Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  GSM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przedstawiono krótko historię rozwoju publicznych mobilnych sieci telefonicznych. Scharakteryzowano kolejne generacje współczesnych systemów komórkowych. Omówiono podstawowe cechy i problemy związane z systemem komórkowym najnowszej generacji 5G.
EN
The history of the development of public mobile telephone networks was briefly presented. Next generations of modern cellular systems have been characterized. The basic features and problems of the latest generation 5G cellular system were discussed.
2
Content available Selected Issues of the Quality of Operation of GSM-R
EN
The article presents selected issues related to GSM-R system installed by PKP for the needs of ERTMS past-related control system, as well as the replacement of VHF analogue radio system used so far in the Polish railway system. Particular attention was given to the problems of: transition period, i.e. transition from the VHF system to the GSM-R system; proper installation of radio antennas on traction vehicles during the transition period; interfering impact of public narrowband and broadband mobile systems on the GSM-R system.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z instalowanym przez PKP systemem GSM-R dla potrzeb przeszłościowego systemu sterowania ERTMS a także zastąpienia radiowego systemu analogowego VHF stosowanego do tej pory w polskim kolejnictwie. Szczególną uwagę poświęcono problemom: okresu przejściowego tj. przejścia z systemu VHF do systemu GSM-R, odpowiedniej instalacji anten radiowych na pojazdach trakcyjnych w okresie przejściowym, zakłócającego wpływu publicznych systemów komórkowych wąsko- i szerokopasmowych na system GSM-R.
PL
W związku z możliwym wprowadzeniem do wód powierzchniowych ponadnormatywnych ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska istnieje potrzeba działań prewencyjnych umożliwiających wczesne wykrywanie takich przypadków, umożliwiające szybkie reagowanie służb na powstałe zagrożenie. W artykule przedstawiono opracowany, wykonany i przetestowany w Łukasiewicz-ITR model urządzenia do stałego monitoringu wybranych markerów ścieków. Artykuł zawiera uzasadnienie wyboru mierzonych przez monitor wskaźników jakości ścieków i opis testu monitoringu ścieków na wybranym obiekcie rzeczywistym.
EN
Due to the possible introduction of the excessive amounts of substances particularly harmful to the environment into surface waters, there is a need for preventive measures enabling the fast detection of such cases, enabling the rapid response of the services to the emerging threat. The article presents a model of the device developed, constructed and tested in Łukasiewicz-ITR for constant monitoring of selected sewage markers. The article justifies the selection of sewage quality indicators measured by the monitor and description of the sewage monitoring test on a selected real object.
PL
Zamieszczono informacje o systemie FRMCS, który ma zastąpić podstawowy system łączności kolejowej GSM-R. Przedstawiono informacje o innych systemach mobilnych, które mogą znaleźć zastosowanie na kolei.
EN
Information on the FRMCS system is provided, which is to replace the basic GSM-R railway communication system. Information on other mobile systems that can be used on the railway is presented.
PL
W artykule omówiony został problem dotyczący monitorowania pojazdów samochodowych w Polsce. Monitorowanie zostało nakazane na podstawie aktów prawa Unii Europejskiej oraz RP. W Polsce brak sjest systemu monitorowania pojazdów na szczeblu krajowym. Aktualnie dostępne są nowe technologie oraz aplikacje w zakresie ITS. Artykuł wychodzi naprzeciw tym problem i przedstawia propozycje w tym zakresie.
EN
Paper discussed the problem of monitoring of motor vehicles in Poland. Monitoring was ordered on the basis of EU and Polish law. Currently, there is no vehicle monitoring system in Poland at the national level. New technologies and applications in the field of ITS are currently available. The article addresses this problem and presents proposals in this area.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe problemy związane ze środowiskiem elektromagnetycznym, naturalnymi i wytwarzanymi przez człowieka źródłami pola elektromagnetycznego (PEM). Następnie omówiono zagadnienia prawnej ochrony człowieka i środowiska przed PEM, zarówno na poziomie wymagań europejskich, jak i polskich. Scharakteryzowano wymagania zapisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. odnoszące się do wartości dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku i metod sprawdzania dotrzymania tych poziomów, jednocześnie wskazując na istotne różnice w stosunku do unijnego zalecenia 1999/519/EC. Szczegółowo omówiono sposoby wykonywania pomiarów PEM w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów selektywnych częstotliwościowo w dziedzinie kodowej. Na koniec zwrócono uwagę na problem wyznaczania poziomów PEM w sieciach 5G.
EN
In the article, in the form of introduction, problems related to the electromagnetic environment, natural and man-made sources of electromagnetic field (EMF) were presented. Next, the issues of legal protection of human and the environment against EMF were discussed, both at the level of European and Polish requirements. The requirements stated in the Ministry of Environment Decree of 30 October 2003 regarding the permissible levels of electromagnetic fields in the environment and methods of verifying compliance with these levels were characterized, while indicating significant differences with the Council Recommendation 1999/519/EC. Methods of performing electromagnetic field measurements in the environment have been discussed in detail, with particular emphasis on frequency-selective measurements in the code domain. Finally, attention was paid to the problem of determining the levels of electromagnetic fields in 5G networks.
EN
The paper presents the results of preliminary research on the influence of the electromagnetic field from microwave range on the population of honeybees, analysing changes in the sounds coming from the hive and temperature trends in the hive. Research was made using two mini-hives, where one was exposed to electromagnetic field and other was a control hive. During the experiment the temperature and acoustic pressure inside the hive was monitored to check if EMF exposure affects any of these factors.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wstępnych wpływu pola elektromagnetycznego z pasma mikrofal na populacje pszczół poddając analizie zmiany temperaturowe w ulu oraz dźwięki wydobywające się z ulów. Badania przeprowadzono na dwóch mini-ulach, z których jeden poddawano ekspozycji na pole elektromagnetyczne, a drugi był ulem kontrolnym.
EN
Devices and installations used in radiocommunication or radio diffusion are currently the most numerous sources of electromagnetic field - especially in the high frequency range. The work presents the values of the intensity of the electromagnetic field which were measured using the ESM140 in several cities and towns.
PL
Urządzania i instalacje wykorzystywane w radiokomunikacji czy radiodyfuzji są aktualnie najliczniejszymi źródłami pola elektromagnetycznego – szczególnie w zakresie wysokich częstotliwości. W pracy przedstawiono wyniki badań natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego uzyskanych przy użyciu urządzenia ESM140 w kilku miastach i miejscowościach.
EN
In this paper we analyze the big-data set of GSM origin-destination matrices collected between 360 districts (Powiat) in Poland to indirectly observe the trip volume fluctuations: weekly and seasonal. We utilized the dataset obtained from BTS position for all clients registered to a single provider. The data was collected over several days, which allows for a valuable temporal analysis of trip volumes. We analyze internal and external (inbound and outbound) trips in Małopolska region, intra-zonal trips (within district), inter-zonal (between districts of Małopolska). We discuss the general variability of observed trip volumes. We present the weekly fluctuations (working day, Friday, Saturday, Sunday) and the seasonal ones (winter, holiday, etc.). We verify the results obtained from GSM data with the traffic counts and their seasonal variations provided by national road administration (GDDKiA). Main contribution of the paper is presenting the observed fluctuations from the GSM data and comparing them with the classically collected data, as we demonstrate the results are comparable.
PL
Artykuł przedstawia analizę zagrożeń związanych z wdrożeniem mechanizmu weryfikacji tożsamości obywatela poprzez wykorzystanie telefonu komórkowego. Analiza ta dotyczy dwóch możliwych modeli: opartego o dane identyfikacyjne przechowywane i przetwarzane w telefonie oraz bazującego na danych identyfikacyjnych przechowywanych i przetwarzanych w ramach rejestrów centralnych. Analiza prowadzi do wniosku, że wykorzystanie telefonu komórkowego jako narzędzia identyfikacji obywatela budzi wątpliwości i obarczone jest poważnymi mankamentami. Najważniejsze z nich to: niewystarczająca pewność co do poprawności weryfikacji tożsamości (w przypadku braku zastosowania narzędzi biometrycznych), wysokie ryzyko kradzieży tożsamości poprzez phishing lub poprzez kradzież aparatu telefonicznego, uzależnienie procesu weryfikacji tożsamości od żywotności baterii w telefonie oraz od przebywania w zasięgu działania sieci GSM.
EN
The paper presents an analysis related to the introduction of the citizen identity verification mechanisms based on the mobile phone operation. The analysis refers to two possible models: one based on personal data stored and processed on the phone, and the other based on personal data stored and processed by central registers. The analysis leads to the conclusion that using a mobile phone as an instrument of citizen identification is questionable and it has various drawbacks. The most important of them refer to insufficient confidence related to the correctness of a verified identity (in case of no biometric tools used), high risk of identity theft by phishing or phone theft, dependence of the identity verification process on the battery lifespan, as well as GSM coverage.
EN
The increase in utilisation of mobile location-based services for commercial, safety and security purposes among others are the key drivers for improving location estimation accuracy to better serve those purposes. This paper proposes the application of Levenberg Marquardt training algorithm on new robust multilayered perceptron neural network architecture for mobile positioning fitting for the urban area in the considered GSM network using received signal strength (RSS). The key performance metrics such as accuracy, cost, reliability and coverage are the major points considered in this paper. The technique was evaluated using real data from field measurement and the results obtained proved the proposed model provides a practical positioning that meet Federal Communication Commission (FCC) accuracy requirement.
12
Content available Jakość transmisji usług w systemie GPRS/GSM
PL
W artykule omówiony został problem związany z jakością usług w systemie GPRS/GSM. Omówiono podstawowe zagadnienia związane z transmisją. Przedstawiono również przykład modelowania systemów transmisji na bazie procesów Markowa.
EN
The article discusses the problem of quality of service in GPRS/GSM system. The basic issues related to transmission are discussed. In the paper is presented an example of modeling of transmission systems on the basis of Markov processes.
13
Content available remote Wybrane zagadnienia pomiaru pól wysokich częstotliwości w środowisku
PL
W zakresie wysokich częstotliwości widmo elektromagnetyczne jest zdominowane przez intencjonalne źródła jakimi są systemy telefonii komórkowej i komunikacji bezprzewodowej. W artykule zaprezentowano wartości pomiarowe uzyskane zarówno w środowisku zurbanizowanym jak i terenach wiejskich przy użyciu dozymetru ESM140.
EN
Intentional sources of electromagnetic fields are mobile and wireless communications systems. They dominate in the high frequency range of the electromagnetic spectrum. The article presents the measurement values obtained in the urban environment and rural areas using a dosimeter ESM140.
PL
Przedstawiono przykład zastosowania systemu pomiarowego do monitorowania parametrów konstrukcyjnych obiektów mostowych i drogowych. Dostęp do zaproponowanego systemu monitoringu możliwy jest lokalnie i zdalnie przez sieć GSM. Dzięki temu będzie można zdalnie zarządzać procesem pomiarowym i uzyskiwać dostęp do wyników pomiarów.
EN
The paper presents an example of application of the measurement system to monitor the structural parameters of bridges and roads. Access to the proposed monitoring system it is possible to locally and remotely via the GSM network. This allows you to remotely manage the measurement process and access to the measurement results.
PL
Zaprezentowano analizy współczynnika SAR od terminali systemów telekomunikacyjnych pracujących w paśmie 400/900/1800 MHz w jednorodnym modelu głowy człowieka. Autorzy skupią uwagę na skutkach bezpośredniego sprzężenia anteny radiotelefonu z głową użytkownika,. W pracy wykazano, że metalowa ramka okularów wpływa na rozkłady pól elektromagnetycznych wokół głowy zwiększając wartość absorbowanej energii. Zmieny SAR w stosunku do głowy bez okularów dochodzą do 100%.
EN
Paper presents SAR coefficient changes in homogenous human head model with glasses from popular wireless telecommunication systems working in 400/900/1800MHz. The research focalized on direct coupling handheld antenna with human head model. Presented outcomes shows that metallic glasses frame has influence on distribution of electromagnetic field in surrounding human head model witch lead to increased amount of absorbed energy. Obtained SAR changes regarding head model without glasses achieve up to 100%.
PL
W artykule opisano prototypowy system umożliwiający lokalizację pojazdu. System ten składa się z części elektronicznej, bazy danych oraz aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) pozwalającej na obsługę wizualizacji i zapisywanie parametrów przesyłanych z płytki elektronicznej. Zaprojektowany moduł elektroniczny integruje gotowe elementy odpowiedzialne za komunikację, wyznaczanie położenia geograficznego, sterowanie. Do łączności wykorzystany został moduł przemysłowy GSM SIM300C firmy SIMCOM. Do wyznaczania położenia zastosowano autonomiczny moduł GPS firmy GlobalTop. Za sterowanie i przetwarzanie danych odpowiada mikroprocesor ATmega8. Sygnały z wyjść modemu GSM i odbiornika GPS są podawane przez multiplekser 5053 na wejście RX mikroprocesora. Dane odbierane przez serwer zapisywane są w bazie danych na potrzeby analizy i wizualizacji przy pomocy interfejsu Google Map. Zaletą systemu jest niski koszt wykonania części elektronicznej oraz możliwość łatwego czytania innych parametrów nadzorowanych pojazdów.
EN
In the paper we described prototype system for vehicle localisation. This system consists of electronic part, data base and application with graphical user interface (GUI) that allows for visualisation and saving of the parameters sent by electronic device. Developed electronic module integrates elements responsible for transmission, geographic position localisation, and controlling. For communication we used industrial module GSM SIM300C made by SIMCOM. For the localisation we used autonomous GPS module made by GlobalTop. Microprocessor ATmega8 is responsible for control and data processing. Output signals from GSM modem and GPS receiver are saved in the data base for analysis and visualisation using Google Map interface. The advantage of the system is low manufacturing costs of the electronic part and the opportunity to read other parameters of the supervised vehicles.
PL
Rozwój satelitarnych systemów nawigacyjnych jest jednym z większych osiągnięć technologicznych ostatnich czasów. Niezwykle ciężko jest dzisiaj określić zamknięty zbiór użytkowników systemów GPS czy GLONASS, bowiem systemy nawigacje są dzisiaj niezbędne niemal w każdej dziedzinie życia. Miniaturyzacja odbiorników , nowe techniki pomiarów w tym rozwiązania wielosystemowe, informatyzacja oraz niezliczone aplikacje są bezpośrednią przyczyną rosnących potrzeb nowoczesnej cywilizacji. Przedstawione w artykule wyniki badań mają na celu odpowiedzieć na pytanie dotyczące dokładność i jakości pozycjonowania za pomocą budżetowych telefonów komórkowych wyposażonych w chipset GPS oraz GPS/GLONASS. Jednocześnie praca pozwala na ocenę odbiorników wielosystemowych GPS/GLONASS, które do niedawna zarezerwowane były dla profesjonalnych zastosowań w geodezji i nawigacji, a dziś powoli stają się standardem w urządzeniach typu smartfon czy aparat fotograficzny.
EN
Development of satellite navigation systems is one of the greatest technological achievements of recent times. It is extremely difficult to determine a closed group of GPS or GLONASS users since these systems are essential in almost every field of today's life. Receiver miniaturization, new measurement techniques including multi - system solutions, computerization and countless applications are the main reason of the increasing needs of modern civilization. Presented in this paper results are intended to answer the question about the accuracy and quality of positioning using a budget mobile phones equipped with GPS and GPS/GLONASS chipset . At the same time this work allows for the assessment of GNSS multi system ( GPS/GLONASS ) receivers, which until recently were reserved for professional use in geodesy and navigation, and today are slowly becoming the standard for devices such as a smartphone or camera.
PL
Rozwój satelitarnych systemów nawigacyjnych jest jednym z większych osiągnięć technologicznych ostatnich czasów. Niezwykle ciężko jest dzisiaj określić zamknięty zbiór użytkowników systemów GPS czy GLONASS, bowiem systemy nawigacje są dzisiaj niezbędne niemal w każdej dziedzinie życia. Miniaturyzacja odbiorników, nowe techniki pomiarów w tym rozwiązania wielosystemowe, informatyzacja oraz niezliczone aplikacje są bezpośrednią przyczyną rosnących potrzeb nowoczesnej cywilizacji. Przedstawione w artykule wyniki badań mają na celu odpowiedzieć na pytanie dotyczące dokładność i jakości pozycjonowania za pomocą budżetowych telefonów komórkowych wyposażonych w chipset GPS oraz GPS/GLONASS. Jednocześnie praca pozwala na ocenę odbiorników wielosystemowych GPS/GLONASS, które do niedawna zarezerwowane były dla profesjonalnych zastosowań w geodezji i nawigacji, a dziś powoli stają się standardem w urządzeniach typu smartfon czy aparat fotograficzny.
EN
Development of satellite navigation systems is one of the greatest technological achievements of recent times. It is extremely difficult to determine a closed group of GPS or GLONASS users since these systems are essential in almost every field of today's life. Receiver miniaturization, new measurement techniques including multi-system solutions, computerization and countless applications are the main reason of the increasing needs of modern civilization. Presented in this paper results are intended to answer the question about the accuracy and quality of positioning using a budget mobile phones equipped with GPS and GPS/GLONASS chipset. At the same time this work allows for the assessment of GNSS multisystem (GPS/GLONASS) receivers, which until recently were reserved for professional use in geodesy and navigation, and today are slowly becoming the standard for devices such as a smartphone or camera.
19
Content available remote Możliwość odczytu i umieszczania wiadomości SMS na stronie WWW
PL
Artykuł przedstawia opis aplikacji i zastosowanych technologii umożliwiających przesył wiadomości SMS pomiędzy urządzeniem GSM a komputerem oraz zapis odczytanych wiadomości do bazy danych i udostępnianie ich w aplikacjach internetowych.
EN
The article presents the description of technologies enabling the sending of the SMS message between computer and the GSM device, and also the record of read messages to the database and making accessible of massages for internet applications.
20
Content available remote Możliwości odczytu i przesyłu wiadomości SMS z urządzeń GSM na komputery PC
PL
Artykuł przedstawia opis technologii umożliwiających przesył wiadomości SMS pomiędzy komputerem a urządzeniem GSM. Szczegółowo zostały opisane standard Hayes, format PDU oraz możliwość konwersji z tego formatu do postaci tekstowej.
EN
The article presents the description of technologies enabling the sending of the SMS message between computer and the GSM device. In detail was de-scribed standard Hayes, format PDU and the possibility of conversion from this for-mat to the text form.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.