Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  FAME
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Wykorzystanie komponentów biogennych do wytwarzania paliw pozostałościowych
PL
W niniejszej publikacji przeprowadzono badania wpływu komponentów biogennych na jakość paliw pozostałościowych. Zastosowanie komponentów biogennych do wytwarzania paliw pozostałościowych umożliwiłoby uzyskanie paliw żeglugowych oraz ciężkiego oleju opałowego o poprawionych walorach ekologicznych, tj. o niższej zawartości siarki oraz mniejszej emisji GHG (greenhouse gas). Badania prowadzono dla jednego rodzaju bazowego paliwa ciężkiego oraz dwóch komponentów lekkich: FAME (fatty acid methyl ester) i biowęglowodorów z procesu ETG (ethanol to gasoline). Zakres destylacji komponentu z procesu ETG mieścił się w przedziale od 172°C do około 318°C. Był on produktem stabilnym, o charakterze aromatycznym, bardzo niskiej temperaturze płynięcia i śladowej zawartości siarki. Komponent FAME charakteryzował się jakością typową dla tego typu komponentu z wyjątkiem stabilności oksydacyjnej. Komponent pozostałościowy wykazywał wysoką lepkość, wysoką zawartość wanadu i siarki oraz dobrą stabilność. Badania paliw z udziałem komponentów biogennych obejmowały analizę w zakresie parametrów typowych dla paliw pozostałościowych oraz stabilności po okresie długotrwałego przechowywania, jak również badania wpływu na elastomery. Uzyskano paliwa o poprawionych właściwościach reologicznych, tj. o znacznie niższej lepkości i temperaturze płynięcia, co umożliwia zmianę warunków przechowywania, dystrybucji i eksploatacji na mniej energochłonne. Paliwa pozostałościowe z udziałem komponentów biogennych w zakresie przebadanych parametrów spełniają wymagania jakościowe dla paliw żeglugowych. Przekroczenie wymagań dla ciężkiego oleju opałowego dotyczących zawartości wanadu wynika z jakości komponentu pozostałościowego. Badane komponenty biogenne nie pogarszają stabilności paliw finalnych nawet w trakcie długotrwałego przechowywania, co jest bardzo istotne w aspekcie warunków eksploatacji tego typu produktów. Wyniki badania wpływu paliw na elastomery wskazują na konieczność wymiany uszczelnień nitrylowych na fluorowe w instalacjach zasilania paliwa.
EN
In this article, research was carried out on the influence of biogenic components on the quality of residual fuels. The use of biogenic components for composing residual fuels, would allow obtaining marine fuels and heavy fuel oil with improved ecological values, i.e. lower sulfur content and reduced GHG emissions. The research was conducted for one type of heavy fuel base and two light components: FAME and biohydrocarbons from the ETG process. The distillation range of the component from the ETG process was from 172°C to approx. 318°C. It was a stable product of aromatic character, very low pour point and trace sulfur content. The FAME component was characterized by the quality typical for this type of component, with the exception of oxidative stability. The residual component showed high viscosity, high vanadium content, high sulfur content and good stability. The research included analysis of parameters typical for residual fuels and stability during long-term storage as well as the impact of fuels on elastomers. The obtained fuels improved rheological properties, i.e. a much lower viscosity and pour point, which makes it possible to change storage, distribution and exploitation conditions to less energyconsuming ones. Residual fuels with the use of biogenic components, in terms of the parameters tested, meet the quality requirements for marine fuels. Exceeding the requirements for heavy fuel oil in terms of vanadium content results from the quality of the residual component. The biogenic components tested do not deteriorate the stability of final fuels, even during long-term storage, which is very important in terms of the operating conditions of this type of products. Introduction of the tested biogenic components to the composition of residual fuels will involve the need to replace the seals from nitrile to fluorine in the fuel installations.
2
Content available remote A review of the behavior of fuel drops in a fuel spray in the context of biofuels
EN
In addition to gasoline and diesel fuel, the biofuels HVO and FAME have been taken into wide use during the last decades. The properties of gasoline and diesel fuel and their effect on the combustion process have been studied for a long time, but studies on HVO and FAME are still are very much work-in-progress. Existing studies show that the use of biodiesels reduces the level of several exhaust gas emissions (like soot) in engine exhaust gases. At the same time, the reasons for the reduction of emission compounds remain unclear. The motivation behind determining drop size and behavior is to aid assessment of the quality of the air-fuel mixture with a view to explaining the reduction in soot emission when biodiesels are used. The aim of this review paper is to provide an overview of the behavior of fuel drops and their size in fuel injectors when using different biofuels by giving a theoretical background based on literature, on the basis of which the calculations give an opportunity to evaluate experimental results of the behavior of different biofuels in the fuel spray. This study compares four different fuel types according to the WAVE-RT model. In addition, the collision mechanisms of drops (reflexive and stretching separation) are presented and these shall be compared for the fuel types. The results show that during the use of biofuels, the drop size is somewhat larger compared to diesel fuel.
PL
Uszlachetnianie paliw dodatkami wpływającymi na zwiększenie liczby cetanowej jest przyczyną znacznego spadku ich stabilności oksydacyjnej. Zaprezentowano wyniki badań stabilności oksydacyjnej oleju napędowego zawierającego 7% obj. FAME uszlachetnionego dodatkiem cetanowym oraz paliwa zawierającego również dodatki o właściwościach przeciwutleniających: zsyntezowany w INIG-PIB detergentowo-dyspergujący oraz handlowy.
EN
A fatty acid Me esters-contg. gas oil was improved by addn. of a cetane no. improver, what resulted in a decrease in its oxidn. stability. The oxidn. stability was then increased by addn. of a detergent-dispersant additive and a com. antioxidant.
PL
Przebadano próbki FAME, dla których obserwowano blokadę filtrów podczas testu oznaczania tendencji do blokowania filtrów wg ASTM D 2068 (procedura A). Wykonano analizy instrumentalne i ocenę charakteru chemicznego substancji blokujących filtry z wykorzystaniem technik analizy mikroskopowej, analizy w podczerwieni oraz chromatografii gazowej. Zaobserwowano, że substancje blokujące filtry przy filtracji FAME mają lepką żelową postać, a ich charakter chemiczny wskazuje na obecność produktów utleniania FAME i ich oligomeryzacji oraz wolnych glukozydów steroli.
EN
Samples of Me esters of fatty acids were dild. with pentane (1:1 by vol.) and then vacuum-filtered through a glass fiber filter (pore diam. 0.7 μm) to det. their tendency to blocking filters. The sepd. ppt. was ultrasonic extd. with CHCl3 and then analyzed by gas chromatog. and IR spectrometry. The tested substances were viscous gels. Their chem. nature indicated the presence of oxidn. and oligomerization product of FAME as well as free sterol glucosides.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wstępne wyniki oznaczania efektywności dwóch dodatków przeciwutleniających, stosowanych do uszlachetniania estrów metylowych kwasów tłuszczowych stanowiących samoistne paliwo (B100) lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym. Badania dotyczyły oznaczenia relatywnej efektywności działania przeciwutleniaczy, tendencji do filtrowania paliwa w różnych warunkach temperaturowych oraz skłonności do zanieczyszczania końcówek wtryskiwaczy paliw skomponowanych z ich udziałem.
EN
This article presents the preliminary results of the determination of the efficiency of antioxidant additives used for improving the properties of fatty acid methyl esters as a B100 fuel or as a biocomponent of diesel fuels. The studies concerned the determination of the relative effectiveness of selected antioxidants, the tendency of fuel filtration under various temperature conditions and the tendency of fuel injector nozzle contamination. The fuels used in these tests were composed with the participation of selected antioxidants.
PL
Stabilność oksydacyjna jest jedną z podstawowych właściwości eksploatacyjnych, która jest oznaczana dla paliw stosowanych do zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Wprowadzenie na rynek nowego rodzaju paliwa pochodzenia roślinnego, estrów me- tylowych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz oleju napędowego pochodzenia naftowego z pewnym udziałem biokomponentów (obecnie do 7% (V/V)), ze względu na odmienny skład chemiczny, spowodowało trudności zarówno w utrzymaniu odpowiedniego poziomu stabilności na utlenianie, jak również w samej jej ocenie. Zmiany te wymusiły z kolei na producentach paliw stosowanie pakietu dodatków uszlachetniających, których skład musiał zostać wzbogacony o przeciwutleniacz tak, aby było możliwe utrzymanie wymaganego poziomu stabilności paliwa w czasie całego łańcucha dystrybucji (od momentu wyprodukowania paliwa do ostatecznego użytkownika).
EN
Oxidation stability is one of the basic operating properties which is determined for fuels used in diesel engines. The introduction on the market of a new type of fuel of vegetable origin, fatty acid methyl esters (FAME) and diesel fuels with a certain share of biocomponents (currently up to 7% (V/V)), due to their different chemical composition has caused difficulties, both in maintaining an adequate level of oxidation stability, and in its assessment. These changes obliged fuel producers to use a package of additives that had to be enriched with antioxidants to maintain the required level of fuel stability throughout the entire distribution chain (from the production of the fuel to the end user).
7
Content available remote Wpływ ultradźwięków na produkty transestryfikacji olejów roślinnych
PL
Zbadano wpływ ultradźwięków na produkty transestryfikacji olejów roślinnych. Sprawdzono zmianę takich właściwości fizykochemicznych, jak gęstość i lepkość, oraz możliwość tworzenia się pierwotnych i wtórnych produktów utlenienia, mających wpływ na stabilność oksydacyjną otrzymywanego biodiesla. Dodatkowo zbadano wpływ ultradźwięków na stężenie estrów metylowych w badanym produkcie. Stwierdzono, że zastosowanie ultradźwięków nie wpływa na gęstość, lepkość oraz skład biodiesla, wpływa jednak na pogorszenie stabilności oksydacyjnej, co wynika z powstawania pierwotnych i wtórnych produktów utleniania.
EN
Fatty acid Me ester was treated with ultrasounds at 40°C (energy input 20–100 Wh) and studied for oxidn. stability after 4 and 8 days. The anisidine values of the ester increased with increasing energy input. No substantial changes of the peroxide no., kinematic viscosity and d. were obsd.
PL
W artykule porównano procesy utleniania olejów napędowych zawierających powyżej 2% (V/V) FAME, zachodzące w trakcie oznaczania stabilności oksydacyjnej metodami PN-EN 15751, PN-EN 16091 oraz PN-EN ISO 12205. Powstające produkty – utlenione oleje oraz wytrącające się z nich osady badano metodami spektroskopowymi. Stwierdzono, że najbardziej czuła na degradację FAME jest metoda PNEN 16091, oceniająca łatwość rozpoczęcia procesów utleniania w ostrych warunkach. Natomiast metoda PN-EN 15751 jest najbardziej optymalną metodą oznaczania stabilności oksydacyjnej olejów napędowych, między innymi ze względu na tak dobrane warunki, aby we wszystkich badanych przypadkach spowodowały one zarówno zapoczątkowanie reakcji utleniania, jak również przebieg dalszych przemian.
EN
In this article the authors compare oxidation processes of diesel fuels containing more than 2% (V/V) FAME, that are taking place during the determination of oxidation stability by PN-EN 15751, PN-EN 16091 and PN-EN ISO 12205 methods. The resulting products – oxidized diesel fuels and sediments were investigated by spectroscopic methods. It was found that the most susceptible to degradation of FAME is the PN-EN 16091 method, which evaluates the ease of initiating oxidation processes under stringent conditions. On the other hand, the PN-EN 15751 method is the most optimal method for determination of oxidation stability of diesel fuel, inter alia due to such chosen conditions, that in all investigated cases they will cause both the initiation of the oxidation process, as well as further transformations.
EN
Article presents normalized analytical methods for determination of elements in fuels and biofuels with emphasis on inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-OES) and their advantages and disadvantages. Analytical procedure applied for determination of 20 elements (Al, B, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V and Zn) is described with elements of validation. Broad range of elemental analysis results of fuels (B0, B7 and B10) and pure FAME samples are described. Typical contents of selected elements are presented which allows discussion on the domestic fuel quality in regard to non-standardized parameters and their potential effect on combustion engines performance.
EN
The application of FAME obtained from was te vegetable oil has become a very attractive fuel, because, apart from being an energy carrier, it is also a solution for burdensome waste. Based on conducted research, the author presents the influence of FAME on the basie operational parameters of a low-power furnace. The following parameters were analysed: the air excess factor, the temperature of exhaust gases, and the concentration of toxic compounds in exhausts during the combustion process. The thermal energy was measured both for FAME and for its mixtures with heating oil. The appropriately applied combustion conditions as well as suitable composition of the fuel provide an ecological and effective supply for commercial low-power furnaces.
PL
Zastosowanie FAME pochodzącej z odpadowych olejów roślinnych jako paliwa nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ oprócz tego, że może być źródłem energii - rozwiązuje również problem utylizacji uciążliwych dla środowiska odpadów. Na podstawie przeprowadzonych badań określono wpływ FAME na przebieg podstawowych parametrów procesu spalania w urządzeniu kotłowym małej mocy. Określono zmiany współczynnika nadmiaru powietrza, zmiany temperatur gazów spalinowych, zmiany stężeń toksycznych składników spalin w trakcie procesów spalania. Ustalono ilości energii cieplnej wytworzonej w instalacji kotłowej w trakcie spalania FAME i jego mieszanin paliwowych z olejem opałowym. Kontrolowane zmiany parametrów procesowych warunków spalania FAME i wybranych mieszanin z olejem opałowym pozwalają na ekologiczne prowadzenie procesów spalania w komercyjnych kotłach małej mocy.
EN
Antiwear properties of jet fuel, two kinds of biocomponents derived from rapeseed oil and their mixtures were investigated experimentally. Antiwear properties were estimated by the value of the scuffing load and the limiting load of scuffing applied to Ihc friction pair working in a fuel medium. Biocomponents, mainly rapeseed oil FAME and rapesced oil FAME modified via vacuum distillation were used during the study. It is found that lubricity of biocomponents is significantly higher comparing to conventional jet fuel. It is explained by the chemical composition of FAME: highly polarity of molecules stipulate their good adsorption at the surface of friction pair. High viscosity of biocomponents due to chemical structure positively influence on their lubricity. Adding biocomponents into jet fuel results in strengthening boundary film and thus improves antiwear properties of fuel blends. It is determined that FAME modified via vacuum distillation possess better lubricating ability comparing to standard FAME derived from rapeseed oil. Correlation between viscosity and lubricity of fuel is shown.
PL
W pracy przebadano doświadczalnie właściwości przeciwzużyciowe paliwa do silników odrzutowych, dwa rodzaje biokomponentów pochodzących z oleju rzepakowego, oraz ich mieszaniny. Właściwości przeciwzużyciowe oszacowano przez wartość obciążenia zacierania i obciążenia granicznego zacierania przyłożonego do pary tarcia obrotowego w środowisku paliwa. Biokomponenty, głównie rzepakowe FAME - oleju rzepakowego i oleju zmodyfikowanego poprzez destylację próżniową zostały przebadane. Stwierdzono, że właściwości smarne biokomponentów są znacznie wyższe w porównaniu z tradycyjnym paliwem do silników odrzutowych. Należy wyjaśnić skład chemiczny FAME: wysoka polaryzacja cząsteczek dobra adsorpcja na powierzchni par tarcia. Wysoka lepkość biokomponentów ze względu na ich strukturę chemiczną, pozytywnie wpływa na ich smarowność. Dodawanie biokomponentów ma wpływ na wyniki paliwa lotniczego we wzmacnianiu folii granicznej, a tym samym poprawia właściwości przeciwzużyciowe mieszanek paliwowych. Stwierdzono, że FAME zmodyfikowany przez destylację próżniową posiada lepszą zdolność smarowania w stosunku do standardowego FAME pochodzącego z oleju rzepakowego. Korelacja między lepkością i smarnością paliwa jest wykonana.
12
Content available remote The influence of fatty acid methyl esters on sealing elements of fuel filters
EN
One of the main difficulties associated with the use of FAME biofuel (fatty acid methyl esters) in its pure form as an engine fuel is its destructive effect on fuel system components made with traditional materials. This applies to both elements made out of metal (corrosive effect), as well as synthetic materials. This study attempts to assess the impact of FAME biofuel on sealing elements of fuel filters, which are made of fluorine rubber and nitrile butadiene rubber. The results showed that the mechanical properties of fluorine rubber do not change in the conditions of prolonged contact with FAME. Thus, it can be safely used in fuel systems for engines fuelled with FAME as a neat fuel.
PL
Jednym z głównych problemów związanych z zastosowaniem biopaliwa FAME (estry metylowe kwasów tłuszczowych) w czystej postaci jako paliwa silnikowego jest jego destrukcyjne oddziaływanie na elementy układu paliwowego wykonane z tradycyjnych materiałów konstrukcyjnych. Dotyczy to zarówno elementów wykonanych z metali (oddziaływanie korozyjne), jak i z tworzyw sztucznych. W niniejszej pracy podjęto się oceny wpływu FAME na elementy uszczelniające filtrów paliwa, które wykonywane są z kauczuku fluorowego i kauczuku akrylonitrylowego. W wyniku badań stwierdzono, że właściwości mechaniczne kauczuku fluorowego nie zmieniają się w warunkach długotrwałego kontaktu z FAME. A zatem może być on bezpiecznie stosowany w układach paliwowych silników zasilanych FAME jako samoistne paliwo.
EN
The first part of this paper presents an evaluation of the rheology of three fuel types for compression ignition engines, i.e. a conventional fuel grade and two biofuel grades, each with rapeseed oil. The analysis completed for this work has uncovered that a clear relationships exist between fuel temperature, density and viscosity. The second part of this paper is a determination of stream parameters of the analyzed fuels injected into a specially designed metering chamber via a common rail injection system. The third and last part of this paper is an evaluation of the microstructure of rapeseed stream by division of the stream into contours of different light reflectivity values corresponding to different fuel concentrations within the stream.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono ocenę parametrów reologicznych trzech paliw stosowanych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym – paliwa konwencjonalnego oraz dwóch rodzajów biopaliw rzepakowych. Przeprowadzona analiza uwidoczniła istnienie wyraźnych zależności pomiędzy temperaturami paliw a ich gęstościami i lepkościami. Druga część pracy obejmuje wyznaczenie parametrów strug analizowanych paliw wtryskiwanych do specjalnie w tym celu przygotowanej komory pomiarowej przy użyciu układu wtryskowego typu commonrail. Ostatni etap dotyczy oceny mikrostruktury strugi oleju rzepakowego poprzez jej podział uwzględniający warstwice o różnym stopniu odbicia światła tj. różnym stopniu nagromadzenia paliwa w strudze.
14
Content available remote Sediment as a problem in FAME storage
EN
This article characterizes circumstances associated with the formation of sediment in FAME and factors intensifying this process. It describes the formation of sediment due to oxidation of FAME and the precipitation of sediment in low temperatures of storage which relates to the raw material nature and incomplete production process of FAME. It indicates more causes of sediment’s formation originating from the incompatibility of construction materials used in logistics and microbiological contamination.
PL
W artykule scharakteryzowano procesy związane z powstawaniem osadów w FAME oraz czynniki intensyfikujące to zjawisko. Opisano tworzenie się osadów na skutek utleniania FAME oraz ich wytrącanie w niskich temperaturach przechowywania, które jest związane z charakterem pochodzenia surowca i niekompletnym procesem produkcji FAME. Podano również inne przyczyny powstawania osadów, którymi mogą być niekompatybilność materiałów konstrukcyjnych urządzeń w logistyce oraz skażenie mikrobiologiczne.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości FAME (estrów metylowych olejów roślinnych) w oleju napędowym na moc, moment obrotowy oraz zawartość związków szkodliwych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym (ZS). Przedstawiono wyniki badań silnika ZS na hamowni silnikowej oraz pojazdu napędzanego silnikiem ZS na hamowni podwoziowej. Wyniki te odniesiono do uzyskanych na silniku pracującym tylko na czystym oleju napędowym.
EN
For several years, research is underway to fuels derived from natural sources, which can partially or completely replace the fuel from crude oil. Such fuels are called non-conventional, alternative or substitute. As a substitute fuels commonly used in CI engines can provide liquid fuels of vegetable origin or another, and gaseous fuels. In the past decade, used vegetable oil methyl esters (FAME), Poland - rapeseed oil esters. Currently, notes the trend of so-called withdrawal biodiesel, including the opinion of the speaker because of the negative effect of that not only the fuel injection equipment, as well as CI engine performance. This paper presents the results of the influence the content of FAME (vegetable oil methyl esters) in diesel oil for power, torque, and the content of harmful substances in exhaust gases CI engine. These results were related to the obtained with the engine running only on pure diesel oil. The results were obtained on test bed for engine and for car.
PL
Zbadano oddziaływanie korozyjne oleju napędowego w czasie magazynowania i jaki wpływ na ten proces ma obecność w paliwie estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). W badaniach wykorzystano olej napędowy zawierający do 7% FAME (B7) oraz olej napędowy bez FAME (B0). W pracy opisano i porównano wyniki badań korozyjnych wybranych materiałów (miedzi, aluminium, mosiądzu oraz ołowiu) z wykorzystaniem paliw B0 i B7 przechowywanych w podziemnych zbiornikach magazynowych przez okres sześciu i dwunastu miesięcy.
EN
The study evaluates the corrosive effect of diesel fuel during storage along with influence of fatty acids methyl esters (FAME) presence on that process. Diesel fuel containing up to 7% FAME (B7) and diesel oil without FAME (B0) were examined. This paper describes and compares the results of multiple corrosion tests of selected materials (copper, aluminum, brass and lead) with the use of B7 and B0 fuels, which were stored in underground storage tanks for six and twelve months’ time periods.
PL
Współczesne tłokowe silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym, spełniające rygorystyczne wymagania w zakresie emisji toksycznych składników spalin, w większości wyposażone są w zaawansowane technologicznie układy zasilania Common Rail. W artykule przedstawiono wpływ estrów metylowych oleju rzepakowego FAME na podstawowe wskaźniki pracy silnika Fiat 1.3 Multijet wyposażonego w w/w układ zasilania Common Rail. Badania przeprowadzono na hamowni silnikowej. Podczas badań silnik pracował według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej oraz charakterystyk obciążeniowych. Wykazano wpływ zastosowania czystych estrów metylowych oleju rzepakowego FAME na podstawowe wskaźniki pracy badanego silnika.
EN
Modern compression ignition internal combustion piston engines, which meet stringent requirements on the emission of the exhaust gas toxic components, are mostly equipped with technologically advanced Common Rail fuel systems. The paper presents the impact of rapeseed oil methyl esters (FAME) on the basic performance indicators of the Fiat 1.3 Multijet engine fitted with the Common Rail fuel system. The investigations were carried out on the test bench. In the tests, the engine operated under full load conditions and partial load conditions. The impact of the engine fuelling with neat rapeseed oil methyl esters FAME on the basic performance parameters was shown.
PL
Od szeregu lat prowadzi się badania nad paliwami pochodzącymi ze źródeł naturalnych, które mogą zastąpić częściowo lub całkowicie paliwa z przeróbki ropy naftowej. Takie paliwa nazywamy niekonwencjonalnymi, alternatywnymi lub zastępczymi. Jako paliwa zastępcze najczęściej wykorzystywane w silnikach ZS możemy podać paliwa ciekłe pochodzenia roślinnego lub innego, oraz paliwa gazowe. W ubiegłym dziesięcioleciu stosowano estry metylowe olejów roślinnych (FAME), w Polsce – estry olejów rzepakowych. Obecnie zauważa się trend wycofywania z tzw. biodiesli, również z powodu opinii mówiącej o negatywnym skutku tegoż paliwa nie tylko na aparaturę wtryskową, ale także na osiągi silnika. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości FAME (estrów metylowych olejów roślinnych) w oleju napędowym na moc, moment obrotowy oraz zawartość związków szkodliwych w spalinach. Wyniki te odniesiono do uzyskanych na silniku pracującym tylko na czystym oleju napędowym.
EN
For several years, research is underway to fuels derived from natural sources, which can partially or completely replace the fuel from crude oil. Such fuels are called non-conventional, alternative or substitute. As a substitute fuels commonly used in CI engines can provide liquid fuels of vegetable origin or another, and gaseous fuels. In the past decade, used vegetable oil methyl esters (FAME), Poland - rapeseed oil esters. Currently, notes the trend of so-called withdrawal biodiesel, including the opinion of the speaker because of the negative effect of that not only the fuel injection equipment, as well as engine performance. This paper presents the results of the influence the content of FAME (vegetable oil methyl esters) in diesel for power, torque, and the content of harmful substances in exhaust gases. These results were related to the obtained with the engine running only on pure diesel.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wybranych badań i ocenę wpływu rodzaju paliwa zasilającego silnik MultiJet 1.3 pracującego według charakterystyk obciążeniowych na podstawowe wskaźniki ekologiczne badanego silnika. Silnik podczas badań zasilano olejem napędowym oraz jego mieszaninami z FAME jak B10, B20 i B30. Podczas badań silnik pracował według charakterystyk obciążeniowych przy prędkościach obrotowych wału korbowego: n = 1750, 3000 i 4000 obr/min.
EN
The paper presents the results of selected investigations and the assessment of the effect of the fuel type on the basic performance environmental indicators, of the MultiJet 1.3 engine operating under different load conditions. In the tests, the engine was fuelled by neat diesel oil and diesel oil/FAME blends, namely B10, B20 and B30. The engine operated under load conditions at the crankshaft rotational speed of: n = 1750, 3000 and 4000 rpm.
PL
Od szeregu lat prowadzi się badania nad paliwami pochodzącymi ze źródeł naturalnych, które mogą zastąpić częściowo lub całkowicie paliwa z przeróbki ropy naftowej. Takie paliwa nazywamy niekonwencjonalnymi, alternatywnymi lub zastępczymi. Jako paliwa zastępcze najczęściej wykorzystywane w silnikach ZS możemy podać paliwa ciekłe pochodzenia roślinnego lub innego, oraz paliwa gazowe. W ubiegłym dziesięcioleciu stosowano estry metylowe olejów roślinnych (FAME), w Polsce - estry olejów rzepakowych. Obecnie zauważa się trend wycofywania z tzw. biodiesli, również z powodu opinii mówiącej o negatywnym skutku tegoż paliwa nie tylko na aparaturę wtryskową, ale także na osiągi silnika. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości FAME (estrów metylowych olejów roślinnych) w oleju napędowym na moc, moment obrotowy oraz zawartość związków szkodliwych w spalinach silnika ZS. Wyniki te odniesiono do uzyskanych na silniku pracującym tylko na czystym oleju napędowym. Przedstawiono wyniki badań silnika ZS na hamowni silnikowej oraz pojazdu napędzanego silnikiem ZS na hamowni podwoziowej.
EN
For several years, research is underway to fuels derived from natural sources, which can partially or completely replace the fuel from crude oil. Such fuels are called non-conventional, alternative or substitute. As a substitute fuels commonly used in CI engines can provide liquid fuels of vegetable origin or another, and gaseous fuels. In the past decade, used vegetable oil methyl esters (FAME), Poland - rapeseed oil esters. Currently, notes the trend of so-called withdrawal biodiesel, including the opinion of the speaker because of the negative effect of that not only the fuel injection equipment, as well as CI engine performance. This paper presents the results of the influence the content of FAME (vegetable oil methyl esters) in diesel oil for power, torque, and the content of harmful substances in exhaust gases CI engine. These results were related to the obtained with the engine running only on pure diesel oil. The results were obtained on test bed for engine and for car.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.