Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CSF
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Lean practices are implemented in manufacturing enterprises to find hidden waste and attain continuous improvement. Various enterprises have experienced benefits owing to the Lean implementation. Following the use of appropriate lean instruments and techniques, there are many factors that affect successful lean implementation process. Researchers have identified a large number of these success factors to implementation of Lean. Understanding these enablers and the interactions between them can be crucial to the success of lean implementation. Interpretive Structural Modeling (ISM) is one of the established methodologies to bring forward the interrelationships among parameters of an issue or a problem. The purpose of this paper is to create the hierarchy of the various success factors to Lean Implementation according to their importance using the approach of ISM to facilitate Small and Medium enterprises (SMEs) across India.
EN
Background: Local and international non-governmental organizations play a pivotal role in a relief operation. However, as the number of disasters and their complexity is increasing, the challenges these organizations face during a relief operation are also growing exponentially. It is crucial for relief organizations to not only understand but also to prioritize the factors, which can make their supply chain work better. Therefore, this research aims at understanding the relationship between the key success factors, which can dramatically enhance the efficiency and effectiveness of the relief operation. Moreover, this study also highlights how LNGOs and INGOs differentiate between these KSFs and how they rank them. Methods: To address the objective of this study, the Likert scale style questionnaire was developed and distributed online to all such NGOs (worldwide), which take part in the relief operation. The collected data was then tested for its empirical significance on SPSS using Spearman's Rho, Pearson Chi-square, to understand the relationship and importance of these factors. Whereas, the odds ratio was calculated to rank each KSF. Results: The results of the study indicate that there exist strong correlation among all selected factors and all KSFs affect INGOs supply chain at least twice as much as they do of LNGOs. Conclusion: According to our findings and in the light of literature discussed in this research, a successful relief supply chain depends not only on greater and stronger coordination & collaboration but also on sharing information and resources among LNGOs and INGOs.
PL
Wstęp: Lokalne jak i międzynarodowe organizacje pozarządowe odgrywają kluczową rolę w realizacji poszczególnych operacji. Jednak ze względu na wzrastającą liczbę katastrof oraz ich wzrastającą kompleksowość, przed tymi organizacjami wzrastają coraz to większe wymagania i wyzwania. Dlatego też organizacje te nie tylko musza rozumieć, ale też umieść ustalać priorytety dla czynników wpływających na pracę łańcucha dostaw. Celem pracy jest zrozumienie zależności pomiędzy kluczowymi czynnikami prowadzącymi do sukcesu, które to istotnie wpływają na efektywność i wydajność prowadzonych operacji. Celem pracy jest również określenie jak lokalne i międzynarodowe organizacje pozarządowe rozróżniają te czynniki oraz które są przez nich uważane za najważniejsze. Metody: W celu uzyskania danych, opracowano ankietę korzystającą ze skali Likerta, którą następnie wysłano do pozarządowych organizacji na całym świecie. Uzyskane w ten sposób dane zostały poddane obróbce statystycznej przy pomocy SPSS (Spearman's Rho, Pearson Chi-square) umożliwiającej zrozumienie zależności i istotności poszczególnych czynników. Dodatnie zależności zostały wykorzystane w celu utworzenia rankingu tych czynników. Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają istnieje silnej korelacji pomiędzy wszystkimi wybranymi kluczowymi czynnikami a efektami działania łańcuchów dostaw międzynarodowych organizacji pozarządowych, minimum dwa razy silniejszej niż w przypadku lokalnych organizacji pozarządowych. Wnioski: Zgodnie z uzyskanymi wynikami oraz w świetle dostępnej literatury na ten temat, efektywne działanie łańcucha dostaw zależy nie tylko od silnej koordynacji i kooperacji ale również do współdzielenia się informacją i zasobami pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi jaki i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.
3
Content available Kluczowe wskaźniki efektywności w e-commerce
EN
Effective management of an online store requires learning about the behavior of its customers. This is possible thanks to the analysis of data provided by users. E-commerce systems and integrated tools provide more and more information about users, which raises problems regarding the selection of data for analysis that support decision-making processes. Hence the need to extract the most important information and build a customized indicator system. Theoretical considerations on the characterization of key performance indicators were undertaken in the paper. In order to identify them in e-commerce, key success factors for the purchasing process were proposed. Particular attention has been paid to methods that can positively influence the indications of key performance indicators. The aim of the article is to propose the key performance indicators (KPI) for the assessment of the purchasing process in e-commerce systems.
PL
Skuteczne zarządzanie sklepem internetowym wymaga poznania zachowania jego klientów. Jest to możliwe dzięki analizie danych, które dostarczają użytkownicy. Systemy e-commerce oraz zintegrowane narzędzia dostarczają coraz więcej informacji o użytkownikach, co rodzi problemy dotyczące wyboru danych do analizy, które wspomagają procesy decyzyjne. Stąd potrzeba wyodrębnienia najważniejszych informacji i zbudowania dostosowanego systemu wskaźników. W pracy podjęto teoretyczne rozważania na temat charakterystyki kluczowych wskaźników efektywności. W celu ich identyfikacji w e-commerce zaproponowano kluczowe czynniki sukcesu dla procesu zakupowego. Szczególną uwagę zwrócono na metody, które mogą pozytywnie wpłynąć na wskazania kluczowych wskaźników efektywności. Celem artykułu jest zaproponowanie wybranych, kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla oceny procesu zakupowego w systemach e-commerce.
PL
WSTĘP: Celem pracy była ocena badania ogólnego, cytozy i cytodiagnostyki płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) w fazie ostrej kleszczowego zapalenia mózgu (KZM I) oraz po 2 tygodniach leczenia (KZM II). MATERIAŁ I METODY: Parametry biochemiczne w PMR oznaczono na analizatorze biochemicznym, cytozę policzono w komorze Füchsa-Rosenthala, preparat przygotowano w cytowirówce. WYNIKI: Parametry biochemiczne w PMR były wyższe w ostrej fazie KZM I w porównaniu do KZM II. W obu grupach KZM obserwowaliśmy pleocytozę. W badaniu cytologicznym PMR w ostrej fazie dominowały limfocyty nad neutrofilami. WNIOSKI: Badanie PMR w pierwszych dniach KZM nie pozwala na jednoznaczne ustalenie etiologii zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. W tym okresie diagnostyka powinna być uzupełniona o badania serologiczne PMR i surowicy.
EN
INTRODUCTION: The aim of the study was the evaluation of the routine analysis, cytosis and cytological examination of cerebrospinal fluid (CSF) in the acute phase of tick-borne encephalitis (TBE I) and after 2 weeks of treatment (TBE II). MATERIAL AND METHODS: The biochemical parameters in CSF were determined in a biochemical analyzer, cytosis was counted in the Füchs-Rosenthal chamber, the smear was prepared in a cytocentrifuge. RESULTS: The biochemical parameters in CSF were higher in the acute phase of TBE I as compared to TBE II. We observed pleocytosis in both groups of TBE. In the cytological examination of CSF in the acute phase the lymphocytes dominated over the neutrophils. CONCLUSIONS: The CSF examination in the first days of TBE does not allow for the clear determination of the etiology of meningitis. During this period, diagnostics should be completed with the serological tests of CSF and serum.
PL
Artykuł podejmuje problematykę endogenicznych czynników rozwoju obszarów wiejskich. Racjonalne i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów jest szczególnie istotne dla drobnych gospodarstw rolnych. Aby sprostać warunkom konkurencji i osiągnięcia optymalnego poziomu dochodów ‒ muszą zdywersyfikować swoje źródła dochodu, na przykład poprzez oferowanie usług społecznych, skierowanych do różnych grup odbiorców. Podjęcie takiej działalności wymaga współpracy rolników i ich rodzin, mieszkańców wsi oraz beneficjentów usług społecznych. Przedstawiono ideę Wspólnoty Gospodarstwa Społecznego (WGS), która wdraża działania adresowane do mieszkańców wsi, miast oraz obszarów peryferyjnych. Głównym celem WGS jest integracja lokalnej społeczności, włączająca nowych aktorów społecznych, kooperacja na poziomie jednostek i instytucji oraz budowanie i zacieśnianie więzi społecznych i międzypokoleniowych.
EN
The paper describes the factors that determine a rural development. The rational and effective use of the resources is especially important for the small farms. They have to diverse their income sources to be more competitive and to achieve a stable income. For example there would be social services for the different groups. Such activity requires the cooperation between farmers and their families with rural inhabitants and with beneficiaries of the social services. The idea of Community-based Social Farming (CSF) has been presented. There are realized the different tasks in the scope of CSF which are dedicated to inhabitants of: cities, rural and outskirts areas. The main goal of CSF is to: local integration, incorporate new social actors, cooperation between individuals and between institutions as well as the creating and strengthening social and multigenerational bonds.
PL
W artykule przedstawiono propozycję algorytmu steganograficznego z kluczem rozproszonym dla cyfrowych środowisk graficznych, wykorzystującym znormalizowaną funkcję czułości kontrastu CSF jako kryterium oceny niewidoczności zmian wprowadzanych w obrazie wynikowych. Jako klucz rozproszony rozumie się klucz stosowany na każdym etapie ukrywania wiadomości. Przeprowadzono analizę efektywności proponowanego rozwiązania oraz przedstawiono próbę jego optymalizacji.
EN
The paper presents a proposition of the steganographic algorithm with dispersed key for digital images. This algorithm uses the normalized contrast sensitive function CSF. The CSF function is used as a measure criterion of invisibility changes in the output image. Choosing the images to hiding messages is realized according to the image characteristic measures. This parameter determines the invisibility level of changes in the output image. Some exemplary measures are: mean, variance, dispersion from colors histogram and entropy, homogenity from Co-Occurrence Matrix. A dispersed key is used at every stage of the hiding messages process. The proposed algorithm is based on the wavelet transform DWT. The key is used for selection of a container, random selection of the placement, selection of the wavelet function and wavelet coefficients. There was performed an analysis of the proposed solution efficiency. The attempt at optimizing the solution is presented in the paper. The database UCID was used for analysis of the efficiency. The proposed optimization resulted in four-time acceleration of the algorithm.
7
Content available remote Survey of Modern Image Segmentation Algorithms on CT Scans of Hydrocephalic Brains
EN
Paper presents the concept of applying image segmentation algorithms for precise extraction of cerebrospinal fluid (CSF) from CT brain scans. Accurate segmentation of the CSF from the intracranial brain area is crucial for further reliable analysis and quantitative assessment of hydrocephalus. Presented research was aimed at the comparison of effectiveness of three modern segmentation approaches used for this purpose. Specifically, random walk, level set and min-cut/max-flow algorithms were considered. The visual and numerical comparison of the segmentation results leads to conclusion that the most effective algorithm for the considered problem is level set, although the positive medical verification of the results revealed that either of considered algorithms can be successfully applied in the diagnostic applications.
8
Content available remote HPLC study of the pharmacokinetics of K-203
EN
The pharmacokinetics of K-203, a recently synthesized bis-pyridinium aldoxime, have been investigated by reversed-phase HPLC. The K-203 content of serum samples was monitored by HPLC with ultraviolet absorbance detection at 286 nm. The low concentration of K-203 in samples of brain, eyes, and cerebrospinal fluid was also determined by HPLC; quantitative evaluation was possible by use of an amperometric detector.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.