Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ELISA test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Detoksykacja aflatoksyny B₁ przez drobnoustroje probiotyczne
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących detoksykacji aflatoksyny B₁ (AFB1) przez probiotyczne bakterie z rodzaju Lactobacillus oraz drożdże Saccharomyces cerevisiae. Stężenie AFB1 podczas fermentacji mąki (powstałej ze zmielenia ziaren zbóż skażonych mykotoksyną w stężeniu 1 lub 5 ppm) z udziałem drobnoustrojów mierzono po 6, 12 i 24 h inkubacji metodą immunoenzymatyczną ELISA, a stan mikrobiologiczny metodą hodowlaną płytkową. Stopnień adsorpcji AFB1 określono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Drobnoustroje wchodzące w skład preparatu probiotycznego charakteryzowały się zdolnością do detoksykacji AFB1 w warunkach in vitro. Po 6 h stwierdzono 55-proc. ubytek AFB1 w przypadku próbki o początkowym stężeniu 1 mg/kg oraz 39-proc. ubytek w próbce z większą dawką toksyny. W dalszych godzinach odnotowano kolejne ubytki stężenia toksyny. Drobnoustroje probiotyczne wykazały również właściwości antagonistyczne w stosunku do takich mikroorganizmów zanieczyszczających ziarna zbóż, jak tlenowe bakterie przetrwalnikujące, bakterie z rodzaju Clostridium, Pseudomonas oraz z grupy coli. Stwierdzono, że proces wiązania AFB1 zachodzi metodą fizycznej adsorpcji.
EN
Cereal flour (rye, wheat, maize) contaminated with aflatoxin B₁ was subjected to spontaneous fermentation or by using a probiotic prepn. contg. Lactobacillus sp. bacteria and yeast Saccharomyces cerevisiae. The process was carried out at 37°C for 24 h. Mycotoxin concn. during fermentation was measured after 6, 12 and 24 h by enzyme-linked immunosorbent assay. After 6 h, the amt. of toxin decreased by 39–55% and after 24 h by 53–73%. The microorganisms included in the probiotic prepn. were able to detoxify aflatoxin B₁ in vitro. The mycotoxin binding process took place by phys. adsorption.
EN
The aim of the research was to compare the content of allergens in herbs from the Lamiaceae (basil, oregano) and Apiaceae (cumin, fennel, parsley, anise, coriander) family. Herbal plants from conventional and organic crops were subjected to research. In the extracts of herbs, the content of protein as well as the content of Bet v I analogs and profilin were determined using the immunoenzymatic indirect method. Protein content in conventional crops determined by the Bradford method ranges between 160-204 mg/g, and Pierce determined between 105-394 mg/g. In samples of organic herbs the results are as follows: Bradford method 149-196 mg/g, and Pierce method 109-333 mg/g. In the case of plants grown using conventional methods, the content of Bet v I analogues, based on a commercial test, ranged from 0.5 to 1.15 μg/g in method I, whereas in the method developed by us from 0.22 to 0.68 μg/g. In herbs from organic farming, the range of results according to the commercial test is 0.86-1.54 mg/g, and use by the test we developed 0.5-0.63 mg/g. The results of profilin content were as follows: in samples grown with conventional methods, they ranged from 1.00 to 18.13 ng/g, while organics - from 3.27 to 12.62 ng/g. The calculated p-value is less than the assumed α = 0.05, – this result is statistically significant. The correlation between the results of the method I and II in both crops is strongly statistically significant.
PL
W artykule przedstawiono porównanie odpowiedzi platynowych i grafitowych immunoczujników amperometrycznych na niskie stężenia białka C-reaktywnego (CRP), w zakresie użytecznym diagnostycznie: 0,1÷3 mg/L. Oznaczenia przeprowadzono w oparciu o bezpośredni typ testu ELISA, metodą zanurzeniową. Zastosowano znakowanie przeciwciał anty-CRP fosfatazą alkaliczną oraz monofosforan kwasu askorbinowego, jako substrat reakcji enzymatycznej.
EN
In this paper, the developed platinum and graphite amperometric immunosensors for determination of C-reactive protein (CRP) are described, in the lowest CRP concentration range valuable for clinical diagnosis: 0.1÷3 m/L. These immunosensors are based on direct enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) and immersion method. Phosphatase alkaline labeling of anti-CRP antibodies was performed. Ascorbic acid monophosphate as enzymatic reaction substrate was used.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano układ mikroprzepływowy do amperometrycznego oznaczania stężenia kwasu L-askorbinowego. Podczas projektowania układu wykorzystano symulacje komputerowe, wykonane za pomocą oprogramowania COMSOL. Do wytworzenia układu zastosowano różne technologie m.in.: głębokie plazmowe trawienie krzemu w procesie Boscha, polimeryzację plazmową, miękką litografię z zastosowaniem krzemowej matrycy i elastomeru PDMS, fotolitografię UV, magnetronowe katodowe napylanie cienkich warstw metalicznych, technikę lift-off, oraz modyfikację elektrochemiczną powierzchni elektrod. W projektowanym układzie do testu immunoenzymatycznego ELISA z wykorzystaniem fosfatazy alkalicznej jako markera, kwas askorbinowy będzie końcowym produktem reakcji enzymatycznej, którego oznaczanie służy do określania w sposób pośredni stężenia istotnych w diagnostyce medycznej agalitów takich jak białko C-reaktywne, fibrynogen i troponiny.
EN
In this paper, a microfluidic system for L-ascorbic acid concentration measurement using the amperometric detection method is presented. The system was developed basing on computer simulations obtained with software COMSOL. Different technologies and techniques such as: deep silicon plasma etching in Bosch method, plasma polymerization, soft lithography with Si template and elastomer PDMS, UV lithography, magnetron sputtering, lift-off and electrochemical surface modification were applied. L-ascorbic acid is electrochemically active compound. In the designed system for immunoenzymatic test ELISA with alkaline phosphatase as an enzymatic label, this compound is a final product of enzymatic reaction. It allows indirect electrochemical measurement of concentration of electrochemically inactive analytes, important in medical diagnostics, such as: C-reactive protein, fibrinogen or troponins.
PL
CRP jest białkiem ostrej fazy i jednym z najlepszych niespecyficznych markerów określającym ryzyko oraz zaawansowanie choroby niedokrwiennej serca. Bardzo przydatne stają się w tym przypadku wielofunkcyjne urządzenia diagnostyczne z szybką amperometryczną detekcją oraz funkcją wstępnego rozdziału próbki. Układy mikroprzepływowe umożliwiają taki rozdział przy małej objętości badanych próbek i reagentów, co znacząco obniża koszty testu. Z wyjątkiem nowych aptaczujników, jedynie immunoczujniki zapewniają specyficzność wobec poszukiwanego analitu w próbce. W nieprzezroczystych próbkach, jakimi są płyny fizjologiczne, niemożliwe jest zastosowanie optycznych metod detekcji, stąd konieczne jest zastosowanie metody znakowania enzymem przeciwciał w immunoczujnikach i użycie innego rodzaju detekcji np. elektrochemicznej. Ze względu na niski poziom szumów tła i możliwość szybkiej detekcji, najczęściej stosuje się detekcję amperometryczną. Celem naszych prac jest opracowanie amperometrycznych immunoczujników mikroprzepływowych do diagnostyki medycznej do oznaczania CRP.
EN
CRP is acute phase protein and one of the best nonspecific diagnostic markers in heart diseases. Microfluidic systems offer function of preliminary probe separation with small consumption of probes and reagents, which decrease cost of unit test. Except newly developed aptasensors, only immunosensors provide specificity to determined analit in composed analyzed probe. In the case of nontransparent samples, like physiological fluids, immunosensors with electrochemical detection are sensors of choice, e.g. amperometric. For electrochemical detection enzyme labeled antibody is used. In order to decrease background noise and obtain fast response, amperometric sensors are mostly applied. An aim of our research is development of microfluidic type amperometric immunosensors for medical diagnostics, in particular for CRP determination.
PL
Artykuł obejmuje przekrój zagadnień związanych z mikroprzepływowymi amperometrycznymi immunoczujnikami. Wymienione zostały przykładowe technologie i materiały konstrukcyjne używane do budowy mikroprzepływowych modułów i elektrod oraz immunoenzymatyczne metody analityczne stosowane w immunoczujnikach, takie jak ELISA i ELISPOT. Zostały również przedstawione zagadnienia związane z przepływem w systemach mikroprzepływowych. Opisano technologię matryc z SU-8, struktur mikroprzepływowych wykonanych z PDMS-u oraz laminowanych elektrod Au/Ti na podłożu polimerowym. Uzyskano szczelne mikroprzepływowe układy ze złotymi elektrodami na podłożu z PDMS. Dzięki zastosowaniu trawienia jonowego podłoża przed napyleniem warstw metali oraz zastosowaniu pośredniej warstwy tytanowej, elektrody wykazują dobrą adhezję do podłoża. Dodatkowo została zastosowana warstwa PDMS-u, chroniąca ścieżki metalizacji przed pękaniem, w której plazmowo wytworzono okienka kontaktów elektrycznych i elektrod aktywnych elektrochemicznie. Elektrody charakteryzowały się małą rezystancją elektryczną, choć nie uzyskano zadawalającej powtarzalności ich wykonania. Struktury mikroprzepływowe wraz z elektrodami mogą być zastosowane w amperometrycznym immunoczujniku do pomiaru różnych antygenów, w zależności od użytych immunoreagentów m.in. do pomiaru stężenia fibrynogenu we krwi, w celu określenia ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu oraz chorób układu krążenia.
EN
This paper describes some problems related with microfluidic amperometric immunosensors. It contains brief review of technology and constructive materials for microfluidic systems and electrodes. In addition, immunoenzymatic analytical methods like: ELISA and ELISPOT as well as some flow phenomena in microfluidic environment are presented. Polymeric SU-8 masters, PDMS-based microfluidic structures and laminated Au/Ti electrodes on polymeric substrates were fabricated. The microfluidic structures were successfully bonded after oxygen plasma surface activation. Thanks to applying reactive ion etching prior Au sputtering and Ti adhesive layer deposition, the Au/Ti electrodes exhibited a very good adhesion. After patterning, the electrodes were protected by a thin PDMS layer. Openings for electrodes and electrical contact pads were etched by (SF₆ + O₂) plasma. The electrodes had a good electrical conductivity but rather poor reproducibility. The microfluidic structures can be applied in amperometric immunosensor to measure concentration of different antigens e.g. concentration of fibrinogen in blood for evaluation of brain stroke and cardiovascular diseases risk.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.