Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EMAS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The development of enterprises in the 21st century must involve care for the natural environment. Owing to the introduction of ecological activities, entrepreneurs gain in the economic, ecological and social sphere. That is why it is so important to implement and disseminate ecological management in companies. Although undoubtedly the environmental awareness of entrepreneurs is increasing, there is a lack of much interest in implementing additional systems such as the EMAS Eco-Management and Audit Scheme. The purpose of the present study was to determine the impact of a functioning EMAS management system on the activities of organisations that have implemented this system. The basis for the evaluation was the results of research and a review of domestic and foreign literature. The results of the research show that the organisations undertook to implement EMAS observing a number of benefits. However, at the implementation stage, there were numerous, not always foreseen, difficulties which extended the planned implementation period. The conducted research can be the basis for the development of new procedures facilitating the implementation of the systems in the enterprise. They can provide valuable information for various organizations supporting and disseminating the development of pro-ecological management.
PL
Rozwój przedsiębiorstw w XXI wieku musi wiązać się z troską o środowisko naturalne. Dzięki wprowadzaniu działań ekologicznych przedsiębiorcy zyskują na płaszczyźnie ekonomicznej, ekologicznej i społecznej. Dlatego tak ważne jest wdrażanie oraz upowszechnianie zarządzania ekologicznego w firmach. Chociaż niewątpliwie świadomość ekologiczna przedsiębiorców wzrasta obserwuje się brak dużego zainteresowania wprowadzaniem dodatkowych systemów jak System Ekozarządzania i Audytu EMAS. Celem pracy było określenie wpływu funkcjonującego systemu zarządzania EMAS na działalność organizacji, które wdrożyły ten system. Podstawą do oceny były wyniki badań oraz przegląd literatury krajowej i zagranicznej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że organizacje podejmowały się wdrożenia EMAS widząc szereg korzyści. Jednak na etapie wdrożenia wystąpiły liczne trudności, na które nie zawsze były przygotowane i które wydłużyły planowany okres wdrażania. Przeprowadzone badania mogą być podstawą opracowania nowych procedur ułatwiających wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie. Mogą stanowić cenną informacje dla różnych organizacji wspierających i upowszechniających rozwój proekologicznego zarządzania. Tematyka artykułu jest ważna i aktualna ze względu na konieczności ograniczania wpływu organizacji na środowisko i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.
PL
Wdrożenie i utrzymywanie w firmach Systemu ekozarządzania i auditu EMAS lub Systemu Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001 przynosi nie tylko korzyści środowiskowe, ale również biznesowe. W artykule przedstawiono, na co zwrócić uwagę podejmując decyzję o wyborze systemu środowiskowego oraz zaprezentowano różnice, jakie z nich wynikają.
PL
Z Maciejem Krzyczkowskim, radcą generalnym dyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, rozmawia Marta Siatka, koordynatorka konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”.
6
Content available Environmental management systems
EN
Management systems, especially environmental management systems, are very helpful tools in environmental management in companies. A management system is the framework of processes and procedures used to ensure that an organization can fulfil all tasks required to achieve its objectives. The basic information about environmental management system according to ISO 14000 and EMAS was presented. Fundamental differences of these two systems were also shown.
PL
Praca opisuje podstawy prawne i normatywne, na których opierają się systemy zarządzania środowiskowego. Opracowanie zawiera opis wymagań normy ISO 14001 oraz rozporządzenia EMAS, które stanowią wytyczne do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego. Autorzy przedstawiają korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego oraz z jego oceny przez niezależną stronę trzecią.
EN
Influence of environment management system for stability and development of enterprise. This publication describes legal and normative basis for environment management system. It includes review of ISO 14001 and regulation EMAS requirements. The authors present advantages of implementation of environment management system and its evaluation by independent third party.
EN
The paper presents the progress of implementation of the Integrated Product Policy in Poland in comparison to other European Union member states. It provides a detailed evaluation of certain IPP instruments, i.e. taxes and green premiums, EMAS scheme, eco-labeling and green public procurements. The paper also provides an assessment of the progress of implementation activities and requests further studies in this respect.
PL
Praca przedstawia stan realizacji wdrażania Zintegrowanej Polityki Produktowej w Polsce na tle działań państw członkowskich Unii Europejskiej. Szczegółowo ocenia niektóre instrumenty ZPP tj. podatki i opłaty ekologiczne, system EMAS, ekoznakowanie oraz zielone zamówienia. Ocenia stan zaawansowania działań wdrożeniowych oraz wnioskuje o pogłębienie badań tych zagadnień.
PL
Celem głównym niniejszego artykułu jest omówienie barier i trudności występujących podczas wdrażania i funkcjonowania Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w przedsiębiorstwach branży piwowarskiej w Niemczech. W artykule została podjęta również próba klasyfikacji występujących barier. Cel główny został zrealizowany na podstawie analizy danych pierwotnych pochodzących z badań ankietowych, przeprowadzonych w przedsiębiorstwach branży piwowarskiej w Niemczech oraz analizy publikowanych przez nie deklaracji środowiskowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w trakcie wdrażania i utrzymywania EMAS występują bariery o charakterze technologicznym, finansowym i organizacyjnym.
EN
The main aim of this article is to talk over the barriers and difficulties encountered during the implementation and functioning of the European Eco-Management System (EMAS) in enterprises of the brewing industry in Germany. The article also made an attempt to present the classification of barriers. The main aim was realized based on the analysis of primary data from surveys carried out in enterprises of the brewing industry in Germany and analysis published their environmental statements. The analysis shows that during the implementation and maintenance of EMAS exist technological, financial and organizational barriers.
PL
Artykuł podejmuje problematykę wpływu europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS na stymulowanie wdrożeń innowacji środowiskowych w przedsiębiorstwie. Ukazano w nim zależności pomiędzy tym systemem a efektem końcowym w postaci innowacji środowiskowych „pierwszego stopnia”, wynikających z filozofii ciągłego doskonalenia, stanowiącej podstawę jego konstrukcji oraz funkcjonowania. Ponadto przestawiono w nim przegląd definicji pojęcia innowacja środowiskowa oraz genezę zintegrowanych systemów proekologicznego zarządzania organizacją.
EN
The article presents the issues of the European system of eco-management and EMAS audit which impacts on environmental innovation’s stimulations realized in enterprises. The article shows the dependence between this system and the final effect which is shown as a “first graded” environmental innovation. This innovation results of the constant perfection philosophy, which constitutes the base of construction and rules of functioning. Furthermore, it shows the review of definitions connected with eco- innovations and the genesis of the integrated ecological organization’s management systems.
PL
Zdaje się, że audyt EMAS w związku z nową ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, jak również informacja zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GIOŚ-u, dotycząca konkursu na nowego jej szefa, są ze sobą powiązane.
PL
Wśród przedsiębiorców pokutuje przekonanie, że wdrażanie EMAS jest skomplikowane i kosztowne. W praktyce jednak okazuje się, że stopień trudności i koszty ustanowienia oraz utrzymania EMAS są porównywalne jak w przypadku normy ISO 14001.
PL
Rozważania, czy opłaca się wdrażać EMAS, są jak rozważania, czy warto inwestować w rozwój. Oczywiste jest, że kiedy nie podejmujemy żadnych działań, nie tylko stoimy w miejscu, ale wręcz się cofamy. Możemy sprawdzać, liczyć i zastanawiać się, czy warto inwestować w EMAS, a tymczasem konkurencja będzie już w połowie drogi do kapitalizowania zysków.
PL
Praca opisuje podstawy prawne i normatywne, na których opierają się systemy zarządzania środowiskowego. Opracowanie zawiera opis wymagań normy ISO 14001 oraz rozporządzenia EMAS, które stanowię wytyczne do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego. Autorzy przedstawiają korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego oraz z jego oceny przez niezależną stronę trzecią.
EN
This publication describes legal and normative basis for environment management system. It includes review of ISO 14001 and regulation EMAS requirements. The authors present advantages of implementation of environment management system and its evaluation by independent third party.
PL
Przedmiotem publikacji jest analiza korzyści i kosztów wynikających z wdrożenia unijnego systemu ekozarządzania i audytu w polskich przedsiębiorstwach. W artykule zamieszczono informacje dotyczące funkcjonowania EMAS w Polsce, przesłanki ekologicznego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Źródło wiedzy stanowią opracowania polskich i zagranicznych autorów, zasoby internetowe, akty prawne i badania empiryczne.
EN
The subject of the publication is to analyze the costs and benefits of the implementation of the Eco-Management and Audit Scheme in Polish enterprises. The article contains information about the operation of EMAS in Poland, grounds for an ecological approach to business management, and the conclusions of the empirical research.
PL
Praca ma na celu weryfikację instrumentów Zintegrowanej Polityki Produktowej realizowanych przez kraję Unii Europejskiej. Dokonuje przedstawienia najważniejszych elementów ZPP: ekologicznej oceny cyklu życia, oznakowania ekologicznego, systemu ekozarządzania i audytu, zielonych zamówień publicznych, opłat i podatków ekologicznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Zawiera badania na temat identyfikacji percepcji czynnika ekologicznego jako kryterium wyborów konsumenckich. Wskazano, także poziom umiejętności identyfikacji produktów o lepszych parametrach środowiskowych, wśród konsumentów polskich, belgijskich i niemieckich.
EN
The paper assesses the progress of the implementation of the Integrated Product Policy in European Union. It presents the main elements of the IPP: LCA, ecolabeling, EMAS, green public procurement, ecotaxes and corporate social responsibility. It contains a study on the perception of the ecological factor identification as a criterion of consumer choices. It has also shown the level of the ability of identification products which has better environmental parameters, among Polish, Belgian and German consumers.
EN
The paper presents the implementation of the Environmental Management and Audit Scheme System (EMAS) in Poland and the European Union. It analyzes the existing rules on the implementation and the process of its implementation. It also defines the benefits and costs arising from the registration of organizations in the system. The paper presents the current status of implementation of EMAS in the European Union.
XX
Praca przedstawia wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego i Audytu (EMAS) w Polsce i Unii Europejskiej. Analizuje obowiązujące przepisy dotyczące wdrażania oraz sam proces wdrażania systemu. Określa również korzyści oraz koszty wynikające z rejestracji organizacji w systemie. Praca przedstawia również obecny stan wdrażania systemu EMAS w krajach Unii Europejskiej.
19
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące barier wdrażania Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS III w przedsiębiorstwie przemysłu farmaceutycznego.
EN
This publication presents Eco-management and Audyt Scheme (EMAS) and examines the implementation issues in pharmaceutical company. EMAS is the European instrument, which encourages different organizations to continuously improve the environmental performance. For the aggregation of data were used questionnaires. Studies showed that despite many weaknesses in the organization employees are willing to implement environmental policy of the company.
PL
W artykule poruszona została problematyka zmiany wzorców produkcji na sprzyjające realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. W pierwszej części artykułu omówiono wkład, jaki przedsiębiorstwa wnoszą w zrównoważony rozwój poprzez implementację koncepcji społecznej odpowiedzialności (CSR), a w jej ramach idei zrównoważonego wytwarzania. W drugiej części artykułu przedstawiono wybrane wskaźniki wdrażania zrównoważonych wzorców produkcji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, odnosząc je do sytuacji panującej w Unii Europejskiej.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.