Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  European funds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The aim of the conducted empirical analysis was to identify the cluster, which was implemented on the basis of two organizations operating in the ICT industry. The observed low activity of clusters in the socio-economic space, with the exception of projects co-financed from public funds, was the main incentive to conduct the study. The implementation of the assumed objective was reduced to seeking an answer to the question to what extent the national networks meet the cluster identification criteria. The objects analyzed were highly effective in creating a network of connections, new organizational entities as well as personal involvement in the functioning of many entities. The positive quantitative image of both networks, however, did not coincide with the positive functional verification based on the catalogue of features required for the cluster. In addition to formal doubts regarding referring to the established networks of organizational links as clusters, there appear natural doubts about the effectiveness of these entities in the context of theoretical assumptions, and finally the legitimacy of financing such initiatives from public funds.
EN
Common Agricultural Policy represents the main instrument of the European Union for the development of agriculture and rural areas. European funds are vital for the productivity and competitive-ness of agricultural holdings, as well as for the transfer of agricultural knowledge and innovation. Supporting small and young farms is essential for the vitality of rural areas and for the renewal of generations of farmers. The aim of this work is to transfer agricultural knowledge in order to improve the productivity of agricultural holdings, especially among young farmers and small farms. We implemented training program through European funds related to Measure 1. "Actions for knowledge transfer and information actions" from Rural Development Programme of Romania. The characteristic of 100 participants and their responses were analyzed. Most of the participants were young people up to 40 years old (59%). The vast majority of the participants were from the rural area and only 17% were from the urban area. 53% from participants were strongly agree with the fact that level of knowlegde influence farm productivity. Actions for knowledge transfer improve the adaptation of farmers to the new challenges of agriculture, as well as productivity.
EN
The article presents the problems of development of rural areas and agriculture in Poland with the involvement of funds from the European Union budget in 2004-2020. The considerations undertaken in the study focus primarily on the analysis of the content of programs serving the development of rural areas and agriculture. Three operational programs were analyzed. The first of them was the Sectoral Operational Program Restructuring and Modernization of the Food Sector and Rural Development, Rural Development Program 2007-2013 and the Rural Development Program 2014-2020.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce przy zaangażowaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2004-2020. Rozważania podjęte w opracowaniu koncentrują się przede wszystkim na analizie zawartości programów służących rozwojowi obszarów wiejskich oraz rolnictwa. Analizie poddano trzy programy operacyjne. Pierwszym z nich był Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
PL
Fundusze europejskie przyznane Polsce w ramach perspektywy UE na lata 2014–2020 stanowią znaczący bodziec dla budownictwa infrastrukturalnego w naszym kraju. Co prawda przetargów organizowanych przez PKP w latach 2014–2017 było niewspółmiernie mniej niż organizowanych w tym samym czasie przez GDDKiA, jednak i w tych drugich do wykonania zdarzały się obiekty w ciągu linii kolejowych.
5
Content available Rzeszów tu jeździ się lepiej
PL
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że od kilkunastu lat Rzeszów jest gigantycznym placem budowy. Każdego roku powstają tu setki kolejnych inwestycji, przy czym znaczna część środków pochodzi z funduszy europejskich, po które władze miasta sięgają z ogromną skutecznością. Dzięki temu Rzeszów jest bardzo dobrze skomunikowany ze światem, a możliwość szybkiego przemieszczania się doceniają m.in. coraz liczniej pojawiający się w mieście inwestorzy.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane przykłady spośród najbardziej interesujących przekształceń przestrzeni publicznych w Małopolsce, dokonanych w miastach i miejscowościach różnej skali, dzięki dotacjom unijnym pozyskanym z puli środków unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), a także m.in. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROM) w latach 2007-2013. Prezentowane analizy mają charakter wstępny i stanowią etap szerszych badań, prowadzonych przez Autorkę, dotyczących wieloaspektowych przemian przestrzeni publicznych, które zaszły i zachodzą w Polsce przy wsparciu funduszy europejskich. Celem badań jest całościowa ocena tego, w jaki sposób w poszczególnych okresach programowania, akcesja do Unii Europejskiej i możliwość czerpania z zachodnich doświadczeń oraz wsparcia finansowego, wpływały i wpływają na przeobrażenia w przestrzeni publicznej polskich miast i miejscowości, a także sposób myślenia o niej i jej postrzegania.
EN
The following article presents a selection of the most interesting examples of transformations of public space in towns and cities of varying sizes in Lesser Poland which were aided by European grants obtained from the pool of EU funds, with special attention to the Lesser Poland Regional Operational Programme (ROP) and also the Rural Development Programme (RDP) in the years 2007-2013. The presented findings are of a preliminary nature and are phase in the wider studies being conducted by the Author covering the multifaceted transformations of public space that have taken place and are taking place in Poland with the aid of European funding. The aim of these studies is an overall evaluation of how, in specific planning periods, the joining of the European Union and the possibility of taking advantage of Western experience, as well as financial support, influenced and influence today the transformations of public space in Polish towns and cities, and their influence on people’s thoughts and perceptions of such space.
PL
W 2017 r. Muzeum Papiernictwa zakończyło realizowany od 2014 r. projekt inwestycyjny wartości blisko 10 milionów zł, uznawany dziś za największą inwestycję od czasów uruchomienia placówki. Autorem koncepcji i koordynatorem zadania była wicedyrektor muzeum Joanna Seredyńska. Projekt został sfinansowany z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Mechanizmu Norweskiego oraz środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
EN
In 2017, Museum of Papermaking concluded the investment project realized since 2014 at cost of PLN 10 million. It is recognized as the biggest investment since the Museum was founded. This project was financed by funds of European Economic Area and Norway Mechanism as well as the means from Lower Silesia Region budget.
PL
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania jednego z wielu programów instytucjonalnego wsparcia innowacji techniczno-ergonomicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach. W części pierwszej dokonano literaturowego przeglądu pojęcia innowacji oraz innowacji techniczno-ergonomicznych. Następnie, opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego, określono nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2012-2014. W punkcie czwartym opracowania wymieniono publiczne wsparcie działalności innowacyjnej, jakie działa na polskim rynku, spośród którego wybrano Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, którego charakterystyka znalazła się w następnym punkcie. W ostatniej części opracowania zamieszczono krótkie podsumowanie poruszanej problematyki.
EN
This article attempts to characterize one of the many institutional programs supporting technical and ergonomic innovation in small and medium-sized enterprises. The first part of the paper includes a literature review of the concept of innovation and technical and ergonomic innovations. Next, based on data from the Central Statistical Office, the enterprises’ expenditures on innovative activities in the years 2012-2014 are determined. The fourth section lists the public support available on the Polish market for the development of innovative activities, such as the Smart Growth Operational Programme, which is characterized in the next section of the present article. The last part of the report contains a brief summary of the discussed issues.
PL
Każda decyzja zarządu przedsiębiorstwa to pewne ryzyko, które można określić, zbadać, zmierzyć i próbować ograniczyć. Do jednej z trudniejszych należy decyzja o podjęciu inwestycji w zakresie budowy czy rozbudowy przedsiębiorstwa. Wiąże się ona bowiem z określonymi ryzykami, które można sklasyfikować według kilku grup (np. prawne, finansowe, środowiskowe, budowlane, czynnika ludzkiego itd.). Szczególnie interesujące jest rozpatrywanie tych ryzyk z punktu widzenia realizacji projektu polegającego na rozbudowie systemu gazowniczego. Tego typu projekt już sam w sobie generuje wiele pytań o możliwości techniczne, prawne czy finansowe jego podjęcia. Wątpliwości także powstają przy planowaniu fazy eksploatacyjnej powstałej infrastruktury (efektywność). Na te okoliczności istnieje wiele mechanizmów ograniczania czy niwelowania ryzyk lub następstw ich materializacji zarówno na etapie prac przygotowawczych, inwestycyjnych, jak i w fazie operacyjnej. Istnieje jeszcze jedna grupa ryzyk, która może, ale nie musi mieć miejsca. Zależy to wyłącznie od decyzji inwestora. Ryzyka te wiążą się mianowicie z uzyskaniem bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków europejskich. Stanowią one przekrojową grupę przenikającą przez wszystkie aspekty realizacji przedsięwzięcia budowlanego, dotykając niemal wszystkich problemów, jakie powstają niezależnie od tego, czy dofinansowanie zostało przyznane, czy też nie. Postawić można zatem następującą tezę: Wraz z pozyskaniem dofinansowania ze środków UE na inwestycje związane z rozbudową systemu gazowniczego w Polsce wzrasta opłacalność społeczno-ekonomiczna całego przedsięwzięcia, ale także wzrasta całkowite ryzyko powodzenia tych projektów. Inwestor zatem powinien rozstrzygnąć przed złożeniem aplikacji o dofinansowanie, czy będzie w stanie zapewnić odpowiednie mechanizmy kontrolne dla minimalizacji potencjalnych niekorzystnych zdarzeń, czy też będzie potrafił przenieść te ryzyka na inne podmioty uczestniczące w całym procesie realizacji projektu (wykonawcy, banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje udzielające pomocy).
EN
Any decision of the company board creates certain risks, which can be determined, examine, measured and controlled. The decision concerning start of the investment is the most difficult one. Every investment carries a certain degree of risk classified by several groups (legal, financial, environmental, construction, human factor etc.). The investment that obtains non-refundable financial support from European funds is associated with additional risk. The funding received from EU for gas system investment increases the profitability of the project, but also increases the total risk of the project implementation. An investor should be prepared to apply adequate control mechanisms to minimize the potential risk. So, every investor should consider the benefits and risks associated with obtaining additional financing from EU funds before submitting application. The presentation will be focused on the risks related to gas system facilities investments.
PL
Artykuł koncentruje się na problematyce finansowania zakupu środków trwałych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Omówiono w nim zarówno problemy ze zdefiniowaniem samego pojęcia środka trwałego, jak też regulacje dotyczące jego zakupu w ramach projektów europejskich. Przedstawiono i omówiono również wyniki badań decyzji podejmowanych przez organizacje w kwestii zakupu środków trwałych w trakcie realizacji projektów.
EN
Article focuses on the problems of financing the purchase of fixed assets in projects co-financed from the European Social Fund. It discusses both the problems of defining the concept of the fixed asset, as well as regulations concerning the purchase of assets in European projects. It is presented and discusses the results of research in terms on decisions made by organizations on the purchase of fixed assets during project implementation.
PL
W artykule dokonano analizy wykorzystania planowanych na lata 2007-2013 środków Unii Europejskiej w Polsce oraz pokazano zauważalne w Polsce efekty wykorzystania tych środków, co potwierdzają badania oraz hasło kampanii reklamowej: „Każdy korzysta nie każdy widzi”. Ponadto zaprezentowano możliwości, jakie stoją przed Polską i regionami w nowej perspektywie finansowej 2013-2020, w ramach której otrzymaliśmy 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności.
EN
The article analyses the utilisation of the European Union financial means planned for the years 2007-2013 in Poland and presents noticeable results of how those means were utilised in Poland, which is corroborated by the research and a slogan of an advertising campaign: "Everybody profits not everybody sees it". Furthermore, the possibilities for the country and its regions in the new 2013-2020 financial perspective, as part of which Poland received 82.5 bln euro from the European Union Cohesion Policy were presented.
EN
The aim of the article is to analyse the effectiveness of decision-making in the disbursement of funds from the ERDF for the selected tourism services. In the theoretical part of the article, the model for the assessment of the effectiveness of the ERDF management system was developed. This model is built based on the Propensity Score Matching (PSM) method, used to assess the effectiveness of community programmes. In the empirical part of the article, the verification of the model was carried out following the example of the tourism sector of the NUTS 2 region of Podlasie. The obtained results allow concluding that the developed deadweight assessment model can be used in practice for the evaluation of the efficiency of the ERDF management. The conducted research indicates that the method of Propensity Score Matching (PSM), using the Neyman-Rubin model based on counterfactual studies, allows assessing the decision-making effectiveness in the disbursement of funds from the ERDF. Creating counterfactual situations in the models of evaluation of infrastructural actions serves for the identification of the effect of an independent event. The effect of an independent event measures the negative, unintended consequences of the undertaken decisions. It informs about the loss of alternative possibilities of allocating funds for other purposes.
PL
W artykule omówiony został problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kontekście wydatkowania środków europejskich przeznaczonych na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. Zagadnienie zostało nakreślone w perspektywie lat 2005-2015, tak, aby można było uchwycić zmiany, jakie zachodzą w kwestii bezpieczeństwa na polskich drogach, w których znaczny udział miało wsparcie w postaci środków europejskich. Omówiono główne sposoby zwiększania bezpieczeństwa na drogach wynikające z polityki prowadzonej przez państwo oraz zagadnienie finansowania przedsięwzięć w tym zakresie przy wsparciu funduszy europejskich.
EN
The article discussed the problem of road safety in the context of spending of European funds allocated for development of road infrastructure in Poland. The issue was presented in the 2005-2015 term of years, so to be able to examine the changes taking place in terms of safety on Polish roads in which a considerable part was supported by European funds. It was discussed the main ways to increase safety on the roads due to the policy pursued by the State and the issue of financing in this field with the support of European funds.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6320--6328, CD 2
EN
The article presents the role and place of the inland waterways transport within the hierarchy of polish national strategic documents used during the programming and implementation of European and community funds. The work analyses this topic within the three consecutive programming periods, i.e.: 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. Implementation documents on both the national as well as regional level were analysed. The article presents the actual outcome of programmed funds for the inland waterways transport development from both European as well as community funds. Outside of the research were left programs supporting directly the enterprises forming the inland waterways transport industry (funds aimed at increasing the R&D activities of enterprises, climate adaptation actions as well as human capital development through trainings etc.). Due to the relatively recent conclusion of the negotiation between the European Commission no output analysis can be done for the 2014-2020 programming period, which analysis will be limited to documents. The article was prepared using financial information from the SIMIK database, through an analysis of programming and implantation documents as well as evaluation reports.
PL
Artykuł prezentuje rolę oraz miejsce transportu wodnego śródlądowego w krajowych (polskich) dokumentach strategicznych, służących wdrażaniu środków wspólnotowych oraz unijnych w ramach następujących po sobie perspektyw finansowych 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020. Analizie poddano dokumenty wdrażające wykorzystywane zwłaszcza na poziomie krajowych (krajowe programy operacyjne) ale również na poziomie regionalnym (regionalne programy operacyjne). Wskazano również faktyczne zaangażowanie i wydatkowanie środków unijnych i wspólnotowych, tj. wskazano efekty rzeczowe poszczególnych interwencji. Nie przeprowadzono badań dotyczących wykorzystania środków finansowych wspierających przedsiębiorstwa sektora (zarówno w obszarze innowacyjności, adaptacyjności do zmian klimatu bądź też rozwoju zasobów ludzkich). Z uwagi na zakończenie negocjacji perspektywy finansowej 2014-2020, analizie w jej przypadku poddano jedynie zapisy dokumentów, bez wskazywania efektów rzeczowych poszczególnych interwencji. Artykuł przygotowano wykorzystując dane z systemu SIMIK, analizując zapisy poszczególnych dokumentów strategicznych, wdrażających, a także raportów ewaluacyjnych.
PL
13 grudnia 2005 r. Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”. Beneficjentem projektu były wspólnie Żyrardów oraz Gmina Jaktorów. Do realizacji projektu wyznaczono Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. Łączna wartości projektu opiewała na kwotę 23,3 mln euro.
PL
Jednym z efektów wykorzystywania funduszy europejskich w polskiej gospodarce jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa finansowego małych i średnich przedsiębiorstw. Szeroki zakres inwestycji, na jakie mogą być przeznaczane pozyskiwane środki finansowe, przenosi się na stabilność gospodarczą, możliwość generowania dodatkowych zysków, a szczególnie umożliwiają one współfinansowanie inwestycji rozwojowych. Oferowana pomoc stwarza ogromne szanse dla tego rodzaju podmiotów gospodarczych. Trafne sprecyzowanie potrzeb, przygotowanie i późniejsze rozliczenie składanych wniosków o dofinansowanie może być, a bardzo często już jest, dla firmy źródłem jej ekspansji gospodarczej w regionie, kraju, a nawet na rynku międzynarodowym.
EN
Poland’s access to the European Union has offered an enormous chance to balance developmental differences, which exist between Western, Central and Eastern Europe. Huge assets transferred to the member countries within the confines of numerous sectorial assistance activities are meant to make the Union the most dynamic and competitive economy market all over the world, able to secure stable growth and connected with the increase in the number of positions. In the scope of operating programmes formed, not only expenses applying to direct activity of small and medium - size companies, but also those connected with their economic environment are refinanced Experiences applying to union assets use so far point at a large number of constraints, that limit the undisturbed use of the Union assistance. The most important ones concern complicated principles to win assets to cover applications from entrepreneurs. Significant difficulties refer also to the necessity to fund part or even the whole investment from one’s own means, which are to be refinanced only after investment closing. The condition to receive borne expenditures is however its good settlement. Additional barriers put to entrepreneurs are also connected with the possibility of tax charges of the refinanced sum of money. With so many limits existing, it can, in some cases, surely prevent striving to get the projects refunded, or may be the reason of refusal to refinance already borne expenditures.
PL
Rozwój transportu miejskiego jest zjawiskiem o charakterze ilościowym i jakościowym. Szczególnego znaczenia nabiera on na obszarach silnie zurbanizowanych, na których następuje istotna ewolucja charakteru relacji występujących pomiędzy powiązanymi ze sobą strefami. Specyfika tych obszarów wynika z dużej koncentracji ludności, zabudowy, przedsiębiorstw, handlu, placówek oświatowych powodującej kumulację funkcji i działalności mających podstawowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego nie tylko tego obszaru, ale również dla rozwoju w skali regionalnej, krajowej, a nawet światowej.
PL
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące w szeroko rozumianej branży odpadowej oraz recyklingowej poszukują kapitału, aby móc się rozwijać oraz podnosić poziom technologiczny swojej działalności. Jednym ze źródeł mogą być fundusze zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej. W latach 2014-2020 Polska zainwestuje ponad 80 mld euro w ramach unijnej polityki spójności. Umowę partnerstwa – najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie – Komisja Europejska (KE) zatwierdziła 23 maja br. Obecnie trwa negocjowanie krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
PL
Seminarium Fundusze unijne na lata 2014–2020 kolejną szansą finansowania rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce – problemy, wyzwania, doświadczenia odbyło się 7 maja 2014 r. w sali konferencyjnej GDDKiA Oddział w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25. W seminarium uczestniczyły 34 osoby reprezentujące różne instytucje, w tym Oddział GDDKiA w Krakowie i Koło SITK.
EN
Seminar "EU funds for 2014-2020 as another opportunity for the development of road network in Poland - problems, challenges, experiences" was held on 7 May 2014 in the Conference Room of GDDKiA, Kraków Branch, at Mogilska 25.
PL
Resortowe instytuty badawcze w Polsce to jeden z trzech typów naukowych jednostek publicznych (pozostałe to szkoły wyższe oraz jednostki badawcze PAN). W ciągu ostatnich 20 lat instytuty badawcze jako jedyny pion nauki przeszły restrukturyzację I reorganizację. W roku 2010 na mocy nowej ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych została przeprowadzona gruntowna reforma tych podmiotów. Wciąż trwa konsolidacja instytutów i konieczne jest dokończenie tego żmudnego procesu. Fundusze strukturalne są obecnie jednym z kluczowych narzędzi stymulujących wdrażanie innowacyjności, konkurencyjności I przedsiębiorczości w Polsce. Umożliwiają prowadzenie koniecznych i niekiedy kosztownych projektów, na które w dobie spowolnienia gospodarki uzyskanie środków wyłącznie ze źródeł krajowych nie jest realne. Analiza przedstawiona w pracy świadczy o wysokiej skuteczności ubiegania się o środki unijne dzięki sprawnej koordynacji działań na poziomie krajowym przez jednostki zarządzające dystrybucją tych środków (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji). W obliczu wciąż niewystarczających nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce, współpraca sektora MŚP z instytutami badawczymi stanowi szansę na zachęcenie firm do podejmowania prac badawczo-rozwojowych dla generowania innowacji nie tylko w skali przedsiębiorstwa, ale też całych branż. Działalność jednostek badawczo-rozwojowych stwarza też szansę na likwidację dysproporcji przejawiającej się w Polsce dominacją nakładów na badania podstawowe i relatywnym niedostatkiem finansowania badań stosowanych i rozwojowych.
EN
Polish research institutes in Poland is one of the three types of scientific public sector ( the others are universities and PAN research institutes). Over the past 20 years, research institutes as the only science sector have passed restructuring and reorganization process. In 2010, under the new law on research and development fundamental reform of these organizations. was carried out. Still ongoing consolidation of institutes is necessary to finalize this process . The Structural Funds are one of the key tools to stimulate the implementation of innovation , competitiveness and entrepreneurship in Poland. Thay allow for carrying out the necessary , albeit sometimes expensive projects. The analysis presented in the work testifies to the high efficiency of applying for EU funds through efficient coordination of activities at the national level by the entity managing the distribution of these funds (Ministry of Regional Development, Ministry of Science and Higher Education , National Center for Research and Development and Information Processing Centre ) . Due to still insufficient spendings on research and development activities in Poland, mutual cooperation of SME with research institutes is an opportunity to encourage companies to apply research and development to generate innovation not only in business but also entire industries. Activities of research and development also gives an opportunity for the deminishing of dominance funding for basic research in favour of funding for applied research and development.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.