Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EEG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article presents the results of investigations of selected factors interfering the QEEG electroencephalography performed with the Mitsar EEG 202 apparatus and the LZ-643 magnetic field strength meter. The accuracy of QEEG research depends on the occurrence of so-called artifacts, which are the source of magnetic fields occurring in the environment and disturbances in the power supply for measuring apparatus. The research was carried out in the Laboratory of Experimental Research Biofeedback of the Jan Dlugosz University in Czestochowa.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych czynników zakłócających prowadzonych badań elektroencefalograficznych QEEG za pomocą aparatury Mitsar EEG 202 oraz miernika natężenia pola magnetycznego typu LZ-643. Dokładność badań QEEG jest uzależniona od występowania tzw. artefaktów, których źródłem są występujące w otoczeniu pola magnetyczne oraz zakłócenia w sieci zasilającej aparaturę pomiarową. Badania przeprowadzono w Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
EN
In this paper the biofeedback therapy application is presented. The application is implemented in desired biofeedback system based on RaspberyPI. The EEG signal is taken using popular headset with forehead probe and ear reference one. A patient is trying to focus on desired task and should keep attention level above threshold, the threshold is given and monitor by therapist. The success factor during one therapy session should be more than about 80%, so therapist have to control the threshold. The application consists algorithm for automatic threshold correction based on interview with experienced therapist.
EN
In women in the third trimester of pregnancy there are concentration disorders, which are associated with, among other things, an increase in hormones and changes in the EEG signal, especially in the 10-12Hz frequency range.
PL
U kobiet w trzecim trymestrze ciąży występują problemy z koncentracją, które wynikają z różnych przyczyn m.in. zmian hormonalnych. Zmiany te są widoczne w sygnale EEG, zwłaszcza w przedziale 10—12Hz.
PL
Badanie miało na celu sprawdzenie możliwości wykorzystania technologii VR w celu wywołania konkretnych emocjiu badanego. Przeprowadzone badania literaturowe wykazały wysokie prawdopodobieństwo uzyskania pomyślnych wyników, jednak dotychczas badania opierane były na pomiarach uzyskanych przy użyciu wyspecjalizowanego, drogiego sprzętu. Niniejsza praca miała wykazać, że uzyskanie podobnych rezultatów jest możliwe również z wykorzystaniem budżetowych rozwiązań. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że nawet korzystając z mało wyszukanych technologii można uzyskać zadowalające rezultaty, które mogą określić wpływ obrazu wyświetlanego w goglach na emocje badanego.
EN
The study was tend to checking the possibility of using VR technology to invoke specific emotions on the subject. Literature studies have shown a high probability of obtaining successful results, but so far studies have been based on measurements obtained using specialized, expensive equipment. This study was about to show that obtaining similar results is also possible with usage of low budget solutions. Received results allow to conclude even using the less sophisticated technology, satisfactory results can be gained, which can determine the effect of the image displayed in the goggles on the emotions of the subject.
EN
A method for assessing separability of EEG signals associated with three classes of brain activity is proposed. The EEG signals are acquired from 23 subjects, gathered from a headset consisting of 14 electrodes. Data are processed by applying Discrete Wavelet Transform (DWT) for the signal analysis and an autoencoder neural network for the brain activity separation. Processing involves 74 wavelets from 3 DWT families: Coiflets, Daubechies and Symlets. Euclidean distance between clusters normalized with respect to the standard deviation of the whole set of data are used to separate each task performed by participants. The results of this stage allow for an assessment of separability between subsets of data associated with each activity performed by experiment participants. The speed of convergence of the training process employing deep learning-based clustering is also measured.
PL
Popularność gier wideo powoduje, że istnieje zapotrzebowanie na metody pozwalające na ocenę ich zawartości pod kątem zadowolenia gracza już na etapie produkcyjnym. Do tego celu można wykorzystać indeksy stosowane w badaniach z użyciem EEG. W niniejszej publikacji porównano pięć różnych indeksów pomiaru zaangażowania odbiorcy w grze wideo wykorzystując urządzenia, tj. EEG, Eye Tracker. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem gry wyścigowej stworzonej w Unity na podstawie obserwacji dwóch odbiorców. Dzięki, EGG spośród badanych indeksów wybrano najbardziej odpowiedni.
EN
The popularity of video games means that there is a need for methods to assess their content in terms of player satisfaction at the production stage. For this purpose, the indices used in studies using EEG can be used. This publication compares five different indices for measuring the participant’s engagement in a video game using equipment such as EEG and Eye Tracker. The study was conducted using a racing game created in Unity on the basis of observations of two recipients. Using EGG, the most suitable one was selected from the indexes examined.
7
Content available remote Wykorzystanie analizy spektralnej przy tworzeniu trendu CFM/aEEG
PL
W pracy zaprezentowano badania CFM, które są przetworzonym zapisem klasycznego EEG przedstawionym (po odpowiedniej transformacji i analizie matematycznej) w postaci trendu sygnału. Pokazują one wielogodzinny zapis aktywności mózgu w sposób zbiorczy, co pozwala na ocenę długoterminową stanu centralnego układu nerwowego. Prace związane z doskonaleniem algorytmów obrazowania, skłoniły nas do próby tworzenia nowego typu trendu, gdzie zamiast koloru kodującego amplitudę próbujemy przy pomocy koloru kodować informację związaną z częstotliwością – co z powodzeniem może być użyteczne dla neonatologów.
EN
The paper presents CFM studies, which is a processed version of the classic EEG presented (after appropriate transformation and mathematical analysis) in the form of signal trends. They show a multi-hour record of brain activity in a collective way, allowing for a long-term assessment of the central nervous system. The work on improving imaging algorithms has led us to try to create a new trend type, where, instead of the color coding for amplitude, we try to encode frequency information using color – which can be useful for neonatologists.
8
Content available Real-time detection of REM phases with EEG records
EN
The article presents the development of a program capable of real-time detection of REM phases during the human sleep. For this purpose, 39 electroencephalogram (EEG) recordings from PhysioNet were used. To achieve the goal of the project authors selected following set of parameters: the average amplitude of the signal, alpha and delta power band in frequency domain and the ratio Alpha-Delta, for 30 second interval. An Artificial Intelligence (AI) has been developed with Keras and trained with those parameters for 34 patients. Finally, the AI has been tested on the last 5 patients, by simulating a true night. It reaches 62% in sensibility for REM Phase detection, and 85% in specificity. Obtained results are promising in terms of real-time REM phase detection, but the approach needs further development.
EN
The aim of this work is to present various types of filters, their capabilities and effectiveness for filtering of low voltage signals. A comparative analysis of examples was made for EEG signals using several filters, and then fitted with the best filter parameters for filtering electroencephalographic signals recorded with sampling frequency of 500 Hz.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie różnych typów filtrów, ich możliwości i skuteczności w filtrowaniu sygnałów niskonapięciowych. Przeprowadzono analizę porównawczą przykładowych sygnałów EEG przy użyciu kilku filtrów, a następnie dobrano najlepsze parametry filtrów do filtrowania sygnałów elektroencefalograficznych rejestrowanych z częstotliwością próbkowania 500 Hz.
EN
Nowadays, brain-computer interfaces are gaining more and more popularity. Research centers develop new methods of human communication with devices through thoughts. There are many methods used for this kind of interfaces, however, the most widespread is electroencephalography (EEG). There are many reasons for this fact, it is a method that is relatively cheap compared to other methods. Less complex technical tools and apparatus are required to operate it. Another advantage of this method, unlike others, is its non-invasiveness. Unfortunately, current brain-computer interfaces do not offer high data rates. However, time plays a smaller role when we are dealing with a disabled person who regains the ability to communicate with the world through the interface controlled by thoughts. This paper is the beginning of a series of papers in which the author will describe in detail the elements of brain-computer interfaces, as well as improvements that can be applied to them to improve their properties.
PL
W obecnych czasach interfejsy mózg-komputer zyskują coraz większą popularność. Ośrodki badawcze opracowują nowe metody komunikacji człowieka z urządzeniami za pomocą myśli. Jest wiele metod stosowanych do tego rodzajów interfejsów jednak najbardziej rozpowszechnioną jest Elektroencefalografia. Jest wiele powodów tego faktu, jest to metoda która jest stosunkowo tania w porównaniu z innymi metodami. Do jej obsługi wymagane są mniej złożone technicznie narzędzia i aparatura. Kolejnym atutem tej metody w przeciwieństwie do innych jest jej nieinwazyjność. Niestety obecne interfejsy mózg-komputer nie oferują wysokiej szybkości przesyłania danych. Jednak czas odgrywa mniejszą rolę gdy mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną, która odzyskuję możliwość komunikacji ze światem za pomocą interfejsu sterowanego myślami. Niniejszy artykuł jest początkiem serii artykułów w których autor będzie szczegółowo opisywał elementy interfejsów mózg-komputer, a także usprawnienia jakie można do nich zastosować aby polepszyć ich właściwości.
EN
The modern person in an era of information breakthrough faces the problem of choosing and processing information coming to her. Human activities in the systems "driver - vehicle - road - environment" - not an exception. The role and importance of information in all spheres of human activity have increased significantly. The paper aims to find and assess the patterns of information flow impact on the driver performance in the "driver - vehicle - road - environment" system. Electroencephalography (EEG) method using the Neurocom hardware and software complex used to determine the change in the electrical activity of the driver's brain during the processing of input information; electrocardiography method using the hardware and software complex «Cardiosens», used to determine the fatigue level of the driver during research; tabular method of double letter cancelation test, involved in determining the time of distraction from the performance of the driver's core activity in laboratory experiments. Using mathematical modelling methods and methods, mathematical models of EEG and ECG parameters influence on the time of distraction from execution by the driver of the main activity were obtained. Regression models of the influence of the aggregate of the quantitative characteristics of the intensity of fast (beta-rhythm – β and gamma-rhythm – γ ) and slow (delta- rhythm – δ and theta-rhythm –θ) EEG signals are proposed. The regression equations obtained for determining the regularities of the influence of information flow on the results of activity of road users are defined. Set up that the time of the driver's distraction from performing the core activity can reach from 0,94 s to 4,77 s depending on particular conditions. Information flows arising from the location of noticeable advertising in the driver's field of vision when driving a vehicle, distract his attention from 0,23 s to 2,81 s. The practical significance of obtained results is the possibility to use them in coordinating the location of advertising structures and organizing the work of drivers while driving a vehicle.
EN
An excessive load on an operator’s cognitive system can cause deterioration in perceptual abilities, decreased reaction time and increased probability of making an incorrect decision, which in turn can lead to a dangerous situation. Researching the cognitive load of an operator can therefore contribute to safer transportation. While there are many methods used in the study of cognitive load, they can be classified as either subjective assessments or objective assessments. This paper presents an analysis of the possibilities of using electroencephalography in assessing the psychophysical condition of the pilot. The investigation was conducted in the Simulation Research Laboratory in the Institute of Combustion Engines and Transport at Poznan University of Technology.
13
Content available Badanie mózgu pilota podczas lotów na symulatorze
PL
Niniejszy artykuł przedstawia technikę badań zapisu aktywności kory mózgowej podczas newralgicznych faz lotu samolotem. Przebieg badania został wykonany przy zastosowaniu zestawu do badań elektroencefalograficznych wraz z zintegrowanym, bezinwazyjnym eyetrackerem. Opracowanie pozwala zapoznać się z obecnymi metodami badań aktywności mózgu oraz ich wykorzystaniem w różnych dziedzinach nauki. Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej zostaje przedstawione stanowisko pomiarowe wraz z niezbędnym sprzętem oraz oprogramowaniem użytym w badaniu. Drugą częścią jest etap praktyczny. Do eksperymentu zgłosiły się cztery osoby, które zostały przydzielone do dwóch grup badawczych ze względu na posiadane doświadczenie lotnicze: NON-PILOT i PILOT. Część kluczowa polega na odpowiednim przygotowaniu głowy badanego, nałożeniu czepka actiCAP z aktywnymi elektrodami oraz odpowiedniej kalibracji urządzenia w celu zarejestrowania wyników dwóch zadań. Zadaniem dla badanego był start do pułapu 1500ft AMSL. W części trzeciej następuje przegląd i analiza uzyskanych wyników z dwóch grup na których zostało przeprowadzone badanie za pomocą specjalnie przygotowanego oprogramowania dostarczonego przez firmę Brain Products GmbH.
EN
This paper presents research technique of recording brain activity at critical phases of flight for airplane. The course of the study was performed by using set for electroencephalography research integrated with non-invasive eyetracker. The paper allows to get acquainted with current research methods of brain activity and their employ in various fields of science. The article is divided into three parts. The first part introduces the measurement stand with essential hardware and software used in the study. The second part describes the practical stage. Four people have volunteered for the experiment, each of them were assigned to two research groups (NON-PILOT, PILOT) according to flying experience. The main part relies on appropriate head preparation of person being tested, putting a cap, called actiCAP with active electrodes and proper device calibration for recording the results of two critical phases during the flight. The first order was to take-off to 1200ft AMSL, the other one was to land from 1500ft AMSL. The third part of the article is dedicated to the analysis of the experimental results with special software delivered by Brain Products GmbH.
14
Content available remote EEG spectral analysis of human cognitive workload study
EN
The paper presents an experiment performed in order to confirm the hypothesis that the level of human cognitive workload can be studied by spectral anal-ysis. The experiment contained intervals ensuring high cognitive load. They were dis-played alternately with relaxing breaks. The spectral analysis covered changes in EEG bands including the alpha/theta ratio.
PL
Artykuł przedstawia wyniki eksperymentu, który został zrealizowa-ny w celu potwierdzenia hipotezy, że poziom obciążenia poznawczego można zbadać za pomocą analizy widmowej sygnału EEG. Eksperyment złożony był z interwałów zapewniających badanym wysokie obciążenie poznawcze (zadania matematyczne), wyświetlanych na przemian z interwałami relaksującymi. Analiza widmowa objęła fa-le EEG włączając w to stosunek alpha/theta.
15
Content available remote How human perceive an application error? Error potential study
EN
The aim of this paper is to present the results of the experiment that was performed to compare the characteristics of brain potentials evoked by subject slips, to that evoked by errors made by the system itself. Experiment has been performed with two subjects. Obtained results show rather clear but unexpectedly opposite averaged patterns of brain potentials. Brain waves of one of the subjects suggest that he perceived the application error like his own, the averaged EEG signal from the second subject clearly shows that he correctly recognized application errors.
PL
Celem artykuły jest przedstawienie rezultatów eksperymentu, który został przeprowadzony, aby porównać cechy sygnałów EEG wywołanych przez pomyłkę badanego obiektu, z cechami sygnałów wywołanymi przez system komputerowy. Eksperyment wykonany został na dwóch ochotnikach.Uzyskane rezultaty pokazują dość wyraźne, choć niespodziewanie różne wzory przebiegów sygnałów. Wyniki pierwszego przypadku sugerują, że badany obiekt rozpoznał błędne działanie systemu jako własne błędy, podczas gdy uśrednione przebiegi EEG w przypadku drugiego badanego obiektu wskazują na to, że dostrzegł on błędne działanie testowej aplikacji.
16
EN
Steady State Visual Evoke Potentials (SSVEPs) are responses of a human brain to outside periodical stimulations. Their particular feature is the fact that the frequency of brain response is the same as the stimulation frequency. This does not mean that SSVEP appears with any stimulation frequency. First of all, the stimulation frequencies evoking SSVEPs are subject-depended, and hence the same stimulation frequency can evoke a prominent SSVEP for one subject, and nothing at all for another one. Second, to evoke the brain response, the stimulus has to be strong enough and has to be delivered with a steady frequency. With brain-computer interfaces (BCIs), using SSVEPs as control signals, often the problem is how to provide a set of stimuli capable of evoking a large number of brain responses. In this paper a proposition of a low cost stimulation system delivering light stimuli is presented. The paper presents both, the structure of the proposed platform and the test results obtained with a real subject. 85 stimulation frequencies from 5 to 31.25Hz were tested during the experiment and for 47 of them the prominent SSVEPs were obtained.
PL
Wywołany potencjał wzrokowy stanu ustalonego (SSVEP) to odpowiedź ludzkiego mózgu na zewnętrzną okresowo pojawiającą się stymulację. Szczególną cechą tego rodzaju potencjałów jest fakt, że częstotliwość odpowiedzi jest taka sama jak częstotliwość bodźca. To nie oznacza jednak, że potencjał SSVEP wystąpi przy każdej częstotliwości bodźca. Po pierwsze, częstotliwości wywołujące SSVEP są zależne od indywidualnych cech badanego podmiotu Po drugie, aby wywołać odpowiedź mózgu, bodźce muszą być odpowiednio silne i muszą być dostarczane ze stałą częstotliwością. Jednym z problemów, który można napotkać w trakcie realizacji interfejsów mózg-komputer wykorzystujących SSVEP jako sygnały sterujące jest właśnie problem dokładnego generowania bodźców w jak największym zakresie częstotliwości. Niniejszy artykuł przedstawia propozycję nisko budżetowego systemu do generowania stymulacji świetlnych, który może zostać zastosowany w interfejsie mózgkomputer. W artykule przedstawiono zarówno sposób budowy systemu, jak i wyniki otrzymane w eksperymencie z rzeczywistym podmiotem. W trakcie eksperymentu wygenerowano 85 sekwencji bodźców o różnej częstotliwości stymulacji (w zakresie od 5 do 31.25 Hz). Dla 47 sekwencji bodźców uzyskano prawidłową odpowiedź mózgu (SSVEP).
EN
Electroencephalograph (EEG) data provide insight into the interconnections and relationships between various cognitive states and their corresponding brain dynamics, by demonstrating dynamic connections between brain regions at different frequency bands. While sensory input tends to stimulate neural activity in different frequency bands, peaceful states of being and self-induced meditation tend to produce activity in the mid-range (Alpha). These studies were conducted with the aim of: (a) testing different equipment in order to assess two (2) different EEG technologies together with their benefits and limitations and (b) having an initial impression of different brain states associated with different experimental modalities and tasks, by analyzing the spatial and temporal power spectrum and applying our movie making methodology to engage in qualitative exploration via the art of encephalography. This study complements our previous study of measuring multichannel EEG brain dynamics using MINDO48 equipment associated with three experimental modalities measured both in the laboratory and the natural environment. Together with Hilbert analysis, we conjecture, the results will provide us with the tools to engage in more complex brain dynamics and mental states, such as Meditation, Mathematical Audio Lectures, Music Induced Meditation, and Mental Arithmetic Exercises. This paper focuses on open eye and closed eye conditions, as well as meditation states in laboratory conditions. We assess similarities and differences between experimental modalities and their associated brain states as well as differences between the different tools for analysis and equipment.
PL
Interfejs mózg - komputer (ang. Brain - Computer Interfaces - BCI) to system, w którym polecenia przekazywane są do komputera za pomocą sygnałów generowanych w mózgu BCI mogą być oparte na sygnałach ECoG (elektrokortygrafia),MEG(magnetoencefalografia), PET (pozytonowa tomografia emisyjna), fMRI (funkcjonalny rezonans magnetyczny), NIRS (obrazowanie optyczne) lub innych. Najczęściej jednak stosuje się interfejsy mózg - komputer oparte na sygnałach EEG. Wśród najczęstszych zastosowań BCI należy wymienić bezdotykowe sterowanie urządzeniami elektronicznymi, bezdotykową obsługę komputera (w tym bezdotykowe przeszukiwanie Internetu), uwierzytelnianie biometryczne użytkowników oraz sterowanie procesami przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania interfejsu mózg-komputer wykorzystującego sygnały EEG do monitorowania wybranych stanów emocjonalnych pracownika, takich jak zaangażowanie uwagi, zamyślenie, frustracja, ekscytacja. Koncepcję oparto na wykorzystaniu neurohełmu, działającego na zasadzie uproszczonego elektroencefalografii.
EN
Brain-Computer Interface (BCI) is a system m which commands are transferred to a computer by Signals generated in the brain BCI may be based on ECoG signals (electrocortiogram), MEG signals (magnetoencephalography), PET signals (positron emission tomography), fMRI signals (functional magnetic resonance), NIRS signals (optical imaging) or others Most commonly, BCI is based on EEG signals Among the most common BCI applications are touchless controlling of electronic devices, touchless computer operating (including touchless Internet searching), biometric user authentication and process controlling by people with reduced mobility. This article presents the concept of using the brain-computer interface, which uses EEG signals to monitor selected emotional states of a worker, such as mental engagement, thought, frustration, excitement. The concept is based on the use of a neurohelmet, which uses simplified electroencephalography.
PL
W artykule został przedstawiony wpływ wybranych aktywności fizycznych oraz kolorowania na średni poziom fal mózgowych (wysoka alfa, wysoka beta, niska gamma). W badaniu obejmującym trzydzieści osób pokazano, że nie można wykazać jednoznacznie pozytywnego wpływu ćwiczeń fizycznych - 37%, w przeciwieństwie do kolorowania - 80%, na proces nauczania. Dodatkowo pokazano, że w grupie badanych osób, średni poziom fal mózgowych związanych z procesem uczenia się – nauczania był najniższy na początku, a najwyższy na końcu prowadzonego badania. Może to sugerować pozytywny wpływ aktywności dodatkowych na efektywność procesu uczenia się- nauczania.
EN
The article presents the influence of selected physical activity and coloring on the average level of brain waves (high alpha, high beta, low gamma). The study was subjected to thirty people. That can’t be shown clearly positive effect of physical exercise, as opposed to coloring. In addition, it is shown that in each of the subjects average brainwaves associated with the learning process were lowest in the beginning and the highest on the end of the study. This may suggest a positive effect of some kinds of activities on more effective learning and teaching.
EN
The paper is dedicated to parameter adjustment and performance analysis of the brain-computer interface based on P300 paradigm. The aim of the paper is to present the construction of the brain-computer interface and the study of optimal parameter selection as well as the data analysis process. The BCI with different parameters was run and tested under the case study. The aim of the study was to find the most suitable parameter of P300-based BCI.
PL
Artykuł poświęcony jest dostosowaniu parametrów oraz analizie wydajności interfejsu mózg-komputer opartego na paradygmacie P300. Opisano konstrukcję interfejsu oraz proces doboru jego parametrów, a także cały proces analizy. Interfejs BCI z różnymi zestawami parametrów został uruchomiony i przetestowany. Przedstawiono studium przypadku poświęcone analizie danych oraz analizie wydajnościowej danych pochodzących z interfejsu BCI.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.