Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EMS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Autorzy przedstawiają projekt, którego celem jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie całkowicie innowacyjnego trolejbusu z dodatkowym zasilaniem bateryjnym o podwyższonych możliwościach jazdy ciągłej z użyciem magazynu energii. Projektowane trolejbusy będą wyposażone w układ telemetrii umożliwiający operatorowi nadzór oraz optymalizację zużycia energii całej floty poprzez możliwość przechodzenia poszczególnych pojazdów na zasilanie z baterii na wybranych fragmentach trasy oraz w okresach wzmożonego zużycia energii np. w szczytach komunikacyjnych.
EN
The aim of the project is to develop, construct and implement a fully innovative trolleybus with additional battery supply, of enhanced continuous driving capacity using energy storage. It will be equipped with the telemetry system enabling the operator to supervise and optimize energy consumption of the whole fleet through possible switching of individual vehicles to battery supply at selected fragments of the route and in periods of increased energy consumption, e.g. during rush hours.
EN
Technological and non-technological innovations represent one of the most important and sustainable sources of competitive advantages for businesses. Industry 4.0, a new fundamental paradigm shift in industrial production and organisational innovation, as new management practices, are important issues for companies as they seek to upgrade their productivity, improve the quality of supply and retain competitiveness. Analysis of technological and non-technological innovations of the textile and apparel industry in Serbia became particularly important in the situation where the Serbian transitional economy opted to alter its growth model. This paper analyses the results of the European Manufacturing Survey conducted in manufacturing industries in a transitional economy – the Republic of Serbia. The current Serbian dataset of 2015 includes 280 observations of Serbian firms of all manufacturing industries. The empirical results indicate that textile and apparel manufacturing companies in Serbia utilise industry 4.0 and organisational innovation concepts on a very low level.
PL
Innowacje technologiczne i nietechnologiczne stanowią jedno z najważniejszych i najbardziej zrównoważonych źródeł przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw. Industry 4.0, nowa fundamentalna zmiana paradygmatu w produkcji przemysłowej i innowacjach organizacyjnych, jako nowe praktyki zarządzania, są ważnymi kwestiami dla firm, które dążą do podniesienia wydajności, poprawy jakości dostaw i utrzymania konkurencyjności. Analiza innowacji technologicznych i nietechnologicznych w przemyśle tekstylnym i odzieżowym w Serbii stała się szczególnie ważna w sytuacji, w której serbska gospodarka przejściowa zdecydowała się zmienić swój model wzrostu. W pracy przedstawiono analizę wyników badań EMS (European Manufacturing Survey) przeprowadzonych w przemyśle wytwórczym w gospodarce przejściowej Serbii. Przedstawiono serbski zestaw danych z 2015 r., który obejmował 280 przykładów serbskich firm ze wszystkich branż produkcyjnych. Wyniki empiryczne wskazały, że firmy produkujące tekstylia i odzież w Serbii wykorzystują koncepcję Industry 4.0 i innowacje organizacyjne na bardzo niskim poziomie.
3
Content available F-16 turbofan engine monitoring system
EN
The multirole F-16 is the most advanced aircraft in the Polish Air Forces. It has been equipped with the very modern, sophisticated and advanced turbofan engine F100-PW-229. Due to the fact, that there is only one engine, its reliability, durability, efficiency and performance are the crucial factors for the safety reasons. In the article author researched maintenance system of the F100 turbofan engines, to describe Engine Monitoring System features. Engine Monitoring System (EMS) is the key element in the engine prognostic and health monitoring. The EMS provides engine fault indicators to the pilots and technicians and with the engine performance trending affects the F-16 flight safety risk and enhanced engine maintenance management concept. The main goal of this article was to provide information on the F-16 Engine Monitoring System and its impact on the aircraft airworthiness and F-16 fleet readiness resulting from the engine reliability. It is also an introduction to the F-16 Engine Health Management concept.
EN
Agriculture is a risky industry because forces beyond human control influence the quality and profitability of their activities. Farmers' incomes reveal high volatility due to product and crop price as well as catastrophic risks such as natural disasters and diseases. The following paper discusses different methods, also those not specific to EMS, and their exemplary application. An attempt has been made to answer the question of what methods of risk analysis and management are appropriate for agriculture. The goal is to identify methods which can be used in EMS for agriculture, especially in the family farmsteads. The paper is based on the latest, third edition of ISO 14001.
5
Content available Environmental management systems
EN
Management systems, especially environmental management systems, are very helpful tools in environmental management in companies. A management system is the framework of processes and procedures used to ensure that an organization can fulfil all tasks required to achieve its objectives. The basic information about environmental management system according to ISO 14000 and EMAS was presented. Fundamental differences of these two systems were also shown.
PL
Model Bring Your Own Device został opracowany z myślą o pracownikach, którzy mogliby wykorzystywać prywatne urządzenia do realizacji zadań w miejscu pracy a także poza nim, na przykład w domu. Jednak dynamiczny rozwój technologii sprawia, że model BYOD może być implementowany na wiele różnych sposobów w zależności od zapotrzebowania. W artykule została przedstawiona koncepcja wdrożenia modelu BYOD do systemu ratownictwa medycznego. Zastosowanie najnowszych standardów bezpieczeństwa i metod dostępu do sieci oraz kompatybilność aplikacji z wieloma systemami operacyjnymi sprawia, że zaproponowane rozwiązanie oferuje bezpieczny i efektywny przepływ informacji pomiędzy różnymi służbami w czasie rzeczywistym. Umożliwia to jest sprawniejsze i dokładniejsze udzielenie pomocy potrzebującym. W artykule autorzy rozważyli kompletną infrastrukturę sieciową wykorzystującą model BYOD począwszy od aplikacji dla ratownictwa medycznego, po organizację ruchu sieciowego a także realizację dostępu użytkownika do danych.
EN
Model Bring Your Own Device was developed for employees who could use private devices to realize their tasks in the workplace and outside i.e. at home. However the dynamic development of technology makes that BYOD model can be implemented in many different ways depending on the demand. This article presents the concept of BYOD model implementation in the EMS system. Using the latest standards of safety and methods of access to the network and compatibility of application with multiple operating systems makes the proposed solution offers a secure and effective flow of information between different services in real time. This allows a more efficient and precise assistance to the needs. In the article, the authors showed the complete network infrastructure using BYOD model ranging from applications for EMS, the organization of network traffic as well as the realization of user access to data.
7
Content available remote EMC Requirements and Test Methods for Light Emitting Diodes
EN
EMC test is important for the reliability improvement of LEDs and their application products. This paper introduces the EMC requirements for LED chips, LED devices and LED application products, focusing on electrostatic discharge, electrical fast transient, thunder stroke surge, voltage dip, conductive interference and radio frequency interference. Corresponding test methods are also given. These EMC requirements and test methods are valuable for LED manufacturer and end users.
PL
W artykule przedstawiono wymagania EMC w stosunku do LEDów oraz urządzeń z nimi współpracujących, takich jak wyładowania elektrostatyczne, stany przejściowe, skoki napięcia, interferencje. Przedstawiono odpowiednie metody badawcze. (Wymagania elektrokompatybilności i metody badania układów LED)
EN
The article describes a novel method of conducting measurements and analysis of upper limb movement. The system is applied to validate quality of electrical muscle stimulation (EMS). The paper describes the most important parameters of designed equipment and tools. The process of recording images using a standard webcam and the precise description of measurement post, used methods, image processing and hardware calibration are shown. The main goal of the research is to diagnose effects of rehabilitation or training of the muscle biceps brachii.
PL
Przedstawiono systemy automatyki budynkowej (BAS) wykorzystujące technologię IPrzedstawiono wpływ stanów nieustalonych w sieci średniego napięcia na działanie automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążenia (SCO).T do zarządzania instalacjami technicznymi w nowoczesnych oraz modernizowanych budowlach.
EN
The paper presents systems of building automatics (BAS) that apply IT technology for installation management in modern and modernized buildings.
10
Content available remote Reducing dangerous waste by applying low-waste technologies
EN
Purpose: Growing level of automatism, information technologies and other technological achievements on the one hand and unadjusted production companies in Bosnia and Herzegovina on the other, impose a need for new knowledge from the aspect of adaptability and increasing eco-efficiency of production systems. Engineers face the problems of growing trends of change in the area of technology, organization, decision making process and management of production systems. Changes cause searching for new solutions, and solutions demand innovative action in changed conditions. New and innovated technologies, also wide appliance of recycle procedures of waste materials and their further use, will lead to appliance of new production principle "production-consumer-waste-recycle-entrance", which demands a need for new knowledge connected with relationship between production system and environment. For production systems, strategy of Cleaner Production is primarily applied to reducing pressure during whole cycle of production and services, from design and use to the final disposal. Design/methodology/approach: This work will show how dangerous and toxic waste can be controlled and reduced by using principles of "Cleaner Production", as well as how that task will be transferred to the lower level of managers, who should predict, plan, manage and control the market. Using control of quantity and quality of raw materials, parameters of workability and reduction of waste risk materials can be influenced. The factory producing tools planned and carried out an experiment with the purpose of substitution of the mineral oils for cutting. That experiment has been carried out by the mathematic apparatus „Box-Wilson” with the usage of two-factor plan of the experiment. Findings: Experiment showed that it is possible to use synthetic oils for cutting in certain intervals of work. Synthetic oils are biodegradable thus they have lesser pressure to the environment. Research limitations/implications: This work justifies possibilities of innovative action in the EMS functioning. Technologist can make plans, with permanent goal of achieving higher eco-efficiency only in the conditions of use that have been already explored. Practical implications: There are implications with the need of researching conditions, and with processing of increased demands for the quality. Every problem needs to be approached in a experimental way and confirm the assumption. Originality/value: This work is original in observed conditions of usage and with the usage of given approach in the research. It is confirmed that that synthetic oils for cuttings can be substituted by mineral oils and in that way increase eco-efficiency.
EN
The paper contains a short review of analytic, constructional and development investigations of low power electromagnetic microwave sensors (EMS) destined for applying them in laryngectophone system. General procedure rule and construction examples are presented. The measurement stand used to research signals produced by sensors of articulators' motion are described. Analytic method used to examine the usefulness of these signals to identify the vibrant phonemes is reviewed.
PL
W dobie widocznej ekologizacji gospodarki przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują dobrowolne działania proekologiczne. Jednym z dobrowolnych narzędzi jakie są do dyspozycji przedsiębiorstw w ramach wykazywanej przez nie chęci bycia "środowiskowo przyjaznym" jest system zarządzania środowiskowego (SZŚ) wg normy ISO 14001. Celem wdrażania i utrzymywania przez przedsiębiorstwa SZŚ jest cel ekologiczny - minimalizacja negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko przyrodnicze. Oprócz celu ekologicznego SZŚ pozwala przedsiębiorstwom, w których funkcjonuje na osiąganie różnych korzyści. Analizując praktyczne funkcjonowanie SZŚ w przedsiębiorstwach można zatem postawić sobie pytanie: jakie efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskuje przedsiębiorstwo dzięki funkcjonującemu w nim SZŚ? Odpowiedź na to pytanie starano się uzyskać przeprowadzając badania w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego. W toku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż przedsiębiorstwa, w których funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001 osiągają wymierne efekty rzeczowe i ekologiczne, jednak nie jest to w pełni zasługą samego SZŚ.
EN
In the age of apparent ecologisation of economy, enterprises increasingly undertake voluntary pro-ecological actions, for example by implementing environment management system (EMS) based on the norm ISO 14001. The environment management system based on the norm ISO 14001 ought to be treated as an instrument, which should be of advantage both to environment and the enterprise itself. Realisation of laid out targets contained in the environmental policy requires larger or smaller financial expenditures to be incurred. The assessment performed EMS from the point of view of ecological results and real effects shows that owing to operating EMS an enterprise receives a number of direct and indirect benefits.
PL
Zarządzanie energią elektryczną w sposób zdalny jest możliwe dzięki nowoczesnym układom automatyki zainstalowanym u odbiorcy energii. Układ pomiaru pobieranej energii pozwala w sposób zdalny przejąć informacje o poziomie obciążenia układu zasilania i stanie pracy wybranych urządzeń. Układy transmisji i zdalnego sterowania urządzeń (sieci LAN, rozwinięte instalacje teleinformatyczne) pozwalają aktualizować algorytmy sterowania z uwzględnieniem priorytetów wyższego poziomu zarządzania. Powstaje dzięki temu nowy produkt - usługi rozliczeniowe pomiędzy odbiorcą i dostawcą energii - świadczone przez wyspecjalizowane systemy informatyczne, które przejmują dane w trybie on-line. Usługa obejmuje jednocześnie analizę zmian profilu zmienności poboru energii przez nadzorowaną grupę odbiorców. Analiza profilu umożliwia optymalizowanie kosztu pobranej energii elektrycznej, a także pozostałych mediów energetycznych: ciepła (chłodu), gazu, i wody. Integralnym elementem systemu zarządzania energią oprócz urządzeń pomiarowych i układu transmisji jest baza danych - odświeżana wprost przez urządzenia pomiarowe u odbiorcy - stanowi podstawę działania systemu EMS.
EN
The management of energy in the remote mode is possible thanks to new automation system installed in supply circuits in customer installations. Computer application for measurement and control allows for taking over not only the information about the level of allowable loads of demanded power as well as actual state of work of selected devices. All this information are obtaining in remote control mode by using a LAN protocol and advanced telecommunication and computing system. Data transmission and remote control let for actualization of algorithm of the operating system taking into account the priority of the top-level management. In this way the new product is created -the billing services between the energy supply company and customer of the energy. The service is render by specialized computing system that takes the data in on-line mode or in batch mode. They are conducting the current analyze of changes that allows for cost optimization of the consumed energy and other media: heat, gas and water. The integral element of the energy management system, besides measurement devices and transmission lines, is data warehouse that is refreshed directly by local measuring system.
PL
System zarządzania środowiskowego, jakim jest ISO 14001, to narzędzie mające pomóc organizacjom w systematyczny sposób zarządzać działaniami, wyrobami i usługami, tak by zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko.
PL
Zastosowanie automatycznych systemów sterowania umożliwia zarządzanie energią w elektrycznych instalacjach zasilających i odbiorczych oraz w instalacjach grzewczych. Współczesne regulatory DDC urządzeń zasilających (sieci i magistrale) oraz odbiorników energii pozwalają zdalnie przejąć informacje o stanie pracy (obciążenia) urządzeń. Służą do tego urządzenia dostępowe sieci lokalnej LAN albo zewnętrznej (MAN, WWW, PSTN, GSM). Systemy sterowania wykorzystują połączenia galwaniczne, światłowodowe, modemy radiowe, sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej (GSM) oraz pasmo podczerwieni (IR). Układ transmisji, jako integralny moduł sterowanych urządzeń, rozszerza zakres zdalnego nadzorowania obiektów rozproszonych, pozwala zmieniać algorytmy ich sterowania oraz zasady współpracy z systemem automatyki wyższego poziomu zarządzania. Dodatkowo służy do realizacji usług rozliczeniowych na styku odbiorca-dostawca energii. Wykorzystanie istniejących systemów telekomunikacji do zarządzania energią obniża koszt wynikowy infrastruktury teleinformatycznej.
EN
Automated systems of control provide a possibility of energy management in electricity supply systems and heating installations. Modern DDC controllers for energy supply devices (electric and heat networks) and energy receivers make it possible to remotely obtain t information about the operation (load) state of the devices. For this purpose access units of local (LAN) or external (MAN, WWW, PSTN and GSM) networks are applied. Control systems use wire and fiber optic connections, radio modems, PSTN and GSM networks as well as IR and BT devices. A transmission system as an integrated module of operated aggregates extends the range of controlled installations and makes possible to modify their control algorithms as well as rules of supervisory operation. Additionally, it supports billing services between energy suppliers and consumers. The application of existing telecommunication systems to energy management can reduce the teleinformatic infrastructure costs.
PL
W artykule omówiono główne założenia wykonawcze i cechy funkcjonalne stanowiska przeznaczonego do badania przydatności mikrofalowych czujników małej mocy w rozwiązaniu problemu regeneracji mowy osób pozbawionych krtani. Stanowisko jest zbudowane z zespołu czujników, uniwersalnej karty akwizycji danych i komputera wyposażonego w oprogramowanie sterujące. Celem jego zastosowania jest empiryczne wykazanie słuszności tezy o istnieniu jednoznacznego związku między chwilowymi położeniami kilku wybranych punktów na elementach toru głosowego człowieka a artykułowanymi głoskami.
EN
The paper discusses the main features of the standing designed to investigate the usefulness of electromagnetic micropower sensors used as a laryngectophones component. The standing contains the set of the sensors, the universal acquisition card and the controlling software. The main purpose of the investigations is to evidence the synonymous relation between instantaneous value of the displacement of the chosen points of the vocal tract and articulated sound.
17
Content available remote Ogólne zasady zarządzania ochroną środowiska w górnictwie
PL
Przedstawiono zasady stosowania systemu zarządzania ochroną środowiska EMS (ustalone w normie międzynarodowej ISO 14000) w odniesieniu do górnictwa. Podano korzyści wynikające z wdrożenia tego systemu zarządzania w kopalniach.
EN
Principles of using the environmental management system (EMS), established within the ISO 14000 international standard, in relation to mining industry have been presented. Advantages resulting from the implementation of the management system in mines have been given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.