Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 719

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  GPS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
EN
The paper presents the analysis of navigation processes used in wells and around-drilling processes. Most common navigation systems used in drilling processes are described. The authors have presented a concept of applying navigation to operations supporting drilling processes, including operations ensuring the safety of drilling staff. Also, they have discussed around-drilling processes which have not been supported by navigation systems. Finally, they have presented ideas of their possible applications as well as benefits resulting from using navigation systems.
PL
Przy metodach pośrednich bardzo często wykorzystywany jest pomiar siły uciągu jako parametru obrazującego zmienność warunków glebowych. Celem badań było określenie relacji pomiędzy wynikami skanowania przewodności elektrycznej gleby sondą EM38 a oporem roboczym narzędzia wzorcowego generowanym przez zagęszczenie gleby, ewentualnie podglebia. Zakres badań obejmował pomiary z jednoczesnym zapisem współrzędnych geograficznych wszystkich punktów pomiarowych sposób pozwalający wygenerować mapy zróżnicowania analizowanych wielkości. Zaobserwowano, że w przypadku kilku obszarów wydzielonych w obrębie poligonu doświadczalnego istnieje silny związek pomiędzy przewodnością elektryczną gleby a oporem narzędzia wzorcowego. Uzyskane wyniki badań dają podstawę do prowadzenia dalszych prac i walidacji metody pomiaru przewodności elektrycznej gleby w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie nie tylko do określania chwilowej zmienności gleby, ale również do sterowania pracą maszyn uprawowych realizowanym w czasie rzeczywistym.
EN
With indirect methods, the measurement of tractive force is very often used as a parameter illustrating the variability of soil conditions. The aim of the study was to determine the relationship between the results of soil electrical conductivity scanning with the EM38 probe and the working resistance of the reference tool generated by the soil compaction or possibly subsoil. The scope of the research included measurements with simultaneous recording of geographical coordinates of all measurement points, which allowed to generate maps of variation of the analyzed quantities. It has been observed that in the case of several areas separated within the experimental polygon, there is a strong relationship between the soil's electrical conductivity and the resistance of the reference tool. The obtained test results provide the basis for further work and validation of the method for measuring soil electrical conductivity in a way that allows its practical use not only to determine the instantaneous variability of soil, but also to control the operation of cultivation machines carried out in real time.
PL
W artykule przedstawiono metodę identyfikacji zróżnicowania zwięzłości profilu glebowego na podstawie nieinwazyjnego pomiaru przewodności elektrycznej czterech warstw podpowierzchniowych gleby. Do badań przewodności wykorzystano system pomiarowy firmy GEOPROSPECTORS o nazwie Topsoil Mapper, natomiast zagęszczenie poszczególnych warstw gleby mierzono penetrometrem stożkowym firmy Eijkelkamp. Na podstawie wyników pomiarów wygenerowano mapy przestrzennego zróżnicowania zmierzonych wielkości w obrębie poligonu doświadczalnego, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym. Odnotowano wyraźne związki między wartością przewodności elektrycznej gleby a jej zwięzłością, które opisane współczynnikiem korelacji liczonej z relacji wykonanych map przestrzennych obu parametrów w obrębie poligonu doświadczalnego mieściły się w przedziale od 0,48 do 0,66 i dotyczyła zakresu głębokości od 0,09 m do 0,2 m. Daje to możliwość wykorzystania systemu w technologiach precyzyjnej uprawy i innych czynnościach identyfikacji zmienności glebowej przestrzeni produkcyjnej.
EN
The article presents a method for identifying the diversity of soil profile cohesion on the basis of non-invasive measurement of the electrical conductivity of four soil subsurface layers. For conductivity testing, the GEOPROSPECTORS measuring system called Topsoil Mapper was used, while the compaction of individual soil layers was measured with an Eijkelkamp cone penetrometer. Based on the results of measurements, maps of the spatial differentiation of the measured quantities within the experimental range were generated, which can be used in precision agriculture. There was a clear relationship between the value of soil electrical conductivity and its cohesion, which was described by the correlation coefficient calculated from the relations between the spatial maps of both parameters within the experimental range ranged from 0.48 to 0.66 and referred to the depth range from 0.09 m to 0.2 m. This gives an opportunity to use the system in precise cultivation technologies and other activities to identify the variability of production space.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem było określenie związku między przestrzennym zróżnicowaniem przewodności elektrycznej gleby, a zmiennością wartości zebranych plonów w ciągu ostatnich siedmiu lat. Przewodność elektryczna gleby została zmierzona przy użyciu sondy EM38. Porównanie map przestrzennej zmienności przewodności elektrycznej gleby i średnich plonów z wielolecia wykazało zgodność wyznaczonych obszarów. Dlatego zastosowanie tych pomiarów jako alternatywnej podstawy do podejmowania decyzji technologicznych przy braku informacji o plonowaniu jest możliwe i pozwala zidentyfikować różnorodność produktywności na danym polu.
EN
The article presents the results of research aimed at determining the relationship between the spatial differentiation of soil electrical conductivity and the variability of harvested crop from the last seven years. Soil electrical conductivity was measured using an EM38 probe. Comparison of maps of the spatial variability of soil electrical conductivity and average yields over many years showed compliance of designated areas. Therefore, the use of these measurements as an alternative basis for making technological decisions in the absence of information on yielding is possible and allows to identify the diversity of productivity in a given field.
PL
Gleba przewodzi prąd przez płynną frakcję (wodę), ciało stałe (minerały ilaste) i mieszane warstwy cząstek i roztworu glebowego. Wiele badań koncentrowało się na określeniu związku między różnymi właściwościami gleby a chwilowym przewodnictwem elektrycznym. Uzyskane wyniki są bardzo zróżnicowane, co wskazuje, że właściwości gleby w kompleksowy sposób wpływają na opór / przewodność gleby. Celem pracy było porównanie map zmienności przestrzennej przewodnictwa elektromagnetycznego i składu granulometrycznego na wybranym polu. Porównanie map przestrzennej zmienności przewodnictwa elektromagnetycznego z mapami składu granulometrycznego wykazało zgodność wyznaczonych obszarów. Aplikacja pomiarów przewodności elektrycznej gleby, przy braku informacji o składzie gleby, pozwala na określenie obszarów o zmiennych warunkach glebowych w nieinwazyjny i szybki sposób, co ma szczególne znaczenie w procesach produkcji rolnej. Uzyskane wartości EC i ER nie są bezpośrednią miarą jednej z właściwości gleby, ale najczęściej są wypadkową połączenie kilku właściwości gleby i ich wszechstronna współzależność.
EN
The soil conducts electricity through the liquid fraction (water), solid (clay minerals) and mixed layers of particles and soil solution. Many studies was focused on determining the relationship between different soil properties and instantaneous electrical conductivity. The results obtained are very diverse, which indicates that soil properties affect the resistance / conductivity of the soil in a complex way. The aim of the study was to compare the maps of the spatial diversity of electromagnetic conductivity and grain size distribution in the selected field. Comparison of maps of spatial variability of electromagnetic conductivity with particle size maps showed compliance of appointed areas. The application of measurements of soil electrical conductivity, in the absence of information on the soil grain composition, allows determination of areas with variable soil conditions in a non-invasive and fast manner, which has particular importance in agricultural production processes. The EC and ER values obtained are not a direct measure of one of the soil properties, but most often they are a resultant of a combination of several soil properties and present their comprehensive interdependence.
PL
Celem badań było porównanie wyników pomiarów przewodności elektrycznej wykonanej na 2 polach charakteryzujących się różnymi warunkami mikroklimatycznymi. Pole oznaczone symbolem P1 znajduje się na Nizinie Śląskiej w południowej części województwa opolskiego. Natomiast pole oznaczone symbolem P2 znajduje się u wylotu Doliny Będkowskiej w Rowie Krzeszowickim w województwie małopolskim. Odległość w linii prostej pomiędzy tymi polami wynosi 125 km. Porównanie pomiarów przewodności elektromagnetycznej na 2 polach wykazało podobną zmienność zarówno w przypadku analizy danych punktowych jak również w przypadku wykonania analiz przestrzennych. Stwierdzono istotny wpływ wilgotności gleby na rozkład zmienności zróżnicowania przestrzennego przewodności elektrycznej gleby.
EN
The aim of the research was to compare the results of electrical conductivity measurements carried out on two fields characterized by different microclimatic conditions. The field marked with P1 is located on the Silesian Lowland in the southern part of the Opole province. The field marked with the symbol P2 is located at the outlet of the Będkowska Valley in the Krzeszowicki Gulch in the Małopolska province. The distance in a straight line between these fields is 125 km. The comparison of electromagnetic conductivity measurements in two fields showed similar variability both in the case of point data analysis as well as in the case of spatial analysis. A significant effect of soil moisture on values on the distribution of variation in the spatial diversity of soil electrical conductivity was found.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pracy związanej z działaniem aplikacji przetwarzającej dane otrzymane z modułu GPS GY-NEO6M-V2. W implementacji wykorzystano środowisko programistyczne VISUAL STUDIO 2019. Aplikacja została napisana w języku C#. Opracowana aplikacja pracuje na komputerze połączonym z modułem GPS za pomocą przejściówki UART/USB. Aplikacja ma na celu przejrzyste przedstawienie danych otrzymywanych z urządzenia. Aplikacja jest wyposażona w graficzny interfejs użytkownika, który wyświetla dane takie jak: data, godzina, szerokość i długość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, liczba widzianych satelitów przez moduł GPS oraz dane dotyczące naszego kierunku ruchu; wektor stopnia, prędkość oraz kierunek ruchu. Za pomocą aplikacji możemy wybrać port, z którego będziemy korzystać oraz prędkość pracy.
EN
This article presents the results of work related to the operation of the application processing data received from the GPS GY-NEO6M-V2 module. The implementation uses the VISUAL STUDIO 2019 programming environment. The application was written in C #. The developed application works on a computer connected to the GPS module using a UART/USB adapter. The application aims to clearly display the data received from the device. It has been equipped with a graphical user interface that displays data like; date, time, latitude and longitude, altitude, number of satellites seen by the GPS module, and data about our direction of movement; degree vector, speed and direction of movement. Using the application, we can choose the port we will use and at what speed it should work.
8
EN
The GNSS observations suffer from different types of errors that could affect the achieved positioning accuracy based on the receiver type used. Single-frequency receivers are widely used worldwide because of its low cost. The ionospheric delay considers the most challenging error for single-frequency GNSS observations. All satellite navigation systems, except GLONASS, are advising their users to correct for the ionospheric delay using a certain model. Those models' coefficients are sent to users in the system's navigation message. These models are different in their accuracy and behavior based on its foundation theory as well as the updating rate of their coefficients. The GPS uses Klobuchar model for mitigating the ionospheric delay. BeiDou system (BDS-2) adopts a slightly modified Klobuchar model that resembles GPS ICA (Ionospheric Correction Algorithm) with eight correction parameters but is formulated in a geographic coordinate system with different coefficients in origin and updating rate. Galileo system uses a different model (NeQuick model). This article investigates the behavior of the three models in correcting the ionospheric delay for three stations at different latitudes during 3 months of different states of ionospheric activity, comparing with International GNSS Service-Global Ionospheric Maps (IGS-GIMs). It is advised from this research's outputs to use the GPS model for mitigating the ionospheric delay in low-latitude regions during the state of low-and medium-activity ionosphere. It is advised to use the BeiDou model for mitigating the ionospheric delay in mid-latitude regions during different states of ionospheric activity. It is advised to use the Galileo model for mitigating the ionospheric delay in high-latitude regions during different states of ionospheric activity. Also, the Galileo model is recommended for mitigating the ionospheric delay for low-latitude regions during the state of high-activity ionosphere.
EN
This paper presents research results on the determination of meteorological parameters utilising the GPS satellite technique. The meteorological parameters were designated using Standard Atmosphere (SA) and UNB3m empirical models. The research experiment was realised during a flight test at the Dęblin military aerodrome. In the flight test, the Cessna 172 plane was used. The values of meteorological parameters (for example, temperature, pressure and relative humidity) from the troposphere empirical models were presented and compared in the paper. In addition, the values of the meteorological parameters were estimated at flight attitude. The range of the flight attitude was between 150 and 700 m. The precision position of the aircraft in vertical frame was determinated using the RTK-OTF differential technique. The mean difference of temperature between the SA and UNB3m models is equal to -5.7°C with the RMS bias approximately 0.2°C. The mean difference of pressure between the SA and UNB3m models equals -1.0 hPa with the RMS bias of approximately 0.3 hPa. The mean difference of relative humidity between the SA and UNB3m models equals 25.5%, with the RMS bias approximately 0.6%. On paper, the values of meteorological data from the SA and UNB3m models were compared with true results interpolated from SYNOP message. In research, the three SYNOP stations, that is, Kozienice, Deblin/Irena and Lublin Radawiec were used for interpolation of the real meteorological data. The difference between empirical and interpolated meteorological data were presented in this paper. The accuracy of the designation of temperature is better in the SA model rather than the UNB3m model. The accuracy of the designation of pressure was relatively low in both models, SA and UNB3m. On the other hand, the accuracy of the designation of relative humidity was better in the UNB3m model than the SA model.
PL
W artykule przedstawiono kompletny system do akwizycji danych pomiarowych prądów i napięć w sieciach smart grid. Opisano elementy systemu oraz sposób dowiązania danych pomiarowych do skali czasu UTC. System może być wykorzystywany do realizacji funkcji zabezpieczeniowych, monitorujących oraz kontrolnych a także do wyznaczania synchrofazorów na potrzeby monitoringu i kontroli sieci dystrybucyjnych
EN
In the paper the complete system for acquisition of measured voltage and current data has been presented. The elements of the system have been described as well as the method of binding the data to UTC time scale. The system can be used for realization of protection, monitoring and control functions and for synchrophasors determination which can be used for monitoring and control of distribution grids.
EN
Publication contains a description of the preparation and the implementation of a test flight of a stratospheric balloon with a mounted camera GoPro Hero3. Description includes: used equipment, its parameters, role in the success of the mission and the difficulties and limitations that the project team encountered during the preparation and implementation of the flight. The mission was attended by a team of six engineers and scientists from the Remote Sensing Division, who were also involved in the implementation of the HESOFF project. One of the main goals of the HESOFF project was to obtain aerial images on the Krotoszyńska Plate (woj. wielkopolskie) using the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and to carry out remote monitoring of oak stands. The primary goal of an experimental balloon flight was to check the technical operational capability and gain experience in planning and implementing this type of project. During the balloon raising, the video material was acquired in the form of a recording, which later was analyzed. On the basis of the collected information, the conclusions regarding the possibility of implementing a long endurance flight in the stratosphere, illustrating (using a multisensor platform) research surfaces of the HESOFF project were presented. The stages of implementation of the presented mission were divided into following parts: preparation of the flight with the completion of equipment and necessary documents (flight permission), proper flight realization, understood as the release of the balloon and identification of the place where the equipment landed, as well as analysis and presentation of the results.
PL
Niniejsza publikacja zawiera opis przygotowania jak i samego wykonania testowego lotu balonem stratosferycznym z zamontowaną kamerą GoPro Hero3. Opisany w niej został wykorzystany sprzęt, jego parametry, rola w powodzeniu misji oraz trudności i ograniczenia jakie zespół napotkał w trakcie przygotowań i realizacji lotu. W misji brał udział sześcioosobowy zespół inżynierów i naukowców Zakładu Teledetekcji, którzy zaangażowani również byli w realizację projektu LIFE - HESOFF. Jednym z podstawowych celów projektu HESOFF było pozyskiwanie zdjęć lotniczych na terenie płyty Krotoszyńskiej (woj. wielkopolskie) z wykorzystaniem Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP) i realizowanie zdalnego monitoringu drzewostanów dębowych. Podstawowym celem dla eksperymentalnego lotu balonem, z kolei było: sprawdzenie technicznej zdolności operacyjnej oraz zdobycie doświadczenia w planowaniu i realizacji tego typu projektu. W trakcie wznoszenia balonu zebrano materiał wideo w postaci nagrania oraz wykonano analizę otrzymanych wyników. Na podstawie zebranych informacji przedstawiono wnioski dotyczące możliwości realizacji długotrwałego lotu w stratosferze obrazującego (za pomocą platformy wielosensorowej) powierzchnie badawcze projektu HESOFF. Etapy realizacji przedstawionej misji podzielono na następujące części: przygotowanie do lotu wraz z kompletowaniem sprzętu i niezbędnych dokumentów (zgłoszenie lotu), realizacja właściwa lotu rozumiana jako wypuszczenie balonu i identyfikacja miejsca w którym spadł sprzęt oraz przeanalizowanie otrzymanych wyników i przedstawienie wniosków.
PL
Dla wielu ludzi dron to wciąż coś, co służy do podglądania sąsiadów czy innych dziecięcych zabaw. Ewentualnie sprzęt do robienia filmów. Dlatego widok drona na budowie, w kamieniołomie czy nad polem uprawnym wciąż budzi zdumienie. A nie powinno. Dziś dron to narzędzie pracy. I to bardzo potężne narzędzie, o ile właściciel potrafi wykorzystać jego potencjał. W jaki sposób?
EN
When using remote sensing we can achieve not only high and good quality yields but also lower pollution of natural environment and substantial reduction of production costs. Some satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with plants designated for feeding purposes as well. Besides that it can contribute to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during field work, providing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops’ level measurement, monitoring of animals and monitoring of farm machinery work.
PL
Dzięki zastosowaniu teledetekcji możemy osiągnąć nie tylko wysokie i dobre plony, ale także mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego i znaczne obniżenie kosztów produkcji. Niektóre systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, a także roślinach przeznaczonych do celów żywieniowych. Poza tym może przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiar wielkości upraw polowych, monitorowanie zwierząt, monitorowanie gospodarstwa oraz pracy maszyn.
14
Content available remote Development of plant cultivation using precision agriculture
EN
Processed aerial and satellite photographs, adjusted to the points of geodesy base in a specified coordinate system occur in a form of ortofotomaps. Satellite systems make possible to obtain information about soil structure and different types of crops including feed plants; owing to precision agriculture we may obtain not only obtain very high and good quality yields but also have an influence on limiting of natural environment pollution and reduction of production costs. Obtaining data by using teledetection methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view application in precision agriculture. IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, soil sampling, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID, monitoring of farm machinery work. Besides that it can rationalize process of payments management concerning IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID and monitoring of farm machinery work.
PL
Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dostosowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych występują w postaci ortofotomap. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskiwanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw włącznie z roślinami paszowymi, a także dzięki rolnictwu precyzyjnemu nie tylko uzyskuje się bardzo wysokie i dobrej jakości plony, ale także wpływa się na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zmniejszenie kosztów produkcji. Uzyskanie danych za pomocą metod teledetekcyjnych jest zintegrowane z informacją o przestrzennej zmienności gleby i roślin, która pochodzi z jednostek monitorujących wykonujących rejestrację zmian w czasie, co ma znaczenie z punktu widzenia stosowania rolnictwa precyzyjnego. Poza tym może zracjonalizować proces zarządzania płatnościami w systemie komputerowym IACS, przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego na większą skalę poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiary upraw polowych, monitorowanie ilości zwierząt w gospodarstwie i monitorowanie pracy maszyn rolniczych.
EN
The article presents the possibilities of using data from the Global Positioning System for the development of traffic models and examples of use this data in the transport management. Traffic models are useful tools in planning and evaluation of transport solutions, but also can be used for current, operational transport management.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania danych z systemu GPS do budowy modeli ruchu oraz przykłady wykorzystania tych danych w bieżącym, operacyjnym zarządzaniu transportem. Modele ruchu są użytecznymi narzędziami planowania i oceny rozwiązań transportowych, ale mogą być również wykorzystywane do bieżącego, operacyjnego zarządzania transportem.
16
Content available remote The positioning of the aircraft using GPS/GLONASS data
EN
The article presents the results of aircraft positioning using GPS/GLONASS data in air navigation. In the work, the flight trajectory of the Cessna 172 aircraft was determined on the basis of GPS, GLONASS and GPS/GLONASS data. The coordinates of the Cessna 172 were determined using the least squares method in a stochastic processing compliant with the ICAO recommendations. In the air test, the Cessna 172 made a test flight over EPDE military airfield in Dęblin. The GPS, GLONASS and GPS/GLONASS measurement data from the Topcon HiperPro on-board aircraft installed on the Cessna 172 aircraft were used in the research experiment. The coordinates of the Cessna 172 in the geocentric XYZ and ellipsoidal BLh were compared with the precise flight reference trajectory determined from the differential technique RTK-OTF.
PL
W artykule dokonano przedstawienia rezultatów pozycjonowania statku powietrznego z użyciem danych GPS/GLONASS w nawigacji lotniczej. W pracy dokonano wyznaczenia trajektorii lotu statku powietrznego Cessna 172 na podstawie danych GPS, GLONASS oraz GPS/GLONASS. Współrzędne statku powietrznego Cessna 172 zostały określone z użyciem metody najmniejszych kwadratów w procesie stochastycznym zgodnym z zaleceniami ICAO. W teście lotniczym statek powietrzny Cessna 172 dokonał próbnego oblotu lotniska wojskowego EPDE w Dęblinie. W eksperymencie badawczym wykorzystano dane pomiarowe GPS, GLONASS oraz GPS/GLONASS z pokładowego odbiornika Topcon HiperPro zainstalowanego na statku powietrznym Cessna 172. Wyznaczone współrzędne statku powietrznego Cessna 172 w układzie geocentrycznym XYZ oraz elipsoidalnym BLh, zostały porównane z precyzyjną trajektorią odniesienia lotu wyznaczoną z techniki różnicowej RTK-OTF.
17
Content available remote Research into the integrity of Galileo positioning at Dęblin aerodrome
EN
The paper presents the results of the integrity of Galileo satellite positioning for the area of the military aerodrome in Dęblin. The integrity parameters of the Galileo satellite positioning have been determined for en-route navigation and the precision approach. To study the integrity parameter, Galileo satellite measurements from the GNSS reference station located in the area of the Aviation Department of the Polish Air Force University, located near EPDE military aerodrome in Dęblin, were used. In particular, in the research, to determine the integrity parameter, the mean errors of the determined coordinates of GNSS reference station in the BLh ellipsoid frame were used. The research test was carried out on 11 January,2019. The authors of the work studied the parameter of the integrity of Galileo positioning used HPL and VPL protection levels.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty wiarygodności pozycjonowania satelitarnego Galileo dla terenu lotniska wojskowego w Dęblinie. Parametry wiarygodności pozycjonowania satelitarnego Galileo zostały określone dla nawigacji typu en-route oraz podejścia precyzyjnego PA. Do zbadania parametru wiarygodności wykorzystano pomiary satelitarne Galileo ze stacji referencyjnej GNSS umieszczonej na terenie Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej, zlokalizowanej w pobliżu lotniska wojskowego EPDE w Dęblinie. W szczególności w badaniach do określenia parametru wiarygodności wykorzystano błędy średnie wyznaczonych współrzędnych stacji referencyjnej GNSS w układzie elipsoidalnym BLh. Test badawczy został przeprowadzony w dniu 11.01.2019 r. Autorzy prac do badania parametru wiarygodności pozycjonowania Galileo wykorzystali poziomy bezpieczeństwa HPL oraz VPL.
18
Content available Study of the GNSS Jamming in Real Environment
EN
GNSS systems are susceptible to radio interference despite then operating in a spread spectrum. The commerce jammers power up to 2 watts that can block the receiver function at a distance of up to 15 kilometers in free space. Two original methods for GNSS receiver testing were developed. The first method is based on the usage of a GNSS simulator for generation of the satellite signals and a vector signal RF generator for generating different types of interference signals. The second software radio method is based on a software GNSS simulator and a signal processing in Matlab. The receivers were tested for narrowband CW interference, FM modulated signal and chirp jamming signals, and scenarios. The signal to noise ratio usually drops down to 27 dBc-Hz while the jamming to signal ratio is different for different types of interference. The chirp signal is very effective. The jammer signal is well propagated in free space while in the real mobile urban and suburban environment it is usually strongly attenuated.
EN
This review paper presents research results on geodetic positioning and applications carried out in Poland, and related to the activities of the International Association of Geodesy (IAG) Commission 4 “Positioning and Applications” and its working groups. It also constitutes the chapter 4 of the national report of Poland for the International Union of Geodesy and Geodynamics (IUGG) covering the period of 2015-2018. The paper presents selected research, reviewed and summarized here, that were carried out at leading Polish research institutions, and is concerned with the precise multi-GNSS (Global Navigation Satellite Systems) satellite positioning and also GNSS-based ionosphere and troposphere modelling and studies. The research, primarily carried out within working groups of the IAG Commission 4, resulted in important advancements that were published in leading scientific journals. During the review period, Polish research groups carried out studies on multi-GNSS functional positioning models for both relative and absolute solutions, stochastic positioning models, new carrier phase integer ambiguity resolution methods, inter system bias calibration, high-rate GNSS applications, monitoring terrestrial reference frames with GNSS, assessment of the real-time precise satellite orbits and clocks, advances in troposphere and ionosphere GNSS remote sensing methods and models, and also their applications to weather, space weather and climate studies.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.