Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  APS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zespół antyfosfolipidowy definiuje się jako stan kliniczny, w którym u osób z obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych występują żylne lub tętnicze powikłania zakrzepowe i/lub powikłania ciąż, często niepowodzenia położnicze. Przyczyna APS nie jest do końca znana. Podkreśla się problem rodzinnego występowania APS oraz związek z wybranymi antygenami zgodności tkankowej. W ostatnich latach wskazuje się także na właściwości niektórych leków oraz wybrane czynniki środowiskowe, jak palenie tytoniu. Ponadto objawy APS stwierdza się w przebiegu chorób nowotworowych i schyłkowej niewydolności nerek. Jeśli u chorego obecne są typowe objawy kliniczne, należy wykonać wszystkie testy na obecność aPLs ujęte w kryteriach klasyfikacyjnych zespołu. W przypadku uzyskania wyników dodatnich można rozpoznać APS.
EN
Antiphospholipid syndrome is defined as a clinical condition in which people with antiphospholipid antibodies have venous or arterial thrombotic and/or pregnancy complications, and often obstetric failure. The cause of APS is not yet fully known. The problem of familial APS and the relationship with selected histocompatibility antigens is emphasized. In recent years, the properties of some drugs and selected environmental factors such as smoking have also been pointed out. In addition, the symptoms of APS are found in the course of cancer and end-stage renal disease. If typical clinical symptoms are present, all aPLs tests included in the classification criteria of the syndrome should be performed. If positive results are obtained, APS can be diagnosed.
EN
Atmospheric Plasma Spraying (APS) enables deposition of coatings from different materials, including those based on Al2O3 and TiO2. In this work, Al2O3 + 40 wt.% TiO2 coatings were tested. The relationships between mechanical properties, microstructure and spraying parameters (namely: spraying distance and torch scan velocity) were investigated. Commercial -45 + 5 μm powders in agglomerated as-produced state were sprayed onto the stainless steel 1.4301 substrates. The aim of the study was to determine the adhesion, microhardness and roughness of coatings but also to characterize their microstructure. It was observed that coatings sprayed from shorter distance were well melted and revealed good adhesion, but at the same time they were more porous and of lower microhardness than those deposited from the longer spraying distance.
PL
Metoda natryskiwania plazmowego, APS (ang. Atmospheric Plasma Spraying) umożliwia nanoszenie powłok z różnych materiałów, w tym na bazie Al2O3 oraz TiO2. W pracy zbadano powłoki Al2O3 + 40% wag. TiO2. Przedmiotem badań były właściwości mechaniczne oraz mikrostruktura uzyskanych powłok, w zależności od odległości natryskiwania i prędkości przesuwu palnika względem podłoża. Wykorzystano komercyjne proszki w stanie aglomerowanym o granulacji -45 + 5 μm, którymi pokryto podłoża ze stali nierdzewnej 1.4301. Przeprowadzone badania miały na celu określenie przyczepności powłok, ich mikrotwardości, chropowatości oraz charakteryzację mikrostruktury. Zaobserwowano, że krótsza odległość natryskiwania skutkuje wyższym stopniem przetopienia cząsteczek proszku w powłoce oraz wyższą przyczepnością powłok, ale jednocześnie powoduje wyższą porowatość i niższą mikrotwardość powłok.
EN
Contemporary variability of the environment and market dynamics force enterprises to optimize operations in the supply chain. Advanced IT systems such as the Advanced Planning System are a powerful tool that supports many areas in supply chain management. An efficient supply chain is a key element in gaining a competitive advantage in the market. Therefore, the foundation of the material and information flow regulation in manufacturing enterprises is the efficient exchange of information with both the internal and external environment of the organization. The article presents the optimization process of complex operations taking place in the supply chain by implementing the Advanced Planning System in the examined enterprise. It also enumerates significant benefits resulting from the implementation.
EN
The paper presents the problem of manufacturing process flexibility in view of a company’s material and information flow stream management. The author of the article has described the functions of a production process control system and presented the characteristics of production capacity intensive and extensive reserves. The MRP II/ERP, MES and APS class IT tools supporting the process of production planning, organization and control have also been discussed.
PL
Artykuł przedstawia problem elastyczności procesu wytwarzania w kontekście zarządzania strumieniem przepływu materiałowego i informacyjnego firmy. Autor artykułu opisał funkcje układu sterowania procesem produkcji oraz przedstawił charakterystykę rezerw intensywnych i ekstensywnych zdolności produkcyjnych. Omówione również zostały narzędzia informatyczne klasy MRP II/ERP, MES i APS wspomagające proces planowania, organizowania i sterowania produkcją.
5
Content available remote Zintegrowany przepływ informacji w systemie produkcyjnym
PL
Prawidłowy przepływ informacji na wszystkich poziomach zarządzania jest kluczowym elementem prawidłowego funkcjonowania nowoczesnego zakładu produkcyjnego. W artykule zaprezentowano współdziałanie systemów informatycznych ERP-APS-MES-SCADA w zakresie obiegu informacji dotyczących aktualnego stanu systemu produkcyjnego.
EN
Correct flow of information, on all levels of management, is a crucial element of correct functioning of a modern production unit. Article presents cooperation of ERP-APS-MES-SCADA computer systems regarding circulation of information concerning the current condition of the production system.
6
Content available remote Innowacyjny system renowacji obiektów wodno-kanalizacyjnych
PL
Nowoczesne, bezwykopowe metody renowacji obiektów wodno-kanalizacyjnych pozwalają na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie prac, a dodatkowo umożliwiają ich przeprowadzenie bez znaczącej ingerencji w otoczenie. Nic więc dziwnego, że są coraz częściej wybierane przez inwestorów podczas planowanych przez nich działań.
EN
In the paper the comparison of open porosity measurement results of ceramic topcoats in thermal barrier coatings (TBCs) was presented. TBCs were produced by Air Plasma Spraying (APS) method and were consisted of two coatings – an outer ceramic topcoat and metallic MeCrAlY bond coat deposited onto surface of René80 Ni-based superalloy. For deposition of ceramic coatings Metco 201 B NS, Metco 204 NS and Metco 210 powders were used whereas for deposition of metallic bond coat AMDRY 365-1 MeCrAlY powder was used. Both types of coatings were deposited using Thermico A60 plasma gun. The microstructure investigations of cross-sections of produced TBC’s were carried out using Hitachi S-3400N scanning electron microscope. Qualitative image analysis of microstructure of produced TBCs as well as analysis of percentage of pores surface area content AA was performed. The evaluation of porosity in ceramic topcoat was carried out by image analysis using MeTilo v.12.1 quantitative software.
PL
W pracy przedstawiono analizę wyników badań porowatości otwartej w zewnętrznej warstwie ceramicznej powłokowej bariery cieplnej TBC. Międzywarstwę metaliczną wytworzono przy użyciu proszku AMDRY 365-1, natomiast warstwę ceramiczną przy zastosowaniu proszku Metco 201 B NS, Metco 204 NS i Metco 210 firmy Oerlikon Metco. Warstwy natryskiwano za pomocą jednoelektrodowego palnika plazmowego A60 firmy Thermico, w warunkach ciśnienia atmosferycznego (APS) na podłożu nadstopu niklu René 80. Badania mikroskopowe powłokowych barier cieplnych TBC prowadzono przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi S-3400N. Wykonano analizę jakościową obrazów mikrostruktury oraz określono pole powierzchni przekroju płaskiego porów otwartych. W ocenie porowatości zewnętrznej warstwy ceramicznej stosowano program komputerowy do ilościowej analizy obrazu MeTilo v.12.1.
PL
W referacie omówione zostały komponenty funkcjonalne narzędzi informatycznych klasy APS wspierające zarządzanie strumieniem przepływu materiałowego i informacyjnego firmy. Przedstawione również zostało zagadnienie adekwatności odwzorowania w systemie informatycznym działań wytwórczych przedsiębiorstwa oraz problem dostosowania działalności organizacyjnej firmy do wymagań wdrażanych narzędzi. Jako warunek umożliwiający zwiększenie elastyczności procesów produkcyjnych firmy oraz poprawy jakości wytwarzanych wyrobów, autor artykułu wskazał automatyzację przepływu informacji warunkowaną integracją użytkowanych systemów informatycznych.
EN
The paper discusses the functional components of APS system supporting the management flows material and information in the company. he issue has also been the representation adequacy of generating activities in the information system and the problem of adapting the company's organizational activities to the requirements of the implemented tools. As a prerequisite for increasing the flexibility of manufacturing processes and improve the quality of products, the author of the article pointed to automate the flow of information, which is conditioned by the integration of information systems in use.
PL
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia symulacji procesu natryskiwania plazmowego w warunkach ciśnienia atmosferycznego (APS - Atmospheric Plasma Spraying) oraz obniżonego (LPPS - Low Pressure Plasma Spraying). Omówiono sposoby symulacji procesu natryskiwania plazmowego, a także narzędzia stosowane do numerycznej analizy procesu -prognozowania właściwości fizycznych strumienia plazmy, zachowania i właściwości cząstek proszku w strumieniu plazmy, przebiegu procesu osadzania nadtopionych lub całkowicie przetopionych cząstek proszku na powierzchni podłoża oraz charakterystyki budowy ukształtowanej powłoki ochronnej.
EN
The article presents selected problems of simulation of the plasma spraying process under low (LPPS - Low Pressure Plasma Spraying) and atmospheric (APS -Atmospheric Plasma Spraying) pressure. The Simulation methods of the plasma spraying process and tools used to perform its numerical analysis, i.e. forecast the plasma jet properties, the behaviour and properties of the powder particles introduced into the plasma plume, the course ofthe deposition process of molten or partially molten powder particles on the substrate surface and the properties of the obtained coating have been discussed.
PL
W pracy przedstawiono proces natryskiwania plazmowego (plasma spraying) stanowiący jedną z podstawowych metod wytwarzania powłok ochronnych, stosowanych w technice lotniczej. Omówiono wybrane zagadnienia modelowania procesu natryskiwania plazmowego w warunkach ciśnienia atmosferycznego (APS - Atmospheric Plasma Spraying) oraz obniżonego (LPPS - Low Pressure Plasma Spraying). Przedstawiono podstawowe modele fizyczne strumienia plazmy, cząstek proszku wprowadzanych do strumienia plazmy oraz mechanizmu osadzania nadtopionych lub całkowicie przetopionych cząstek proszku na powierzchni podłoża. Przebieg procesu natryskiwania plazmowego jest determinowany przez wiele istotnych czynników Wpływających na właściwości użytkowe ukształtowanej powłoki. Poprawa efektywności procesu natryskiwania plazmowego oraz właściwości wytwarzanych powłok wymaga poznania zależności między parametrami procesu i ich oddziaływaniem na budowę powłoki. Na podstawie analizy danych literaturowych w pracy omówiono opracowane dotychczas modele zjawisk fizycznych zachodzących podczas procesu natryskiwania plazmowego.
EN
In the article, the authors described the plasma spraying process which is particularly important in terms of materials science related to the aviation industry. Selected problems related to modelling of the plasma spraying process in the conditions of low (LPPS - Low Pressure Plasma Spraying) and atmospheric (APS - Atmospheric Plasma Spraying) pressure are presented in the paper. The authors described the physical models of the plasma jet, behaviour of the powder particles introduced into the plasma plume and the deposition process ofmolten particles on the substrate surface. The course of the plasma spraying process is determined by numerous significant factors which infiuence the performance of the obtained protective coating. Improvement of the process efficiency and coating properties, requires knowledge of the dependence between the process parameters and their infiuence on the coating formation. The main goal of this article is to present the currently applied models of physical phenomena which occur during the plasma spraying process, on the basis of literature data.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury oraz odporności na utlenianie powłokowych barier cieplnych wytworzonych metodą APS. Jako podłoże zastosowano stop Rene 80. Międzywarstwę stanowił wieloskładnikowy stop MeCrAlY. Zewnętrzną warstwę ceramiczną stanowiły proszki tlenku cyrkonu stabilizowane tlenkami itru, magnezu i wapnia. Proszki te mogą być stosowane zarówno w procesie natryskiwania metodą APS, jak i w warunkach obniżonego ciśnienia – LPPS. Badania przeprowadzono z zastosowaniem mikroskopii świetlnej i elektronowej mikroskopii skaningowej. Wykonane zostały także pomiary porowatości wytworzonej warstwy. Wykazano, że zastosowanie nowych proszków ceramicznych zapewnia możliwość wytworzenia powłokowych barier cieplnych, jednak ich maksymalna temperatura pracy, poza konwencjonalnym tlenkiem cyrkonu stabilizowanym tlenkiem itru, jest niższa i nie zapewnia ochrony przed utlenianiem powierzchni elementów silnika lotniczego.
EN
The article presents the results of microstructure and oxidation resistance of thermal barrier coatings produced by APS. Rene 80 alloy is used as substrate and MeCrAlY alloy as an interlayer. For outer ceramic layer are used zirconium oxide powders stabilized with yttrium, magnesium and calcium oxides. These powders may be used in both the APS spraying method as in conditions of low pressure – LPPS. The study was carried out with the use of light microscopy and scanning electron microscopy. The effective porosity of layer were also measured. It shows that the use of new ceramic powders provides the ability to produce thermal barrier coatings, but their maximum operating temperature, except the conventional zirconium oxide stabilized with yttrium oxide, is lower and does not provide protection against oxidation of the surface of aircraft engine components.
12
EN
Purpose: Plasma spraying is one of the basic methods of coating deposition used in many branches of industry, especially in aviation and power industry. The process is applied in the aircraft engineering for obtaining the sealing coats, anti-abrasive coatings and, above all, metallic layers, ceramic layers as well as thermal barrier coatings. The comprehensive characterisation of the plasma spraying process requires taking into consideration 50-60 parameters, which confirms its complexity. The purpose of this article is to describe the functioning of the program, presentation of its simulation capabilities, including the parameters of the plasma spraying process, which can be controlled in the program. Design/methodology/approach: The authors present in the article the model of plasma spraying process and describe the simulation of the process with a use of Jets&Poudres software. It is based on the GENMIX code (GENral MIXing) developed by B. Spalding and S. Patankar for analysis of the two-dimensional, parabolic flows characterized by large values of Reynolds and Péclet number. Findings: Jets&Poudres enables tracking the current position, velocity and the fusion process of powder particles as well as conducting the basic analysis of obtained coating formed during the plasma spraying process. Practical implications: Jets&Poudres enables determination of parameters of plasma spraying process in order to obtain better coating thickness distribution and improve the coating efficiency - ratio between the weight of the spray pattern deposited on a big flat plate and the weight of powder injected. Originality/value: Jets&Poudres is one of few available tools based on comprehensive model of plasma spraying under atmospheric pressure which makes possible to perform simulation of the whole process.
13
Content available Company strategy in the crisis period
EN
The article deals with the logistic strategies enabling an enterprise to create a strategy flexible in terms of business and marketing and stable in terms of manufacturing. In order to create a strategy model the following principles can be applied: shorter periods of capacity planning combined with flexible planning, SYNCRO – MRP principle, the application of forecasting in operative planning, creation with partners one of the cooperation form as supply chain, demand chain, lean supply chain, agile supply chain, leagile supply chain, and using the DBR, APS and SCP systems.
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązania logistyczne umożliwiające przedsiębiorstwom tworzenie elastycznych strategii biznesowych i marketingowych oraz stabilnych w środowiskach produkcyjnych. Do utworzenia modelu strategii mogą być stosowane następujące zasady: krótsze okresy planowania zdolności w połączeniu z elastycznym planowaniem, zasada Syncro-MRP, stosowanie prognozowania w planowaniu operacyjnym, utworzenie z partnerami jednej z form współpracy w łańcuchu dostaw, łańcuchu popytu, odchudzonym łańcuchu dostaw, zwinnym łańcuchu dostaw oraz wykorzystanie systemów klsy DBR, APS i SCP.
PL
W pracy przedstawiono technologię natryskiwania plazmowego powłok na wały główne silników lotniczych. Omówiono stosowane obecnie powłoki ochronne, w tym powłokowe bariery cieplne TBC. Opisano przebieg procesu natryskiwania plazmowego oraz zasady oceny mikrostruktury powłok naniesionych metodą APS. Przedstawiono stan obecny oraz kierunki rozwoju powłokowych barier cieplnych.
EN
Technology of plasma coating on aircraft engine shaft is presented. Currently used protective coating, including thermal barrier coatings (TBC) are described. Plasma coating process and rules of microstructure evaluation of coatings done with air plasma spraying method (APS) are presented. The state of art and directions of development of thermal barrier coatings are described.
EN
Infrared sensor designers have long maximized S/N ratio by employing pixel-based amplification in conjunction with supplemental noise suppression. Instead, we suppress photodiode noise using novel SoC implementation with simple three transistor pixel; supporting SoC components include a feedback amplifier having elements distributed amongst the pixel and column buffer, a tapered reset clock waveform, and reset timing generator. The tapered reset method does not swell pixel area, compel processing of the correlated reset and signal values, or require additional memory. Integrated in a 2.1 M pixel imager developed for generating high definition television, random noise is ~8e- at video rates to 225 MHz. Random noise of ~30e would otherwise be predicted for the 5 µm by 5 µm pixels having 5.5 fF detector capacitance with negligible image lag. Minimum sensor S/N ratio is 52 dB with 1920 by 1080 progressive readout at 60 Hz, 72 Hz and 90 Hz. Fixed pattern noise is <2 DN via on-chip signal processing.
PL
Publikacja stanowi analizą przydatności obrazów rejestrowanych kamerami typu APS ( Advanced Photo System ) dla celów opracowań fotogrametrycznych z nalotów niskopułapowych. Ze wzglądu na ich niewielką masą oraz rozmiary przy równocześnie stosunkowo wysokiej rozdzielczości i dogodnej cyfrowej archiwizacji danych mogą one znaleźć zastosowanie na małych bezpilotowych platformach lotniczych, realizujących niskopułapowe loty fotogrametryczne o charakterze lokalnym. Stanowią grupę przejściową pomiędzy kamerami analogowymi i cyfrowymi.
17
Content available remote Kronika
PL
PTF: Nagroda Mariana Smoluchowskiego - Emila Warburga. CERN. Nominacje profesorskie. Doktorat h.c. Trautmana. Stypendia FNP dla młodych naukowców. Rocznice. Na Węgrzech więcej pieniędzy na naukę. Ciekawa fizyka. Dziwna dyfuzja w półprzewodniku. Fizyka w pociągu. Wersja elektroniczna czasopism APS w Bibliotece Kongresu. Louis Eugene Felix Neel (1904-2000).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.