Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  GPRS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Jakość transmisji usług w systemie GPRS/GSM
PL
W artykule omówiony został problem związany z jakością usług w systemie GPRS/GSM. Omówiono podstawowe zagadnienia związane z transmisją. Przedstawiono również przykład modelowania systemów transmisji na bazie procesów Markowa.
EN
The article discusses the problem of quality of service in GPRS/GSM system. The basic issues related to transmission are discussed. In the paper is presented an example of modeling of transmission systems on the basis of Markov processes.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem przełączeń między stacjami bazowymi GSM (Global System for Mobile Communicatios) na zakłócenia i utratę transmisji pakietowej IP (Internet Protocol) w sieciach GPRS (General Packet Radio Service). Dla wielu systemów informatycznych spotykanych w logistyce korzystających z transmisji GPRS istotne jest niezawodne dostarczenie informacji. Badania przeprowadzono w rzeczywistych warunkach dla punktu pomiarowego będącego jednocześnie w zasięgu kilku stacji bazowych GSM. W pracy przedstawiono metodykę badań pozwalającą na opracowanie modeli statystycznych zakłóceń, które z powodzeniem można zastosować w symulacjach komputerowych lub w parametryzacji systemów kolejkowych. .W wyniku przeprowadzonych obliczeń została wykazana hipoteza, że empiryczny rozkład interwałów czasowych pomiędzy kolejnymi dwoma stanami awaryjnymi jest zgodny z rozkładem wykładniczym (wzór (3)). Ponadto, wykazano przydatność rozkładu Polya (wzór (24)) oraz dyskretnego rozkładu wykładniczego (wzór (12)) do modelowania empirycznego rozkładu odstępów czasowych pomiędzy awariami.
EN
The paper presents the results of research on the impact of switching between GSM (Global System for Mobile Communications) base stations on jamming and loss of IP (Internet Protocol) packet transmission in GPRS (General Packet Radio Service) networks. For many information systems encountered in logistics which use GPRS transmission, reliable provision of information is essential. The research was carried out in real conditions for the measuring point being within range of a few GSM base stations at the same time. This paper presents the research methodology that allows for the development of statistical models of interference which may be successfully applied in computer simulations or in parameterization of queuing systems. The conducted calculations confirmed the hypothesis that the empirical distribution of time intervals between two subsequent failure states fits an exponential distribution (equation (3)). Furthermore, the usefulness of Polya distribution (equation (24)) as well as a discrete exponential distribution (equation (12)) in modeling empirical distribution of time intervals between failures was confirmed.
PL
System zdalnego odczytu wodomierzy jest coraz bardziej powszechny już nie tylko w dużych, ale również w mniejszych miastach. Istnieje kilka możliwości jego wdrożenia, m.in. na zasadzie inkasenckiej albo z wykorzystaniem bramek GPRS. Który z tych dwóch wariantów wybrać?
EN
The article describes how to implement part of the tasks of geolocation system and mobile data terminal registration related to servicing tasks by a central node. The entire system consists of two parts. The first part - mobile node, is situated on the side of the user, who uses the mobile data terminal equipped with GPS module and connected to the Internet, e.g. through GPRS system. The second part of the system (central node) is responsible for collecting essential data from the database, processing it, and displaying current position of the device along with additional information (time, speed) on a map from Google Maps resources. The article describes the rules of implementing Google Maps API - programming interface which allows using Google Maps on websites. Google Maps API allows for integrating a fully functional map on a website, including the features for handling events connected with the mobile data terminals geolocation process.
PL
Artykuł przedstawia analizę wyników testów dostępności i ciągłości serwisów Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-EUPOS, przeprowadzonych podczas pomiarów batymetrycznych jeziora Kisajno na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Podczas sondażu hydroakustycznego testowano techniki satelitarnego pozycjonowania DGPS (Differential GPS) i RTK (Real Time Kinematic). Odbiorniki satelitarne korzystały z serwisów sieci ASG-EUPOS za pośrednictwem pakietowej teletransmisji danych GPRS.
EN
The article presents the analysis of testing the availability and continuity of ASG-EUPOS services according to process of recording bathymetric data. Field research were carried out on the lake Kisajno, which is located in the Masurian Lake District. Satellite positioning systems were used to conduct hydroacustic survey. During the measurements, the receivers worked in DGPS /RTK mode. During the research the authors were focused on the availability and continuity of ASG-EUPOS system services using GPRS packet data transmission.
EN
In 2011 ITAM has completed work conducted with WIML's representatives to develop a comprehensive method of psycho-physiological pilots' signals and external environmental parameters during a test flight. It has been assumed that data will be collected "off line" during a training flight and stored in the monitoring module's memory, and after the flight it will be loaded to the operator's station system at the airport. The "On line" transmission of chosen parameters directly into a database and ongoing observation have also been anticipated. One of the main assumptions for the system was its independent work from the avionics systems of aircraft used for training. This has made it possible to use the system regardless the type of aircraft equipment and without having the necessity to stringent criteria of aviation hardware acceptance. The recording system has been designed as a distributed system consists of modules carried by the pilot, those placed permanently in the cockpit of the plane, a station for test flight preparation and reading recorded data, as well as a database system accessible via the Internet. Communication between the various system modules is to employ various transmission systems, wired as well as wireless. For safety reasons wireless communication between modules in the cockpit was not used in flight, with the exception of GSM transmission used to transfer selected data directly to the Central Acquisition System.
PL
Artykuł przedstawia multimedialny bezprzewodowy system alarmowy przesyłający wiadomości graficzne MMS z wykorzystaniem modemu GSM/GPRS. Przedstawiono środowisko sprzętowo-programowe niezbędne do tworzenia wiadomości MMS.
EN
Paper presents a Multimedia Wireless Alarm System transmitting MMS picture messaging using GSM/GPRS modem. Hardware and software environment required to complete the creation of MMS picture message has been described.
PL
Artykuł opisuje architekturę systemu LABGSM. Przedstawiono część sprzętową i oprogramowanie umożliwiające naukę i pracę z modułem przemysłowym GSM/GPRS. Prezentowany system zawiera: moduł GSM/GPRS Sagem Communication HiLo, płytę ewaluacyjną "mini Eval", oprogramowanie terminala, modułu Master, serwera TCP i UDP, program Tunel i bazę danych. System LABGSM pozwala na całkowicie automatyczną weryfikację poszczególnych etapów pracy użytkowników.
EN
Paper describes the LABGSM system architecture. Hardware and software for learning and designing with GSM/GPRS module arę presented. The system includes: Sagem Communication industrial GSM/GPRS module, evaluation board "mini Eval", software for terminal and master module, TCP and UDP server, Tunnel program and database. LABGSM system allows on fully automatic verification of the various stages of user experience.
PL
W niniejszym artykule przedstawiony jest projekt systemu umożliwiającego wykonywanie rozproszonych pomiarów parametrów środowiskowych przydatnych w aplikacjach ogrodniczych. System składa się z sieci czujnikowej wykonującej pomiary i przesyłającej wyniki bezprzewodowo do stacji bazowej, która przesyła je poprzez sieć komórkową do serwera odpowiedzialnego za ich przechowywanie. Zaproponowana w niniejszym artykule sieć oparta jest na własnym rozwiązaniu dopasowanym do specyfiki planowanej aplikacji, dzięki czemu charakteryzuje się dużą oszczędnością energii i możliwością pracy węzłów sieciowych przez ponad 4 lata przy zasilaniu z popularnych i niedrogich baterii.
EN
The following article presents system which enable dispersed measurement of environmental parameters useful in horticultural applications. Proposed system consist of sensor network making measurements and sending results wireless to the base station, which in turn sends them via mobile network to the server responsible for storing data. The presented network is based on a unique solution resulting from the specific nature of the planned application, so it is energy efficient system and the network nodes has ability to operate for at least 4 years while powered by the popular and inexpensive batteries.
PL
Poniższy artykuł omawia systemy łączności satelitarnej, które są stosowane do śledzenia i monitorowania pracy kierowców, zapobiegania kradzieżom samochodów jak również zwiększenia możliwości odzyskiwania tych pojazdów, które zostały skradzione. Artykuł omawia również zwiększenie bezpieczeństwa dzięki tym systemom. W poniższym artykule został stworzony model systemu śledzenia dla takich pojazdów na przykładzie procesów Markowa.
EN
This paper contains technical specification of satellite communications systems utilizing for tracking and monitoring of drivers' work, cars theft prevention and for enhancing the efficiency of recovering stolen cars. Moreover here were showed methods for increasing safety with help of those systems and finally created the model of cars' tracking systems based on Markow's processes.
PL
W artykule przedstawiono analizę statystyczną wyników pomiarowych opóźnień RTT z wykorzystaniem protokołu ICMP. Pomiarów dokonano w klasycznym systemie telemetrycznym zdalnego monitoringu z wykorzystaniem transmisji GPRS i usługi wydzielonego punktu dostępowego APN. Odseparowana sieć GPRS jest połączona z serwerem internetowym przez tunel IPSec. Przeprowadzono analizę uzyskanej oraz wymaganej jakości usług pakietowej transmisji danych GPRS w zastosowaniach przemysłowych.
EN
In this paper the statistical analysis of measured RTT delays of used Internet control management protocol (ICMP) is presented. The measurements were realised in a classic private APN based telemetry system of remote monitoring using GPRS. The separated GPRS network is connected with a central web server through a IPSec tunnel. A comparison between obtained and required quality of service of GPRS packet data transmission in industrial applications was carried out.
PL
Celem artykułu jest porównanie dostępnych na polskim rynku systemów monitoringu i nawigacji dla floty pojazdów. W artykule przedstawiono budowę, działanie oraz funkcjonalność typowych systemów. Następnie porównano wybrane systemy pod względem kryteriów funkcjonalności oraz kosztów przykładowego wdrożenia. Na zakończenie autorzy artykułu zaproponowali dwie metody pozwalające na wielokryterialny dobór systemu.
EN
The paper is an attempt to compare monitoring and navigation systems for vehicle fleet that are available on the Polish market. First, the authors presented structure, operation and functionality of typical systems. Then functionality and overall costs comparisons of the selected systems were presented. At the end, the authors proposed two multi-criteria decision support methods for the system selection problem.
PL
Publikacja prezentuje propozycję implementacji prostego symulatora systemów GPS i GSM. Moduł został przystosowany do instalacji rozszerzeń zapewniających dodatkową funkcjonalność. Urządzenie pozwala na praktyczne wykorzystanie przewagi technologii bezprzewodowej w wielu złożonych zastosowaniach. Połączenie protokołu NMEA oraz języka komend AT sprawiło, że prezentowany system jest kompatybilny z najnowszymi standardami obowiązującymi w branży telekomunikacyjnej. Projekt generuje efekty spotykane w wysoko-budżetowych rozwiązaniach korzystając z podzespołów oferowanych w dostępnych cenach. Dzięki wykorzystaniu popularnego standardu krótkich wiadomości (SMS) oraz światowego systemu nawigacji (GPS), prezentowany moduł może zostać użyty w każdym projekcie, który wykorzystuje powyższe technologie. System może służyć do symulowania zachowań telefonu komórkowego, śledzenia innych urządzeń, lokalizowania nadajników i prezentowania otrzymanych danych na dowolnej mapie. Projekt sprawdzi się również w złożonych procesach obliczeniowych.
EN
This paper proposes and implements a simple extendable GSM and GPS systems simulator. It allows user to learn advantages of modern wireless technology and use it in many complicated solutions. By combining NMEA protocol and AT commands, system is compatible with newest standards in telecommunication industry. Project uses low cost hardware to produce effects that are nowadays only seen in very expensive solutions. By utilizing popular short messages standard (SMS) with worldwide working GPS system, it is possible to make use of presented module in any project involving wireless technology. This system is useful for simulating mobile phone, tracking device, localizing beacon within map range and using module for more complex data calculating processes.
14
Content available RTK positioning under trees
EN
The paper presents the results of positioning by means of the RTK (Real Time Kinematic) method under forest conditions. The experiments were conducted over four consecutive days on hours when the configuration of GPS satellites over the test point was optimal. During the tests a Z-Xtreme receiver by Ashtech was used. On the first and the last day the corrections from the reference station were transmitted to the mobile receiver using the NTRIP application and on the other days the radio modem by SATEL was used for transmission of the corrections. The accuracy of measurement point coordinates in the GPS/RTK is expressed in centimeters; however, achievernent of that accuracy of results under forest conditions is highly difflcult as a consequence of the problem with ambiguity determination by the mobile receiver. Additionally, the mobile receiver is reached by GPS signals disturbed by signal multipath and cycle slip errors. The experiments presented in this paper indicate that despite very difficult measurement conditions it is possible to determine the coordinates of points under forest conditions with the accuracy of a few centimeters.
15
Content available remote Przesyłanie danych pomiarowych za pośrednictwem sieci GSM
PL
Przedstawiono system transmisji danych za pomocą sieci GSM. W zaprojektowanym systemie wykorzystano technologie GPRS. System charakteryzuje się niskim kosztem eksploatacji i nie wymaga prywatnego punktu dostępowego APN. Zaprezentowano oprogramowanie napisane w środowisku LabVIEW przeznaczone do kontroli urządzeń pomiarowych oraz oprogramowanie nadzorujące pracę całego systemu. Pokazano możliwość rozbudowy systemu dla przypadku, w którym nie jest wymagane stosowanie sieci komputerowej Internetu.
EN
The data transmission system with GSM mobile telephone net is presented. In our designed system the pack transmission technology of GPRS data is applied. The system exploitation cost is considerably low, as it does not need the APN private access point. The program in LabVIEW environment intended to measurement device controlling is described and the program that controls the system work is also included. Although the system needs the access to Internet, it can be modified in the way that Internet access is not needed.
PL
W artykule przedstawiono opis prototypowego systemu do bezprzewodowego przesyłania danych w systemach diagnostyki maszyn i napędów elektrycznych. Do budowy systemu użyto dedykowanych urządzeń pomiarowych i sterujących, natomiast do bezprzewodowego przesyłania danych wykorzystano nowoczesne modemy telemetryczne pracujące w sieci GSM/GPRS. Opisano poszczególne elementy systemu, sposób ich wykorzystania oraz zaprezentowano oprogramowanie narzędziowe sterujące systemem akwizycji i przesyłania danych.
EN
The description of prototype system to wireless sending data in systems of monitoring and diagnostics of electrical drives was presented. To building of system were used dedicated measuring and steering devices, however to data sending were used modern telemetric GSM/GPRS modems. The individual elements of system, manner of their use and special software for acquisition and sending data was presented.
PL
Przedstawiono opracowany przez autorów uniwersalny system ankietowania QuestMed, bazujący na sieci Internet oraz na sieci telefonii komórkowej. System pozwala na elastyczne tworzenie przez administratora systemu elektronicznej ankiety za pomocą przeglądarki internetowej. Udostępniona ankieta jest wypełniana przez użytkowników systemu również przez przeglądarkę, albo przez specjalną aplikację zainstalowaną na telefonie komórkowym. Opracowany system znalazł zastosowanie w aplikacji alergologicznej, gdzie przeprowadzone zostały badania na grupie 20 chorych. Lekarz otrzymuje codziennie od swoich pacjentów wypełnioną ankietę, specjalnie przygotowaną na potrzeby danego badania. Ankieta zawiera informacje związane z objawami alergicznymi, jakie aktualnie występują u chorych. Otrzymane ankiety analizuje lekarz na bieżąco i w zależności od otrzymanego wyniku przesyła stosowne zalecenie do chorego. System umożliwia lekarzowi kontrolę znacznie większej liczby pacjentów, niż w przypadku tradycyjnych konsultacji.
EN
In the paper the electronic questionnaire system called QuestMed based on web network and mobile phone network was described. The system allows for creating electronic questionnaire over web browser. Logged users fill in the created questionnaire over the web browser or use installed on mobile phone application. The worked out system was applied in allergology with success. The group of 20 patients was exanimate. Physician obtains daily surveys from patients. Each individual survey describes symptoms of allergy. In the next step physician sent important information as result of analysis, to the selected patient. The system enables to control more patients in compare to traditional medical advice meetings.
EN
The paper presents the initial results of RTK/OTF satellite measurements made using NTRIP Internet data transmission. Two permanent reference stations belonging to the University of Warmia and Mazury in Olsztyn were used for test measurements. As a result of measurements taken at three measurement points situated 1,5 to 20 kilometers from the reference stations the accuracies of up to a few centimeters were obtained for points situated in the open terrain. The accuracies obtained at the point with numerous covers in the form of tree branches ranged from several centimeters to almost 3 meters, which is characteristic for GPS measurements taken under conditions of limited availability of satellites.
PL
W artykule przedstawiono wstępne wyniki pomiarów satelitarnych RTK/OTF wykonanych z wykorzystaniem internetowego przesyłania danych NTRIP. Do pomiarów testowych wykorzystano dwie permanentne stacje referencyjne należące do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W wyniku pomiarów przeprowadzonych na trzech punktach pomiarowych, oddalonych od 1,5 do 20 kilometrów od stacji referencyjnych, uzyskano kilkucentymetrowe dokładności dla punktów zlokalizowanych na otwartym terenie. Dokładności uzyskane na punkcie, nad którym znajdowały się liczne zasłony w postaci gałęzi drzew, wahały się od kilkunastu centymetrów do prawie 3 metrów, co jest charakterystyczne dla pomiarów GPS wykonywanych w warunkach ograniczonej dostępności satelitów.
EN
In this paper the statistical analysis of measured delays of used frame based data exchange communication protocol is presented. The measurements were realised in a telemetry system of remote monitoring based on GPRS. A comparison between obtained and required quality of service of packet data transmission GPRS in industrial applications was carried out.
PL
Artykuł przedstawia analizę statystyczną wyników pomiarowych opóźnień w stosowanym protokole wymiany danych opartym na ramkach. Pomiarów dokonano w telemetrycznym systemie zdalnego monitoringu z wykorzystaniem transmisji GPRS. Przeprowadzono analizę uzyskanej oraz wymaganej jakości usług pakietowej transmisji danych GPRS w zastosowaniach przemysłowych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.