Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  DIC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper presents the test results of reinforced precast lintels made of autoclaved aerated concrete (AAC) used to cover window openings in walls made of AAC masonry units. Walls were confined with reinforced lightweight concrete. The two variants of wall confinement with different way of lintel support and the static diagram of a simply supported beam and a constrained beam were tested. Cracks and deformations of test models around window openings were recorded with the Aramis software for non-contact measurements of displacements. Failure of lintels caused the loss of load capacity of test models. Lintels were cracked in the same way, but the sequence of crack formation and their location were different. The test results were compared with the test made for similar walls confined with ordinary concrete. Additional tie-columns did not significantly affected the load capacity of the test models contrary to the walls confined with ordinary concrete.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ścian skrępowanych zbrojonym betonem lekkim wykonanych z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Do przykrycia otworów okiennych zastosowano prefabrykowane zbrojone nadproża z ABK. Ściany skrępowano w dwóch wariantach zmieniając także sposób oparcia nadproży i schemat statyczny, belki swobodnie podpartej oraz belki utwierdzonej. Za pomocą systemu Aramis do bezdotykowego pomiaru przemieszczeń rejestrowano zarysowania oraz odkształcenia obszarów modeli badawczych wokół otworu okiennego. Zniszczenie nadproży spowodowało utratę nośności modeli badawczych Nadproża uległy zarysowaniu w analogiczny sposób, jednakże zmieniała się kolejność i lokalizacja poszczególnych rys. Wyniki badań porównano z wynikami uzyskanymi dla analogicznych ścian skrępowanych betonem zwykłym. Dodatkowe rdzenie żelbetowe nie wpłynęły w tak istotny sposób na nośność modeli badawczych jak to miało miejsce w przypadku ścina skrępowanych betonem zwykłym.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odkształceń ścian z elementów murowych z ABK w trakcie wykonywania żelbetowego skrępowania. Ściany w skali naturalnej o grubości 180 mm wzniesiono z bloczków nominalnej klasy gęstości 600, na systemowej zaprawie cienkowarstwowej, bez wypełniania zaprawą spoin czołowych. W trakcie procesu krępowania monitorowano odkształcenia ścian. Badania wykazały wpływ rodzaju zastosowanego betonu na przebieg procesu skurczu betonu oraz wartości odkształceń ścian.
EN
The article presents the results of measurements of AAC wall deformations during the process of their restraint with reinforced concrete cores and beam. Full scale walls thickness of 180 mm were made of 600 nominal density class blocks on a system thin-layer mortar, without filling the perpend joints. During the restraining process, wall deformations were monitored. Studies have shown the impact of the type of concrete used on the concrete shrinkage process and the wall strains.
3
Content available remote Analiza zachowania prefabrykowanych nadproży z ABK w ścianach skrępowanych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zbrojonych prefabrykowanych nadproży z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), obciążonych wraz z murem. Modele ścian wykonano w skali naturalnej w trzech wariantach: ściany nieskrępowanej; skrępowanej po obwodzie oraz skrępowanej obwodowo z dodatkowymi rdzeniami wzdłuż pionowych krawędzi otworu okiennego. Analizowano wpływ skrępowania na przebieg zarysowania i zniszczenia nadproży. Badania monitorowano za pomocą systemu Aramis do bezdotykowego pomiaru przemieszczeń (Cyfrowej Korelacji Obrazu - CKO), a wyniki analizowano za pomocą oprogramowania GOM Correlate.
EN
The paper presents results of experimental tests of reinforced precast lintels made of autoclaved aerated concrete (AAC) loaded with masonry wall. Three types of wall made in natural scale erected as: no confined wall, confined wall and confined wall with additional vertical reinforced concrete confining cores along vertical edges of window opening. Cracks’ propagation and destruction of lintels was analyzed. The tests were monitored by Aramis system for non-contact displacement measurement (Digital Image Correlation) and results were analyzed by GOM Correlate software.
4
Content available Metoda DIC
EN
The article presents tests of a reinforced concrete beam strengthened in a shear with PBO-FRCM composite materials. Measurement of the deformation of the composite was carried out using two methods - with strain gauges and the optical DIC method (Digital Image Correlation). The DIC method consists in taking a series of photographs of the tested object before and during loading. The surface of the tested element must have randomly spaced spots that are applied to the object before measurement. During the study, the cameras monitor the shifting of spots against each other, which in comparison to the reference image before loading gives information about strains and stresses of the tested element. Measurements of deformation of composite materials using strain gauges are difficult to clearly analyze, because the strain gauge is in a specific, limited place, which does not correspond to the work of the entire composite. In addition, the strain gauge tends to break at the place of crack. The article discusses this problem by presenting the results of deformation of PBO-FRCM composite meshes measured in two mentioned ways, their comparison and discussion of results.
EN
The aim of the paper is to present the possibilities and limitations of using the Digital Image Correlation systems. In order to assess the measurement inaccuracies the measuring volume 1250 × 1100 mm was analysed using two cameras with sensor resolution 6 megapixels. It was stated very good accuracy of the line segment length change. It causes that observation of crack widths can be considered as precisely. Some practical information concern how determine the compatibility between crack width measured traditionally and by using DIC are given. In the second part of the paper the results of the tests concerning capacity of interface between two concrete casting at the same time were presented. Use of the optical measurement system Aramis enables the analysis of the deformation, determination of failure mode of the tested specimens and limit displacement between edges of the interface.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości i ograniczeń stosowania systemów cyfrowej korelacji obrazu (CKO). W celu oceny niedokładności pomiaru przeanalizowano pole pomiarowe o wymiarach 1250 x 1100 mm, wykorzystując dwa aparaty o rozdzielczości matryc 6 megapikseli. Stwierdzono bardzo dobrą dokladność wyznaczenia zmiany długości odcinka. Dzięki temu obserwację szerokości rys można uważać za dokładną. W artykule zawarto praktyczne informacje dotyczące tego, w jaki sposób prowadzić pomiar szerokości rozwarcia rys za pomocą CKO. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczących nośności styku elementów betonowanych w tym samym czasie. Zastosowanie optycznego układu pomiarowego Aramis umożliwiło analizę odkształcenia, określenie sposobu zniszczenia badanych próbek i granicznych przemieszczeń między krawędziami połączenia.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na pękanie betonów z dodatkiem popiołów lotnych (Fly ash – FA), których celem było określenie wpływu dodatku FA na wartość nieliniowego parametru mechaniki pękania, tj. krytycznego rozwarcia wierzchołka szczeliny (CTODc). Badania przeprowadzono z wykorzystaniem dwóch urządzeń pomiarowych, tzn. prasy MTS 810 i systemu cyfrowej korelacji obrazu (DIC) z oprogramowaniem ARAMIS. Wartości parametrów mechaniki pękania obliczone na podstawie danych z systemu ARAMIS określają zachowanie się materiału konstrukcyjnego bezpośrednio w momencie inicjacji rysy pierwotnej. Przedstawione wyniki badań wskazują na przydatność metody DIC w tego typu eksperymentach, natomiast artykuł potwierdził duży potencjał techniki DIC w oznaczaniu odporności na kruche pękanie w betonie z dodatkiem FA.
EN
This paper presents results of fracture toughness tests of concrete modified with the addition of fly ash (FA). A nonlinear fracture mechanics parameter were analyzed in this studies, i.e. the critical crack tip opening displacement (CTODc). This factor were determined based on the results obtained from the MTS 810 press and the Digital Image Correlation system (DIC) with ARAMIS software. Based on the studies it was found that, the values of CTODc calculated on the basis of data from the ARAMIS system show the behaviour of the structural material directly at the moment of initiation of the initial crack. The presented research results show the usefulness of the DIC method in this type of experiments, whereas the article confirmed the high potential of DIC technique in determinations fracture toughness in concrete with FA additives.
EN
The paper reports behaviour of engineering materials for different kinds of notches, i.e. having U, V shapes. Their variants with respect to dimensions are illustrated in static and fatigue tests. The influence of these types of geometrical imperfections on material fatigue is presented using variations of the Wöhler curve, number of cycles to failure and the fatigue notch factor. Results of experiments conducted by the use of the Digital Image Correlation system called 4M Aramis are illustrated. Courses of tensile characteristics of the 41Cr4 steel, obtained by means of both techniques: extensometer and DIC are compared. They indicated that the DIC technique can be a good tool for determination of mechanical properties. The equivalent strain full-field distributions on specimens tensioned with and without imperfections up to material fracture are presented. The influence of U and V notches on variations of tensile curves is shown.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na modelach żuchwy człowieka, poddanej zmianie geometrii pierwotnej kości. Usunięto fragment kości, podobnie jak w przypadku leczenia zmian nowotworowych w tym obszarze. W wyniku zabiegu częściowej lub całkowitej marginektomii, miejsce zmienione chorobowo zaopatruje się implantem rekonstrukcyjnym. Implant taki pozwala na wzmocnienie lub/i przywrócenie ciągłości żuchwy. Implant ma za zadanie przejęcie obciążeń w rejonie miejsc chorobowo zmienionych, a także umożliwia pacjentowi normalne funkcjonowanie w czasie trwania leczenia onkologicznego, takiego jak radio- czy chemioterapia, a w dalszej kolejności rekonstrukcji. Dane uzyskano w oparciu o modele poliuretanowe kości żuchwy z wyciętą zmianą chorobową oraz kości zaopatrzonej implantem rekonstrukcyjnym z zastosowaniem zmiennej liczby punktów mocowań, jednak z zachowaniem standardów chirurgicznych. Zauważono wpływ liczby punktów mocowania na rejestrowaną wartość przemieszczenia implantu w poszczególnych płaszczyznach. Informacje o przemieszczeniach implantu w rozpatrywanych płaszczyznach są kluczowe bezpośrednio w praktyce klinicznej, jak i mogą mieć wpływ na trwałość zespolenia kość-implant.
EN
The article presents the results of experimental studies carried out on models of the human mandible, subjected to changes in the primary bone geometry. The bone fragment was removed, similar to the treatment of neoplastic lesions in this area. As a result of a partial or complete marginalectomy, the diseased place is provided with a reconstructive implant. This implant allows you to strengthen and / or restore the continuity of the mandible. The implant is intended to take over the loads in the area of diseased areas. It also enables the patient to function normally during oncological treatment, such as radio and chemotherapy, followed by reconstruction. The data were obtained based on polyurethane models of the mandible bone with excision of lesions and bones provided with a reconstructive implant with the use of a variable number of fixation points, but with the observance of surgical standards. The influence of the number of attachment points on the recorded implant displacement value in individual planes was noted. Information on implant displacements in the analyzed planes is crucial directly in clinical practice as well as may affect the durability of boneimplant anastomosis.
EN
In this work the possibility to characterize mechanical components combining thermoelastic measurement technique (TSA) and digital image correlation (DIC) is studied. The combination of these two different methodologies allows to analyze thermo-mechanical characteristics of materials such as plastic and rubber, which are difficult to study with the only thermoelastic methodology. The digital image correlation allows to determinate the first invariant of deformation ε1, using a differential thermocamera. Lack of adiabatic conditions, essential for methodology use, makes analysis not simple. Digital image correlation allows to obtain the same information by correlating digital images acquired during static or dynamic deformationof an object, but with limitations linked to acquisition system. An accurate analysis is dedicated to the study of first invariant of deformation related to Young’s module variation, performed by load cycles with variable amplitude and displacement. Comparative analysis between the two measurement methodologies has been performed on rubber samples loaded by dynamic compression.
EN
The paper presents the experimental research and numerical simulations of reinforced concrete beams under torsional load. In the experimental tests Digital Image Correlation System (DIC System) Q-450 were used. DIC is a non-contact full-field image analysis method, based on grey value digital images that can determine displacements and strains of an object under load. Numerical simulations of the investigated beams were performed by using the ATENA 3D – Studio program. Creation of numerical models of reinforced concrete elements under torsion was complicated due to difficulties in modelling of real boundary conditions of these elements. The experimental research using DIC can be extremely useful in creating correct numerical models of investigated elements. High accuracy and a wide spectrum of results obtained from experimental tests allow for the modification of the boundary conditions assumed in the numerical model, so that these conditions correspond to the real fixing of the element during the tests.
PL
Celem niniejszej pracy jest walidacja warunków zamocowania modeli numerycznych wspornikowych belek żelbetowych jednocześnie zginanych, ścinanych i skręcanych, na podstawie danych uzyskanych z badań doświadczalnych, przeprowadzonych za pomocą systemu cyfrowej korelacji obrazu. W badaniach doświadczalnych wykorzystano system cyfrowej korelacji obrazu Q-450 firmy Dantec Dynamics. Cyfrowa korelacja obrazu, często określana skrótem DIC (z ang. Digital Image Correlation), jest bezkontaktową metodą pomiarową. Pozwala ona na określenie przemieszczeń i odkształceń badanych obiektów, zarówno w przestrzeni dwuwymiarowej, jak i trójwymiarowej, na podstawie zdjęć wysokiej rozdzielczości, które zostały zarejestrowane podczas zmiany położenia lub kształtu badanego obiektu. Metoda ta opiera się na zaawansowanych systemach optyczno-elektronicznych, w skład których wchodzą kamery wysokiej rozdzielczości, jak również szybkie kamery pozwalające na rejestrację obrazów podczas zdarzeń szybkozmiennych [5-7, 11, 15, 18]. Wykorzystanie systemu DIC w badaniach doświadczalnych żelbetowych belek skręcanych pozwoliło na uzyskanie szeregu danych, które mogą służyć do walidacji modeli numerycznych badanych obiektów. System do pomiarów wizyjnych Q-450 umożliwił jednoczesny pomiar przemieszczeń ok. 2500 punktów znajdujących się na bocznej powierzchni belki. Zastosowanie w badaniach żelbetowych belek wspornikowych systemu DIC pozwoliło między innymi na określenie linii ugięcia belki oraz wartości odkształceń w każdej sekundzie badania, jak również obserwację rozwoju rys na badanej powierzchni belki w czasie badania, określenie przebiegu rys oraz pomiar kąta ich nachylenia w czasie, gdy rysy nie były jeszcze widoczne gołym okiem.
PL
W artykule przedstawiono wyniki dotyczące homogenizacji własności materiału kompozytowego o osnowie polimerowej z żywicy epoksydowej i utwardzacza, ze wzmocnieniem z włókien szklanych w postaci tkaniny jednokierunkowej. Przedmiotem analizy są uśrednione stałe sprężystości warstwy ortotropowej – zastępczy moduł Younga i zastępcza liczba Poissona. Przedstawiono wyniki obliczeń analitycznych, wstępnych badań doświadczalnych oraz symulacji komputerowych. Badania zostały wykonane w ramach pracy dyplomowej magisterskiej na wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej.
EN
In the paper, authors present results of homogenization of GFRP material properties with unidirectional reinforcement. The scope of analysis and experimental study have been averaged mechanical properties of composite: Young modulus and Poisson’s ratio in orthotropic layer. Analytical calculations, computer simulation and experimental results have been presented. The work is a part of master’s thesis, prepared on Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering, Warsaw University of Technology.
PL
Stereoskopowe systemy pomiarowe, bazujące na optycznej cyfrowej korelacji obrazu, są przeznaczone do bezdotykowych pomiarów przemieszczeń wybranych punktów lub powierzchni analizowanych elementów. Zmiana przemieszczeń realizowana jest najczęściej przez przyrost obciążenia zewnętrznego. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania systemu Aramis do analizy przemieszczeń, odkształceń oraz lokalizowania i obserwacji zarysowania wywołanego obciążeniem zewnętrznym. Zaprezentowane wyniki badań stanowią fragmenty różnych programów badawczych realizowanych w Katedrze Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu Politechniki Koszalińskiej.
EN
Stereoscopic measurement systems, based on optical digital image correlation, are designed for measuring displacement of chosen points or surfaces of analysed element in a contactless way. Change in displacements is often realised by applying of external load. The article presents an example of Aramis system application to displacement and strain analysis, as well as to locating and tracking of cracks caused by external loads. Presented test results are parts of research programs conducted in Department of Concrete Structures and Concrete Technology at Koszalin University of Technology.
EN
The article presents the results of static tests performed on the primary support structures of a TWISST-ter unmanned aircraft constructed using additive manufacturing techniques commonly known as 3D printing. The primary goal of the experiment was determining the material effort of the structure in order to assess the feasibility of such an engineering solution in terms of material mechanics. Considering the fact that the properties of 3D printed elements are not widely known, both destructive experimental methods and finite element methods were used. During the experimental trails, the ARAMIS deformation measurement system, based on digital three-dimensional image correlation, was used. The results of this experiment allowed for the calibration of the numerical model as achieving convergence with experimentally determined strain fields. This approach ensured the correctness of the numerical determined stress state. Based on the results of the study, the necessary design improvements were implemented and a general conclusion was formed regarding of the numerical analysis of structures made through 3D printing.
PL
Praca dotyczy testowych badań gąbczastej tkanki kostnej, uzyskanej z resekowanej główki kości udowej, przeprowadzonych za pomocą metody cyfrowej korelacji obrazu (ang. Digital Image Correlation) - DIC. Za pomocą aparatury DIC O-400 zarejestrowano zmiany w odkształceniach próbki podczas ściskania na maszynie wytrzymałościowej. Uzyskany wykres naprężeni e-odkształcenie zestawiono z obrazami uzyskanymi za pomocą DIC i na lej podstawie oceniono użyteczność tej metody badawczej.
EN
This work concerns test studies of a cancellous bone tissue resected from a femoral head, conducted using the method o of digital image correlation (DIC). The strain changes of the sample were registered during a compression test on a strength test machine by means of the DIC Q-400 apparatus. The resulting stress-strain graph was compared with the images obtained by means of DIC and on this basis the utility of this test method was assessed.
PL
W artykule pokazano możliwość zastosowania metody wizyjnej, jaką jest metoda cyfrowej korelacji obrazów (ang. Digital Image Correlation, DIC), do identyfikacji uszkodzeń w konstrukcjach budowlanych na przykładzie stalowej ramy dwukondygnacyjnej. W tym celu przeprowadzono pomiary przemieszczeń metodą DIC na wybranym fragmencie ramy obciążonej dynamicznie, dla różnych wariantów uszkodzenia wprowadzanego w połączeniach dolnego rygla ze słupami. Przeanalizowano otrzymane wartości przemieszczeń. Wyniki przeprowadzonego eksperymentu wskazują na duży potencjał w zastosowaniu metody DIC, jako alternatywnej metody pomiarowej, pozwalającej pozyskać dane wykorzystywane np. do detekcji uszkodzeń konstrukcji. W pracy pokazano również możliwość zastosowanie prezentowanego systemu do pomiarów szybkozmiennych.
EN
The paper presents the possibilities of applying the visual measurements (namely Digital Image Correlation method, DIC) in the damage identification of building structures on the example of a two-storey steel frame. For this purpose, displacement measurements were carried out on a selected fragment of the steel frame subjected to a dynamic load, for the various variants of the damage introduced in the column – lower spandrel beam joints of the frame. The obtained displacement values were analyzed. The results of this experiment indicate a high potential of the DIC application as an alternative measurement method, which allows to obtain data used for instance in the damage detection. The paper also shows the possibilities of applying the presented system for fast-change measurements.
PL
W ostatnich latach jako alternatywę dla tradycyjnych metod pomiarowych przemieszczeń i odkształceń zaczęto intensywnie rozwijać metody bezkontaktowego pomiaru opierające się na systemach optyczno-elektronicznych. Jednym z takich bezkontaktowych systemów pomiarowych jest system cyfrowej korelacji obrazu (ang. Digital Image Correlation, DIC), umożliwiający rejestrację i analizę pól przemieszczeń i odkształceń na powierzchni badanego obiektu w przestrzeni trójwymiarowej. W artykule przedstawiono system 3D DIC na przykładzie systemu Q-450 firmy Dantec Dynamics oraz jego zastosowanie w badaniach połączeń elementów konstrukcji stalowych; omówiono zasadę jego działania i etapy badań. Ponadto w pracy opisano zalety i ograniczenia systemu oraz zakres jego zastosowań. Narzędzia analizy pól przemieszczeń i odkształceń dostępne w programie Istra 4D, stanowiącym część systemu Q-450, pozwalają na szczegółowe określenie deformacji próbki i zjawisk zachodzących w czasie jej obciążania oraz stwarzają możliwość różnorodnej wizualizacji wyników badań. Informacje zawarte w artykule mogą być przydatne dla przyszłych użytkowników systemu i przyczynić się do szerszego stosowania metod bezkontaktowych w pomiarach przemieszczeń i odkształceń.
EN
In recent years, as an alternative to traditional methods of displacements and strains measurements, non-contact methods based on opto-electronic systems have been developed. One of them is the digital image correlation (DIC) system which allows for the registration and analysis of the displacements and strains fields on the surface of the investigated object in three-dimensional space. The paper presents 3D DIC on the example of the Q-450 system from Dantec Dynamics and its application in the study of steel structure elements connections, discusses the principle of its operation and test stages. In addition, the paper describes the applicability of the system, its advantages and limitations. A wide analysis of displacements and strains fields with the use of various tools available in the Q-450 software Istra 4D allows detailed description of the investigated object deformation and the phenomena occurring when the object is loaded. Information presented herein may be useful for future system users and contribute to wider usage of non-contact methods in displacements and strains measurements.
EN
Purpose: The aim of the paper is to show the new possibility of evaluation of bone tissues properties in experiment and next the numerical simulation and verification of selected problems. Design/methodology/approach: The lifestyle that has been favored lately has led to unfavorable changes in the human body. This is manifested mainly by joint anomalies and changes in the structure of bone tissue. The scientists try to aid the healing and rehabilitation systems. It is possible to prepare a numerical model of complex biomechanical structures using advanced FE systems. The process of modeling is one of the most important steps of this research and assignment of material data influences on the precision of obtained results. The classic measurement methods with particular emphasis on their application in the study of bone, taking into account the advanced methods for measuring displacement are applied (DIC, nanoindentation). Also QCT combined with evolutionary methods gives interesting results in identification of material parameters Numerical simulations are verified in experiment. Findings: Obtained results allow to compare the displacement and strain from experiment and numerical simulation. From numerical simulation, after FEM analysis we obtained full set of mechanical parameters useful in planning of surgical intervention (THA, pelvis reconstruction), aided the diagnostic in risky state and design of prosthesis. Research limitation/implications: The precision of identification of material parameters depend on many parameters and influences on the precision of the results from numerical simulation. Research is conducted mainly on preparations and not on living tissue. The target should be in-vivo noninvasive measurement. Originality/Value: Combination of numerical simulation and experimental research is needed to obtain correct results and broaden the spectrum of relevant parameters necessary to support surgical and rehabilitation. Both approaches require modern equipment and advanced testing methods.
18
EN
The knowledge of residual stress distribution is of great importance from the viewpoint of both, industrial and basal research. The most commonly utilized method of residual stress determination is based on strain measurements near the drilled holes of known geometry made by means of tensometric rosettes. An alternative to tensometers way of strain measurement is Digital Image Correlation (DIC). This optical method utilizes digital images registered during observed object deformation and delivers results in the form of displacement field maps consisting of hundreds or thousands of data points. Therefore, it is possible to deliver much more data in comparison to rosettes (only 3 or 6 tensometers, usually) and use them in the inverse method numeric procedure for residual stress calculations. In the paper the experimental stand consisting of micro driller and stereo imaging system for 3D DIC measurement and its application to residual stress estimation in prestrained steel samples are presented followed by obtained results discussion.
EN
Purpose: Previous biomechanical studies have estimated the strains of bone and bone substitutes using strain gages. However, applying strain gages to biological samples can be difficult, and data collection is limited to a small area under the strain gage. The purpose of this study was to compare digital image correlation (DIC) strain measurements to those obtained from strain gages in order to assess the applicability of DIC technology to common biomechanical testing scenarios. Methods: Compression and bending tests were conducted on aluminum alloy, polyurethane foam, and laminated polyurethane foam specimens. Simplified single-legged stance loads were applied to composite and cadaveric femurs. Results Results: Showed no significant differences in principal strain values (or variances) between strain gage and DIC measurements on the aluminum alloy and laminated polyurethane foam specimens. There were significant differences between the principal strain measurements of the non-laminated polyurethane foam specimens, but the deviation from theoretical results was similar for both measurement techniques. DIC and strain gage data matched well in 83.3% of all measurements in composite femur models and in 58.3% of data points in cadaveric specimens. Increased variation in cadaveric data was expected, and is associated with the well-documented variability of strain gage analysis on hard tissues as a function of bone temperature, hydration, gage protection, and other factors specific to cadaveric biomechanical testing. Conclusions: DIC techniques provide similar results to those obtained from strain gages across standard and anatomical specimens while providing the advantages of reduced specimen preparation time and full-field data analysis.
PL
W pracy omówiono technikę cyfrowej korelacji obrazu (DIC) przeznaczoną do bezkontaktowego określania rozkładów składowych przemieszczenia i na ich podstawie obliczania składowych odkształcenia oraz naprężenia. Umożliwia ona również wyznaczanie parametrów kinematycznych obiektów inżynierskich w postaci prędkości i przyspieszenia, które określane są metodą różniczkowania po czasie zarejestrowanych wartości składowych przemieszczenia. Zaprezentowano polowe zmiany rozkładów odkształcenia wzdłużnego, oraz rozkładów składowych głównych odkształcenia podczas rozciągania stali konstrukcyjnej, które monitorowano aż do chwili zniszczenia materiału. Przedstawiono wyniki próby porównawczej, w której jednocześnie stosowano ekstensometr oraz system DIC. Dodatkowo zaprezentowano rezultaty prób stanowiskowych mechanicznego elementu sprzęgającego przeprowadzonych przy użyciu systemu pomiarów cyfrowych w warunkach oddziaływania cyklicznie zmiennego obciążenia.
EN
Digital Image Correlation (DIC) technique recommended for contactless determination of displacement components distribution is presented. The displacement components were subsequently used for calculations of the strain and stress distributions. The method also enables determination of such kinematic parameters of loaded engineering objects as velocity and acceleration, that can be obtained by displacement components derivation with respect to time. Variations of full-field strain distributions (longitudinal and major strains) during monotonic tension of structural steel monitored up to the fracture of the material are illustrated. The results of comparative test performed by simultaneously application of extensometer and DIC system are provided. Additionally, the results of bench tests of mechanical coupling component carried out using digital measurement device under cyclic loading are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.