Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Du Pont model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: The information technology (IT) is presented in all levels of the supply chain, from the communication with suppliers, through the manufacture process and until the delivery to clients. Moreover, IT has a positive effect on the performance of the supply chain. In this context, it is important for the IT sector to register a positive evolution, in other words it is important that the IT companies to be profitable and to continue to exist on the market ensuring the provision of the necessary tools for the logistic sector. Therefore, the objective of this paper was to analyze the profitability of the IT companies and to identify which factors impact it. The importance of our study in the context of the logistic sector can be sustained by the fact that technology information constitutes a crucial strategic aspect for the logistics service providers and it is important to maintain a positive evolution of the IT sector. Methods: There was used a regression analysis which started from the factors of the DuPont model and afterwards supplemented by one factor identified based on the Stepwise method. Results: The results show that the profitability of the Romanian IT companies is influenced by the Net Profit Margin, the Asset Turnover, the Financial Leverage and the Sales Growth. Conclusions: More exactly, the profitability of these companies is impacted by the capacity to generate net income based on the sales performed (and indirectly by the management of the costs), the efficiency with which the assets are used in order to generate revenues, the financing source of the assets and by the growth of the sales volume. Our results may present importance for the financial management, investors and researches offering insights about the factors which should be observed in order to improve the profitability of an IT entity from Romania. The importance of this study for the logistics sector can be interpreted as following: knowing which is the evolution of the IT market from a country and which factors impact the profitability of it represents an asset from the point of view of the logistics aspects, as there can be provided insights in case that the continuity for the tools needed is uncertain. Future research direction may imply the analysis of the correlation between the evolution of the IT companies and the logistic sector. Considering the fact that, as far as we know, no similar study was performed at the level of the Romanian IT industry, the novelty and originality of the research is represented by the performance of the research at the level of this market.
PL
Wstęp: Technologia IT jest obecna we wszystkich obszarach łańcucha dostaw, od komunikacji z dostawcami, poprzez proces produkcyjny aż po dostawy do klientów. Dodatkowo, IT ma pozytywny wpływ na pracę łańcucha dostaw. W tym kontekście ważne jest, aby sektor IT przeżywał pozytywną ewolucję, to znaczy, aby firmy IT były zyskowne oraz kontynuowały swoją działalność na rynku i były w stanie dostarczać potrzebnych narzędzi dla sektora logistycznego. Celem niniejszej pracy była analiza zyskowności przedsiębiorstw IT oraz identyfikacja czynników na nią wpływających. Istotność tych badań w kontekście sektora logistycznego opiera się na fakcie, że informacja technologiczna jest kluczowym aspektem strategicznym dla dostawców usług logistycznych i dlatego ważnym jest utrzymanie pozytywnej ewolucji sektora IT. Metody: W pracy zastosowano analizę regresji, wychodząc od czynników modelu DuPonta a następnie uzupełniając o czynnik zidentyfikowany przy użyciu metody Stepwise. Wyniki: Wyniki wskazują, że na zyskowność rumuńskich przedsiębiorstw IT ma wpływ marża netto, wskaźnik rotacji, dźwignia finansowa oraz wzrost sprzedaży. Wnioski: Zyskowność badanych przedsiębiorstw jest uwarunkowana zdolnością generowania dochodu netto w oparciu o realizowaną sprzedaż (oraz pośrednio przez zarządzanie kosztami), wydajnością wykorzystania posiadanych zasobów, źródłem finansowania zasobów oraz wielkością sprzedaży. Prezentowane wyniki są istotne dla zarządzania finansowego, zarówno dla inwestorów jak i naukowców, oferując informacje na temat czynników, które należy kontrolować w celu uzyskania zyskowności przedsiębiorstwa IT w Rumunii. Istotność uzyskanych wyników dla sektora logistycznego należy zinterpretować następująco: znajomość ewolucji rynku IT w kraju oraz czynników wpływających na zyskowność daje przewagę z punktu widzenia aspektów logistycznych i dostarcza niezbędnych informacji w sytuacjach niepewnych. Dalsze badania powinny obejmować analizę korelacji pomiędzy ewolucją przedsiębiorstw IT oraz sektora logistycznego. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to pierwsza tego typu praca dotycząca poziomu przemysłu IT w Rumunii, nowość i oryginalność prezentowanej pracy jest reprezentowana poprzez jej realizację na poziomie tego rynku.
PL
W opracowaniu przedstawiono ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstw rolniczych w latach 2000-2004 przy zastosowaniu modelu Du Ponta. Wyodrębniono trzy grupy przedsiębiorstw podzielonych według form prawnych (spółki ANR, dzierżawcy i właściciele). Głównym odnośnikiem do sformułowanych wniosków było porównanie obliczonej stopy wzrostu zrównoważonego z stopą przyrostu przychodów ogółem w badanych grupach przedsiębiorstw. W szczegółowej analizie piramidalnej drugiego stopnia zostało określone oddziaływanie rentowności sprzedaży, produktywności majątku oraz mnożnika kapitałowego na rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstw rolniczych. Spółki ANR i przedsiębiorstwa dzierżawców w zestawieniu rzeczywistej i zrównoważonej stopy wzrostu osiągnęły nadwyżki pieniężne w okresie 2000-2004. Przedsiębiorstwa te były w stanie same finansować działalność dzięki powiększeniu kapitału własnego zarówno z zysków zatrzymanych, jak i zaciągniętego długu. Grupa przedsiębiorstw właścicieli wykazała deficyt środków pieniężnych jedynie w okresie 2002-2003, co powiązane było z koniecznością wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania. Największy wpływ na rentowność kapitałów własnych w badanych przedsiębiorstwach (według piramidalnej analizy Du Ponta), wykazał cząstkowy wskaźnik rentowności sprzedaży, który w każdym z badanych okresów pełnił rolę dominującą.
EN
The empirical studies presents the assessment the application of model Du Pont to the financial conditions in a group of agricultural companies in years 2000-2004. The examine objects were division into tree groups according to their legal form (companies ANR, leasers and owners). The main reference into formulated conclusions was comparison the calculated balanced rate of growth wit increases rate of the income in researched groups of enterprises. The detailed analysis of the second degree pyramid has been defined with the interaction of profitability yield sale, productiveness of property and a multiplier capital on the proprietary capital yield in agricultural enterprises. The ANR companies and the enterprises of leasers in contrast with reality and balanced rate of growth have achieved a money level surpluses in a period of 2000-2004. These enterprises were able to finance their own business activity due to increase of the proprietary capital which came from held profits activity and loan debt. The group of the owners enterprise has exerted the financial deficit of money only in 2002-2003, it was linked up with the necessity of using the exterior financial sources. In researched enterprises the biggest influence on the proprietary capital yield (according to pyramid analysis of Du Pont) has exerted index of sale yield which fulfilled the predominating role in all researched periods.
EN
The aim paper is to evaluate the applicability of casual model to the solvency analysis. Model Du Ponta and cash flow have been evaluated or indicate the excess or lack of cash. Only partly result is rule.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.