Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Baku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article considers the emergence in the modern town-planning practice of Azerbaijan complex planning systems require comprehends to historical experience, especially the end of the nineteenth beginning of the twentieth centuries. The industrial revolution started in the middle of the 19th century in connection with the development of the oil industry accelerated the process of urbanization in Absheron also in Baku the centre of population concentration and various types of labour activity. The purpose of the study is to present Baku oil district at the turn of the 19th-20th centuries to reveal communications and interactions between social, demographic and other processes as a complex organism with all contradictions inherent in the epoch of rapid development of capitalism which has received the material expression in the form of the newly developed planning system.
PL
W artykule przedstawia się stanowisko, według którego pojawienie się nowoczesnej praktyki planowania urbanistycznego w złożonych systemach planowania Azerbejdżanu wymaga zrozumienia doświadczeń historycznych, zwłaszcza końca XIX i XX w. Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w połowie XIX w. w związku z rozwojem przemysłu naftowego, przyspieszając proces urbanizacji w Absheron, a także w Baku, centrum koncentracji ludności i różnego rodzaju aktywności zawodowej. Celem badań jest przedstawienie dzielnicy naftowej Baku na przełomie XIX i XX w. w celu ujawnienia komunikacji i interakcji między procesami społecznymi, demograficznymi i innymi, traktowanych jako złożony organizm, charakteryzujący się występowaniem licznych sprzeczności, wynikające z epoki szybkiego rozwoju kapitalizmu, którego materialnym wyrazem jest nowo opracowanego systemu planowania.
2
Content available Contemporary symbols in the space of Baku
EN
When performing even a cursory analysis of the visual image of contemporary Baku, the capital of Azerbaijan, one simply cannot ignore its ancient history, the political influence of nearby powers and the almost age-old dependence on Soviet Russia. The regaining of independence in 1991, associated with the policy of then-national leader Heydar Aliyev, stimulated the young country’s ambition to open up to the world and organise an international cultural event. The preparation for the Eurovision Song Contest in 2012 initiated another construction boom in the history of Baku, fuelled with petrodollars, and became an occasion to present a new vision of the capital. In the years 2007–2012, numerous new cultural, artistic and sports buildings were constructed and which are now a hallmark and symbol of contemporary Baku. One such building, which creates a new, futuristic city space and is presented in the article, is the Heydar Aliyev Centre, a centre of art and museum designed by Zaha Hadid. The author notes the creative intent, external appearance and structure of the building, as well as new means of expression in creating place-based ambience. Also noted were the use of contemporary art in the creation of attractive utilitarian spaces. Other presented buildings display the ages-old symbols of the ‘Land of Fire’ in a new way and are embedded into the contemporary panorama of the city
PL
Analizując, nawet pobieżnie, wizualny obraz nowoczesnego Baku, stolicy Azerbejdżanu, nie sposób nie sięgnąć do jego starożytnej historii, politycznych wpływów sąsiednich potęg i prawie wiekowego uzależnienia od Rosji Radzieckiej. Odzyskanie niepodległości w 1991 r. związane z polityką ówczesnego przywódcy narodu Heydara Alijewa wyzwoliło w młodym państwie ambicję otwarcia na świat i budowania nowoczesnej stolicy w różnych wymiarach. Z takimi celami wiązało się dążenie do zorganizowania międzynarodowej imprezy kulturalnej. Przygotowanie Konkursu Eurowizji w 2012 r. uruchomiło kolejny w historii Baku boom budowlany, korzystający z petrodolarów i stało się okazją do prezentacji nowej wizji stolicy. W latach 2007 – 2012, zrealizowano wiele nowych obiektów kultury, sztuki i sportu, które są wizytówką i symbolem współczesnego Baku. Jeden z nich, kreujący nową, futurystyczną przestrzeń miasta przedstawiony w artykule, to niezwykle oryginalny obiekt kultury – centrum sztuki i muzeum Heydara Alijewa projektu Zahy Hadid. Wskazano na zamysł twórczy, wygląd zewnętrzny, konstrukcje obiektu, materiały budowlane i nowe środki wyrazu w kreowaniu nastroju miejsca. Zwrócono uwagę również na wykorzystanie sztuki nowoczesnej w tworzeniu atrakcyjnych przestrzeni użytkowych. Przywołano także inne obiekty prezentujące w nowej odsłonie odwieczne symbole „Ziemi Ognia”, wpisane współcześnie w panoramę miasta.
EN
We investigated ground response for Baku (Azerbaijan) from two earthquakes of magnitude M6.3 occurred in Caspian Sea (characterized as a near event) and M7.5 in Shamakhi (characterized as a remote extreme event). S-wave velocity with the average shear wave velocity over the topmost 30 m of soil is obtained by experimental method from the VP values measured for the soils. The downtown part of Baku city is characterized by low VS30 values (< 250 m/s), related to sand, water-saturated sand, gravel-pebble, and limestone with clay. High surface PGA of 240 gal for the M7.5 event and of about 190 gal for the M6.3 event, and hence a high ground motion amplification, is observed in the shoreline area, through downtown, in the north-west, and in the east parts of Baku city with soft clays, loamy sands, gravel, sediments.
4
Content available remote Wieżowce w Baku w kształcie płomieni ogniska
5
Content available remote Baku – wizja przyszłości miasta
PL
Artykuł dotyczy przemian, jakich doświadcza na przestrzeni ostatniej dekady stolica Azerbejdżanu – Baku. Wzrost dochodów ze sprzedaży bogactw naturalnych sprawia, że możliwości inwestycji nie są niczym ograniczone, a brak planów urbanistycznych powoduje, że lokowanie nowej, wysokiej i wysokościowej zabudowy jest całkowicie przypadkowe i nieskoncentrowane w jednym obszarze, lecz rozmieszczone na całej powierzchni Baku. Na tak chaotycznie zabudowywane miasto wpływają ambicje jednostek dysponujących środkami i powstają monumentalne, a czasami spektakularne realizacje, firmowane także przez sławnych architektów. Dodatkowo wciąż tworzone są nowe plany, propozycje, jak można przebudować fragmenty miasta. Najbardziej realny to przebudowa dzielnicy przemysłowej, tzw. Czarnego Miasta, na Białe Miasto. Żywiołowy i niekontrolowany poprzez planistów rozwój miasta prowadzi do utraty jego najcenniejszych wartości kulturowych i tożsamości. Wznoszenie nowych budynków nie wynika z ogólnego wzrostu zamożności społeczeństwa, lecz jest wyrazem chęci dorównania architekturze Dubaju i jednocześnie pewnych tęsknot za Europą.
EN
The paper concerned the changes which occurred in capitol city of Azerbaijan Baku during last decade. The inflow of funds from the sale of natural resources causes that possibilities of investment are almost unrestricted, and lack of Master Plans results in randomly located new skyscrapers without any concentration on limited area but in contrary spread out on the entire city. The ambitions of entities possessing resources have overlapping on such the chaotic built city, therefore monumental and sometimes spectacular projects are created, some of them designed by famous architects. Moreover Master Plans – suggestions how to redevelopment of the parts of the city, have been still developing. One of the most realistic is the transformation old industrial district called Black City to White City. Spontaneous and uncontrolled by city planners development of the city leads to loss of valuable cultural values and identity of the city. The construction of new buildings is not supported by an overall increase in wealth of the society, is an expression of the desire to become equal with Dubai’s architecture, while some longing for Europe.
6
Content available remote Pierwsza w Azerbejdżanie autostrada z prawdziwego zdarzenia
PL
Znaczna część sieci drogowej, mostów i innych obiektów komunikacyjnych Azerbejdżanu jest w złym stanie. Jezdnie są wąskie, zdeformowane, popękane i podziurawione, w ogromnej większości bez poziomych znaków i słupków drogowych. Z drugiej jednak strony, dzięki bogatym złożom ropy i gazu ziemnego, kraj ten notuje bardzo szybki wzrost gospodarczy. Niemałą część środków inwestuje w rozwój i odnowę infrastrukturę drogowej, którą prowadzi spółka Azerroadservice, stworzona i kontrolowana przez ministerstwo transportu. Do największych projektów należą: autostrada z Baku do granicy z Rosją, z Baku do granicy z Gruzją oraz budowa autostradowej obwodnicy Baku.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.