Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  GMO
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of this work was to show what effect biotechnology can have on the quality of human life, and on the condition of the natural environment. A number of biotechnological processes have been analyzed that can significantly improve the quality of human life, while at the same time caring for the natural environment. The prospects for the development of these processes on the global and Polish market were also analyzed. As it turned out, some of the process analyzed need further refinement to be implemented on a global scale, while others may be successfully implemented in the coming years, contributing to the improvement of the quality of such aspects of human life high-quality food products, health protection and good public health. Biotechnological processes may also have wide application in the protection and remediation of the natural environment.
PL
Celem niniejszej pracy było wykazanie, jaki wpływ może mieć biotechnologia na jakość ludzkiego życia, oraz na stan środowiska naturalnego. Przeanalizowano szereg procesów biotechnologicznych, mogących w znaczący sposób poprawić jakość życia człowieka, z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne. Przeanalizowano również perspektywy rozwoju tychże procesów na rynku światowym oraz polskim. Jak się okazało, niektóre z tych procesów wymagają dalszego dopracowania, by można je wdrażać na skalę światową, natomiast inne mogą z powodzeniem, w ciągu najbliższych lat, zostać wprowadzone w celu lepszego dostępu do produktów spożywczych wysokiej jakości oraz zachowanie społeczeństwa w dobrej kondycji zdrowotnej. Procesy biotechnologiczne mogą również mieć szerokie zastosowanie w ochronie iremediacji środowiska naturalnego.
PL
Zapisy Ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych znacznie obniżają dopuszczalny ich poziom. Powoduje to komplikacje zarówno techniczne, jak i administracyjne w ich oznaczaniu. Zastosowana wartość progowa 0,1% stanowi próg wykrywalności dotychczas stosowanych metod. Ponadto w stosowanych metodykach analitycznych dopuszcza się odchylenie standardowe średniej +25%, jednak faktycznie w badaniach międzylaboratoryjnych często wynosiło ono ponad 60%. Zatem wyniki uzyskane w różnych laboratoriach w oparciu o te same metodyki zatwierdzone przez Laboratorium Referencyjne UE (LRUE) mogą różnić się nawet o kilkadziesiąt procent, co może być przedmiotem sporów prawnych. Dodatkowym źródłem błędu przy oznaczaniu GMO może być heterozygotyczność nasion roślin transgenicznych względem transgenu i wynikająca z tego różna liczba kopii genomu występująca w różnych częściach ziarna i pochodzących z nich produktach spożywczych oraz paszach. Jeszcze większych problemów nastręcza wykrywanie modyfikacji genetycznych wprowadzonych do genomów roślin uprawnych poprzez ukierunkowaną mutagenezę, które zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE są również uważane za GMO, lecz dla których nie ma jeszcze zwalidowanych i zatwierdzonych przez LRUE metod ich wykrywania.
EN
The provisions of the Act on the labeling of products produced without the use of genetically modified organisms significantly reduces their permissible level. This causes both technical and administrative complications in their determination. The 0.1% threshold used is the detection limit of the methods previously used. The standard deviation of the mean +25% is allowed in the analytical methods approved by European Union Reference Laboratory for GM Food & Feed EURL), however in interlaboratory tests it was often over 60%. Thus, the results obtained in various laboratories based on the same methodologies approved by LRUE may differ by up to several dozen percent, which may results in legal disputes. An additional source of error in the determination of GMOs may be heterozygosity of seeds of transgenic plants related to the transgene additionally complicated by different number of copies of the genome occurring in different parts of the grain and thus in foods and feeds produced from them. Even more problematic is detection of genetic modifications introduced into the genomes of crop plants through site-directed mutagenesis, which according to the recent ruling of the Court of Justice of the EU is also considered to be GMOs, but for which there are not yet validated and approved by LRUE detection methods.
3
Content available remote Organizmy modyfikowane genetycznie : jak bardzo są one niebezpieczne?
PL
Uprawa i wykorzystywanie organizmów genetycznie modyfikowanych GMO (genetically modified organisms), szczególnie organizmów transgenicznych wywołują poważne, skrajnie kontrowersyjne emocje. U jednych budzą grozę, podczas gdy innym dają nadzieję na poprawę warunków życia i zapewnienie lepszego zdrowia. Przeciwnicy GMO domagają się większej ostrożności w hodowli, uprawie i wykorzystywaniu organizmów transgenicznych, a bardziej radykalni walczą o całkowite wstrzymanie badań związanych z inżynierią genetyczną. Zwolennicy GMO zgadzają się z wieloma zastrzeżeniami wysuwanymi przez przeciwników GMO, ale stwierdzają, że bez praktycznego sprawdzenia właściwości tych organizmów nie uda się pozbyć wątpliwości. Są za kontynuowaniem badań dotyczących organizmów GM, chociaż od wprowadzenia do użytku produktów GM w latach 90. XX w. nie zanotowano ani jednego udokumentowanego doniesienia o szkodzie wywołanej przez nie. Przedstawiono sposoby genetycznego mody fikowania organizmów bez stosowania metod inżynierii genetycznej. Omówiono podstawy inżynierii genetycznej i najważniejsze jej osiągnięcia, korzyści, jakie niosą GMO i potencjalne zagrożenia z ich strony.
EN
A review, with 47 refs., of methods for genetic changes in plants and animals and their uses for prodn. of food and tech. products and for environmental protection. Some debates on hazards connected with use of genetically modified organisms were also reported.
4
Content available Global lobbying of GMO producers
EN
Genetically Modified Organisms (GMO) issues evoke extreme reactions. New agricultural biotechnologies using transgenic or genetically modified organisms (GMOs) are being opposed on an exceptionally large scale. The vast majority of opponents want to have at least labels on products that may contain GMOs, while the most extreme of them (particularly in Western Europe) demand the total exclusion of GMO from production and consumption in their countries.The issues have been publicly discussed for many years – the first GMO came into being over 43 years ago – both sides, not only in Poland, accuse each other of manipulating facts, pursuit of profit without taking consequences into account, as well as hysteria as the response to more and more precise analyses on the influence of GMO on a human organism.
EN
Sustainable development is sometimes taken to mean stagnation and even civilizational regress. This is based on the philosophy that treats the Earth as an overcrowded lifeboat, which originated with P. Ehrlich. This approach is based on two theses: A general thesis, that the Earth has some limits to its carrying capacity, and an empirical thesis, that the Earth is about to reach the limits of carrying capacity. The general thesis is true, in general terms. To support the empirical thesis Ehrlich and the Club of Rome presented a testable hypothesis (shortages of natural resources and food). Those predictions failed to materialize. Currently, the empirical thesis is supported largely by intuitions. The view of the Earth as overcrowded leads to pessimistic and anti-humanist approaches. A better vision, proposed by Elon Musk and recent environmental epistemology, shows that civilizational development gives us a better chance to solve the real environmental challenges.
PL
Zrównoważony rozwój niekiedy traktowany jest nie jako rozwój, ale stagnacja lub regres cywilizacyjny. Podejście takie, które zapoczątkował P. Ehrlich opiera się na filozofii traktującej Ziemię jako przeładowaną tratwę ratunkową oraz na dwóch tezach: Teza ogólna, iż Ziemia ma maksymalną zdolność uniesienia pewnej ilości ludzi, oraz teza empiryczna, iż Ziemia niedługo osiągnie taką granicę. Teza ogólna jest w generalnym sensie prawdziwa. Na poparcie tezy empirycznej Ehrlich i Klub Rzymski przedstawili testowalne hipotezy (przewidywano kryzys surowcowy i żywnościowy), które nie sprawdziły się. Obecnie teza empiryczna jest wspierana jedynie za pomocą zachowawczych intuicji. Podejście do Ziemi jako przeludnionej ma pesymistyczne i antyhumanistyczne konsekwencje. Lepszą wizję proponuje Elon Musk i nowoczesna epistemologia środowiska naturalnego, która pokazuje, że rozwój cywilizacyjno-technologiczny daje najlepszą szansę rozwiązania problemów środowiska naturalnego.
PL
W przeprowadzonych badaniach ankietowych (respondenci to głównie osoby z wyższym wykształceniem) wykazano, że ankietowani mają powierzchowną wiedzę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Większość z nich znała termin GMO i potrafiła go wyjaśnić. Ponad połowa akceptowała wykorzystywanie GMO do produkcji leków i usuwania zanieczyszczeń ze środowiska, ale tylko pojedyncze osoby opowiadały się za wykorzystaniem GMO do produkcji żywności (5-7% ankietowanych). Niektórzy ankietowani przyznali, że prawdopodobnie spożywają żywność modyfikowaną genetycznie, gdyż nie czytają składu podawanego na etykietach kupowanych produktów.
EN
The conducted survey (in which most of the respondents had higher education) showed that the respondents possessed a superficial knowledge of genetically modified organisms. Most of them knew the term GMO and were able to explain it. Over half of the surveyed persons approved the use of GMO in the production of medicines and removal of contaminants from the environment, but few respondents were in favour of the use of GMO in food production (5-7% of the surveyed ones). Some of the respondents have admitted that they probably consume genetically modified food because they do not read the ingredients listed on the labels of the products they purchase.
PL
Nieodłącznym elementem wprowadzania żywności GMO na rynek jest ryzyko i niepewność oraz inne zagrożenia, które są wystarczającymi argumentami za wprowadzeniem szczególnego reżimu prawnego w tym zakresie. Istnieje konieczność kontroli tego ryzyka, zwłaszcza zagrożeń ekologicznych i zdrowotnych. Wprowadzone przepisami prawa ograniczenia powinny respektować wszystkie prawa podstawowe, w tym prawo do ochrony zdrowia oraz prawnie chronione dobra publiczne, takie jak ochrona środowiska, bezpieczeństwo obywateli oraz prawo do informacji. Kwestia zapewnienia ochrony przy wprowadzaniu do obrotu żywności GMO jest regulowana przez prawo międzynarodowe, regionalne (np. w Unii Europejskiej) i prawa narodowe. W 2014 r. zmieniono polską ustawę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych w celu zwiększenia bezpieczeństwa laboratoryjnych GMO, czyli tzw. zamkniętego użycia. Nie oznacza to jednak zakończenia prac legislacyjnych nad GMO.
EN
The risks and uncertainties as well as other threats are inherent elements of introducing GM food to the market; they are the sufficient arguments for the introduction of a special legal regime in this respect. There is a need for control of the mentioned risk, especially of ecological and health hazards. The restrictions, as introduced by legal regulations, should respect all fundamental rights, including the right to health care and legally protected public goods, such as environmental protection, the security of the citizens and the right to information. The issue of ensuring protection in marketing GM foods is regulated by the international law and regional (e.g. in the European Union) and national rules. In 2014, Polish law on genetically modified organisms was amended with the aim to increase the safety of laboratory GMOs, i.e. the so-called contained use. It does not mean, however, the completion of legislative work on GMO.
PL
Intensywny rozwój Biotechnologii oraz coraz większe wymagania konsumentów sprzyjają tworzeniu nowej żywności otrzymywanej metodami inżynierii genetycznej (GMF). Wprowadzane modyfikacje genetyczne umożliwiają otrzymanie produktów żywnościowych, głównie pochodzenia roślinnego, o nowych cechach organoleptycznych, technologicznych, przechowalniczych, odżywczych i zdrowotnych. Ciekawą grupę dodatków do żywności stanowią biopreparaty wytwarzane przez zmodyfikowane genetycznie mikroorganizmy. Pomimo możliwości identyfikacji oraz znakowania GMO istnieje wiele obaw co do konsumpcji tych produktów. Dlatego decyzja o wprowadzaniu GMF na rynek powinna być potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych, środowiskowych oraz precyzyjnymi regulacjami prawnymi, które nie będą budziły wątpliwości społeczeństwa.
EN
Intensive development of biotechnology and the increasing demands of consumers encourage creating of new genetically engineered foods (GMF). The introduced genetic modifications make it possible to receive food products, mainly of plant origin, with new organoleptic, technological, storing, nutritional, and health characteristics. An interesting group of food additives includes bio-products, produced by genetically modified microorganisms. Despite the possibility of identifying and labeling of GMOs, there are many concerns about the consumption of such products. Therefore, the decision to introduce GMF on the market should be justified, confirmed by laboratory and environmental tests, and compliant with precise regulations that will not raise doubts among the public.
9
Content available Food Safety and Sustainable Development
EN
Genetic engineering is most often (and apparently rightly) associated with modern agriculture and food production. But besides the real and potential advantages derived from manipulating genes of living organisms, related threats should also be noted. Food and food production provides the basis for the existence and functioning of our civilisation. Tools used by man to sustain his existence affect the environmental conditions which, in turn, determine the production capacities and availability of natural resource diversity. Therefore, human life depends on it. Their careful use will ensure development, while a lack of prudence or control over undertaken actions may have serious economic and ecological consequences.
PL
Inżynieria genetyczna najczęściej (i chyba słusznie) jest kojarzona z nowoczesnym rolnictwem i produkcją żywności. Jednakże obok rzeczywistych i potencjalnych korzyści płynących z manipulowania genami organizmów żywych należy dostrzec niebezpieczeństwa z tym związane. Żywność i produkcja żywności jest bazą istnienia i funkcjonowania naszej cywilizacji. Od narzędzi jakich człowiek używa dla podtrzymania swojej egzystencji zależą warunki środowiska, które z kolei decydują o możliwościach produkcyjnych i dostępności różnorodności bogactw natury. Od tego zależy więc byt człowieka. Roztropne z nich korzystanie zapewni rozwój; natomiast brak przezorności i kontroli działań może skutkować poważnymi konsekwencjami gospodarczymi i ekologicznymi.
PL
Rozwój nauk biologicznych, dokonujący się w ostatnich czasach pozwala człowiekowi poprawiać naturę, która w jego przekonaniu jest nie do końca idealna i nie całkiem mu podporządkowana. Doskonałym przykładem przekroczenia przez człowieka kolejnej granicy poznania naukowego są niewątpliwie organizmy genetycznie modyfikowane (GMO). Na polskim rynku, tak samo jak i w całej Unii Europejskiej, dopuszczone jest do obrotu tylko siedem rodzajów organizmów modyfikowanych genetycznie: bawełna, kukurydza, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, soja i mikroogranizmy.
EN
The development of the life sciences, as performing in the recent times, allows a man to correct nature, which in his opinion is not quite perfect and not quite his subordinate. A perfect example of crossing the next frontier of scientific knowledge by man includes undoubtedly genetically modified organisms (GMOs). On the Polish market, as well as in the whole European Union, only seven types of genetically modified organisms are approved for marketing. They are: cotton, corn, potatoes, sugar beets, canola (rape), soy and microorganisms.
PL
Wykorzystanie w przemyśle spożywczym drożdży wytwarzających białka heterologiczne stwarza możliwość produkcji żywności modelowanej, o założonych walorach żywieniowych. Rekombinowane genetycznie drożdże mogą być stosowane do produkcji dodatków do żywności, aromatów czy suplementów diety. Drożdże Saccharomyces cerevisiae wzbogacone w geny drożdży metylotroficznych mogą stanowić efektywne narzędzie do produkcji etanolu z biomasy roślinnej przez fermentację pentoz. W artykule omówiono drożdże jako organizm, wytwarzający białka heterologiczne, które mogą być przeznaczone również dla przemysłu spożywczego.
EN
Application of yeast with heterologous proteins expression in food industry brings possibility of creation of food products with defined nutritional values. Genetically modified yeast are tend to be used in food additives, flavors, aromas and dietary supplements production. Saccharomyces cerevisiae fortified with genes of metylotrophic yeasts origin are the effective tool in ethanol production form plant biomass by pentose’s fermentation. The review presents yeasts as the organism with an enormous potential of heterologous proteins production that can be dedicated also for food industry.
PL
Analizy GMO umożliwiają identyfikację produktów żywnościowych, pasz i nasion pod kątem ewentualnej zawartości organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Mogą być one prowadzone przy wykorzystaniu technik biologii molekularnej lub analizy chemicznej. Modyfikacja genetyczna może być wykrywana poprzez określenie obecności specyficznego białka, fragmentu DNA czy innego związku chemicznego lub struktur charakterystycznych dla GMO.
EN
GMO analyses enable identification of GMO content in food, feed products and seed samples. Methods used utilize different techniques of molecular biology or chemical analysis. Genetic modification can be detected by determining the presence of a specific protein, DNA fragment or other chemical, as well as structures characteristic for GMO.
PL
W Polsce toczy się obecnie dyskusja nad legislacją komercyjnych upraw GMO. Ważne miejsce w debacie publicznej zajmuje również kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i paszy wytworzonej z udziałem genetycznie modyfikowanych składników. Pojawiają się zarówno argumenty o szkodliwości jak i o zupełnym bezpieczeństwie tej żywności. Dlatego podjęliśmy się analizy opublikowanych polskich prac badawczych, które są cytowane jako dowód na bezpieczeństwo GMO. Nasza analiza pozwoliła wyciągnąć następujące wnioski. Powszechnym zjawiskiem jest przywoływanie na dowód bezpieczeństwa żywieniowego GMO prac badawczych z innego zakresu, np. prac dotyczących wydajności produkcyjnej pasz GMO, w których w ogóle nie oceniano wpływu tych pasz na zdrowie zwierząt doświadczalnych. Część badań rodzi zastrzeżenia metodyczne; przykładowo, ziarno roślin odpornych na herbicyd używane w badaniach pokarmowych pochodzi z roślin uprawianych bez stosowania oprysków. Takie doświadczenie nie ocenia rzeczywistego narażenia zwierząt i konsumentów, gdyż w praktyce będą oni spożywać zarówno GM ziarno jak i pozostałości herbicydu. Poza tym zauważyliśmy, że w sprawozdaniach i opracowaniach popularyzatorskich częste jest powoływanie się na dane niepublikowane, które nie przeszły procesu recenzji naukowej. To podważa wiarygodność takich opracowań. Z kolei w niektórych badaniach obserwowano przypadki odchyleń od normy fizjologicznej u zwierząt doświadczalnych karmionych paszami z dodatkiem GMO, ale wyniki te nie są zbyt szeroko dyskutowane w publikacjach oryginalnych, a całkiem pomijane w popularnych opracowaniach czy informacjach prasowych. Wobec powyższego, należy ocenić, że szeroko rozpowszechniony przekaz, o udowodnionym braku zagrożeń zdrowotnych ze strony żywności/pasz GMO, jaki dociera do opinii publicznej i decydentów, nie jest całkowicie obiektywny. Może to być jedną z przyczyn powszechnie obserwowanej nieufności i braku społecznej akceptacji GMO oraz źródłem obaw przed manipulacjami sprzecznymi z interesem społecznym.
EN
There is an ongoing discussion whether to legally accept commercial GM crops in Poland. The public debate is mainly concentrated on the safety of GM food/feed and opposing statements are constantly presented - either about the risks concerned with GM products or about the absolute safety of GMOs. Thus, we decided to review research papers published in Polish which cite evidence that prove the safety of GMOs. After analyzing these works we came to the following conclusions. Very often the papers that are cited in the context of GMO safety assessment are devoted to quite different questions; mainly they concern nutritional efficiency and productivity of GM feed and do not analyze health status of the animals in the study. Some papers raise other methodological concerns, e.g., the herbicide tolerant varieties used in feeding experiments which have been grown without herbicide application. This experimental setting is inconsistent with every-day practice, as livestock and consumers are exposed to both factors: the GM product and residual herbicide. In addition, we found that many reports and popular articles refer to unpublished, non-peer-reviewed data which cannot be considered credible. In some published papers, observations are made concerning unfavorable changes in animal physiology, but they are poorly discussed in scientific papers and ignored in popular articles and press releases. Taking into account these data we assume that the widespread statement that the safety of GM food is undoubtedly scientifically proven is not entirely reasonable. This may be a reason for the widespread public distrust and lack of GMO acceptance.
PL
Zastosowanie współczesnej biotechnologii w produkcji żywności budzi sprzeciw i obawy społeczne. Celem niniejszej pracy było poznanie wiedzy młodzieży akademickiej dotyczącej wykorzystania genetycznie modyfikowanych organizmów w żywności, a także określenie, na ile wiedza ta przekłada się na poparcie stosowania tych organizmów w żywności. Badania wykazały, że studenci są świadomi dostępności na polskim rynku produktów otrzymanych za pomocą inżynierii genetycznej, natomiast ich wiedza na temat znakowania czy szkodliwości takich produktów jest niewielka i nie odbiega znacząco od reszty społeczeństwa. Poziom akceptacji produktów zawierających GMO jest także niewielki.
EN
The use of modern biotechnology in food production provokes the opposition and public concerns. The purpose of this study was to investigate the knowledge of students concerning the use of genetically modified organisms in food, and also to determine how this knowledge translates to support the use of these organisms in food. Studies have shown that students are aware that on the Polish market the products obtained by genetic engineering are available, but their knowledge of the labeling or harmfulness of such products is low and not significantly differ from the rest of society. The acceptance of products containing GMOs is also small.
PL
Regulacje prawne narzucające obowiązek znakowania produktów żywnościowych zawierających GMO przyczyniły się do rozwoju rzetelnych i czułych technik jego detekcji. W artykule opisano immunodiagnostyczne metody idealne do jakościowej i ilościowej analizy GM żywności, takie jak ELISA, LFA, Western Blot. Wskazano ich zalety i wady oraz limity detekcji uzyskane dla produktów żywnościowych badanych z ich udziałem. Opisano także alternatywne podejścia badawcze, takie jak NIRS, skuteczne w detekcji nieznanej dotychczas genetycznej modyfikacji żywności. W artykule porównano również mocne i słabe strony metod immunodiagnostycznych oraz opartych na analizie DNA.
EN
The law regulations requiring mandatory labelling of GMO-containing food have contributed to the development of reliable and sensitive methods for its detection. This paper focuses on immunodiagnostic methods, ideal for quality and quantity analysis of GMO food such us ELISA, LFA, Western Blot. The review highlights their advantages and drawbacks and limits of detection for many food products analyzed with their help. This article describes also the alternative approaches such as NIRS, which are efficient for detection of unknown genetic modification in food. Finally, strengths and weaknesses of immunodiagnostic methods and those ones, based on DNA analysis, are compared.
PL
Rozwój inżynierii genetycznej doprowadził do wprowadzenia na rynek żywności genetycznie zmodyfikowanej, tzn. żywności zawierającej organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) lub wyprodukowanej z ich udziałem. Zastosowanie GMO w diecie i rolnictwie budzi obawy i kontrowersje. Dlatego wiele krajów, w tym kraje UE, wprowadziło obowiązek znakowania żywności GM. W związku z tym opracowano wiele metod detekcji i oznaczenia ilościowego GMO w materiale roślinnym oraz w produktach żywnościowych. W artykule opisano metody wykrywania i oznaczania GMO w żywności na poziomie DNA. Wskazano zalety i wady technik takich jak PCR, biosensory, mikromacierze oraz przykłady produktów żywnościowych badanych za ich pomocą.
EN
Development of genetic engineering has led to the launch of GM foods, that means, food containing genetically modified organisms or food produced with their participation. The GMO introduction into diet and agriculture is arousing fears and controversies. Therefore, many countries, including the European Union, require mandatory labeling of GMO derived food. Consequently, a lot of methods for detection and quantification of GMO in the plant material and food products was developed. This paper focuses on methods for detection and quantification of GMO in food on the DNA level. The review describes techniques such as PCR, biosensors and microarrays with their advantages and drawbacks and specific examples of food products examined with their help.
PL
W Unii Europejskiej regulacje prawne dotyczące genetycznie zmodyfikowanych organizmów powstały głównie z myślą o ochronie środowiska oraz bezpieczeństwa żywności. Unijny pakiet legislacyjny dotyczący GMO składa się z wielu rozporządzeń i dyrektyw. Naczelną zasadą jest zakaz uwalniania do środowiska i użycia GMO. Zakaz może być zniesiony zezwoleniem dotyczącym uprawy GMO lub jego użycia w żywności lub paszy. Ocena ryzyka jest przeprowadzana przez EFSA, państwa członkowskie i Komisja Europejska podejmują zaś decyzje mające na celu zarządzanie ryzykiem związanym z GMO. Zarówno GMO, jak i produkty GMO podlegają zasadzie swobodnego przepływu towarów. Jednak państwa członkowskie mają istotne możliwości wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie. Na unijny pakiet legislacyjny dotyczący GMO składają się również przepisy dotyczące oznakowania, śledzenia, przemieszczania trans granicznego oraz ograniczonego użycia.
EN
Genetically modified organisms are regulated in the EU mainly with a view to ensuring environmental protection and food and feed safety. The EU GM legislative package consists of several regulations and directives. The general rule is a prohibition on deliberate release and use of GMO unless specifically authorised. GM food and feed are subject to double safety approval which can be referred to as environmental approval and food approval. Risk assessment is carried out by EFSA while risk management measures are adopted by Members States and the European Commission. GMOs as well as GMO products are subject to free movement of goods. Nevertheless, Member States have the possibility to restrict the application of the principle. The EU GM package also consists of rules on labeling and traceability and is completed by provisions on transboundary movements and contained use.
PL
Poglądy nauki, biznesu oraz rolników-producentów żywności i pasz dotyczące funkcjonowania rolnictwa ekologicznego i wykorzystującego GMO w świecie roślin i zwierząt sa często skrajne. Padają argumenty za i przeciw współistnienia takich systemów produkcji. Opracowanie niniejsze jest oparte na wiedzy mogącej zbliżyć stanowiska stron w dyskusji, a wykorzystano do tego celu gatunek Solanum tuberosum. Ze względu na wegetatywny sposób rozmnażania ziemniaka, istnieje po spełnieniu pewnych ograniczeń możliwa na danym obszarze koegzystencja upraw ekologicznych, konwencjonalnych i wykorzystujących GMO ziemniaka. Warunkiem istnienia takiej koegzystencji jest zachowanie bezpieczeństwa żywności i paszy.
EN
The views of science, business, and farmers on the operation of organic farming and GMOs in plants and animals are often extreme. Shots are pros and cons of co-existence of such systems of production. The study is based on knowledge that could come close positions of the parties in the discussion and used for this purpose the species Solanum tuberosum. Due to the vegetative mode of propagation of potato, the coexistence of organic, conventional and GMO use in cultivation systems is possible. Provided that there is compliance with the principles of coexistence and preservation of food and feed safety.
PL
W Polsce kwestia prawnego uregulowania upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin (GMO) pozostaje nierozstrzygnięta. Prace nad rządowym projektem nowej ustawy o GMO trwały od roku 2009 i nie zostały zakończone przed upływem kadencji sejmu. Przepisy dotyczące GMO pojawiły się również w ustawie o nasiennictwie, która jednak została zawetowana w sierpniu 2011 roku. Równolegle toczy się bardzo żywa debata nad celowością wprowadzenia GMO do polskiego rolnictwa. Zabierając głos w tej dyskusji zwracam uwagę na niedoskonałości technik inżynierii genetycznej, niedostatek badań z zakresu oceny ryzyka, potencjalne zagrożenia zdrowotne i środowiskowe oraz problemy socjo-ekonomiczne towarzyszące kwestii GM upraw i żywności. Jestem przekonana, że w zakresie legislacji upraw GMO, w żadnym przypadku nie wolno ulegać naciskom politycznym, naciskom międzynarodowych organizacji gospodarczych oraz kół lobbingowych. Wydaje się, że wobec poważnych wątpliwości jakie towarzyszą wykorzystaniu tej technologii w rolnictwie, w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach Europy powinno być nałożone I -letnie moratorium na uprawy odmian GMO. Prawodawstwo UE dostosowuje się w tym zakresie do żądań państw członkowskich i niedługo wejdą w życie przepisy, które umożliwią niezależne podejmowanie decyzji w tej sprawie przez poszczególne państwa.
EN
In Poland genetically modified crops are not regulated by law. Polish Parliament has been discussing the proposal of a new act concerning genetically modified organisms (GMO) since 2009 and did not manage to finalize before the end of its term. Regulations concerning GMOs were also contained in the seed act, but it was vetoed by Polish President. There is also a great debate in the society, whether GM crops are required in Polish agriculture? Taking part in this dispute I review the flaws of the genetic engineering methodology, insufficiency of the risk assessment, potential health and environmental hazards as well as socio-economic and political problems concerning GM crops and food/feed. Certainly, decisions concerning GM crops legislation must not be influenced either politically or by any international economical organizations or corporate lobbies. I am deeply convinced that according to current knowledge, 10-years moratorium should be announced for GM crops cultivation in Poland. This is concerned with potential safety issues and with socio-economical concerns related to Polish agriculture and environment. Similar concerns are raised by several other EU countries and European Commission is close to accept members' right to independent decisions in this matter.
PL
Dopuszczenie do obrotu genetycznie modyfikowanych organizmów wywołało debatę społeczną dotyczącą prawa wyboru pomiędzy produktami zawierającymi GMO a wolnymi od nich. Gwarancją wolności wyboru jest obowiązek oznakowania produktów zawierających bądź wyprodukowanych z użyciem GMO. Spowodowało to konieczność opracowania czułych i wiarygodnych metod detekcji i analizy ilościowej. Opierają się one na analizie białek (z wykorzystaniem metod immunologicznych ELISA i LFS) lub DNA (z zastosowaniem metody PCR). Proces wykrywania GMO rozpoczyna się od pobrania reprezentatywnej próbki. Kolejnym etapem jest jej redukcja do skali laboratoryjnej i analitycznej, i ona jest dopiero wykorzystana do przeprowadzenia detekcji GMO lub oznaczenia jego procentowej zawartości. Wymagania co do tych etapów zostały formalnie zawarte w stosownych normach i rozporządzeniach.
EN
GMOs' approval for commercialization has caused public debate on the consumers' freedom of choice to purchase GMO-derived products or not. To protect the consumers' freedom of choice GMO labeling regulations were issued. To make sure the successful enforcement of the GMO labeling, specific and reliable techniques had to be developed. Protein and nucleic acid-based detection techniques have been exploited, such as ELISA, lateral flow strip, and PCR. The GMO-detection process starts with acquirement of representative sample, which has to be reduced to a laboratory and analytical size. The latter one is used for GMO detection or its quantitative analysis. Requirements for the whole process are issued in proper standards and regulations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.