ograniczone i w związku z tym zaleca się stosowanie znacznie bardziej nowoczesnych narzędzi informatycznych o olbrzymich możliwościach wykonywania analiz wielowymiarowych (ale i droższych) wspomagających zarządzanie firmą, na przykład takich, jak systemy klasy Business Intelligence (BI).
EN
Efficient managers’ work is to explain data acquired and processed by transactional and analytical IT systems, then to make proper decisions based on rational information. IT systems make it easy to acquire data (OLTP and data warehouses), perform multidimensional analyses (BI, OLAP) and reduce time to make a decision. Use of MS Excel to analyze company performance is advantageous, as this application is easily available and easy to use, with functionality including calculations and charts. However, Up-to-date Business Intelligence (BI) IT systems are much more sophisticated (but also more expensive) solutions to perform multi-dimensional analyses supporting company management processes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.