Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  DC drive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The purpose of this paper is to show possibility and advantages of initial control plane reproduction for an adaptive fuzzy controller. Usually the fuzzy control is used when the object is not very well known. Yet the truth is, however, that some, at least general information about the object, is available. Usually, in such a case, optimization algorithms are used to tune the control structure. The purpose of this article is to show how to find a starting point that is closer to optimum than a statistically random point, and this way to obtain better results in a shorter time.
EN
Control synthesis with state variables constraints for the DC drive is considered. Constraints are defined for the specific operating states of the DC motor during starting and braking in the presence of selected specific conditions. The control signal is based on the reference values and current state of the motor. The inverse dynamics method is applied. Closed-loop control law is realized by means of switching state-space controller.
3
Content available remote Sliding mode control of the DC drive with relative degree higher than one
EN
Certain problems concerning the higher order sliding mode (SM) controller have been presented. SM methodology has been applied to DC drive system. The control system consists of two control feedbacks in a cascade structure - conventional PI current controller and SM position and velocity controller. Due to the relative degree of sliding function is higher than one, the second order sliding controller has been suggested. To verify the theoretical results, simulation studies have been carried out.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia syntezy regulatora ślizgowego wyższego rzędu. Metodę zastosowano dla układu napędowego prądu stałego o kaskadowej strukturze regulacji. Zaproponowano konwencjonalny PI regulator prądu, natomiast regulator ślizgowy został określony dla pętli regulacyjnej położenia i prędkości kątowej. Stopień relatywności dla funkcji ślizgowej jest większy od jeden, zastosowano więc regulator ślizgowy drugiego rzędu. Metodę zweryfikowano za pomocą badań symulacyjnych.
EN
The paper describes a proposed control system for a 2-mass electric drive with flexible shaft. The control system utilizes observed state variables: the drive system speed and tensional moment. To meet the motor current limits an additional armature current PI controller is used. Optimization of the stabilizing controller and the state variables observer is based on the discrete-time LQ problem. Further, simulations of the system operation for different resolutions of modelled A/D and DA converters and the processor word lengths (digital control) are described.
PL
Artykuł przedstawia propozycję sterowania 2–masowym układem napędowym (z połączeniem sprężystym). Przedstawiono system regulacji bazujący na obserwowanych zmiennych stanu: prędkości agregatu i momentu skręcającego. W celu spełnienia ograniczeń prądowych silnika zastosowano dodatkowy regulator PI prądu twornika. Optymalizację regulatora stabilizującego i obserwatora zmiennych stanu przeprowadzono w oparciu o dyskretny problem LQ. W części opisującej badania symulacyjne przedstawiono pracę układu z uwzględnieniem różnych rozdzielczości modelowanych przetworników analogowo-cyfrowych, cyfrowo analogowych oraz długości przetwarzanego słowa procesora (regulacja cyfrowa).
PL
Artykuł przedstawia obserwator ze sprzężeniem zwrotnym. Zaprezentowano obserwator prędkości kątowej bazujący na sterowaniu ślizgowym. Omówiono wpływ parametrów obserwatora na uzyskiwaną jakość regulacji prędkości. Omówiono metody eliminacji zjawiska chatteringu - filtr dolnoprzepustowy, zastąpienie funkcji sign przez sat (nasycenie). Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych.
EN
The article presents the closed-loop observer. The observer of the angular velocity based on the sliding mode con-trol is shown. The influence of the observer parameters on velocity control quality is talked over. The elimination of the chattering phenomenon is discussed - low-pass filter and replacement of the function sign by sat (saturation). Simulation results are presented.
6
Content available Cyfrowy obserwator LQ w układzie 2-masowym
PL
Artykuł przedstawia propozycję obserwatora prędkości kątowej maszyny roboczej w 2-masowym układzie napędowym (z połączeniem sprężystym). Przedstawiono system regulacji bazujący na obserwowanych zmiennych stanu: prędkości agregatu i momentu skręcającego. W celu spełnienia ograniczeń prądowych silnika zastosowano dodatkowy regulator PI prądu twornika. Optymalizację obserwatora zmiennych stanu przeprowadzono w oparciu o dualizm i dyskretny problem LQ.
EN
The article represents proposal of the angular velocity observer of the working machine in 2-mass drive system (with the flexible connection). The control system is based on the observed state variables is introduced: the velocity of aggregate and torsional torque. Additional PI armature current controller is applied in the aim of the fulfilment of the motor current constraints. Optimization of the state variables observer is derived in using the duality and the discrete LQ problem.
PL
Zaprezentowano teorię obserwatorów zmiennych stanu oraz model matematyczny napędu elektrycznego. Przedstawiono dwa rodzaje obserwatorów momentu obciążenia. Omówiono metody doboru ich parametrów (rozmieszczenie biegunów, dualizm i problem LQ) oraz schematy blokowe przydatne do realizacji algorytmu estymacji na procesorach sygnałowych (DSP). Porównano algorytmy pod kątem złożoności obliczeniowej. Zaprezentowano uzyskane wyniki dla silnika obcowzbudnego prądu stałego.
EN
Theory of state observers and mathematical model of electrical drive is studied. Two kind of load torque observers are presented. Parameters selection methods (pole placement, duality and LQ problem) and block diagrams useful for realization on Digital Signal Processors (DSP) are discussed. Comparison of algorithms from computational complexity point of view is made. Obtained results for separately excited motor are shown.
8
Content available remote DC drive for universal motor
EN
Universal motors are usually operated in AC mode and are controlled by means of triacs. This conventional solution is characterized by a cheap control hardware. On the other hand, it has some drawbacks. In particular the high peak to peak current gives poor motor efficiency and the consequential high brush temperature leads to limited motor lifetime. Significant improvements are obtained when using a more exacting converter. This paper presents the results obtained by using a diode rectifier and PWM controlled IGBT chopper. The RMS and peak-to-peak current of the motor are reduced, as well as electric losses and brush temperature. In addition, this operation mode enables increasing the motor output power or the motor lifetime. In order to reduce switching losses and electromagnetic interference of the converter, the assumed switching frequency is not higher than 1000 Hz.
9
PL
Przedstawiono dyskretyzację problemu LQ. Omówiono zagadnienie obserwacji momentu obciążenia. Wykorzystano dualizm do przekształcenia zadania obserwacji do zadania sterowania. Zaproponowano strukturę obserwatora uniezależnioną od rodzaju silnika. Zamieszczono badania symulacyjne obserwatora przy różnych macierzach wag wskaźnika jakości. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych na stanowisku z 18kW silnikiem obcowzbudnym.
EN
LQ problem discretization is presented. The problem of load torque observation is discussed. Transformation form observation task to control task based on duality. Type motor independent observer structure is proposed. Simulation research for different matrices of performance index are inserted. Experimental results from laboratory position with 18kW separately excited motor are presented.
PL
Przedstawiono klasyczne rozwiązania optymalizacji parametrycznej kaskadowej struktury regulacji. Porównano model matematyczny silnika obcowzbudnego z silnikami prądu przemiennego. Zaprezentowano metody dyskretyzacji i ogólne zależności. Omówiono stałoprzecinkowe przetwarzanie sygnałów i zjawisko oscylacji w układach cyfrowych.
EN
Solutions of classical parametric optimization for cascade control structure are presented. Mathematical models of separately excited and alternating current motors are compared. Discratization methods and general relations are presented. Fixed point signal processing and oscillation effect in digital systems are discussed.
11
Content available remote Start-up of DC drive under load
EN
The work describes the use of form criterion for parametric optimization of current regulator. Droop of the control system with respect to load is proved. A method of correction of the control system parameters is proposed in the case of drive start-up with non-zero load torque. Simulation results are included.
12
Content available remote Adaptacyjne sterowanie rozmyte prędkością silnika prądu stałego
PL
W artykule przedstawiono strukturę adaptacyjnej regulacji prędkości silnika prądu stałego (SPS) wykorzystującej regulator rozmyty pracujący w układzie z modelem odniesienia. Regulator rozmyty typu Pl wyposażony został w możliwość adaptacji w czasie rzeczywistym wybranych parametrów wpływających na dynamikę zamkniętego obwodu regulacji prędkości. W badaniach zastosowano metodę strojenia parametrów wyjściowych funkcji przynależności na podstawie minimalizacji błędu pomiędzy wyjściem obiektu a zdefiniowanym modelem wzorcowym w przypadku zmian parametrów układu napędowego. W artykule przeanalizowano budowę układu regulacji wraz z wynikami badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
EN
In the paper Pl-type fuzzy logic controller is used as the direct speed controller, whose parameters are trained on-line according to the error between the states of the plant and the reference model. The adaptive fuzzy speed controller is on-line tuned to preserve a favorable model-following characteristics under various operating conditions. The analysis, design, simulation and experimental implementation and comparison of the proposed control schemes are described.
13
Content available remote Application of genetic algorithms to parameter identification of dc motor drives
EN
The paper deals with the application of genetic algorithm to the parameter identification of DC motor drive based on easy measurable motor variables. Three identification methods of the electro-magnetic as well as mechanical motor parameters were discussed. The first one is based on current and simple speed sensor (used to measured the steady-stay speed). The second and the third methods based on only current sensor, yet they need to change moment of inertia (second one) or load torque (third one). Identification results for all three methods were presented and evaluated.
PL
W pracy przedstawiono badania związane z zastosowaniem algorytmów genetycznych do identyfikacji parametrów schematu zastępczego silnika obcowzbudnego prądu stałego. Przedstawiono trzy metody identyfikacji. Pierwsza z nich bazuje na czujnikach: prądu i prostym czujniku prędkości (wykorzystywany do pomiaru prędkości w stanie ustalonym). Dwie pozostałe bazują na pomiarze samego prądu; wymagają one jednak zmiany momentu bezwładności (druga metoda) lub momentu obciążenia (trzecia metoda). Przydatność opisanych metod została potwierdzona w testach symulacyjnych.
14
Content available remote MENTOR II – nowoczesna platforma aplikacyjna dla napędów prądu stałego
PL
Wzrastająca konkurencja na rynku napędów prądu stałego, przy jednoczesnym wzroście parametrów sterowania układów napędowych prądu zmiennego, powoduje, że klient nie poszukuje obecnie wyłącznie prostych układów napędowych DC, ale całych gotowych rozwiązań aplikacyjnych. Jednocześnie wymaga on pełnej uniwersalności samego napędu i łatwości jego modernizacji wraz ze wzrostem wymagań stawianych danej aplikacji. Układ MENTOR II, będący jednostką w pełni uniwersalną i umożliwiającą łatwą rozbudowę, jak najbardziej spełnia wymienione wyżej wymagania.
15
Content available remote Poprawa współczynnika mocy przez przemienniki częstotliwości
PL
Silniki indukcyjne są bardzo istotne dla przemysłu ze względu na swą użyteczność. Silniki te zużywają ponad 50% energii w przemyśle. W porównaniu z innymi typami, silniki indukcyjne posiadają relatywnie niski współczynnik mocy wywołany wysokim natężeniem prądu, które wytwarza dodatkowe ciepło w kablach i transformatorach. Współczynnik mocy jest szczególnie niski w przypadku, kiedy silnik jest zbyt duży dla danej aplikacji lub gdy pracuje w stanie niewielkiego obciążenia.
16
Content available remote Metody numeryczne rozwiązania problemu LQ dla napędu prądu stałego
PL
Przedstawiono model matematyczny napędu prądu stałego w jednostkach względnych. Omówiono problem liniowo-kwadratowy (LQ). Zaprezentowano numeryczne metody rozwiązania algebraicznego równania Riccatiego (ARE). Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dla pięciu różnych macierzy wag wskaźnika jakości.
EN
Mathematical model of DC drive is presented. The drive model in per unit (p. u.) values is considered. Linear-quadratic (LQ) problem is discussed. Numerical methods in solution of the algebraic Riccati equation (ARE) is considered. The results of numerical computations for five different weight matrices of performance index is presented.
17
Content available remote Dyskretny model matematyczny napędu prądu stałego
PL
Przedstawiono ciągły model matematyczny napędu prądu stałego. Rozważany jest model napędu w jednostkach względnych, który jest poddawany procesowi dyskretyzacji. W dyskretyzacji wykorzystano kanoniczną postać Jorrdana. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w sposób analityczny.
EN
Continuous mathematical model of DC drive is presented. Drive model in per unit (p.u.) values is considered. This model is put to discretization procedure. In discretization advantage of Jordan canonical form is taken. All calculations have analytical form.
18
Content available remote Dynamics of DC drive system with fuzzy-logic speed controller
EN
The paper presents an analysis of the dynamic properties of the DC drive system with a fuzzy logic controller (FLC). The influence of PI-type fuzzy controller parameters and structure on the dynamics of speed control loop was checked in the presence of disturbances. The possibilities of the disturbance compensation with the help of the controller scaling factors on-line tuning or modification of its membership function's shape were analysed. These approaches have ensured the desired dynamics of the drive system operation for wide range of disturbances caused by the drive system inertia changes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy właściwości dynamicznych układu napędowego z silnikiem prądu stałego i rozmytym regulatorem prędkości (FLC). Zbadano wpływ parametrów i struktury regulatora rozmytego typu PI na właściwości dynamiczne obwodu regulacji prędkości w obecności zakłóceń. Zaprezentowano możliwości kompensacji wpływu tych zakłóceń za pomocą dostrajania na bieżąco współczynników skalowania lub odpowiedniego wyboru kształtu funkcji przynależności regulatora rozmytego. To podejście zapewniło uzyskanie pożądanej dynamiki układu napędowego w przypadku szerkiego zakresu zmian momentu bezwładności napędu.
19
Content available remote Odpornościowe właściwości regulatora LQ dla napędu prądu stałego
PL
Przedstawiono odporność układu regulacji LQ w napędzie prądu stałego. Zaproponowano regulację nadrzędną w celu eliminacji błędu w stanie ustalonym i poprawy rozruchu w systemie sterowania. Omówiono kilka metod optymalizacji parametrów regulatora nadrzędnego. Przedstawiono wyniki symulacji systemu regulacji.
EN
The robustness of the LQ system control in DC motors is presented: The superior regulation to aim elimination error in fix state and improve start in system control are proposed. Some parameter optimization methods of the superior controller are discussed. The simulation results of system control are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.