Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EU funds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The article discusses the implementation of tasks under the Operational Programme „Infrastructure and Environment”, related to the improvement of national energy security, including the diversification of energy sources. The Implementing Entity for EU funds in this sector is Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy (Oil and Gas Institute - National Research Institute).
EN
The concept of sustainable development has a number of definitions. In a general sense, it assumes interdependence and equivalence of three domains of reality: environment, society and economy. Harmonisation of the relationship between the society, the economy and the natural environment requires the development of new, more efficient and environmentally-friendly technologies, limiting the exploitation of natural resources, energy consumption, the elimination of environment-polluting forms of production, as well as a widespread change of the way of life and revision of the acceptable hierarchy of values. According to the valid principles, the investment trends in municipalities should be in line with the domains of sustainable development, thereby providing balance in all the three areas of investment: environmental, economic and social. The aim of the study is to conduct a comparative analysis of the investment projects carried out in the period of 2007–2013 in selected municipalities of the Warmia and Mazury Region for their compliance with the principles of sustainable development of rural areas. Investment projects co-financed from EU funds were examined. This has allowed us to highlight the spheres of investment, which drew particular attention within the period of time under study. The shifted focus of investment efforts also testifies to backwardness in the supported sphere.
3
Content available remote Dotacje formą wsparcia i rozwoju sfery gospodarczej
PL
Dotacje rządowe i unijne należą do jednych z podstawowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. Mając na uwadze, że Polska jest głównym beneficjentem środków unijnych oraz obserwowaną w 2016 roku ujemną dynamikę krajowych inwestycji ciekawym wydawało się przedstawienie danych dotyczących tej formy finansowania przedsiębiorstw. Celem niniejszego opracowania było zatem zestawienie informacji merytorycznych i ilościowych dotyczących dotacji oraz ukazanie kierunków wykorzystania tejże pomocy. W referacie przedstawione zostały formy pomocy publicznej, wartość pomocy de minimis, udział dotacji w środkach oferowanej pomocy oraz przedstawione zostały założenia perspektywy na lata 2014-2020 - informacje na temat funduszy przekazanych przez Unię Europejską na rozwój polskiej gospodarki oraz zasady ich działania.
EN
Government subsidies and unions are one of the main sources of business financing. Bearing in mind that Poland is the main beneficiary of EU funds and the negative dynamics of domestic investments observed in 2016, it seemed that the data on this form of enterprise financing appeared to be interesting. The aim of this study was to compile substantive and quantitative information on grants and to show the directions for using the aid. The paper presents the forms of state aid, the de minimis aid value, the share of grants in aid measures and the outlook for 2014-2020 - information on funds transferred by the European Union to the development of the Polish economy and the principles of their operation.
PL
Regionalne Programy Operacyjne (RPO) to szesnaście programów wojewódzkich stanowiących szansę na osiągnięcie celów polityki unijnej w zakresie rozwoju gospodarczego, a także ochrony środowiska, dostosowanych do specyfiki tych regionów i stanowiących odpowiedź na potrzeby lokalne. W perspektywie 2014-2020 z kwoty, którą dysponuje Polska w ramach funduszy unijnych, aż 38 % (31,3 mld euro) zostało zapisane na poziomie województw, w porównaniu do okresu 2007-2013, kiedy to środki unijne rozdysponowane w ramach RPO stanowiły zaledwie 25 % (16,5 mld euro) zapisanej kwoty łącznej. Na działania dotyczące ochrony środowiska w ramach RPO na lata 2014-2020 zaplanowano 2,1 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Podział środków pomiędzy najsłabiej rozwinięte regiony został dokonany na podstawie kryteriów dotyczących: liczby ludności każdego regionu, poziomu zamożności wyliczanego na podstawie Produktu Krajowego Brutto (PKB) per capita oraz poziomu bezrobocia w danym województwie przeliczanych w stosunku do wartości średnich UE. W obecnym okresie budżetowania w województwie mazowieckim obowiązują nowe zasady wsparcia z uwagi na fakt, że województwo to nie jest już zaliczane do najsłabiej rozwiniętych regionów. Celem przeprowadzonych badań jest określenie, czy samorządy w pełni wykorzystują dostępne środki unijne na działania środowiskowe, pokazując tym samym skuteczność ich działania. Ponadto określenie, w jakim stopniu działania proekologiczne realizowane przez gminy w ostatnich latach wpłynęły na stan środowiska naturalnego oraz poziom życia ich mieszkańców.
EN
Regional Operational Programs (ROP) in Poland are sixteen provincial programs representing a chance opportunity to achieve EU policy objectives in the field of economic development as well as environmental protection, matched to the specifics of these areas, which were prepared in response to local needs. In the 2014-2020, from the total amount which is available to Poland as part of EU funds as much as 38 % (EUR 31.3 billion) was recorded at the level of voivodships, compared to the 2007-2013 period, when it was only 25 % (EUR 16.5 billion). It was planned 2.1 billion PLN for environmental protection under the ROP for 2014-2020 from the European Regional Development Fund (ERDF). Distribution of the funds among the least developed regions was made on the basic of the following criteria: population of each region, the level of wealth calculated on the basic of Gross Domestic Product (GDP) per capita and unemployment in a region calculated in relation to the EU average values. In the current budgeting period, the Mazowieckie Voivodship has new support rules, due to the fact that the voivodship is no longer classified as the least developed region. The aim of the research was to determine whether the local governments make full use of available EU funds for environmental activities, thus showing the effectiveness of its use. As well as the determination of measures implemented by municipalities in the recent years to influence the condition of the natural environment and the standard of living of their residents was analyzed.
5
Content available remote Dotacje na innowacje, a nie na rozbudowy firm
PL
Wśród przedsiębiorców wciąż częstym impulsem do prowadzenia poszukiwania programów unijnych jest chęć rozbudowy firmy, bo miejsca zawsze jest za mało. Brak wystarczającej powierzchni doskwiera wielu podmiotom. Tymczasem ten kierunek jest błędny. Unia Europejska stawia na rozwój i innowacje, a nie na roboty budowlane. Inwestowanie w innowacje i badania to kierunek, który należy obrać w drodze po innowacje.
6
Content available remote OLAF – Urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych UE
PL
Niewłaściwe wykorzystanie funduszy unijnych, z których finansowanych jest wiele programów i projektów, szkodzi państwom członkowskim i często przesądza o realizacji danego projektu. Dlatego tak istotną rolę w procesie kontroli prawidłowego wykorzystania środków unijnych i ochronie interesów finansowych UE odgrywają instytucje krajowe i unijne.
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi w projektach B+R, realizowanych przez jednostki naukowe i firmy prywatne z wykorzystaniem środków unijnych, krajowych oraz własnych. Omówiono rolę systemów zarządzania zasobami ludzkimi i korzyści wynikające z ich wdrożenia. Opisano proces rekrutacji pracowników do projektu, budowanie zespołu z uwzględnieniem planowanego wyniku końcowego i systemu oceny pracowniczej popartego dobrymi praktykami. Zaproponowano system wynagradzania i system motywacyjny dla pracowników projektowych z uwzględnieniem zewnętrznych źródeł finansowania i ich transparentnego podziału.
EN
The article features modern HR management methods in R&D projects conducted by research institutions and private companies and co-financed by the EU, state budget and the companies’ own resources. The role of human resources management systems was discussed, along with benefits related to their implementation. The recruitment process for a project was described, the team building process based on the planned final result and a system of employees’ performance review supported by best practices whose application enables to achieve the assumed objectives. Finally, the authors proposed a remuneration system for project employees with respect to external financing sources and their transparent distribution.
8
Content available remote „Nowa” innowacyjność w projektach przedsiębiorców
PL
Największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszyły się zawsze dotacje na zakup maszyn i wyposażenia. Lata promocji funduszy europejskich jako źródło finansowania mające na celu podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw dają efekty. Tymczasem w aktualnie dostępnych programach ujęcie innowacyjności uległo zmianie. Nie jest to teraz tylko deklarowany frazes. Jak zatem można pozyskać unijne środki na innowacyjne inwestycje?
9
Content available remote Odwilż na rynku bezwykopowym
PL
Ostatnie dwa lata nie były łatwym okresem dla firm funkcjonujących na rynku bezwykopowym. Obserwowaliśmy znaczące spowolnienie w zakresie inwestycyjnym, a co za tym idzie, firmy wykonawcze miały znacznie mniej okazji do pozyskania kontraktów w ramach przetargów. Przyczyną stagnacji w dużej mierze było skonsumowanie środków z poprzedniej perspektywy unijnej oraz opóźnienia w uruchomieniu kolejnych inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014–2020. Jeszcze w ubiegłym roku zapowiadano, że znaczące przetargi w oparciu o nowe środki pojawią się pod koniec 2016 r. Ostatecznie trzeba było na nie czekać blisko rok dłużej.
EN
The last two years were not easy for the trenchless industry. We had observed a signifi cant economic downturn, therefore the contractors were not offered too many tenders to participate in. The reason behind the stagnation was the utilization of the whole share of the European Union’s budget for years 2014-2020. Last year it was announced that some major tenders would appear at the end of the year, but it took a whole another year for this to finally happen.
PL
Fundusze pomocowe UE umożliwiły gminom realizację kosztownych inwestycji infrastrukturalnych podnoszących standard życia mieszkańców, a co za tym idzie ich konkurencyjność. Realizowane inwestycje wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy, co szczególnie widoczne jest w przypadku gmin wiejskich. Wynika stąd, że środki pomocowe UE stanowią instrument polityki rozwoju zarówno w wymiarze regionalnym, jak i lokalnym. Sprzyjają bowiem realizacji inwestycji powiększającej potencjał rozwojowy gmin. Gminy z różną aktywnością i skutecznością sięgają po fundusze unijne. Stąd celem artykułu jest próba znalezienia zależności pomiędzy wysokością pozyskanego wsparcia finansowego na inwestycje infrastrukturalne a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. Badaniami objęto pięć gmin wiejskich zlokalizowanych w trzech regionach statystycznych Polski (NUTS 1) - północnym, północno-zachodnim oraz wschodnim. Analizy przeprowadzono bazując na kwerendzie literatury, a także przy użyciu prostych metod statystycznych. Badania przeprowadzono w kilku etapach, dokonując analizy realizowanych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE, a także metawskaźnika ukazującego w sposób syntetyczny uwarunkowania społeczno-gospodarcze gmin. Analizę zależności pomiędzy poziomem uzyskanego wsparcia UE a rozwojem społeczno-gospodarczym przeprowadzono przy pomocy wskaźnika korelacji Pearsona.
EN
EU aid funds enabled the municipalities to the realization of costly infrastructure investments to raise the standard of living, and hence their competitiveness. Implemented investments affect the socio-economic development, which is particularly evident in case of rural communities. It follows that EU assistance funds are an instrument of development policy, both in the regional and local levels. They will lead to a widening of the investment potential of the development of municipalities. Municipalities with different activity and effectiveness reach for the EU funds. Hence the purpose of this article is to attempt to find a relationship between the amount collected financial support for infrastructure investment and the level of socio-economic development of municipalities. The study included five rural municipalities located in three regions of Polish statistics (NUTS 1) - the northern, north-western and eastern. The analysis based on literature query, and using simple statistical methods. The study was conducted in several stages in the analysis of investment projects co-financed from EU funds, as well as the indicator showing synthetically socio-economic conditions of communities. The analysis of the relationship between the levels obtained the support of the EU and the socio-economic development was carried out using the Pearson correlation index.
11
EN
Many entrepreneurs operating in the steel industry in the Polish market face a dilemma: from where to get money for further development? One of the options may be the EU funds. We will tell you what sources you can use, for what kind of projects you will receive funding and what procedure you have to go through for the money to reach your business.
PL
Fundusze unijne na lata 2014-2020 przeznaczone na zieleń miejską są częścią środków na adaptację do zmian klimatu. Nic dziwnego – zieleń na obszarach zurbanizowanych jest strategicznym sprzymierzeńcem w łagodzeniu skutków upałów, burz, gwałtownych ulew, a także smogu.
PL
W artykule podjęto próbę zaprezentowania wpływu środków Unii Europejskiej z perspektywy budżetowej 2014-2020 na zmiany dostępności transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej. W analizie przyjęto, iż środki z UE będą głównym czynnikiem zmian czasów przejazdu komunikacji zbiorowej w miastach. Badanie przeprowadzono w 2 okresach. W pierwszej części pracy zaprezentowano stan dla roku 2013, przed wprowadzeniem kluczowych inwestycji z perspektywy 2014-2020. W drugiej części analizy ukazano potencjalny stan dla roku 2020, po wykonaniu zaplanowanych inwestycji. Efektem miałaby być poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego. Inwestycje infrastrukturalne, na których oparta jest analiza zmiany dostępności transportem miejskim, przedstawione zostały w 2 ekspertyzach dla miast Polski Wschodniej. Przewodnim celem opracowania jest sprawdzenie, czy środki z perspektywy UE na lata 2014-2020, które przeznaczone zostaną na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej, zostały ukierunkowane na odpowiednie inwestycje. Analiza poprawy dostępności transportu zbiorowego w sposób jednowymiarowy przedstawi zmiany powierzchni izochrony, czasu dojazdu, liczby osób oraz gęstości zaludnienia w latach 2013 i 2020
EN
The article is an attempt to present the impact ofEuropean Union funds, in view ofthe financial perspective 2014-2020, on changes in access to co//ect/Ve transport in Voivodship centres of Eastern Poland. The analysis assumes that EU funds shall be the key factor contributing to changes in collective commuting time in municipalities. The study was performed in two periods. The first part of the study refers to the year 2013, prior to introducing key imestments ofthe 2014-2020financialperspective. Thesecondpartshows the potential state in the year 2020 on completion of planned in-vestment projects. lmproving collective transport is the targeted effect. Infrastructural investments, which provide grounds for the analysis on changing access to urban transport, are presented by two expert opinions for c/t/es in Eastern Poland. The key objective of the study is to check whether the financial EU resources for the years 2014-2020, which are to be allocated to improvingcollective transport, are assigned to relevant investment projects. The analysis of collective transport accessibility shall indicate one-dimensional changes in isochrones surface, travel time, number of indmduals and population density in the years 2013 and 2020.
PL
W artykule przedstawiono, jak zmieni się dostępność dworca PKP/PKS w Kielcach przy wsparciu ze środków UE z perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Przyjęto, iż środki z UE będą głównym stymulatorem zmian czasów przejazdu komunikacji zbiorowej. Analiza zmiany dostępności przedstawiona została w dwóch okresach. Pierwsza data to 2013 rok: pokazano dostępność transportu zbiorowego przed wprowadzeniem kluczowych inwestycji z perspektywy na lata 2014–2020. Druga – to rok 2020: do tego czasu wg autora wykonane zostaną planowane inwestycje infrastrukturalne, które poprawią fukcjonowanie komunikacji zbiorowej w Kielcach. Inwestycje infrastrukturalne, na których oparta jest analiza zmiany dostępności transportem zbiorowym w Kielcach, przedstawione zostały w dwóch ekspertyzach dla miast wschodniej Polski. Głównym celem artykułu jest sprawdzenie, czy środki z perspektywy UE na lata 2014–2020, które przeznaczone zostaną na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Kielcach, zostaną dobrze wydatkowane. Wyniki analizy przedstawiono w formie: powierzchni izochrony, czasu dojazdu, liczby osób oraz gęstości zaludnienia znajdującej się w izochronach w latach 2013 i 2020.
EN
The article shows how the accessibility of railway/bus station in Kielce will be changed as a result of contribution from the EU funds of the 2014–2020 financial perspective. It is assumed that the funds from the EU will be the main stimulus for changes in the public transport journey times. Analysis of changes in accessibility is presented in two periods. The first date is 2013 illustrates accessibility before key investments financed from the financial perspective of the 2014–2020 are implemented. The second date is 2020: by this time according to the author planned infrastructure investments that improve functioning of public transport in Kielce are to be completed. The analysis of changes in the accessibility of public transport in Kielce are based on the infrastructure investments which are in two expertise’s for cities of Eastern Poland. The main objective of the article is to verify if funds from the EU perspective for 2014–2020, intended to improve the functioning of public transport in Kielce will be effective. Results of the analysis will be presented on: surface changes present isochrones, arrival time, number of people and population density of isochrones in 2013 and 2020.
PL
Wpływ środków Unii Europejskiej na rozwój transportu zbiorowego w Lublinie był znaczący. Miasto Lublin dzięki środkom unijnym wiele zyskało, m.in. poprawiła się jakość świadczonych usług przewozowych w publicznej komunikacji zbiorowej. Gmina Lublin pozyskała fundusze z dwóch programów unijnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. W ramach obydwu programów Lublin poczynił przede wszystkim inwestycje w tabor poprzez zakup nowych pojazdów (trolejbusów i autobusów), oraz w infrastrukturę (trakcja trolejbusowa, nowe słupki przystankowe, wiaty, wyświetlacze, remont lub budowa zatok). Inwestycje w infrastrukturę przystankową przyniosły korzyści zarówno dla pasażera, jak i kierowcy, a także poprawiły atrakcyjność miasta Lublin. Poniższy artykuł przedstawia opis i korzyści, jakie przyniósł Gminie Lublin udział w wyżej wymienionych projektach, jak również opis projektu, w którym wzięło udział Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin Sp. z o.o. Gmina Lublin postawiła przede wszystkim na wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, który istnieje w każdym większym mieście w Polsce. Informacje wyświetlane na temat kursujących linii i czasu przyjazdu na dany przystanek są ważne dla pasażerów, ponieważ ułatwiają im korzystanie z transportu zbiorowego. Obecnie władze miasta starają się pozyskać kolejne środki unijne w celu rozszerzenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, a także chcą inwestować w ekologiczny transport poprzez zakup niskoemisyjnych pojazdów i dalsze rozszerzanie komunikacji trolejbusowej, która istnieje tylko w trzech miastach w Polsce. Lubelski transport zbiorowy przeszedł zatem ogromne zmiany w ciągu ostatnich kilku lat i może być porównywany z innymi większymi systemami w Polsce.
EN
The influence of EU funds on the development of urban transport in Lublin has been considerable. Due to the EU funds the City of Lublin has gained a lot, for instance, the quality of the transport services provided by the urban public transport has been raised. The Lublin City Commune received funds from two EU programmes: i.e. the Lubelskie Regional Operational Programme for the years 2007–2013 and the Operational Programme ‘Development of Eastern Poland’ for the years 2007–2013. Under both programmes the biggest investments in Lublin have been made in the fleet (purchase of new trolleybus and bus vehicles), as well as in the infrastructure (trolleybus traction, new bus-stop posts, bus shelters, screens, the repair and construction of bay bus stops). Investment in the bus-stop infrastructure have been beneficial for both passengers and drivers and has increased attractiveness of Lublin. The article outlines the benefits for the Lublin City Commune from the participation in the above-mentioned programmes, and also describes the project in which the Municipal Transport Company – Lublin Sp. z o.o., participated. The Lublin City Commune placed an emphasis first of all on the implementation of the dynamic passenger information system, which operates in every big city in Poland. The displayed information concerning bus lines and their arrivals and departures from the stop are very important for passengers because they make travelling by public transport more convenient. Currently the city is applying for additional EU funds for the development of the dynamic passenger information system. The City also plans to invest in the ecological transport: low – emission buses and in the further expansion of trolleybus transport functioning only in three cities in Poland. Urban transport in Lublin has been changed significantly in the last years and now it may compete with other large systems in Poland.
PL
W artykule zaprezentowano stan dostępności transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy UE 2007–2013. Badanie przeprowadzono na koniec 2013 roku. W pracy przedstawione zostaną inwestycje infrastrukturalne z perspektywy UE 2007–2013. Analizowany okres przedstawia dostępność transportem zbiorowym po wprowadzeniu kluczowych inwestycji z zakończonej prspektywy finasowej. Inwestycje infrastrukturalne, na których oparta jest analiza dostępności transportem miejskim, przedstawione zostały w dwu ekspertyzach dla miast Polski Wschodniej. Przewodnim celem opracowania jest sprawdzenie, czy środki z perspektywy UE na lata 2007–2013, które przeznaczone zostały na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej, zostały dobrze wydatkowane. Dodatkowym celem jest porównanie dostępności komunikacyjnej w miastach. Analiza dostępności transportu zbiorowego w sposób jednowymiarowy przedstawi zmiany powierzchni izochrony, czasu dojazdu, liczby osób oraz gęstości zaludnienia znajdującej się w izochronach w 2013 roku.
EN
The article presents the accessibility status of collective transport in Polish provincial centers of Eastern Poland at the end of the EU perspective 2007–2013. The study was conducted in the end of 2013. In the article the infrastructure investments from the EU perspective 2007–2013 are presented. The analyzed period demonstrates accessibility of public transport after implementation of the key investments from the completed financial perspective. Infrastructure investments, on which the analysis of the accessibility of public transport is based, have been presented in the two expertises devoted to cities of Eastern Poland. The main objective of the study is to verify whether funds from the EU perspective for 2007–2013, which had been intended to improve the functioning of public transport, have been spent effectively. An additional objective is to compare the accessibility of transport in cities. Analysis of the accessibility of public transport in a one-dimensional way presents changes of the isochrones surface, journey time, numbers of people and a population density located in the isochrones in the 2013 year.
PL
Polityka energetyczna Unii Europejskiej obliguje Polskę do podjęcia działań w zakresie wzrostu znaczenia energii ze źródeł odnawialnych. W niniejszym artykule przeprowadzono szczegółową analizę szesnastu Regionalnych Pro-gramów Operacyjnych na lata 2014-2020 pod kątem możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii, a także inwestycji w przedsiębiorstwach wykorzystujących ten rodzaj energii.
EN
Energy Policy of the European Union obligates Poland to take action to increase the importance of renewable energy. In this paper was conducted a detailed study of sixteen Regional Operational Programmes for 2014-2020 period in the context of possibilities for financing investments in renewable sources of energy, as well as investments in companies that use this type of energy.
18
Content available remote Fundusze europejskie jako czynnik rozwoju miejskiego transportu szynowego w Polsce
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o skutki wykorzystania funduszy unijnych przez miejski transport szynowy w Polsce, to jest tramwaje, metro i kolej aglomeracyjną w okresie 2007-13. W tym czasie zrealizowano ponad 3000 projektów transportowych o łącznej sumie 187,5 mld zł, z czego na kolej przypadło 21%, a na transport miejski prawie 12%. Pod względem wartości alokowanych na komunikację publiczną środków niekwestionowanym liderem jest Warszawa, co zawdzięcza budowie II linii metra, lecz również zakrojonym na bardzo szeroką skalę programom rozbudowy i modernizacji systemu tramwajowego. Stolica wyróżnia się także najwyższą wartością projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pozostałe ośrodki będące liderami zmian to Trójmiasto, w którym zrealizowano największą inwestycję kolejową ostatniego ćwierćwiecza w postaci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, oraz Olsztyn, który jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej zdecydował się na reaktywację komunikacji tramwajowej. Z szansy, jaką stwarzają środki UE, skorzystały jednak wszystkie, oprócz Gorzowa Wielkopolskiego, ośrodki w Polsce posiadające systemy miejskiej komunikacji szynowej. Należy mieć nadzieję, że podjęte znaczące działania inwestycyjne pomogą zachować, a być może nawet zwiększyć znaczenie transportu publicznego w polskich miastach.
EN
The aim of the article is to answer the question about the results of EU funds which have been allocated to municipal rail-bound transport in Poland – trams, underground and suburban railways – between 2007 and 2013. In this period over 3000 transport projects of the total value of 187, 5 billion zlotys were executed, of which 21% were absorbed by rail and almost 12% by municipal transport. Warsaw is the undoubted leader in European transport grants absorption in Poland, mainly due to the construction of the second underground line but also because of large scale tram system modernisation programme. Warsaw stands out as having the highest transport project value per capita as well. Other Polish cities which can be described as leaders are the Tricity with its Pomeranian Metropolitan Railway – the largest Polish rail investment over the last 25 years and Olsztyn – the first Central-Eastern European city which have reintroduced tram network. However, almost all Polish cities which have a municipal rail-bound transport system have made use of the opportunity connected with EU grants. The only exception is Gorzów Wielkopolski. It is to be hoped that these vast investments aid Polish cities in maintaining if not increasing the role of municipal transport.
19
Content available remote Ponad 30 miliardów dla przedsiębiorstw w 2016 roku. Unijne dotacje w regionach
PL
Fundusze unijne to niewątpliwie duża szansa na wzmocnienie innowacyjności, konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw. Pierwsze konkursy w ramach nowego okresu programowania 2014–2020 ruszyły w zeszłym roku. W 2016 r. przed polskimi firmami otwierają się kolejne możliwości uzyskania dofinansowania na realizacje własnych planów rozwojowych. Warto wiedzieć, z czym wiążą się dotacje dla przedsiębiorstw, szczególnie w ramach funduszy regionalnych, dla których zaplanowano o wiele wyższe wsparcie finansowe niż w latach poprzednich.
20
Content available remote Go to Brand – dotacje na promocję polskich marek
PL
Jednym z wyzwań, które w bieżącej perspektywie 2014–2020 podejmuje Unia Europejska, jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw. Obecnie drzwi do zagranicznej ekspansji polskim przedsiębiorcom otwiera m.in. wsparcie promocji marek produktowych w ramach Poddziałania 3.3.3 Go to Brand, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.