Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Huta Miedzi Głogów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy omówiono zagadnienia dotyczące przyczyn i skutków zakwaszenia gleb w środowisku rolniczym Huty Miedzi GŁOGÓW, a także podjęto próbę oceny analizy ryzyka w oparciu o biodostępność metali ciężkich w różnych warunkach pH. Przeprowadzone badania wykazały, iż zakwaszenie gleb występujących w najbliższym sąsiedztwie zakładu uznaje się za jeden z głównych czynników wpływających na wzrost mobilności metali ciężkich. Poprawa jakości gleb oraz konieczność uzyskiwania wysokiej produkcji rolnej wymaga zabiegów odkwaszania. Z tego względu stosowanie nawozów wapnujących jest nie tylko skuteczną metodą rekultywacji gleb, ale także czynnikiem zapewniającym równowagę ekosystemów rolniczych tego rejonu.
EN
In this thesis issues related to the causes and effects of soils acidification in an agricultural environment of Huta Miedzi GŁOGÓW were discussed, also assessment of the risk analysis based on the bioavailability of heavy metals in various pH conditions was carried out. Studies have shown that acidification of soils lacated in the nearest vicinity of the plant is considered to be one of the main factors contributing to the increase of heavy metals mobility. Improvement of soils quality and the need to produce high agricultural production requires deacidification treatments. For this reason, the use of liming fertilizersis is not only effective method of soils remediation, but also factor ensuring balance of agricultural ecosytems of that region.
PL
Realizowane od szeregu lat przez Hutę Miedzi Głogów działania proekologiczne przyczyniły się do znacznego ograniczenia większości negatywnych skutków oddziaływania zakładu na środowisko. Modernizacja technologii produkcji miedzi i wprowadzenie skutecznych instalacji oczyszczających doprowadziły do wyraźnej poprawy stanu agrocenoz sąsiadujących z Hutą. Ograniczenie emisji pyłowej przyczyniło się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi. Niemal całkowicie wyeliminowana została emisja SO2 do atmosfery. Dzięki temu wyraźnie zmniejszył się stopień zakwaszenia gleb. Z tego względu 31 grudnia 2005 roku Minister Środowiska zdecydował o całkowitej likwidacji strefy ochronnej wokół Huty Miedzi Głogów. Mimo obserwowanej poprawy stanu środowiska na omawianym terenie, nadal wymagany jest stały i konsekwentnie prowadzony jego monitoring. Dotyczy to zwłaszcza gleb, które w początkowych latach działania zakładu nagromadziły duże ilości metali ciężkich, głównie Cu i Pb. Ksenobiotyki te uległy w glebach bioakumulacji.
EN
The environmental friendly activities carried on for many years by the Copper Smelter GŁOGÓW contributed to a significant reduction of the majority of negative effects of factory’s influence on the environment. A modernization of the copper production technology and introduction of effective purification systems led to a substantial improvement of the agrocenoses surrounding the Smelter. A considerable reduction in the dust emissions lowered the heavy metals’ pollutions to the environment. The emission of SO2 to the atmosphere was nearly completely eliminated. For this reason the level of soil acidification was considerably reduced. Therefore, on December 31, 2005 the Environment Minister decided to completely eliminate the protective zone surrounding the Copper Smelter GŁOGÓW. Despite of the observed environment improvement in the investigated area, there is a need of their constant and consistent monitoring. It mainly relates to soils, with a large amount of heavy metals accumulated in the early years of factory’s operation, mostly Cu and Pb. Those xenobiotics have been bioaccumulated in soils.
PL
W artykule poruszono problemy z realizacji jednego z etapów projektu „Modernizacja Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów I", gdzie pod nasypem kolejowym występuje podłoże o złożonej budowie, zarówno z uwagi na litologię naturalną, jak i nasypy niebudowlane pochodzenia antropogenicznego. Wybór konsolidacji statycznej, w celu redukcji osiadań eksploatacyjnych, wiązał się z koniecznością wzmocnienia korpusu nasypu kolejowego. Użycie w tym celu geosyntetycznych konstrukcji zbrojących, z uwagi na trudne warunki pracy zbrojenia, wymagało od projektanta niestandardowego podejścia projektowego, a prawidłowy dobór materiału nabrał podwójnej wagi.
EN
The article addresses the problem of achieving one of the stages of the project „Modernization of Pyrometallurgy Copper Smelter 1" where complex construction occurs under the complex structure, both from its natural lithology natural as well as its non-construction embankments of anthropogenic origin. The choice of static consolidation, in order to reduce operational subsidence was associated with the need to strengthen the body of the railway embankment. Use of geosynthetic reinforcing structures for this purpose, due to the difficult working conditions of reinforcement, required a non-standard design approach from a designer, and the correct choice of material gained a double the weight.
PL
Monitoring gleb stanowi jedną z form długoterminowych badań ekologicznych. Coraz częściej jest głównym sposobem śledzenia dynamiki procesów fizyko-chemicznych przebiegających w glebach, w wyniku działalności rolniczej i pozarolniczej prowadzonej przez człowieka. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski tworzy od 1995 roku podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziem. Został utworzony na podstawie Prawa o Ochronie Środowiska. Jest to system, którego zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o stanie środowiska. W odniesieniu do lokalnych działań monitoring środowiska polega nie tylko na ocenie jego aktualnego stanu, ale także na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących w tym środowisku na przestrzeni czasu. W pracy przedstawiono przykład stałego prowadzenia badań monitoringowych gleb objętych emisjami Huty Miedzi Głogów zlokalizowanych na terenach byłej strefy ochronnej oraz na jej obrzeżach.
EN
Monitoring of soils is a form of the long-term ecological research. Increasingly, it becomes the main method to track the dynamics of physico-chemical processes in the soil, as a result of agricultural and nonagricultural human activities. Since 1995 the chemistry monitoring of agricultural soil of Poland has been regarded as a subsystem of the National Environmental Monitoring of soil and land quality. It was established based on the Environmental Protection Law. Its aim is to collect, process and disseminate the information on the environmental status. With regard to local environmental monitoring activities, it is not only the assessment of the environment current status but it relies on systematic observations of changes in the environment over the time. The example of the constant and consistent monitoring research of soils affected by industrial emissions of the Copper Smelter GŁOGÓW, located in the area of a former protective zone and its peripheries, is shown in this paper.
PL
Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej Wydział W-3 posiada dwa kompleksy oczyszczalni, w ramacłf których oczyszcza ścieki spływające z terenu Huty Miedzi "Głogów". Specyfika składu ścieków powstających w hucie jest pochodni jakości złoża rud miedzi występującego na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) oraz stosowanych techw logii przetopu koncentratu, w wyniku których uzyskiwana jest czysta miedź. Występujące na tym obszarze złoża siarczków międli mają charakter polimetaliczny. W ich skład wchodzą zarówno metale użyteczne, takie jak srebro, złoto czy platynowce, jak i nieb rzystne metale ciężkie, w tym toksyczny arsen, które podczas procesów wytopu miedzi są wydzielane z układów technologicznymi [1], a jednym ze strumieni, do których trafiają, są właśnie technologiczne ścieki przemysłowe.
6
PL
W pracy przedstawiono kluczowe dla ochrony środowiska zagadnienia, dotyczące konieczności objęcia ochroną terenów wokół zakładów Huty Miedzi "Głogów", które w początkowych latach funkcjonowania Huty były uznane za obszary dotknięte klęską ekologiczną. Wtedy też stwierdzono największe emisje zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, które spowodowane były niską sprawnością zastosowanych urządzeń, lub pominięciem ich w fazie projektowania. Ilości pyłów metalonośnych oraz gazów, powstających w tamtym okresie w wyniku stale rosnącej produkcji, kilkakrotnie przekraczały dopuszczalne normy, co doprowadziło do trwałych i nieodwracalnych zmian w poszczególnych elementach ekosystemu.
EN
The paper presents the basic issues for the environment protection, re-garding the need for protection of the area around "Głogów" Copper Smelter plant. In the early years of the smelter these were considered areas affected by ecological disaster. Then it was the largest emissions of pollutants into the environment, which were caused by low efficiency of the devices, or lack of them. Metalliferous dusts and gases generated dur-ing this period as a result of production rise, several times exceed the standards, which led to permanent and irreversible changes in the individual components of the ecosystem.
7
Content available remote Zawartość kadmu w glebach strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów
PL
Tereny strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów były narażone na emisję zanieczyszczeń przez trzy dekady. Niniejsza praca przedstawia wyniki monitoringu całkowitej zawartości kadmu w glebach strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów.
EN
The area of the protective zone of the Głogów copper smelter was exposed to pollution for three decades. This article presents the results of the changes of total cadmium concentration in soils of this area.
PL
Artykuł jest historycznym przeglądem 28-letniego okresu istnienia pieca zawiesinowego Huty Miedzi GŁOGÓW. Przedstawiono w nim genezę jego powstania oraz szereg zmian technicznych i technologicznych, jakie w opisywanym okresie wpr-wadzono w odpowiedzi na wyzwania produkcyjne i kosztowe. Artykułem tym autorzy uzasadniają tezę, że ciągłe doskonalenie „polskiego” pieca zawiesinowego stawia go na czele najnowocześniejszych agregatów hutniczych w świecie.
EN
The paper is a historical cross-section through a 28-year period of operation of the direct-to-blister Flash Smelting Furnace in the KGHM Głogów Copper Plant. It presents the origin of the furnace as well as the path of numerous changes and modifications both in technology and process introduced in the furnace in response to the production and cost-reduction challenges. The authors provide justification of the statement that continuous improvement of the “Polish” Flash Smelting Furnace has ranked it among the most modern smelting units in the world.
PL
Przedstawiono podstawowe dane techniczne układu probierczego i pomiarowego Terenowej Stacji Badań Zabrudzeniowych w Hucie Miedzi Głogów oraz wyniki przeprowadzanych tam badań izolatorów porcelanowych i kompozytowych oraz ograniczników przepięć.
EN
Basic technical data of the testing and measuring system of the field dirt testing station in the Głogów Copper Mili. Results of tests carried out in the Mili of porcelain and composite insulators and overvoltage limiters.
PL
Celem pracy było przebadanie wpływu emisji z Huty Miedzi "Głogów" na skład chemiczny i biologiczny wody i osadów dennych w pięciu płytkich zbiornikach, położonych w stosunkowo niewielkiej odległości od źródła emisji. Wykonano także analizy granulometryczne osadów dennych. Stwierdzono, że wpływ emisji przemysłowych znajduje obecnie odzwierciedlenie tylko w podwyższonym stężeniu miedzi w osadach dennych. Inne metale, jak również mineralne i organiczne składniki wody i osadów występowały na naturalnym, niskim poziomie. Wyniki analiz chemicznych wykazywały zgodność z obserwacjami i wynikami analiz biologicznych.
EN
The objective of this study was to evaluate the influence of emission from the "Głogów" Copper Foundry on chemical and biological composition of water and bottom sediments in five shallow ponds located in a relatively short distance from the source. Granulometric analyses of bottom sediments were also carried out. It has been found, that at present time the only effect of industrial emissions can be seen as an elevated concentration of copper in bottom sediments. Other metals as well as mineral and organic water and sediment constituents were determined at natural, low levels. Results of chemical findings strongly correspond with biological observations and analyses.
PL
Przedstawiono zagadnienia modelowania i symulacji pracy silników dal potrzeb badania zjawisk występujących w czasie wybiegu w związku z analizami możliwości zastosowania szybkiego SZR w hucie Miedzi Głogów. ze względu na konieczność obserwacji w stanach nieustalonych prądów i napięć sieć zasilającą i silniki zmodelowano za pomocą programu EMTDC/PSCAD. Uzyskane z symulacji wyniki dają podstawę do wszechstronnej oceny wywołanych różnymi przyczynami (np.. zwarciami) zjawisk w sieci elektroenergetycznej Huty Miedzi Głogów po odłączeniu zasilania od szyn, do których podłączone są silniki. Symulacja za pomocą EMTDC/PSCAD pozwala uniknąć przeprowadzenia kosztownych eksperymentów, które z natury rzeczy dają możliwość oceny zjawiska jedynie w konkretnej chwili i miejscu.
PL
Przedstawiono zagadnienia modelowania i symulacji pracy silników dla potrzeb badania ich samorozruchu w związku z analizami możliwości i zastosowania szybkiego SZR w sieci elektroenergetycznej Huty miedzi Głogów. z uwagi na charakter badań - badania stanów nieustalonych - sieć zasilająca i silniki zmodelowano wykorzystując program EMTDC/PSCAD. Przyjęte podejście dało możliwości przeprowadzania wszechstronnych badań samorozruchu silników indukcyjnych. możliwe było uwzględnienie różnego składu grupy silników biorących udział w samorozruchu, różnych czasów trwania wybiegu częściowego, jak również zdarzeń; w konsekwencji których nastąpił wybieg (błąd łączeniowy, zwarcia w różnych miejscach sieci elektroenergetycznej). W każdym z rozpatrywanych przypadków badano przetężenia będące konsekwencją zjawisk elektromagnetycznych mających miejsce po wznowieniu zasilania silników. przetężenia te również powinny być brane pod uwagę przy ocenie możliwości samorozruchu rozpatrywanych silników. W pracy przedstawiono wyniki symulacyjnych badań samorozruchu silników indukcyjnych pracujących w Hucie Miedzi Głogów. Po opisaniu warunków, przy których nadany jest samorozruch silników indukcyjnych, scharakteryzowano wykorzystany model sieci elektroenergetycznej i silników indukcyjnych zasilanych z tej sieci. omówiono organizację eksperymentu symulacyjnego. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych. Na zakończenie podano wnioski z przeprowadzonych badań
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.