Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EDI
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Czytając informacje ekonomiczne, śledząc tematykę kongresów i konferencji branżowych trudno dzisiaj nie natknąć się tematykę przemysłu 4.0 (Industry 4.0). Określenie to, przywoływane przy wszelakich okazjach, oznacza t zw. "Czwartą Rewolucję Przemysłową", która zmienia oblicze współczesnej gospodarki. Za jej początek przyjęło się uważać uwolnienie Internetu przez amerykańską Narodową Fundację Nauki (NSF) do użytku powszechnego, co miało miejsce w 1991 roku. Kilka lat wcześniej przyjęto normę ISO 9735, opisującą standard EDIFACT. Jest to jeden z najważniejszych do dziś, standardów komunikacji elektronicznej EDI. Po prawie 30 latach idea Przemysłu 4.0 coraz bardziej staje się częścią naszej rzeczywistości, o czym świadczy chociażby rosnąca popularność samochodów Tesli. Tymczasem EDI niektórzy skłonni byli uważać za koncepcję przestarzałą i bez widoków na przyszłość. Czy słusznie?
2
Content available EDI system in logistic management of an enterprise
EN
Background: Currently, many IT tools are used in every field. Therefore, the management of enterprises want modern IT solutions to also include logistic applications in various and diversified business profiles. It is also related to the minimization of operating costs. The EDI system makes it possible to achieve such goals. For this reason, research was carried out in selected Polish and Russian enterprises and the results were presented together with the conclusions regarding the use of the EDI system. Methods: The comparision of small enterprises in Poland and Russia were conducted. For that purpose a random sample of 100 enterprises, i.e. 50 enterprises in Poland and 50 enterprises in Russia was selected. The data were collected by the use of specially prepared questionnaires. Results and conclusions: EDI system is used in both Polish and Russian enterprises although the scope of application of this system varies and depends on the concept of its use by the management of enterprises. Polish enterprises is mainly focused on the optimization of inventory management, minimization of costs and productivity of the enterprise, while in the case of Russian enterprises, activities are aimed at improving relationships with partners, the quality of the company's operations and productivity.
PL
Wstęp: Obecnie wykorzystywanych jest wiele narzędzi informatycznych w każdej dziedzinie. Dlatego kierownictwa przedsiębiorstw chcą, aby nowoczesne rozwiązania informatyczne obejmowały także zastosowania logistyczne w różnych i zróżnicowanych profilach działalności. Związane jest to także z minimalizacją kosztów działalności. System EDI umożliwia realizację takich celów. Z tego względu przeprowadzono badania w wybranych przedsiębiorstwach polskich i rosyjskich oraz przedstawiono wyniki wraz z wnioskami w zakresie stosowania systemu EDI. Metody: Przeprowadzono analizę porównawczą pomiędzy polskimi i rosyjskimi małymi przedsiębiorstwami. W celu wyselekcjonowano losowa próbę 100 przedsiębiorstw tj. 50 przedsiębiorstw polskich i 50 przedsiębiorstw rosyjskich. Dane do analizy zostały zebrane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety. Wyniki i wnioski: System EDI jest używany zarówno w polskich jak i rosyjskich przedsiębiorstwach aczkolwiek zakres i cel używania jest różny i zależy od koncepcji zarządzania w firmie. Polskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na optymalizacji zarządzania zapasem, minimalizacją kosztów oraz produktywnością natomiast rosyjskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na poprawie relacji z partnerami oraz jakością operacji biznesowych i produktywnością.
EN
Effective management, particularly the one favouring broadly-understood security and defence, requires the integration of economic processes, including the processes referring to logistics, and the occurrence of a positive synergy effect. Access to an increasing amount of data, as well as the possibility to process them and share them with partners, is becoming a crucial matter in terms of integrating and improving management at every company and organisation. Economic practice refers to two basic tools of e-economy for that purpose: automatic data capture (ADC) and electronic data interchange (EDI), which are compliant with the global system of standards, GS1.
PL
Efektywne zarządzanie, szczególnie na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności, wymaga integracji procesów gospodarczych, w tym logistycznych i uzyskania dodatniego efektu synergii. Kluczową sprawą dla integracji i doskonalenia zarządzania każdą firmą i organizacją staje się dostęp do coraz większej liczby danych, możliwość ich przetwarzania oraz współdzielenia ich z partnerami. W praktyce gospodarczej w tym celu stosuje się dwa podstawowe narzędzia e-gospodarki: automatyczną identyfikację (ADC) oraz Elektroniczną Wymianę Danych (EDI), według globalnego systemu standardów GS1.
EN
The boundaries of land-records plots are shown in the real estate cadastre on the basis of documentation created as a result of geodetic and legal activities, connected with determining the location of existing border points. The course of land plots’ boundaries should be considered in the aspect of technological and legal space. This implies the need for an analysis of the problems accompanying the implementation of standards for electronic data exchange (EDI) of land-register data, and the validation process in the context of the quality of these data. The example is provided by two standards for the land records EDI: SWDE and GML.
PL
Praca przedstawia podstawy prawne oraz zasadność wprowadzenia standardów wymiany danych ewidencyjnych Publikacja prezentuje dwa standardy wymiany danych ewidencyjnych: SWDE oraz GML. Celem pracy jest krótka charakterystyka problemów towarzyszących implementacji standardów oraz procesu walidacji w kontekście jakości danych ewidencyjnych.
EN
Contemporary development and the range of application as well as effectiveness of telematics solutions depend, to a larger extent, on creative implementations of the latest solutions and concepts related to the exchange of data. This article raises an issue of information interchange in business in view of changes generating on one hand new needs and on the other new possibilities. Electronic Data Interchange (EDI) is still a basic concept in this area, based on EDIFACT (technical aspect in ISO 9735 norm) and created in 80s of 20th century, it satisfies contemporary needs to a lesser extent. Nowadays, there is a trend towards devising modern communication solutions which can be easily modified and operate in the “cloud” in its broad sense. These modern concepts constitute a basis for a wider usage of telematics solutions in the economy and everyday life. This article makes an attempt to identify and holistically grasp determinants of such solutions. This elaboration aims to compare a traditional and a new approach to data interchange as well as to show trends and new development directions affecting the development of telematics solutions.
PL
Współczesne przedsiębiorstwo przetwarza informacje których źródło ma charakter zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny. W związku z tym informacja i będąca jej efektem wiedza to majątek każdej organizacji. Aby przedsiębiorstwo miało szanse na sukces powinno wykorzystywać maksymalne możliwości zintegrowanych systemów zarządzania których częścią mogą być systemy informatyczne. Systemy te stanowią kolejną, obecną na rynku, generację systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. W artykule na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przedstawiono identyfikację systemów automatycznej identyfikacji kodów kreskowych, elektronicznej wymiany danych EDI, szczególnie uwzględniając systemy klasy SAP R\3.
EN
A modern company processes information inside and outside. Consequently, this information is the property of the enterprise. To be successful in the market, the company is required to use the maximum capabilities of integrated IT systems. These systems are the next on the market, generation of systems supporting company management. This article discusses the identification of automated barcode identification systems, EDI electronic data interchange, MRP/ERP systems, and especially SAP R\3 class systems on the example of an enterprise.
PL
W artykule podjęto próbę analizy pakietów usług logistycznych oferowanych przez wybranych operatorów logistycznych na obszarze Pomorza Środkowego. W poszukiwaniu rozwiązań oparto się na modelu optymalizacyjnym, gdzie przyjęto następujące kryteria: utrzymanie poziomu obsługi klienta, powierzenie odpowiedzialności, analizę SWOT i wrażliwość na zmiany kosztów i poziomu obsługi. Metody zastosowane to analiza literatury, porównawcza i metoda pośrednich pomiarów sondażowych z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankiety. W artykule został omówione outsourcing logistyczny świadczony przez przedsiębiorstwa TSL oraz oferowane klientom systemy informatyczne. W analizie potencjału operatorów logistycznych opisano słabe i mocne strony wybranych operatorów logistycznych na obszarze subregionu Słupsk i Koszalin. Szanse i zagrożenia dla operatorów logistycznych znacznie się różnią dla oddziałów a całej organizacji. Zaprezentowano macierz realizowanych strategii przez przedsiębiorstwa logistyczne na terenie Pomorza Środkowego. W artykule zaprezentowano wyniki badań świadczonych usług operatorów logistycznych i przedstawiono wystawioną przez nich ocenę.
EN
The paper attempts to analyze the logistics service packages offered by selected logistics operators in the area of Middle Pomerania (Poland). In the search for solutions based on the optimization model, which assumes the following criteria: maintaining the level of customer service, entrusting responsibility, SWOT analysis and sensitivity to changes in the cost and level of service. The methods used is the analysis of literature, comparative and indirect measurement method using a survey questionnaire technique. The paper discusses outsourcing of logistics TSL been provided by the companies and offered to customers systems. In the analysis of potential logistics operators described the strengths and weaknesses of selected logistics operators in the area of the sub-region Slupsk and Koszalin. Opportunities and threats for logistics operators are different for branches and throughout the organization. Presented matrix of strategies implemented by logistics companies in Middle Pomerania. The paper presents the results of research services provided logistic operators and presents the assessment issued by them.
PL
W artykule opisano elementy integrujące magazyn zarządzany nadrzędnymi programami informatycznymi. Wskazano przesłanki wykorzystania programu WMS oraz ERP. Opisano systemy automatycznej identyfikacji ładunków RFID oraz technikę rozpoznawania drukowanego testu. Na przykładzie opisano architekturę oraz działanie systemu automatycznej wymiany danych EDI. Zamieszczono najczęściej stosowane kody paskowe oraz technologią identyfikacji bezstykowej RFID zapisu oraz odczytu danych przy pomocy fal radiowych.
EN
The article describes the elements that integrate the warehouse managed overriding informatics programs. Indicated evidence of using and WMS and ERP systems. Described automatic identification systems RFID cargo and technique it recognize printed the test. For example describes the architecture and operation of the system of automatic exchange of EDI date. It contains the bridge commonly used barcodes and RFID contactless identification technology write and read date using waves radio.
9
Content available remote Ship Traffic and Port Operation Information Critical Infrastructure Network
EN
The goal of the article is to define the Ship Traffic and Port Operation Information Critical Infrastructure Network. In first step, the basic information about EMSA are introduced. There are two main information systems for safety of the ships: SeaSafeNet and THETIS, which are presented in details. Furthermore, the ship information systems operated in Poland are introduced and described. These systems are: PHICS, MarSSiES and DGPS. Besides, the port operation systems in Baltic Sea Region are presented. According to the knowledge the 166 Ship Traffic and Operation Information Critical Infrastructure Network components are proposed.
PL
Jednym z obszarów przedsiębiorstwa, które należy nieustannie poprawiać są procesy logistyczne. Bez nich firma nie mogłaby dostarczyć produktów klientowi, zrealizować zadania produkcyjnego, czy dokonać zamówień. Systemy IT to główny czynnik usprawniania działalności przedsiębiorstwa. Stąd ogromnie ważną rolę odgrywają systemy informatyczne we współczesnej praktyce biznesowej, w szczególności w branży logistycznej. W artykule przedstawiono wykorzystania wybranych systemów informatycznych w branży logistycznej na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Analiza dotyczyła lat 2007-2014.
EN
One of the areas of the company, which must continually improve are the logistical processes. Without them the company could not deliver the product to the customer, carry out the tasks of production, or make orders. IT systems is a major factor in improving the business. Hence the extremely important role of information systems in modern business practice, in particular in the logistics industry. The article presents the use of selected information systems in the logistics industry based on data from the Central Statistical Office. The analysis covered the period from 2007 to 2014.
PL
Artykuł ma na celu wskazanie możliwości ekstremalizacji kosztów w międzynarodowej obsłudze transportowej. Zasadnicza część artykułu koncentruje się wokół charakterystyki kosztów transportu, w tym ich klasyfikacji, składników tych kosztów i wskaźników oceny efektywności podsystemu transportowego. Przedstawiono również rolę EDI w obniżaniu kosztów przygotowania i realizacji procesu transportowego.
EN
The goal of the article is showing capabilities extreme the costs in the international transport service. The essential part of the article concentrates around description of transportation costs, including their classification, their components and indexes of effectiveness estimation of transportation subsystem. The authors of the article have also shown the role of EDI system in lowering the costs of preparation and realisation of transport process.
PL
Aby sprostać coraz większym wymaganiom, jakie firmom produkującym i dystrybuującym produkty spożywcze stawia rynek i przepisy prawne, należy w jak najszerszym zakresie wykorzystywać narzędzia e-gospodarki. W przemyśle spożywczym powszechnie stosuje się już kody kreskowe i w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się je zwłaszcza w fazie zbytu. Drugim istotnym narzędziem, wykorzystywanym ciągle w zbyt wąskim gronie, jest stosowanie standardowych komunikatów elektronicznych – EDI zamiast tradycyjnych dokumentów wymienianych z dostawcami i odbiorcami. Najkorzystniejsze jest naśladowanie firm doświadczonych w tej dziedzinie i kierowanie się wypracowanymi przez nie zasadami.
EN
For manufacturers and distributors of food products who want to meet the requirements of trade market and regulations, e-business tools should be used in comprehensive range. The first tool includes bar codes, that are in common use in the food industry, being increasingly employed on the market. The second tool, rarely used by companies is a standard of electronic messages (EDI – Electronic Data Interchange) which allows replacing the traditional exchange of documents between suppliers and recipients to the electronic one. The most preferred practice in this area is to follow the model of the experienced companies and go by the developed guidelines.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14305--14310, CD 6
PL
Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest analiza strategii zarządzania łańcuchem dostaw. Z uwagi na złożoność podejmowanego tematu podjęto próbę przedstawienia istotności technik informacyjnych w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Autorka opisuje główne problemy związane z integrowaniem technik informatycznych w Supply Chain Management z przedsięwzięciami biznesowymi oraz korzyści, jakie mogą przynieść firmie. Jako metodę opisu przyjęto założenia SCM. Szczególny nacisk położono na system ERP i EDI. Technologia ERP staje się coraz bardziej popularną technologią i jest stosowana przez wiele firm. Z kolei wprowadzanie technologi EDI do łańcucha dostaw powoduje zmniejszenie kosztów współpracy, a także przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi partnerami logistycznymi.
EN
The object of interest of the present article is the analysis of supply chain management strategy. Given the complexity of the addressed topic, an attempt was made to present the importance of information technologies (IT) in supply chain management. The author describes the main problems connected with integration of IT in supply chain management (SPM) with bussines undertakings, as well as the benefits they bring to a company. As a method of description, the principles of SPM were applied. Special emphasis was placed on the Enterprise Resource Planning (ERP) and Electronic Data Interchange (EDI) systems. The ERP technology is becoming more popular and is used in many companies. However, introducing EDI technology to supply chain leads to 14310 decreasing the costs connected with cooperation of companies and speeds up the flow of information between particular logistics partners.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
1129--1146, CD 2
PL
Globalizacja rynku sprawia, że łańcuchy dostaw stają się coraz dłuższe i bardziej skomplikowane. Bezbłędność realizowanych w nich procesów jest istotnym czynnikiem warunkującym sprawny i bezpieczny przepływ towarów. Przedsiębiorcy często korzystają z różnorodnych systemów identyfikacyjnych i komunikacyjnych, co prowadzi do powstawania nieścisłości, a w rezultacie obniża efektywność funkcjonowania łańcuchów. Celem artykułu jest zaprezentowanie budowy i założeń standardów GS1 oraz ich korzystnego wpływu na ujednolicenie systemów ADC (Automatycznego Gromadzenia Danych, ang. Automatic Data Capture) i EDI (Elektronicznej Wymiany Danych, ang. Electronic Data Interchange) przedsiębiorstw, a tym samym na poprawę sprawności i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Pierwsza część artykułu zawiera krótki opis historii powstania organizacji GS1 i podstawę stworzonego przez nią systemu (rodzaje, zasady budowania i nadawania), którą stanowią numery identyfikacyjne (globalne identyfikatory oraz Identyfikatory Zastosowania). W drugiej części artykułu przedstawiono zastosowanie standardów GS1 w sektorze TSL, wzbogaconym o sektor celny, który stanowi nieodłączny element przewozów międzynarodowych. Jako przykłady przedstawiono wdrożenie standardów w Grupie Raben, we współpracy pomiędzy Unilever i DHL oraz projektach realizowanych przez WCO (Światową Organizację Celną, ang. World Customs Organization) w porozumieniu z GS1.
EN
Market globalization makes supply chains become more and more longer and very complicated. Accuracy implemented in these processes is an important factor for the efficient and safe movement of goods. Businessmen often use a variety of identification systems and communication, which lead to the formation of inaccuracies and, as a result, reduce the efficiency of the chain. The purpose of the paper is to present the structure and assumptions of GS1 standards and their positive influence on the standardization of systems ADC (Automatic Data Capture) and EDI (Electronic Data Interchange) of enterprises, and on improvement of the efficiency and security of supply chains. The first part of the paper will include a brief description of the history of the organization of GS1 and her foundation created by the system (types, principles of building and broadcasting), which are the identification numbers (IDs and Global Application Identifiers). In the second part it will be submitted the using of GS1 standards in the Transport-Forwarding- Logistics sector, enriched by the customs sector, which is an integral part of international transport. As examples it will be presented the implementation of standards in the Raben Group in collaboration between Unilever and DHL and projects implemented by the WCO (World Customs Organization) in agreement with GS1.
PL
W artykule dokonano analizy literaturowej, omawiając teoretyczne podstawy strategii ECR, wspomagających ją technolo-gii Elektronicznej Wymiany Informacji (EDI) i Automatycznej Identyfikacji (AI) w odniesieniu do ich zastosowania w sekto-rze spożywczym.
EN
In the article a literature analysis has been done, describing the theoretical basics of the ECR strategy, the supporting it EDI technologies and the AI in respect to their usage in the food sector.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano innowacyjne rozwiązania informatyczne, których zastosowanie w logistyce może przynieść wiele korzyści. Pierwszym szerzej scharakteryzowanym trendem IT jest model chmury obliczeniowej (ang. cloud computing), którego głównym zadaniem jest efektywne zarządzanie zasobami informatycznymi w przedsiębiorstwie. Kolejnym rozwiązaniem wspomagającym organizację pracy przedsiębiorstw logistycznych jest system elektronicznej wymiany danych – EDI. W artykule więcej uwagi poświecono produktowi powstałemu na bazie EDI – Edistrada. Następne innowacyjne rozwiązanie to technika RFID. Jest to jedna z najprężniej rozwijających się technologii automatycznej identyfikacji obiektów. Kolejnym opisanym w artykule rozwiązaniem teleinformatycznym jest nowe narzędzie komunikacyjne, zwane Social CRM. W ramach podsumowania wykonano analizę korzyści występujących dzięki zastosowaniu technologii chmury obliczeniowej, EDIstrady, RFID oraz Social CRM w działalności logistycznej. Opisano również bariery oraz obawy pojawiające się przy wdrażaniu powyższych technologii.
EN
This article presents innovative IT solutions which can bring many benefits in the logistics. First widely characterized IT trend is cloud computing model which main purpose is to manage IT resources in the enterprise. Another solution to support the logistics companies is a system of electronic data interchange – EDI. In the article more attention was paid to Edistrada. Next innovative solution is RFID technique. It is one of the fastest growing technology, automatic identification of objects. Another described in the article IT solution is a new communication tool called Social CRM. In conclusion a benefits analysis was performed. It showed a range list of benefits that occur through the use of cloud computing technology, EDIstrada, RFID and Social CRM. Barriers and concerns arising in the implementation of these technologies were also described.
PL
Elektrodejonizacja wody (EDI) jest nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną technologią, pozwalającą uzyskiwać wodę zdemineralizowaną o bardzo wysokich parametrach jakościowych, która jest coraz powszechniej wymagana w energetyce oraz wielu dziedzinach przemysłu.
PL
Przeprowadzono prawno-techniczną analizę stanu zastosowań podpisu elektronicznego w Polsce.
EN
Legal and technical analysis of the use of electronic signatures in Poland is given.
PL
Jednym z narzędzi e-gospodarki jest elektroniczna wymiana danych. W przemyśle spożywczym coraz częściej dokumenty papierowe zastępowane są komunikatami elektronicznymi. Wdrożenie i wymiana standardowych dokumentów elektronicznych typu zamówienie, faktura itp. wiążą się z ponoszeniem określonych kosztów, ale jednocześnie przynoszą firmie znaczące korzyści. Jakie komunikaty oraz według jakich standardów są najbardziej efektywne w wymianie z dostawcami i odbiorcami oraz jakiego rodzaju koszty oraz jakie korzyści przynosi ona firmie – to temat niniejszego artykułu.
EN
Electronic Data Interchange is one of the instruments of e-economy. This fact means that the representatives of food industry are increasingly replacing the paper documents by electronic messages. Implementation and exchange of electronic documents such as: order, invoice, etc. involves costs but also, brings the numerous benefits. The subject of this article is to provide information regarding what type of standard messages is most effective in the logistics processes between suppliers and receivers as well as the presentation of the related costs and benefits.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.