Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  BET
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A BET equation was used to mathematically interpret the course of water vapor sorption isotherms. Sorption isotherms of tested samples of lyophilisates in powder were characterized The aim of the study was the analysis of the storage stability of selected freeze-dried vegetables and fruit powders based on the characteristics of sorption properties. Analysis of the evaluation of sorption properties was done with static-desiccation method and determining the sorption isotherms in a wide range of environmental water activity aw = 0.07–0.93. by a sigmoidal shape typical of porous surfaces, on which multilayer adsorption leading to capillary condensation occurs. On the basis of the conducted tests, it was found that the product IV – lyophilisate of blueberry was characterized by a higher storage stability.
EN
The aim of the study was to assess the quality and stability of the marjoram (Origanum majorana L.) storage using the characteristics of the sorption properties. In the studied products, evaluation of the sorption properties was done by static and dynamic method based on the kinetics and rate of adsorption of water vapor. For mathematical interpretation of running of water vapor sorption isotherms, the BET equation was used, and also the usefulness of GAB, Peleg and Oswin models was shown to describe the obtained adsorption isotherms, basing on the coefficient of determination (R2). On the grounds of the survey, it was found that the national product, more expensive – marjoram I, was characterized by higher quality and storage stability.
PL
Celem pracy była ocena jakości i stabilności przechowalniczej majeranku (Origanum majorana L.) z wykorzystaniem charakterystyki właściwości sorpcyjnych. W badanych produktach oceny właściwości sorpcyjnych dokonano metodą statyczną oraz metodą dynamiczną na podstawie przebiegu kinetyki i szybkości procesu adsorpcji pary wodnej. Do matematycznej interpretacji przebiegu izoterm sorpcji pary wodnej zastosowano równanie BET oraz przedstawiono przydatność modeli GAB, Pelega i Oswina do opisu uzyskanych izoterm adsorpcji, opierając się na współczynniku determinacji (R2). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wyższą jakością i stabilnością przechowalniczą charakteryzował się produkt krajowy, droższy – majeranek I.
EN
Surface property plays a very important role on coal hydrophobicity which determines flotation behavior of fine coals. However, coal spontaneous combustion makes coal suffer both oxidation and high temperature heating processes. Coals from the outside of coal piles primarily suffer oxidation (or combustion process) while coals from the inside of coal piles primarily suffer high temperature heating process. It is necessary to investigate the changes in surface properties of coal before and after high temperature heating process. In this investigation, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), scanning electron microscope (SEM), surface area (BET) and contact angle measurements were used to indicate the changes in surface properties of anthracite coal before and after high temperature heating process. Throughout this study, surface properties of coal changed significantly after high temperature heating process. Meanwhile, coal hydrophobicity can be also reduced after high temperature heating.
PL
Celem pracy była porównawcza charakterystyka właściwości sorpcyjnych mleka koziego w proszku. Ocenę właściwości sorpcyjnych mleka koziego w proszku dokonano metodą dynamiczną poprzez wyznaczanie kinetyki i szybkości sorpcji pary wodnej w czasie 42 godzin pomiaru procesu kinetyki sorpcji pary wodnej, w środowisku o aktywności wody aw=0,44; aw=0,69 i aw=0,86 oraz metodą statyczną poprzez wyznaczenie izoterm sorpcji pary wodnej. W doświadczeniu wyznaczania izoterm sorpcji pary wodnej, wykorzystano szeroki zakres aktywności wody pozwalający na odzwierciedlenie różnorodnych warunków przechowywania produktu aw=0,07÷0,82.
EN
The aim of the study was the comparative characteristics of the sorption properties of goat milk powder. The determination of the sorption goat mllk powder made by the method of dynamie determination of the kinetics and the rate of water vapor adsorption during the 42 hours of measurement of the kinetics of sorption process of water vapor in an eivironment having a water activity aw = 0.44; aw = 0.69 and aw = 0.86 and a static method through the destination of water vapor adsorption isotherms. In the experiment determining the water vapor adsorption isotherms, used a wide rangę of water activity allows to reflect a variety of storage conditlons and the product = 0,07÷ 1.82.
PL
Określono trwałość preparowanej kaszy jaglanej i amarantusa ekspandowanego, z wykorzystaniem metod sorpcyjnych. Oceny właściwości sorpcyjnych dokonano metodą dynamiczną (określenie kinetyki i szybkości procesu sorpcji) oraz metodą statyczną na podstawie charakterystyki przebiegu izoterm sorpcji pary wodnej w badanych produktach. Stwierdzono, że kinetyka i szybkość procesu sorpcji pary wodnej badanych produktów determinowane były aktywnością wody środowiska oraz początkową zawartością wody w badanych produktach. Wyznaczone izotermy sorpcji badanych produktów miały kształt sigmoidalny i charakteryzowały się podobnym przebiegiem, jednakże produkt II (amarantus) wykazywał nieznacznie wyższą pojemność sorpcyjną w zakresie aktywności wody aw = 0,33÷0,93.
EN
Stability of precooked millet and expanded amaranth was determined using sorption methods. The evaluation of sorption properties was done by dynamic and static methods (determination of kinetics and sorption process rate) on the basis of specific course of sorption isotherms of water vapor in products tested. It was found that kinetics and rate of water vapor sorption of PI and PII were determined by environment water activity and the initial water content in tested products. Designated sorption isotherms of PI and PII had a sigmoidal shape and were characterized by a similar course but the product II showed a slightly higher sorption capacity in the water activity range aw = 0,33÷0,93.
6
Content available remote Examination of the surface properties of ceramic micro and nanoparticles
EN
Purpose: The purpose of the article is to examine surface properties of ceramic nanoparticles applied as fillers in composite materials of polymeric warps. Design/methodology/approach: For research there were used three types of ceramic micro and nano fillers: silver sodium hydrogen zirconium phosphate AlphaSan RC2000 (Milliken Chemical) and silica Aerosil DT4 and Aerolisl R 812 (Evonik Corporation). For the purpose of mentioned materials above there were used: scanning electron microscope SEM, Transmission Electron Microscope TEM and gas adsorption method for the purpose of qualifying specific surface area BET, Langmuria, porosity BJH and energy adsorption. Findings: On the base of undergone research there were pointed out dependence between size, shape, porosity of particles and specific surface area BET, Langmuira and energy of adsorption. Practical implications: Methods of measurements based on gas adsorption belong to the types of measurement methods that are very intensively developing that allows undergo measurements of various surface properties meaningful both in material engineering as well as in catalectic chemistry. Originality/value: Specific surface area measurement by gas adsorption method execution. Examination with transmission electron microscopy technique.
7
Content available remote Ocena wybranych produktów mleczarskich w proszku
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena wybranych produktów mleczarskich w proszku, poprzez wykorzystanie metod sorpcyjnych jak również charakterystykę wybranych właściwości fizykochemicznych. Materiałem badawczym były produkty mleczarskie w proszku - mleko instant odtłuszczone (I), mleko granulowane odtłuszczone (II) oraz serwatka naturalna (III). Ocenę właściwości sorpcyjnych przeprowadzono metodą statyczną, wyznaczając izotermę sorpcji pary wodnej w zakresie aktywności wody od 0,07 do 0,98. Ocenę właściwości fizykochemicznych badanych proszków przeprowadzono w oparciu o oznaczenie składu granulometrycznego, gęstości luźnej i utrzęsionej, współczynnika Hausnera i indeksu Carra.
EN
The aim of this study was to evaluate selected dairy products in powder, through the use of adsorption methods as well as the characteristics of selected physicochemical properties. Powdered dairy products such as skim milk, instant (I), granulated skimmed milk (II) and natural whey (III) were used as research material. Sorption properties assessment was performed by a static setting of water vapor adsorption isotherm for water activity from 0.07 to 0.98. Assessment of physical and chemical properties of powders were investigated based on the designation of grain composition, loose and tapped density, Hausner ratio and Carr's index.
8
Content available remote Charakterystyka makaronów innowacyjnych
PL
Celem podjętych badań było przedstawienie charakterystyki innowacyjnych makaronów poprzez ocenę właściwości sorpcyjnych oraz charakterystykę właściwości użytkowych. W pracy ocenie szczegółowej podano trzy produkty innowacyjne: makaron gryczany (I), makaron cieciorkowy (II) oraz makaron amarantusowy (III). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że kształt izoterm sorpcji badanych makaronów, odpowiadał typowi II wg klasyfikacji Brunauera, a pojemność warstwy monomolekularnej oraz powierzchnia właściwa sorpcji jak również właściwości użytkowe były zróżnicowane w zależności od składu chemicznego badanych produktów.
EN
The aim of this paper is to present features of innovative pasta by evaluating sorption properties and performance characteristics. Three innovative products: buckwheat noodles (I), pasta ''Cieciorka" (II) and pasta ''Amarantus" (III) underwent the detailed assessment. On basis of research it was found that a shape of pasta sorption isotherms was in accordance with the type Brunauer classification. A monomolecular layer capacity, specific surface area and sorption properties varied depending on product chemical composition.
9
Content available remote Ocena jakości wybranych odżywek w proszku dla dzieci
PL
Celem pracy była ocena jakości wybranych odżywek dla dzieci w proszku na podstawie charakterystyki właściwości fizykochemicznych i higrosko-pijnych. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych obejmowała ocenę składu granulometrycznego, gęstości luźnej i utrzęsionej, współczynnika Hausera IH, indeksu Carra Ic. Dokonano oceny właściwości higroskopij-nych w oparciu o wyznaczenie izoterm sorpcji pary wodnej badanych produktów. Przeprowadzona w niniejszej pracy ocena właściwości higroskopij-nych wykazała, że z punktu widzenia jakości i trwałości przechowalniczej korzystniejszymi właściwościami charakteryzował się produkt II, produkcji angielskiej, uzyskując wyższą wartość warstwy monomolekularnej.
EN
The aim of this study was to assess a quality of baby food powder on basis of physicochemical and hygroscopic characteristics of products. Physico-chemical characteristics included an assessment of chemical composition, granulometric, loose and tapped density, Hauser ratio, Carr's index. Hygroscopic properties were based on the determination of water vapor sorption isotherms of tested products. Conducted in this study hygroscopic properties evaluation proved that, in terms of quality and storage stability, the made in England product II was characterized by a higher value of monomolecular layer.
10
Content available remote Modelowe porównanie właściwości sorpcyjnych kawy zbożowej i orkiszowej
PL
Celem pracy było modelowe porównanie właściwości sorpcyjnych kawy zbożowej i orkiszowej. Przeprowadzone badania dowiodły, że różnice w właściwościach sorpcyjnych badanych kaw, określone na podstawie kształtu i położenia wyznaczonych izoterm oraz kinetyki i szybkości procesu sorpcji pary wodnej, determinowane były różnicą wilgotności między próbkami i ich otoczeniem oraz różnorodnym składem surowcowym i zastosowaną technologią produkcji.
EN
The aim of this study was to compare the sorption properties of coffees from roasted cereal grains and spelt. The studies proved that differences in coffee sorption properties, evaluated on basis of shape and position of designated isotherms and kinetics and rate of water vapor sorption process were caused by humidity difference between samples and their surroundings and composition of raw material and production technology used.
EN
The physicochemical properties of cobalt dispersed catalysts (10-30 wt.% of Co) on supports (SiO2, TiO2, Al2O3) for Fischer - Tropsch synthesis have been investigated. The supported metal catalysts were prepared by the wet impregnation method. Catalysts and their precursors were characterized by thermogravimetric analysis coupled with mass spectrometer (TG-DTA-MS), BET and TPR methods. It was found that specific surface area of Co3O4 supported on different supports SiO2, TiO2, Al2O3 decreased for all catalysts in function of increasing metal loading. The decomposition of catalysts precursor Co(NO3)2/support takes place according to three step process: dehydration, oxidative decomposition of cobalt(II) nitrate to Co3O4 and high temperature reductive decomposition of Co3O4 to CoO. Two-step hydrogen reduction of supported cobalt oxide phase occurs in the following sequence: Co3O4 → CoO → Co.
EN
Physicochemical and adsorption properties of a natural deposit containing 85% clinoptilolite have been studied. X-ray diffraction study revealed the presence of feldspar, quartz and mica admixtures. IR analysis has indicated a crystalline structure of the deposit and results of the low-temperature nitrogen adsorption have proved the presence of a bimodal porous system in the range of meso- and macropores. The pores have been found to be slit-shaped with nonuniform size formed by non-parallel plates. The mean size of these pores is 107 A and their surface area is 17 m2/g. According to the differential thermal analysis results, the sample studied was characterised by high thermal resistance. Results of the adsorption study have shown that n-butylamine causes a relatively fast decrease in the adsorption ability, which is related to deactivation of acidic centres. 70% of phenol has been adsorbed from a water solution. The adsorption of methylene blue has proved that the sample can fully discolorate the solution, which evidenced the presence of micropores. The material studied has been also proved to be effective in stabilisation of Zn2+ and PO4 3- ions from chemical and galvanic waste deposits left after steel processing.
PL
Depozyt naturalny zawierający 85% klinoptylolitu zastosowano w badaniach nad usuwaniem zanieczyszczeń chemicznych środowiska. Wstępnie określono jego właściwości strukturalne i wykazano na podstawie badań dyfrakcji promieni X, że prócz klinoptylolitu zawiera domieszki skalenia, kwarcu i miki. Badania spektroskopowe w podczerwieni wskazują na budowę krystaliczną, a badania niskotemperaturowej adsorpcji azotu na bimodalny system porowaty w zakresie mezo- i makroporów. Stwierdzono, że pory mają kształt płaskich szczelin zawartych pomiędzy dwiema płaszczyznami, których średni rozmiar wynosi 10,7 nm przy powierzchni właściwej równej 17 m2/g. Badana próbka charakteryzowała się również dużą odpornością termiczną, o czym świadczą wyniki badań różnicowej analizy termicznej. Badania adsorpcyjne wykazały, że n-butyloamina powoduje stosunkowo szybki spadek zdolności adsorpcyjnej, co związane jest z dezaktywacją centrów kwasowych. Natomiast fenol jest adsorbowany z roztworu wodnego w 70%. Adsorpcja błękitu metylenowego wskazuje, że na badanej próbce zachodzi pełne odbarwienie roztworu. Wykazano również skuteczność badanego materiału w stabilizacji jonów Zn2+ i PO4 3-- osadów chemicznych i galwanicznych pochodzących z obróbki stali.
EN
A series of iron oxide based catalysts modified by introduction of chromium Cr, cerium Ce and potassium (KOH or K2CO3) promoters were prepared by coprecipitation method. KOH or K2C03were used as precipitating agents. Calcined catalyst precursors were characterised by XRD (structure) and low temperature Ar-sorption (specific surface area). Activity and selectivity of modified iron oxides were tested in dehydrogenation of ethylbenzene to styrene in fixed-bed microreactor system. Catalytic activity was influenced not only by introduced promoter (Cr, Ce, K) but also by kind of precipitating agent (KOH, K2CO3). The highest styrene yield was observed for iron oxide catalyst modified with cerium and potassium. All studied catalysts showed high selectivity towards styrene (>94%).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.