Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ETBE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule skupiono się na analizie wskaźnika niepowtarzalności wybranych parametrów spalania w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym olejem napędowym (ON) w mieszaninie z eterem etylo tert-butylowym (EETB). Niezbędne badania wykonano w warunkach swobodnego przyspieszania wału korbowego silnika, nieobciążonego zewnętrznym momentem oporowym. Uzyskane rezultaty wskazują, że EETB dodawany do ON nie ma znaczącego wpływu na zmianę niepowtarzalności procesu spalania w badanym silniku.
EN
The paper is focused on analysis of unrepeatability index of selected combustion parameters in diesel engine fuelled with diesel fuel (DF) blended with ethyl tert-butyl ether (ETBE). Necessary tests were carried out in conditions of free acceleration process of the engine crankshaft without external load. Results showed that ETBE added to DF did not impact significantly on unrepeatability of combustion process in tested engine.
PL
Eter tert-butylowo-etylowy (ETBE, 2-etoksy-2-metylopropan, nr CAS: 637-92-3) jest bezbarwną, palną cieczą o charakterystycznym zapachu, otrzymywaną w reakcji izobutenu z etanolem. ETBE jest stosowany w ilości do 15% jako dodatek poprawiający właściwości utleniające i podwyższający liczbę oktanową benzyn. W Polsce ETBE produkują PKN ORLEN S.A. i Grupa LOTOS, łącznie ponad 170 000 t rocznie. Narażenie pracowników (najczęściej drogą inhalacyjną) występuje w czasie wytwarzania, mieszania ETBE z benzynami oraz jego transportu i dystrybucji. Nie ma danych na temat liczby osób narażonych na ETBE w Polsce oraz wielkości stężeń, na jakie są narażeni. ETBE łatwo wchłania się do organizmu drogą inhalacyjną. Jego eliminacja z krwi jest procesem 4-fazowym (dwie pierwsze fazy są bardzo szybkie, t1/2 = 2 i 18 min). ETBE jest szybko metabolizowany przez utlenianie przy udziale cytochromów P-450 do: alkoholu tert-butylowego (TBA), 2-metylo-1,2-propandiolu (MPD) i kwasu 2-hydroksymasłowego (HBA, występującego w postaci soli). W drugiej fazie metabolizmu TBA ulega sprzęganiu (głównie z kwasem glukuronowym). ETBE wydala się z powietrzem wydychanym w postaci niezmienionej (około 45 ÷ 50% dawki) lub jako TBA (około 3% dawki). Powstałe metabolity (stanowiące około 40 ÷ 70% dawki) są wydalane z moczem. Istnieje niewiele danych o działaniu ETBE na ludzi. U ochotników narażonych inhalacyjnie na ETBE o stężeniu 106 lub 212 mg/m³(25 lub 50 ppm) przez 2 h notowano podrażnienie błon śluzowych nosa i górnych dróg oddechowych, istotne statystycznie po narażeniu na ETBE o stężeniu 212 mg/m³ oraz niewielkie zmiany w parametrach określających funkcje płuc. Wartości DL50 po dożołądkowym podaniu ETBE szczurom przekraczały 2000 mg/kg mc. Związek wykazywał działanie drażniące na skórę i oczy u królików. Test maksymalizacji wykonany na świnkach morskich wykazał, że ETBE nie działa uczulająco. W doświadczeniach krótkoterminowych na zwierzętach, niezależnie od drogi narażenia (dożołądkową lub inhalacyjną), notowano zależny od wielkości dawki (600 ÷ 1800 mg/kg mc./dzień, przez 14 dni) lub stężenia (2090 ÷ 16 720 mg/m³, przez 4 tygodnie) wzrost względnej masy wątroby i nerek, ale bez zmian histopatologicznych w tych narządach. Do skutków inhalacyjnego podprzewlekłego narażenia szczurów na ETBE o stężeniach 2090 ÷ 20 900 mg/m³, które były zależne od wielkości stężenia związku, zaliczono: zmniejszenie przyrostu masy ciała oraz zwiększenie mas wątroby i nerek. W nerkach samców notowano zmiany histopatologiczne i zaburzenia w funkcjonowaniu nerek spowodowane gromadzeniem się α2-mikroglobuliny w komórkach kanalików proksymalnych. ETBE o stężeniach 7315 ÷ 20900 mg/m³ u szczurów powodował ponadto zwiększenie poziomu azotu mocznikowego (BUN) we krwi. Po 13-tygodniowym narażeniu szczurów na ETBE o stężeniach 2090 ÷ 20900 mg/m³ zanotowano objawy działania neurotoksycznego związku.Na podstawie wyników 2-letnich badań na zwierzętach, którym ETBE podawano z wodą do picia, za wartość LOAEL przyjęto stężenie związku w wodzie wynoszące 625 ppm (625 µg/l), po którym u szczurów stwierdzono uszkodzenie nerek. ETBE nie wykazywał ani działania genotoksycznego, ani rakotwórczego (w ACGIH zaliczono związek do grupy 4A), nie wpływał także na płodność i rozrodczość zwierząt laboratoryjnych oraz nie powodował działania embriotoksycznego i teratogennego. Podstawą do wyznaczenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla ETBE były wyniki badań wykonanych na ochotnikach, u których po narażeniu na ETBE o stężeniu 212 mg/m³(LOAEL) obserwowano: podrażnienie błon śluzowych oczu, nosa i górnych dróg oddechowych oraz niewielkie zaburzenia funkcji płuc. Po uwzględnieniu współczynników niepewności, zaproponowano: przyjęcie stężenia 100 mg/m³ za wartość NDS eteru tert-butylowo-etylowego, a stężenia 200 mg/m³ za wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh) związku, a także oznakowanie związku literą „I”, ze względu na jego działanie drażniące.
EN
Ethyl tertiary-butyl ether (ETBE, 2-ethoxy-2- -methylpropane, CAS: 637-92-3) is a colorless, flammable liquid with a characteristic odor, which is obtained in a reaction of isobutene with ethanol. ETBE is used in an amount up to 15% as an addi-tive, which improves the oxidizing properties and the octane number of gasoline. In Poland, PKN ORLEN SA and LOTOS Group produce ETBE (more than 170000 tonnes per year). Exposure of workers (usually by inhalation) occurs during manufacturing of ETBE, blending gasolines, and its transport and distribution. There are no data on the number of people exposed to ETBE in Poland and the concentrations, to which they are exposed. ETBE is readily absorbed into the body by inhalation. Its elimination from the blood is a four-phase process (the first two phases are very fast, t1/2= 2 and 18 min). ETBE is rapidly metabolized by oxidation involving cytochrome P-450 to ferf-buthyl alcohol (TBA), 2-methyl-l ,2-propanediol (MPD) and 2-hydro- xybutyric acid (HBA). In the second phase of metabolism, TBA is coupled, mainly with glucuronic acid. Unchanged ETBE is excreted in the expired air (about 45 - 50% of the dose) or as TBA (about 3% of the dose). The metabolites (representing approximately 40 to 70% of the dose) in the urine are excreted. There is little data on the effect of ETBE in humans. In volunteers exposed to ETBE by inhalation at the con-centration of 106 or 212 mg/ m3 (25 or 50 ppm), the mucous membrane of the nose and upper respiratory tract were irritated. After exposure to ETBE at the concentration of 212 mg/m3 irritation and slight changes in the parameters defining the functions of the lungs were recorded. After intragastric administration of ETBE to rats, LD50 values 2000 mg/kg of body weight were exceeded. The compound was irritant to the skin and eyes of rabbits. No allergic effect was noted (maximization test on guinea pigs). In short-term experiments on animals, regardless of the route of exposure (inhalation or intragastric), dose-related (600 - 1800 mg/kg/day for 14 days) or concentration (2090 - 16720 mg/ m3 for 4 weeks) increases in the relative weight of the liver and kidneys, but without histopathological changes in these organs were reported. After subchronic inhalation of rats to ETBE at the concentrations 2090 - 20900 mg/m3, reduced body weight gain and an increase in the mass of the liver and kidneys w-ere observed. In the kidneys of males, histopathological changes and disorders in the functioning of the kidneys caused by the accumulation of aj-microglobulin in proximal tubular cells were reported. ETBE at the concentrations 7315 - 20900 mg/m3 caused an increase in urea nitrogen (BUN) in the blood of rats. After 13- -week exposure of rats to ETBE at the concentrations 2090 - 20900 mg/m3, effects of neurotoxicity were noted. On the basis of a two-year study, in which ETBE was administered to animals in drinking water, the LOAEL value (kidney damage in rats) was 625 ppm (625 pg/I of w'ater). No genotoxic nor carcinogenic effects wrere noted. ACGIH classifies ETBE as group 4A. ETBE did not affect the fertility and reproductive in laboratory animals, and did not cause embryotoxicity and teratogenicity. The value of the maximum admissible concentration (MAC) for ETBE was based on the results of tests carried out on volunteers. After exposure to ETBE at the concentration of 212 mg/m3 (LOAEL), the irritation of the mucous membranes of the eyes, nose and upper respiratory tract and a slight dysfunction of the lungs were observed. The Expert Group for Chemicals Agents suggest a MAC-TWA value of 100 mg/m3. Due to the irritant potential of ETBE, a MAC-STEL value of 200 mg/m3 (2 x MAC-TWA) has been proposed. It has been also proposed to label the substance with "I" (irritant).
PL
W artykule przedstawiono wpływ dodatku eteru etylo tert-butylowego (EETB) do oleju napędowego (ON) na zmienność procesu przyspieszania wału korbowego silnika. Badania wykonano na 4-suwowym, 3-cylindrowym, chłodzonym cieczą, z bezpośrednim wtryskiem paliwa silniku diesla AD3.152. Silnik zasilano olejem napędowym i mieszaninami oleju napędowego z EETB w proporcjach objętościowych: 10:90, 20:80, 30:70 i 40:60. Pokazano, że nawet 40% dodatek objętościowy EETB do oleju napędowego nie ma znaczącego wpływu na zmienność procesu przyspieszania wału korbowego silnika. Sugeruje to, że proces spalania paliwa zachodzi prawidłowo bez zjawiska wypadania zapłonów powodowanego niską liczbą cetanową EETB.
EN
In this paper an impact of ethyl tert-butyl ether (ETBE) addition to diesel oil (DO) on variation of the engine crankshaft acceleration process has been presented. Our tests were performed on a 4-stroke, 3-cylinder,water-cooled, direct-injection AD3.152 diesel engine. The engine was fuelled with DO and with blends of DO with ETBE in volumetric ratio of 10:90, 20:80, 30:70 and 40:60. It was shown that even 40% by vol. of ETBE addition to diesel oil has not significant impact on variation of engine crankshaft acceleration process. It suggests that fuel combustion process occurs properly without a misfire phenomenon caused by low cetane num-ber of ETBE.
PL
W artykule dokonano przeglądu różnych biopaliw, które można stosować do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Szczególną uwagę poświęcono olejom pochodzenia roślinnego, a także wybranym eterom i alkoholom. Pokazano zarówno wybrane korzyści jak i zagrożenia wynikające z ich zastosowania na cele paliwowe. W pracy wykorzystano wyniki wieloletnich badań, prowadzonych w Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechniki Radomskiej, w zakresie zastosowania paliw alternatywnych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym.
EN
In this paper, a review of different biofuels for powering of a diesel engines have been presented. Particular attention has been focused on plant oils, as well as selected ethers and alcohols. Selected benefits and disadvantages of their use as engine fuels have been presented. In this work the results and experiences of research carried out by Institute of Maintenance of Vehicles and Machines at the Technical University of Radom have been used.
EN
The article presents the results of research on particulate matter (PM) emission from ADCR diesel engine fuelled with blends of diesel oil and ethyl tert-butyl ether (ETBE). Measurements were done in conditions of 13-phase, stationary ECE R49 test. Results show, that PM emission was reduced with the use of all tested ETBE/diesel blends with respect to those of the neat diesel fuel. In case of tested engine fuelled with mixture ETBE20 its PM emission was decreased by a half when compared to diesel oil.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań w zakresie oceny emisji cząstek stałych z silnika ADCR zasilanego mieszaninami oleju napędowego z eterem etylo-tert-butylowym (EETB). Pomiary wykonano w warunkach 13-fazowego testu stacjonarnego ECE R49. Wyniki wskazują, że emisja cząstek stałych była obniżona dla wszystkich badanych mieszanin w porównaniu do tej, którą uzyskano dla oleju napędowego. W przypadku badanego silnika zasilanego mieszaniną ETBE20 jego emisja cząstek stałych była obniżona o połowę w stosunku do zasilania olejem napędowym.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań z zakresu oceny smarności mieszanin oleju napędowego (ON) z eterem etylo-tert-butylowym (EETB). Badaniu poddano mieszaniny, w których objętościowa zawartość EETB w ON wynosiła od 5 do 40%. Wykazano, że stosowanie 5% dodatku EETB do oleju napędowego nie miało negatywnego wpływu na zmianę smarności takiej mieszaniny. W przypadku pozostałych, badanych paliw obserwowano jednak pogorszenie ich smarności w zakresie 10-20%.
EN
In this paper, the results of lubricity evaluation of diesel fuel and ethyl tert-butyl ether (ETBE) mixtures are presented. Mixtures in which the concentration of ETBE in diesel fuel varied between 5 and 40% (V/V) were tested. It was demonstrated that the addition of 5% (V/V) of ETBE into diesel fuel did not have negative influence on the lubricity of such mixture. However, in the case of other tested fuel compositions, the reduction of their lubricity in the range of 10-20 % was observed.
PL
W pracy podjęto próbę usuwania eteru etylowo-t-butylowego (ETBE) z wodnych ekstraktów benzyn poprzez utlenianie nadtlenkiem wodoru w reakcji Fentona. Zdolność ETBE do rozkładu pod wpływem nadtlenku wodoru w temperaturze otoczenia stanowi potencjalną możliwość usuwania tego eteru z wody zanieczyszczonej benzyną, która zawiera ETBE jako komponent.
EN
Ethyl-t-butyl ether (ETBE) is commonly used as a fuel component, which sometimes results in its introduction into the environment, especially to ground water. The aim of this research study is to investigate the activity of Fenton's reagent with the water extracts of the fuels containing ETBE. The ETBE removal was successfully accomplished at ambient temperature in the presence of more than 0,3 g of FeSO4 catalyst per 100 cm3 of the extract.
EN
A three-phase reactor with an air stream controlled by a draft tube was applied to ETBE synthesis from isobutene and ethanol under atmospheric pressure in the presence of Amberlyst 15 resin. It was found that when excess of ethanol was used, the catalytic reaction was highly selective and proceeded as 1st order towards isobutene. The reaction product, ETBE, if not removed from the mixture, retarded the reaction rate.
EN
The solid-liquid equilibrium (SLE), of 11 binary mixtures of n-alkanes (octadecane, nonadecane, eicosane, heneicosane, docosane, tricosane, tetracosane, pentacosane, hexacosane, heptacosane, octacosane) in ethyl tert-butyl ether, (ethyl 1,1-dimethylethyl ether, ETBE) have been determined from 275 K to the melting temperature of n-alkane. Results of solubility are compared with values calculated by Wilson, NRTL and UNIQUAC equations utilizing parameters from SLE. The existence of solid-solid first order phase transition in hydrocarbons has been considered in the solubility calculations. The best correlation of the solubility data has been obtained by the NRTL equation, where the average root-mean-square deviation of the solubility temperaures is 0.84 K.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.