Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Azerbaijan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available The impact of technology transfer on innovation
EN
The aim of this paper is to examine the two types of relationships - the first one between R&D activities of the firms and innovations and the second relationship between technology transfer and innovation among businesses in Azerbaijan. Data collection were conducted through surveys among 300 small and medium businesses operating in different sectors of economy in Azerbaijan. The novelty of the research lies in 1) surveying the SME sector which have less intensive innovation activities than large, capital intensive firms; 2) SMEs owned entirely by foreign investors are more innovative as compared to firms owned by local investors. Developed and developing economies have attached significant importance to technology transfer as a catalyst of innovation. Transfer of knowledge and technology from generators of such technology including universities and research institutions to industry has shown its result in the example of countries where there is a strong bridge between universities and industry. In other economies where there is not such a strong link between industry and research institutions, innovation can be promoted through adopting ready technology developed by universities and businesses abroad. The results of econometric analysis indicate that while a strong relationship exists between R&D investment and innovation, there is not a strong empirical support that obtaining licenses will increase innovation potential of firms. The partnership between firms and research centers as well as universities, on the other hand lead to increased innovativeness of the businesses under study.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie dwóch rodzajów relacji - pierwszy między działaniami badawczo-rozwojowymi firm a innowacjami oraz drugi związek między transferem technologii i innowacjami między przedsiębiorstwami w Azerbejdżanie. Gromadzenie danych przeprowadzono poprzez ankiety wśród 300 małych i średnich przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki w Azerbejdżanie. Nowość badań polega na: badaniu sektora MŚP, które prowadzą mniej intensywne działania innowacyjne niż duże firmy kapitałochłonne; i MŚP będących w całości własnością inwestorów zagranicznych które są bardziej innowacyjne w porównaniu do firm będących własnością inwestorów lokalnych. Rozwinięte i rozwijające się gospodarki przywiązują dużą wagę do transferu technologii jako katalizatora innowacji. Transfer wiedzy i technologii z generatorów takich technologii, w tym uniwersytetów i instytucji badawczych, do przemysłu pokazał swój wynik na przykładzie krajów, w których istnieje silny pomost między uniwersytetami a przemysłem. W innych gospodarkach, w których nie ma tak silnego powiązania między przemysłem a instytucjami badawczymi, innowacje można promować poprzez przyjęcie gotowej technologii opracowanej przez uniwersytety i przedsiębiorstwa za granicą. Wyniki analizy ekonometrycznej wskazują, że chociaż istnieje silny związek między inwestycjami w badania i rozwój a innowacjami, nie ma silnego empirycznego wsparcia, że uzyskanie licencji zwiększy potencjał innowacyjny firm. Z drugiej strony partnerstwo między firmami i ośrodkami badawczymi oraz uniwersytetami prowadzi do zwiększenia innowacyjności badanych przedsiębiorstw.
2
Content available Contemporary symbols in the space of Baku
EN
When performing even a cursory analysis of the visual image of contemporary Baku, the capital of Azerbaijan, one simply cannot ignore its ancient history, the political influence of nearby powers and the almost age-old dependence on Soviet Russia. The regaining of independence in 1991, associated with the policy of then-national leader Heydar Aliyev, stimulated the young country’s ambition to open up to the world and organise an international cultural event. The preparation for the Eurovision Song Contest in 2012 initiated another construction boom in the history of Baku, fuelled with petrodollars, and became an occasion to present a new vision of the capital. In the years 2007–2012, numerous new cultural, artistic and sports buildings were constructed and which are now a hallmark and symbol of contemporary Baku. One such building, which creates a new, futuristic city space and is presented in the article, is the Heydar Aliyev Centre, a centre of art and museum designed by Zaha Hadid. The author notes the creative intent, external appearance and structure of the building, as well as new means of expression in creating place-based ambience. Also noted were the use of contemporary art in the creation of attractive utilitarian spaces. Other presented buildings display the ages-old symbols of the ‘Land of Fire’ in a new way and are embedded into the contemporary panorama of the city
PL
Analizując, nawet pobieżnie, wizualny obraz nowoczesnego Baku, stolicy Azerbejdżanu, nie sposób nie sięgnąć do jego starożytnej historii, politycznych wpływów sąsiednich potęg i prawie wiekowego uzależnienia od Rosji Radzieckiej. Odzyskanie niepodległości w 1991 r. związane z polityką ówczesnego przywódcy narodu Heydara Alijewa wyzwoliło w młodym państwie ambicję otwarcia na świat i budowania nowoczesnej stolicy w różnych wymiarach. Z takimi celami wiązało się dążenie do zorganizowania międzynarodowej imprezy kulturalnej. Przygotowanie Konkursu Eurowizji w 2012 r. uruchomiło kolejny w historii Baku boom budowlany, korzystający z petrodolarów i stało się okazją do prezentacji nowej wizji stolicy. W latach 2007 – 2012, zrealizowano wiele nowych obiektów kultury, sztuki i sportu, które są wizytówką i symbolem współczesnego Baku. Jeden z nich, kreujący nową, futurystyczną przestrzeń miasta przedstawiony w artykule, to niezwykle oryginalny obiekt kultury – centrum sztuki i muzeum Heydara Alijewa projektu Zahy Hadid. Wskazano na zamysł twórczy, wygląd zewnętrzny, konstrukcje obiektu, materiały budowlane i nowe środki wyrazu w kreowaniu nastroju miejsca. Zwrócono uwagę również na wykorzystanie sztuki nowoczesnej w tworzeniu atrakcyjnych przestrzeni użytkowych. Przywołano także inne obiekty prezentujące w nowej odsłonie odwieczne symbole „Ziemi Ognia”, wpisane współcześnie w panoramę miasta.
EN
Over the past two decades, the Republic of Azerbaijan has adopted three national strategy programs in order to accelerate the social and economic development of the country's regions. The primary objectives of these national strategies have been ecological safety and responsible use of natural resources, sustainable and balanced development as well as social welfare. In contrast to the previous programs implemented by the state, the new strategy includes the United Nations’ principles of sustainable development goals that were formulated in “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”. However, recommendations given in the Paris Agreement and in the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction are also very important for the adoption of any national strategies. Therefore, this article analyzes the environmental and socio-economic activities that are integral to the newly adopted state program on Disaster Risk Reduction strategies and suggests further measures that could be taken improve the effectiveness of its implementation.
EN
The conflict over Nagorno-Karabakh is one of the most serious conflicts in the post-USSR area. The aim of the article is to present this conflict in the asymmetric paradigm. Features of the conflict have been characterized respectively and the conflict has been interpreted based on the analysis of the legal status of the conflict sides as well as the goals, strategies and resources the sides’ disposition. Referring to the asymmetric conflict paradigm allows for a new interpretation not only of its nature, but also of causes of the current state and the uncertainty regarding its further development.
EN
We investigated ground response for Baku (Azerbaijan) from two earthquakes of magnitude M6.3 occurred in Caspian Sea (characterized as a near event) and M7.5 in Shamakhi (characterized as a remote extreme event). S-wave velocity with the average shear wave velocity over the topmost 30 m of soil is obtained by experimental method from the VP values measured for the soils. The downtown part of Baku city is characterized by low VS30 values (< 250 m/s), related to sand, water-saturated sand, gravel-pebble, and limestone with clay. High surface PGA of 240 gal for the M7.5 event and of about 190 gal for the M6.3 event, and hence a high ground motion amplification, is observed in the shoreline area, through downtown, in the north-west, and in the east parts of Baku city with soft clays, loamy sands, gravel, sediments.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie działań na rzecz uregulowania konfliktu w Górskim Karabachu w kontekście geopolitycznej rywalizacji o wpływy na Kaukazie Południowym. Autor wskazuje, że podejmowane przez społeczność międzynarodową próby pokojowe były uwarunkowane interesami głównych politycznych aktorów. Pozwoliło to na wyróżnienie 3 etapów tego procesu. Okres pierwszy: rywalizacji planów pokojowych Rosji i państw zrzeszonych w OBWE (głównie Stanów Zjednoczonych); okres drugi: współpracy Rosji i OBWE w kwestii pokojowej regulacji konfliktu; okres trzeci: zmiany formatu procesu pokojowego i zwiększenie roli bilateralnych negocjacji ormiańsko-azerskich.
EN
The aim of the article is to present international efforts for peace regulation of the Azeri-Armenian conflict in Nagorno-Karabakh in the context of geopolitical rivalry in the South Caucasus. The author claims that the attempts undertaken by the international community were conditioned by the interests of main international actors. On this basis the author distinguishes between three main periods of international attempts of peace regulation. The first one passed being determined by the competition of two peace plans: designed by Russia and the OSCE (mainly the US). The main characteristic of the second period was smooth cooperation between Russia and the OSCE in peace regulation but without any milestone results. During the third period the framework of the peace process changed to reflect the growing role of bilateral Azeri-Armenian negotiations.
PL
Choć Turcja nie dysponuje własnymi potężnymi zasobami naturalnymi ropy naftowej i gazu ziemnego, trudno nie dostrzec rosnącego z roku na rok znaczenia danego państwa w światowym handlu tymi surowcami. Wynika ono z geopolitycznego położenia Turcji czyniącego z niej drugie - obok Federacji Rosyjskiej - naturalne źródło redystrybucji surowca kaspijskiego na kontynent europejski. Istotne przesłanki natury politycznej wynikające z sytuacji międzynarodowej w regionie Środkowego Wschodu kreślą niezwykle korzystne prognozy pod tym względem dla Turcji, nadając całemu procesowi niekoniunkturalnego, trwałego charakteru. Sprzyjają mu bardzo konsekwentne i pełne determinacji działania rządu w Ankarze inicjującego i czynnie angażującego się we wszelkie projekty i przedsięwzięcia sektora naftowo-gazowego, z naciskiem na ten ostatni. Nadzwyczajna aktywność, jaką wykazuje się tu turecka polityka zagraniczna, szczególnie w relacjach z państwami kaspijskimi, ma, na co wiele wskazuje, również pozaekonomiczny wymiar. Nie trudno dostrzec w niej zapędy do stosowania schematu działań Federacji Rosyjskiej, ze wszystkimi polityczno-gospodarczymi konsekwencjami, które jednakże wdrożone mogą zostać w życie dopiero po umocnieniu pozycji Turcji jako obszaru, z którego zaopatrywana jest Europa w gaz.
EN
Even though Turkey does not own huge natural stores of oil, it is highly difficult not to notice its importance in world's oil trade. This phenomenon is the result of geopolitical location of Turkey, what places this country (right after the Russian Federation) as the second source of Caspian oil redistribution to Europe. Significant circumstances of political kind, which are a result of international situation in the Middle East region, create a highly profitable prognosis for Turkey in this matter. The process seems to become not passing, but ever-lasting, and if not so, at least a permanent condition. It is favoured by actions of the government in Ankara, consequent and full of determination. The authorities initiate and are actively engaged in various projects and undertakings of oil & gas sector, especially of the second one. Outstanding activity being shown here by Turkish foreign policy, especially towards the other Caspian countries, has an aim, but not only the economic one. It is quite easy to notice there an adaptation of Russian actions schema, with its all political and economical consequences. These actions can be brought to life not before Turkey's position as an area supplying Europe with gas consolidates.
8
Content available remote Pierwsza w Azerbejdżanie autostrada z prawdziwego zdarzenia
PL
Znaczna część sieci drogowej, mostów i innych obiektów komunikacyjnych Azerbejdżanu jest w złym stanie. Jezdnie są wąskie, zdeformowane, popękane i podziurawione, w ogromnej większości bez poziomych znaków i słupków drogowych. Z drugiej jednak strony, dzięki bogatym złożom ropy i gazu ziemnego, kraj ten notuje bardzo szybki wzrost gospodarczy. Niemałą część środków inwestuje w rozwój i odnowę infrastrukturę drogowej, którą prowadzi spółka Azerroadservice, stworzona i kontrolowana przez ministerstwo transportu. Do największych projektów należą: autostrada z Baku do granicy z Rosją, z Baku do granicy z Gruzją oraz budowa autostradowej obwodnicy Baku.
9
Content available remote Azerbejdżan: polityczne i ekonomiczne uwarunkowania eksportu ropy i gazu
PL
Azerbejdżan od zawsze kojarzony był z ropą. Zwiększające się tu ostatnimi laty w błyskawicznym tempie wydobycie tego surowca, przy sukcesywnie pnących się w gorę na światowych giełdach cenach naftowej baryłki, uczyniły zeń państwo o najwyższym wzroście PKB w świecie. Według prognoz szczyt produkcyjny na pułapie 1,2 - 1,4 mln baryłek dziennie osiągnięty zostanie w 2009 roku. Do przesyłu ropy służą trzy funkcjonujące rurociągi BTC, BS, BN o łącznej zdolności transferowej znacznie przekraczającej możliwości produkcyjne Azerbejdżanu. Ten stan rzeczy zdaje się być zupełnie ignorowany przez polskie władze, gotowe składać deklaracje dotyczące możliwości finansowego zaangażowania w projekty nie mające szans doczekać się realizacji. Azerbejdżan ma szansę stać się dostawcą dla Polski przede wszystkim gazu, póki co z zupełnie niezrozumiałych powodów wiąże się z nim nadzieje w kwestii dostaw naftowych. Ponadto kierunki wywozu azerbejdżańskiej ropy a obecnie również gazu zdominowane są całkowicie przez stosunki geopolityczne panujące w regionie. Determinują one niemal zupełnie eksport surowców energetycznych, uniemożliwiając swobodny dobór partnerów handlowych. Azerbejdżan, o czym nie wolno zapominać, znajduje się nie tylko prawnie, ale też faktycznie w stanie wojny z sąsiednią Armenią. Przeszło 20% jego terytorium jest okupowane. Wymieniając nazwę Azerbejdżanu jako potencjalnego dostawcy w kontekście zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego, należy o tym pamiętać. Kooperacja czy partnerstwo nie będzie bowiem możliwe bez czynnego zaangażowania się i udzielenia polityczno - dyplomatycznego wsparcia temu państwu.
EN
Azerbaijan has always Bern associated with oil. The extraction of this stock which has sprung up recently and successive rises in price of oil barrels on the world's exchanges - these are the two reasons why this country has become the number one in GDP rise in the whole world. According to the predictions, the production peak on the height of 1,2 - 1,4 millions of barrels a day will be achieved in 2009. There are three pipelines (BTC, BS, BN) which are used for oil exportation, and their capacity for transfer highly exceeds Azerbaijan's ability of production. This fact seems to be completely ignored by Polish authorities. They are ready to declare financial engagement in projects which are not possible to be realised. The directions in which Azerbaijanian oil and gas are exported, are now completely dominated by geopolitical relations in the region. They determine almost completely the export of energy stocks, and make impossible free choice of commercial partners. We should not forget about the fact that Azerbaijan is, by right and in fact, in the middle of war with neighbouring Armenia. More than 20% of its territory is now occupied. We should remember about it when we mention Azerbaijan as potential deliverer which could also ensure energetic safety for Poland. The cooperation or partnership will not be possible without active engagement and giving political and diplomatic help to this country.
PL
Przedstawiono gospodarowanie wodą w Republice Azerbejdżanu, należącej do Wspólnoty Niepodległych Państw. Jest to przykład państwa, w którym sporne granice wywierają wpływ na gospodarkę wodną.
EN
The article presents the issue of water management in the Republic of Azerbaijan, belonging to the Commonwealth of Independent States. It is an example of state where contested borders influence the management of water.
11
EN
Problem of the transition from the Upper Jurassic to the Lower Cretaceous, and the character of subdivision of this stratigraphical interval in the Caucasus, have been often the subjects of studies of Mesozoic deposits in this area. To unequivocally solve the problem, it is necessary to analyze thoroughly the data from large geological regions, especially of the Azerbaijan part of the Caucasus. At the boundary of the Jurassic and Cretaceous there occurred the Cimmerian tectonic movements that resulted often in breaks in sedimentation. Their duration was different in particular areas of this Mediterranean Fold Belt. For these reasons we present the detailed data on the geological sections in the Caucasus in Azerbaijan, including the lithological character of the deposits and their faunal content. The Azerbaijan sections are representative of large parts of the Caucasus: the South East Caucasus (north slopes of the Greater Caucasus, and north-west of the south slopes of Greater Caucasus – these latter include also adjacent regions of Georgia), and the Lesser Caucasus in particular. The character of fauna, especially of ammonites, is very similar in all the regions studied. From the paleogeographical point of view the character of deposits shows that the large reconstruction of the basins took place at the turn of Tithonian and Berriasian. The Tithonian represents the regressive tendencies, whereas the Berriasian is transgressive. These features mark well the boundary between the Jurassic and Cretaceous systems.
12
Content available remote Baku - portret miasta
EN
The aim of this presentation is to discuss the spatial and architectural development of Baku, the capital of Azerbaijan, against the context of the history of the city. Successive stages of the growth of the city are described and an interpretation of its current layout is offered. Situated on the Caspian Sea in the beautiful bay on the Apsheron Peninsula, the city used to be a trade centre in the Middle Ages. Yet its actual development goes back to the second half of the 19th century, when Baku became centre of oil (petroleum) production. In the early 19th century, it was a small fortress, based on an organic plan, with double walls. Later on, suburbs, with a regular grid of rectangular quarters, appeared near the fortress and gradually grew in size. In 1860, the city centre which had remained within the fortress moved to the suburbs, significantly bigger and more suitable for new houses. However, they soon turned out to be too small, the built-up area was extended beyond the limits of the initial project, and new quarters were planned in the eastern part of the city. The so-called Black Town, a new district that would accommodate the growing oil industry was laid out approximately 2 km from the city. The development of Baku in the 1920s was so intense that the Black Town became its part. The period coincided with the Polish contribution to the architecture of Baku as a number of interesting buildings in the city centre were designed by Polish architects who were professionally active in the area at the time. After the October Revolution, Baku became the capital of the Republic of Azerbaijan. After the country regained its independence in 1991, the architectural development of the city began with a renewed force. However, Baku, with its population of approximately 3 million inhabitants, has been growing upwards and many high-rise buildings have been erected. Located randomly, they spoil the beauty of the panorama of the city. Fortunately, Baku still offers magnificent views and remains a delightful and picturesque city.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.