Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  BCT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Surgery is the most basic treatment in case of breast cancer: it involves a complete or partial removal of the mammary gland. The aim of the study was to assess the body image distress and self-esteem in a group of women with breast cancer undergoing various surgical procedures. The material was collected in a group of 229 women with breast cancer who were divided into subgroups based on the surgery criterion (mastectomy, breast-conserving therapy - BCT and mastectomy with breast reconstruction). The study used the Body Image Scale by Hopwood, Fletcher, Lee and Al Ghazal (2001; Polish adaptation by Brandt-Salmeri and Przybyła-Basista), Rosenberg Self-Esteem Scale - SES (Polish adaptation by Łaguna, Lachowicz-Tabaczek and Dzwonkowka, 2007) and an original survey. Analyses showed, among other things, significant differences in the assessment of discomfort associated with a change in body image depending on the type of surgery. The research also revealed that the assessment depended on differences between the women in terms of age and the time elapsed since the onset of treatment. Negative body image was adversely associated with self-esteem in all studied groups. Body image was significantly related to age and time elapsed since the treatment in the post-mastectomy group. At the same time, it was related only to age in the BCT group and with regards to the breast reconstruction group, the relationship concerned only elapsed time.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z optymalizacją projektowania paletowej jednostki ładunkowej. Zaproponowana została funkcja celu, która uwzględnia obowiązujące przepisy i zwyczaje stosowane w obrocie ładunkami, umieszczonymi na paletach.
EN
The article presents issues related to design optimization of a pallet transport unit. A goal function has been proposed, which takes into consideration binding provisions of law and customs applied in the distribution of cargo placed on pallets.
PL
Właściwości mechaniczne papierów, tektury falistej i wykonanych z niej opakowań zmieniają się ze zmianą wilgotności otaczającego powietrza. Opracowano metodę badania tych zależności i przedstawiono podstawowe formuły matematyczne. Określono sposób obliczania wskaźnika BCT, czyli wytrzymałości pudeł na ściskanie dla różnych warunków otoczenia o różnej wilgotności względnej. Podstawę obliczeń stanowi znajomość wskaźnika BCT przy wilgotności względnej wynoszącej 50% oraz mas badanych pudeł w różnych warunkach klimatycznych.
EN
Mechanical properties of paper, corrugated board and packaging made of them are changing with the variation of ambient air relative humidity. The examination method of these relationships was developed and the basic mathematical formulas were presented. The way of box compression index calculation for different climate conditions was determined. The base for calculation is BCT index value for ambient air relative humidity of 50% and box weight in different climate conditions.
PL
W pracy przedstawiono szczegółową analizę stateczności globalnej pudeł klapowych typu FEFCO. Badano pudła wykonane z tektury falistej 3- lub 5-warstwowej. Warstwy pofalowane przekroju (fluting), z uwagi na ich periodyczność, są homogenizowane (tj. wyznaczane są zastępcze parametry efektywne warstwy), przez co analiza jest znacznie efektywniejsza. W pracy zaprezentowano również wyniki analizy wrażliwości siły wyboczeniowej względem parametrów materiałowych oraz geometrycznych przekroju. Analiza wrażliwości przeprowadzona w wielu punktach przestrzeni parametrów modelu obliczeniowego, pozwala na wyciągnięcie szczegółowych wniosków dotyczących wpływu poszczególnych parametrów warstw przekroju i ich geometrii na globalne zachowanie pudła.
EN
The paper presents a detailed analysis of global stability of FEFCO boxes. The analysis assumed that the boxes are made of corrugated cardboard with 3 or 5 layers. The flute cross sections (fluting), due to their periodicity are homogenized (i.e. the effective parameters are calculated) therefore the analysis is much more efficient. The paper presents the results of a sensitivity analysis of buckling strength with respect to material parameters and geometry of the section. The sensitivity analysis carried out at several points in the parameter space of computational model allows to draw detailed conclusions concerning the influence of individual parameters of each sectional layers and their geometry to the global behavior of the box.
PL
W artykule zwrócono uwagę na dynamizm rozwoju we współczesnym transporcie kontenerowców. Na rozwój ten niewątpliwie wpłynęły: globalizacja, liberalizacja rynku oraz wzrost konkurencji w tej dziedzinie. Podkreślono, że terminale stanowią istotny element umożliwiający obsługę transportu odbywającego się drogą morską.Stan infrastruktury związany z dostępem do portów morskich od strony zaplecza odgrywa zasadniczą role wśród determinant, które związane są z rozwojem pozycji rynkowej. Wysoko rozwinięta infrastruktura transportu sprzyja rozwojowi połączeń między danym portem morskim a jego zapleczem. Jako przykład podmiotu na silnie rozwijającym się rynku transportu morskiego przedstawiono rozwój i działalność BCT-Baltic Container Terminal w Gdyni.
EN
The article draws attention to the dynamic development of the modern container transport. The development is undoubtedly influenced by: globalization, liberalization of the market and competition increase in this field. It needs to be stressed that the terminals are an important element enables operation of sea transportation. Condition of the infrastructure associated with access to sea ports from the base sets a key role among the determinants that are associated with the development of its market position. Highly developed transport infrastructure conducive to the development of connections between the sea port and its hinterland. As the example of subject on highly developing sea transport market there is presented development and performance of Baltic Container Terminal.
PL
Sprawność i niezawodność logistycznych procesów dostaw, produkcji i dystrybucji jest uzależniona od szybkości i efektywności przetwarzania informacji, która w obecnych czasach jest determinowana przede wszystkim możliwościami nowoczesnej technologii komputerowej. Systemy informatyczne i rozwiązania techniczne związane z elektroniczną wymianą danych gospodarczych stanowią podstawowy element współczesnej infrastruktury logistycznej. Głównym zamierzeniem autorów artykułu jest przedstawienie tego typu rozwiązań stosowanych w procesie obsługi towarów w gdyńskich terminalach kontenerowych.
EN
The efficiency and reliability of logistics processes in supply, production and distribution is dependent on the speed and efficiency of information processing, which is primarily determined by the possibilities of modern computer technology. Information systems and technical solutions related to the electronic data interchange of business data are an essential element of modern logistics infrastructure. The main aim of the article is to present this type of solutions used in the service process of goods in container terminals in Gdynia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.