Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  3D scanner
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The process of individualizing personal protective equipment (PPE) is aimed at achievingoptimal fit to the user’s body, thus maximizing comfort, especially when PPE is applied in critical conditions. The aim of the research was to confirm the possibility of implementing PPE in rea industrial conditions and to estimate the comfort of use in real conditions of use. In order to perform the last stage of the personalization procedure for firefighter suits, process qualification was carried out in an industrial environment, and the firefighter’s PPE fabricated was validated under real conditions of firefighters’ activities. The effect of implementation of the individualization procedure confirmed optimal fitting of the PPE to the individual user’s body and allowed for improvement of the comfort of use.
PL
Przedmiotem publikacji było przedstawienie etapu procesu walidacji (kwalifikacji procesowej) opracowanej procedury w zakresie niestandardowej odzieży produkowanej w warunkach przemysłowych. Dla zrealizowania tego procesu w warunkach przemysłowych wytworzono partię prototypową, 6 kompletów zindywidualizowanych trzyczęściowych ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej dla potrzeb kwalifikacji procesowej (zmieniając producenta i typ ubrania poddawanego indywidualizacji) i poddano je badaniom użytkowym w warunkach rzeczywistych. Pozytywny wynik walidacji (PQ) partii prototypowej ubrań w badaniach użytkowych przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych, pozwolił na wdrożenie opracowanej procedury, poprzedzone przeprowadzeniem szkoleń w zakładach produkcyjnych, publiczne udostępnienie informacji na stronie internetowej instytutu ITB „MORATEX”, „Procedury indywidualizacji konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia, posiadającej zapisy dotyczące ochrony danych osobowych i zapisy dotyczące procesu skanowania 3D z wykorzystaniem wyników tego procesu do wytwarzania zindywidualizowanych ubrań w procesie produkcji przemysłowej”.
EN
The object of the publication is to present the validation process stage (operational qualification) of developed assumptions for customised clothing manufactured in industrial conditions. 12 special clothes were made and adjusted to the individual dimensions of firefighters’ silhouettes obtained in the 3D scanning process as well as 12 special clothes adjusted to selected size subgroups after the 3D scanning process from the same identified group of 12 firefighters. Two batches of clothes having undergone the installation qualification were submitted for testing in real conditions (operational qualification). Then, on the basis of data collected from the ongoing functional tests, a batch of six sets of individualised special clothing for the Fire Service was produced in industrial conditions (changing the manufacturer and model of the clothing). A positive result of validation (operational qualification) of this batch of clothing in functional tests conducted in real conditions will allow its introduction to industry through training in production plants and procedures of individualisation of advanced protective clothing design for people working in environments with a high degree of risk to health and life. The individualisation of protective clothing design, through a better fit of the size of the clothing to the body of the user, will significantly affect the comfort of use, ergonomics of the clothing, and the safety of the user.
PL
Przedmiotem publikacji było przedstawienie etapu procesu walidacji (kwalifikacji operacyjnej) opracowanych założeń w zakresie niestandardowej odzieży produkowanej w warunkach przemysłowych. Wykonano 12 specjalnych ubrań dostosowanych do indywidualnych wymiarów sylwetek strażaków uzyskanych w procesie skanowania 3D, a także 12 specjalnych ubrań dostosowanych do podgrup o wybranych rozmiarach po procesie skanowania 3D od tej samej zidentyfikowanej grupy 12 strażaków. Dwie partie ubrań wykonane w kwalifikacjach instalacyjnych zostały poddane testom w rzeczywistych warunkach (kwalifikacja operacyjna). Następnie, na podstawie danych zebranych z trwających testów funkcjonalnych, wyprodukowano partię sześciu zestawów zindywidualizowanej odzieży specjalnej dla Straży Pożarnej w warunkach przemysłowych (zmieniając producenta i model odzieży). Pozytywny wynik walidacji (kwalifikacji operacyjnej) tej partii odzieży w testach funkcjonalnych przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach pozwoli wprowadzić ją do przemysłu poprzez szkolenie w zakładach produkcyjnych i procedury indywidualizacji zaawansowanego projektowania odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowiskach o wysoki stopień zagrożenia zdrowia i życia. Indywidualizacja projektu odzieży ochronnej, poprzez lepsze dopasowanie rozmiaru odzieży do ciała użytkownika, znacząco wpłynie na komfort użytkowania, ergonomię odzieży i bezpieczeństwo użytkownika.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule było uzyskanie wyników badań dotyczących stosowanych metod pomiarowych w zakresie dokładności wyznaczania podstawowych parametrów geometrycznych surowców roślinnych na przykładzie kolb kukurydzy. Spośród przedstawionych metod wyznaczenia parametrów geometrycznych kolb kukurydzy najlepsze efekty uzyskano przy metodzie 3D. Z przestrzennych modeli numerycznych można było wyznaczyć wymiary, powierzchnię, objętość całych próbek jak i ich wybranych fragmentów. Do wyznaczenia trzech podstawowych parametrów (długości, szerokości, grubości) brył obiektów można również stosować proste przyrządy pomiarowe (liniał, suwmiarka itp.). Dokładność wyznaczenia tych parametrów jest zbliżona do wyznaczonych metodą 3D. Względne różnice wyznaczania tych parametrów nie przekraczają 5%. Zaletą metod bezpośredniego pomiaru parametrów liniowych jest duża dokładność i szybkość pomiaru, wadą ograniczony zakres stosowania.
EN
The purpose of the work presented in the article was the results of research on the measurement methods used in the scope of accuracy in determining the basic geometric parameters of plant raw materials on the corn cobs example. The presented methods for determining the geometrical parameters of corn cobs, the best effects were obtained with the 3D method. From the spatial numerical models it was possible to determine the dimensions, area, volume of whole samples and their selected fragments. To determine three basic parameters (length, width, thickness) of objects, it is possible also use simple measuring instruments (ruler, caliper, etc.). The accuracy of determining these parameters is similar to that determined by the 3D method. Relative differences in determining these parameters do not exceed 5%. The advantage of direct measurement methods of linear parameters is high accuracy and speed of measurement, the disadvantage is the limited scope of application.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule było zbudowanie za pomocą skanera 3D modeli numerycznych owoców ogórka siewnego odmiany Śremski oraz wykorzystanie tych modeli do analizy wybranych cech geometrycznych. Do budowy modeli oraz wykonania pomiarów zastosowano programy komputerowe ScanStudio HD PRO firmy NextEngine, MeshLab oraz Solid Edge v. 20. Dokładność pomiarów wynosiła d = 0.01 mm. Zmierzono pole powierzchni, objętość, pole powierzchni wybranych przekrojów, podstawowe wymiary owoców oraz współczynniki kształtu. Badanie wyników pomiarów przeprowadzono za pomocą testu t, przyjmując poziom istotności a = 0.05. Różnica między polem powierzchni określonym za pomocą skanera 3D a polem powierzchni obliczonym na podstawie formuły zaproponowanej przez McCabe i in. w 1986 jest istotna, natomiast różnica między objętością owocu ogórka określoną z modelu 3D a objętością ogórka określoną na podstawie formuły przedstawionej przez Gaston’a i in. w 2002 jest nieistotna. Model numeryczny opisujący szczegółowo geometrię owoców wraz z określoną masą i gęstością pozwala na efektywne wykorzystanie go w pracach badawczych i projektowych.
EN
Numerical models of cucumbers cv. Śremski were developed with the use of a 3D scanner, and the results were used to analyze selected geometric parameters of cucumber fruits. NextEngine ScanStudio HD PRO, MeshLab and Solid Edge v. 20 programs were used to develop the models and perform measurements. Geometric parameters were measured within an accuracy of d = 0.01 mm. The surface area, volume, selected cross-sectional areas, basic dimensions and aspect ratios of cucumbers were determined. The results were analyzed by a t-test at a significance level of a = 0.05. The difference between the surface area determined in the 3D scanner and the surface area calculated based on the formula proposed by McCabe et al. (1986) was statistically significant, whereas the difference between cucumber volume determined from the 3D model and the volume calculated based on the formula proposed by Gaston et al. (2002) was not statistically significant. Numerical models that describe the geometric properties, mass and density of fruit can be effectively used in research and design.
5
Content available remote Zastosowanie skanowania 3D w inżynierii odwrotnej
PL
Omówiono procedurę budowania modelu powierzchniowego i inspekcji jego wymiarów z wykorzystaniem skanowania przedmiotu rzeczywistego. Zeskanowano korpus dwusekcyjnej pompy hamulcowej. Dokonano inspekcji wymiarów geometrycznych otrzymanego modelu powierzchniowego. Na podstawie uzyskanych danych opracowano model bryłowy CAD 3D zeskanowanego przedmiotu.
EN
The procedure of building a surface model and inspecting its dimensions by scanning a real object is discussed. The body of a two-part master cylinder was scanned. Geometrical dimensions of the obtained surface model were inspected. Based on obtained data, a 3D CAD model of the scanned object was developed.
PL
Wśród wymagań stawianych środkom ochrony osobistej, w tym odzieży ochronnej, istotne jest prawidłowe dopasowanie odzieży do sylwetki indywidualnego użytkownika. Odzież taka nie może być ani za luźna, ani za ciasna, gdyż w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, może ona stanowić dodatkowy element ryzyka. Prawidłowa konstrukcja i dopasowanie, szczególnie istotne jest w przypadku odzieży ochronnej przeznaczonej dla strażaków, ratowników górniczych i chemicznych, zabezpieczającej przed łukiem elektrycznym, wielofunkcyjnej dla osób pracujących przy produkcji metalowych wyrobów gotowych, szklanych czy ceramicznych. Możliwości generowania wirtualnych modeli – awatarów, symulujących sylwetki docelowych użytkowników, jakie daje technika skanowania 3D i techniki wspomagania komputerowego CAD (Computer Aided Design) z powodzeniem wykorzystywane są w procesie projektowania odzieży, zarówno w zakresie konstrukcji, prawidłowego dopasowania, jak i doboru materiałów włókienniczych. Celem publikacji jest popularyzacja wiedzy na temat indywidualizacji konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej. Ma to istotny wpływ na polepszanie warunków bezpieczeństwa i komfortu pracy, a także estetyki wyrobu, co przełoży się na wyższą ocenę społeczną dbałości pracodawcy o pracownika w jego środowisku pracy.
EN
Requirements for personal protective equipment include the appropriate fitment of protective clothing to the individual user’s silhouette. Such clothing must not be too loose or too tight, because in situations of health and life risks, it can be an additional element of risk. The correct construction and fit are particularly important in the clothing protecting against electric arcs and dedicated for fire-fighters or for mine and chemical rescue teams, as well as in the multifunctional clothing for personnel working on the production of finished products of metals, glass or ceramics. The possibilities of generating the virtual models - avatars, that simulate silhouettes of target users, provided by the 3D scanning and CAD (Computer Aided Design) technologies, are successfully applied in the process of designing the clothing, both in the area of construction and proper fit as well as at the selection of textile materials. The aim of the publication is to promote knowledge concerning customization of advanced protective clothing construction. It improves the safety conditions and work comfort, as well as the design of the product. In effect, employers` care for workers` needs will be more appreciated.
7
Content available remote Detection of damage of machine tools in robot systems with the use of a 3D scanner
EN
The development of robotics allows the implementation of robotic solutions in an increasingly broad field of technology. However, there is a large group of technological processes that are difficult to be carried out by robots. This is related mainly to the repeatability of the trajectory performed by the robot. An example of such process is machining. This paper proposes a solution for diagnosing the condition of the tools applied in metal alloy robotic machining. Determination of the condition of a cutting tool requires specific methods that depend on the damage type or the wear level. Tool damage such as wear and chipping, were detected by 3D scanning and scanned image analysis. The proposed method was performed automatically and it does not require human intervention. This paper presents examples of solutions for determining the condition of a chamfering tool which is a common machining tool.
PL
Rozwój robotyki pozwala na implementacje rozwiązań zrobotyzowanych w coraz szerszym obszarze techniki. Jednak istnieje spora grupa procesów technologicznych, które są trudne do wykonywania przez roboty. Związane jest to z głównie z powtarzalnością trajektorii wykonywanej przez robota. Przykładem takiego procesu jest obróbka skrawaniem. Z racji niewystarczającej sztywności robotów w porównaniu do obrabiarek CNC, roboty mogą wykonywać obróbkę nie wymagającej dużej dokładności, jak szlifowanie czy gratowanie. Jednym z problemów zrobotyzowanej obróbki skrawaniem jest kompensacja zużycia narzędzi oraz wykrywanie ich uszkodzeń. Ocenę stopnia zużycia narzędzia można dokonać na podstawie pomiaru kształtu geometrycznego. W pracy zaproponowano metodę pomiaru stanu narzędzi frezarskich z wykorzystaniem skanera 3D.
8
Content available remote Rozwój technologii pomiarowej w pracach inwentaryzacyjnych
PL
W artykule przedstawiono, w sposób opisowy, rozwój technologii pomiarowej wykorzystywanej podczas prowadzenia prac inwentaryzacyjnych obiektów budowlanych. Na przestrzeni zaledwie kilkunastu lat można zaobserwować duży postęp w technologii pomiarowej, a używane do tego narzędzia są coraz bardziej zaawansowane. Dokonał się ogromny przeskok, od pomiarów ręcznych za pomocą miar tradycyjnych lub miar taśmowych, przez dalmierze laserowe, skończywszy na laserowych skanerach 3D rejestrujących całą otaczającą przestrzeń.
EN
The paper presents descriptively the development of measurment technology used during surveys of engineering structures. Over a few dozen years, huge progress has been made in measurement technology, and the instruments used for this purpose are becoming more and more sophisticated. Over a relatively short time there was a rapid advance from manual measurement techniques using traditional measures or tape measures, through laser rangefinders, to laser 3D scanners registering the entire surrounding space.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wymiarowych matryc stosowanych w procesie kucia na zimno. Pomiarom poddano trzy narzędzia wycofane z produkcji na skutek pęknięć i zużycia wykroju roboczego. Do pomiarów i porównania z wymiarami nominalnymi użyto skanera optycznego 3D. Opisano zasadę jego działania i możliwości zastosowania do dokładnego określania geometrii narzędzi kuźniczych. Zaprezentowano wyniki pomiaru i na podstawie odchyłek wymiarowych od modelu 3D dokonano analizy przyczyn zużycia matryc. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wykroje ulegają typowemu mechanizmowi zużycia ściernego, co wpływa na zmianę ich wymiarów i w konsekwencji prowadzi do wycofania narzędzi z produkcji. Stwierdzono również, że bardzo ważne znaczenie w aspekcie powstawania pęknięć ma dokładność wykonania powierzchni zewnętrznych matryc, które współpracują z ich oprawą.
EN
The paper presents the results of dimensional tests of dies used in the cold forging process. Three tools withdrawn from production due to cracks and wear of the working die impression have been measured. A 3D optical scanner has been used to measure and compare with nominal dimensions. The principle of its operation and the possibilities of its use to accurately determine the geometry of forging tools have been described. The results of the measurements have been presented and the reasons for wear of the dies have been analyzed on the basis of dimensional deviations from the 3D model. On the basis of the conducted tests, it has been found that the impressions are subject to a typical abrasive wear mechanism, which affects the change of their dimensions and leads to their withdrawal from production. It was also found that the accuracy of the die external surfaces which work with its frame is very important in crack formation.
EN
The paper presents a procedure for the design of seamless compression products with an intended value of unit pressure on numerically controlled flat knitting machines. Based on the algorithms developed, some important stages of product design are discussed, i.e. dimensioning of body parts by 3D scanning, selection of proper longitudinal rigidity of the fabric, and manufacturing the tolerance of the product in the form of five-finger gloves with covered and exposed fingers. An important stage in the design procedure is the selection of a knitted fabric with appropriate longitudinal rigidity in dependence on the anatomy of the hand.
PL
W pracy przedstawiono procedurę projektowania bezszwowych wyrobów uciskowych o zamierzonej wartości nacisku jednostkowego na szydełkarkach sterowanych numerycznie. Na podstawie opracowanych algorytmów omówiono istotne etapy projektowania wyrobu związane z wymiarowaniem części ciała techniką skanowania 3D, doborem sztywności rozciągania dzianiny i tolerancją wykonania wyrobu w postaci pięciopalczastej rękawiczki z zasłoniętymi i otwartymi palcami. Ważnym elementem w procedurze projektowania jest dobór dzianiny o określonej sztywności rozciągania w związku z budową anatomiczną dłoni.
11
Content available remote Portable 3D scanners for crime scene investigation
EN
Survey of use of the 3D scanners at crime scenes for forensic investigations has been made. The greatest usage of 3D scanners is observed in USA. 3D scanners are used in Europe by the Police forces of many countries. Analysis of scanning errors sources has been described. Results of scanning experiments with conclusions have been presented.
PL
Został przeprowadzony przegląd zastosowania skanerów 3D do oględzin miejsc zdarzeń. Najwięcej zastosowań skanerów 3D występuje w USA. W Europie skanery także używane są przez policję wielu krajów. Przeprowadzono analizę błędów skanowania. Opisano wyniki eksperymentów oraz wnioski.
EN
The work comprises a statistical tolerance analysis of human body dimensions using a 3D body scanner and its impact on the value of unit pressure exerted by a compression product on the subject’s body. Model calculations of changes in unit pressure due to the susceptibility of the human body were carried out on the basis of the Laplace law using experimentally determined values of circumferences of particular parts of a female subject, with and without a compression product. Experimentally documented changes in the body circumferences under the influence of a compression garment are one of the reasons for the differences between the intended and actual pressure value exerted by the product.
PL
W pracy dokonano analizy statystycznej tolerancji wymiarowania sylwetki ludzkiej za pomocą skanera 3D i jej wpływu na wartość nacisku jednostkowego wywieranego przez wyrób uciskowy na ciało użytkownika. Obliczenia modelowe zmian nacisku jednostkowego na skutek podatności ciała przeprowadzono na podstawie prawa Laplace’a oraz z wykorzystaniem wyznaczonych eksperymentalnie wartości obwodów poszczególnych części ciała sylwetki kobiecej bez i w ubiorze uciskowym. Udokumentowane doświadczalnie zmiany długości obwodów ciała pod wpływem ubioru uciskowego są jedną z przyczyn występowania różnic między zaprojektowaną a rzeczywistą – wywieraną przez wyrób wartością nacisku.
EN
On the basis of models developed and experimental studies, the impact of a compression garment on average and local changes in unit pressure was analysed. The study was based on the analysis of the results of 3D scans of selected parts of female and male bodies. It was found out that surface pressure exerted by the compression garment leads to some changes in the geometry of body circumferences and in their lengths and, consequently, to a change in the average pressure value, as well as local changes along the circumference. The main purpose of this work was to estimate the size of these changes in the example of selected parts of female and male bodies.
PL
Na podstawie opracowanych modeli i badań eksperymentalnych dokonano analizy wpływu ubioru uciskowego na średnie i miejscowe zmiany nacisku jednostkowego. Badania przeprowadzono na przykładzie analizy wyników skanowania 3D części ciała sylwetki damskiej i męskiej. Stwierdzono, iż nacisk powierzchniowy wywierany przez ubiór uciskowy prowadzi do zmian geometrii obwodów ciała i zmian ich długości, a w konsekwencji do zmiany średniej wartości nacisku i jego zmian miejscowych wzdłuż długości obwodu. Głównym celem tej pracy jest oszacowanie wielkości tych zmian na przykładzie wybranych części ciała dla sylwetki damskiej i męskiej.
14
Content available remote Skaner przestrzenny do zastosowań medycznych
PL
W artykule opisano oryginalne stanowisko pomiarowe, wykorzystujące skaner białego światła strukturalnego. Konstrukcja stanowiska umożliwia wykonywanie pomiarów skanujących ciała pacjentów, co jest trudnym zagadnieniem, gdy przeprowadza się takie pomiary zwykłym skanerem, ze względu na mimowolne ruchy ciała.
EN
The paper presents the original measurement position with structured light 3-dimensional scanner. The design of described position gives a chance for measuring of human body. It is difficulty measurement using traditional 3-dimensional scanner, due instinctive movements of scanned human.
PL
Przedstawiono wyniki badań zużycia promieniowego nowych narzędzi ściernych – w porównaniu z konwencjonalnymi narzędziami ściernymi – w procesie szlifowania stopu tytanu Grade 5. Badano dwa rodzaje narzędzi: narzędzia ścierne zawierające agregaty zbudowane z ziaren elektrokorundu szlachetnego oraz ściernice o twardości M i L, zawierające różne kompozycje mikroagregatów z ziarnami elektrokorundu i mikroagregatów z ziarnami węglika krzemu. Zużycie promieniowe ściernic wyznaczono z wykorzystaniem skanera 3D Atos Triple Scan.
EN
The article presents the results of the radial wear new abrasive tools compared to conventional abrasive tools in the process of grinding titanium alloy Grade 5. Were studied two types of abrasive tools, the first group is abrasive tools comprising units composed of abrasive grains of noble electrocorundum. The second test group of tools were grinding hardness of M and L for-containing different compositions microaggregates grains electrocorundum and microaggregates with grains of silicon carbide. Determined radial wear of tools using a 3D scanner Atos Triple Scan.
16
Content available remote Modelowanie i analiza procesów mikroskrawania agregatami ściernymi
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu mikroskrawnia za pomocą agregatów ściernych jako innowacyjnych komponentów nowych narzędzi ściernych przeznaczonych do szlifowania stopów metali lekkich. Podczas tworzenia modeli agregatów do odwzorowania kształtu ziaren ściernych z elektrokorundu szlachetnego zastosowano system skanowania przestrzennego Atos Triple Scan. Uzyskany model komputerowy agregatu ściernego umożliwił przeprowadzenie symulacji w środowisku Ansys. Wykazano występowanie dużo mniejszych bocznych przepływów materiału w porównaniu ze skrawaniem konwencjonalnymi ziarnami ściernymi.
EN
The article presents the results of the microcutting process with abrasive aggregates, as components of new innovative abrasive tools for grinding light metal alloys. To map the shape of the abrasive electrocorundum grains with used scanning system of spatial Atos Triple Scan. The resulting computer model grinding aggregate allowed a simulation environment Ansys microcutting process aggregate abrasive. It has been proved the presence of much smaller lateral flow of the material in comparison with conventional cutting abrasive grains.
17
Content available remote Analiza dokładności metod optycznego skanowania 3D
PL
Opisano cztery metody optycznego skanowania 3D: wiązką lasera, widzialnym i podczerwonym światłem strukturalnym oraz fotogrametrią. Wyniki pomiarów porównano z pomiarem referencyjnym i przedstawiono w postaci map odchyłek.
EN
The article describes four different methods of optical 3D scanning: laser beam, visible/infrared structural light and photogrammetry methods. The measurement results were compared with the reference measurements and shown in the deviation maps.
EN
Soil microrelief is one of the factors affecting wind and water erosion process. Spatial variability of soil surface (microrelief) influences initiation of the surface runoff and water flow mainly through depressions, where the runoff is delayed and infiltration increases owing to the interception of the flowing water. The research was conducted to assess the changes of relief of two soils (sandy loam and fine sand) under the influence of rainfall in a model experiment. The soil microrelief was determined by means of a contactless 3D scanner using the effect of line distortion as light beam illuminating the object surface (so called Moire pattern). On the basis of obtained results, maps of the differences in the scanned surface elevations were plotted in ArcGIS programme and the soil losses volume was computed. RR indicator calculated for sandy loam was decreasing with increasing depth of simulated rainfall. No such dependence was observed for loose sand.
EN
The modern CNC machines and applied advanced manufacturing technologies allow to enable fast accurate and elastic production, supporting the operator. At the same time the so called machine vision systems become more and more significant. Particular group of such devices, called 3D scanners, can achieve the accuracy of modern CNC machines and allow to control the quality of manufactured objects within less than one minute. In this research work a prototype of the vision scanning system for measuring the hole geometry is presented. The proposed optical device will be integrated with the IMCM machine, produced by Promotech company for large-scale objects welding. Reconstruction of the distorted edge will allow to correct the tool path for welding and edge beveling. A number of advanced procedures for image acquisition and processing, structured lights techniques, as well as 3D reconstruction have been developed and tested. Moreover, the calibration procedures for cameras with the help of coded markers have been proposed and simple interface for the operator has been created. Estimation of environmental factors, markers recognition and illuminating conditions for the final quality of reconstructed geometry required a series of complex experiments.
PL
Nowoczesne rozwiązania mechatroniczne, stosowane do maszyn wytwórczych, w coraz większym stopniu wspomagają operatora i umożliwiają przyspieszenie produkcji. Jednocześnie coraz większe znaczenie odgrywają układy tzw. wizji maszynowej i różne rodzaje optycznych urządzeń pomiarowych. Skanery 3D osiągnęły dokładność umożliwiającą np. kontrolę jakości na maszynach CNC – czas pomiaru ich geometrii < 1 min. W pracy przedstawiono analizę wyników badań i prototypowe urządzenie optyczne do pomiaru geometrii otworów wycinanych w wielkogabarytowych konstrukcjach stalowych. Zaproponowany skaner 3D, zainstalowany na portalowej spawarce IMCM firmy Promotech, umożliwi szybkie skanowanie zniekształconych krawędzi i przekształcenie jej w trajektorię ruchu narzędzia spawającego. Zaprogramowano zaawansowane procedury przetwarzania obrazów, technik oświetlenia strukturalnego i rekonstrukcji 3D. Zaproponowano procedury kalibracji z użyciem markerów kodowanych oraz interfejs operatora z wizualizacją procesu pomiarowego. Wykonano eksperymenty mające na celu ocenę wpływu otoczenia, rodzaju oświetlenia i rozmiarów przestrzeni pomiarowej na dokładność odwzorowania geometrii.
EN
Researches provided on University of Warsaw Geology Department uses a 3D scanner to make advanced analysis of quartz crystals found on different places on Earth. Quartz crystals are formed in the same process for millions of years. They usually grow in regions of active volcanoes and earthquakes. Their final shape and color depend from number of external factors such as for example pressure, and temperature. Precise 3D scan of quartz crystals made with sub millimeter accuracy gives scientists unique possibilities of researching the condition under which the crystal was formed and discovering the earth condition from hundred thousand years ago.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.