Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żywienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Mleko i produkty mleczne są głównym źródłem wapnia w diecie oraz ważnym źródłem witamin B2 i B12, białka, magnezu, cynku i potasu. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi codzienna dieta powinna zawierać co najmniej 2 duże szklanki mleka, które można zastąpić jogurtem, kefirem lub częściowo serem. Mimo wspomnianych rekomendacji jest to grupa produktów często eliminowana z diety z różnych przyczyn. Dodatkowo badania dotyczące spożycia mleka i produktów mlecznych oraz ich wpływu na zdrowie często dostarczają sprzecznych informacji. W artykule przedstawiono aktualne dane dotyczące wpływu spożycia mleka i mlecznych napojów fermentowanych na zdrowie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem otyłości, zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2, osteoporozy czy niektórych nowotworów. Spożycie odpowiedniej ilości mleka i jego przetworów, zgodnie z najnowszymi wytycznymi żywieniowymi, może korzystnie wpływać na zdrowie ludzi ze wszystkich grup wiekowych, z wyjątkiem osób z niektórymi schorzeniami, takimi jak nietolerancja laktozy lub alergia na białka mleka.
EN
Milk and dairy products are the main source of dietary calcium and an important source of vitamins B2 and B12, protein, magnesium, zinc and potassium. According to the current dietary recommendations, the daily diet should contain at least 2 large glasses of milk, which can be replaced with yogurt, kefir or partly cheese. Despite these recommendations, this group of products is often eliminated from the diet for various reasons. Additionally, studies of milk and dairy consumption and their health effects often provide conflicting information. The aim of this article is to present current data on the health impact of the consumption of milk and fermented milk drinks, with particular emphasis on obesity, metabolic syndrome, type 2 diabetes, osteoporosis and certain cancers. Adequate consumption of milk and milk products, in accordance with available dietary guidelines, can be beneficial to human health in all age groups, with the exception of people with certain medical conditions such as lactose intolerance or allergy to milk proteins.
PL
Kapsułkowanie to technika, w której jeden materiał lub mieszanina materiałów zamykane są wewnątrz innego materiału. Zawartość kapsułek jest uwalniana stopniowo, w sposób kontrolowany, w momencie, w którym kapsułka ulega destrukcji. W produktach spożywczych metoda ta jest używana w celu przedłużenia trwałości oraz ochrony nietrwałych składników żywności przed wpływem działania środowiska zewnętrznego. Ścianki mikrokapsułek są zazwyczaj zbudowane z żelatyny, pochodnych celulozy, tłuszczów oraz wosków. Do najważniejszych zalet mikrokapsułkowania, z technologicznego punktu widzenia, zalicza się przede wszystkim wydłużenie trwałości produktu, stabilizację produktów nietrwałych oraz poprawę cech organoleptycznych. Mikrokapsułkowanie jest techniką stosowaną do ochrony bioaktywnych składników żywności – polifenoli, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i składników mineralnych, bakterii probiotycznych czy enzymów.
EN
Encapsulation is a technique in which one material or set of materials is lock inside another material. The contents of the capsules are released gradually, in a controlled manner, at the time the capsule undergoes destruction. In food products, the use of this method extends shelf life and protects unstable food ingredients from environmental influence. The walls of the microcapsules are composed of gelatin, cellulose derivatives, fats and waxes. From the technological point of view, the most important advantages of microencapsulation include extending product durability, stabilizing unstable products and improving organoleptic characteristics. Microencapsulation is a technique used for protection of bioactive food ingredients – polyphenols, polyunsaturated fats, vitamins and minerals, probiotic bacteria or enzymes.
PL
Wiele wyników badań przemawia za korzystnym – zarówno dla zdrowia, jak i środowiska – oddziaływaniem diety opartej w dużym stopniu na produktach pochodzenia roślinnego (warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, w tym kasze, nasiona roślin strączkowych i orzechy). Prawidłowo zbilansowane diety roślinne zapewniają korzyści zdrowotne, zmniejszając ryzyko chorób serca i nadciśnienia tętniczego, zapobiegają cukrzycy typu 2, obniżają poziom cholesterolu, sprzyjają obniżeniu ciśnienia krwi oraz minimalizują ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów. Właściwie skomponowane diety wegetariańskie i wegańskie mają często mniejszą zawartość tłuszczów nasyconych i cholesterolu, wyższy poziom błonnika, magnezu, potasu, witaminy C i E, kwasu foliowego, karotenoidów, flawonoidów i innych korzystnych dla zdrowia związków niż diety tradycyjne, powszechnie stosowane. Eksperci podkreślają, że diety zawierające znaczne ilości produktów pochodzenia zwierzęcego są najbardziej obciążającymi dla środowiska – wykazują największy ślad węglowy. W związku z rosnącą popularnością stosowania diet roślinnych oraz diet ograniczających ilość spożywanego mięsa i jego przetworów wśród populacji polskiej warto jest rozpropagować wiedzę na temat korzyści takiego modelu odżywiania wśród lekarzy, kucharzy, osób odpowiadających za żywienie zbiorowe czy też producentów żywności.
EN
Many research results indicate a beneficial effect on both health and the environment of a diet largely based on products of plant origin (vegetables, fruits, whole grain cereals, legumes and nuts). Properly balanced plant diets provide health benefits, preventing of many diseases. The use of plant-based diets reduces the risk of heart disease and hypertension, prevents type 2 diabetes, lowers cholesterol, promotes lowering blood pressure and reduces the risk of certain cancers. Properly composed vegetarian and vegan diets often have lower saturated fat content and cholesterol levels, higher levels of fiber, magnesium, potassium, vitamins C and E, folic acid, carotenoids, flavonoids and other compounds beneficial to health compared with traditional, widely consumed diets. Experts emphasize that diets containing significant amounts of animal products are the most damaging to the environment - they show the largest carbon footprint. Due to the currently growing popularity of the use of plant diets and diets limiting the amount of meat and meat products consumed among the Polish population, it is worth propagating knowledge about the benefits of such a nutrition model among doctors, kitchen chefs, people implementing group catering or food producers.
PL
Odpowiednie żywienie cieląt, w okresie od urodzenia do 12 miesięcy życia, wpływa w dużym stopniu na mleczność dorosłych krów. Dobór odpowiednich urządzeń stanowiących linie technologiczne do przygotowania wysokobiałkowych pasz do żywienia cieląt oraz jakość składników wysokobiałkowej paszy do żywienia cieląt stanowi podstawę badań efektywności żywienia wybranych grup kontrolnych cieląt. W artykule szczegółowo opisano technologię i urządzenia do przygotowywania łatwo przyswajalnej paszy opartej na roślinach strączkowych do karmienia cieląt. Stwierdzono, że dzięki karmieniu taką paszą szybciej rozwija się przewód pokarmowy u cieląt we wczesnym okresie życia. Odnotowano duży wzrost żywej wagi i jednocześnie zmniejszenie spożycia pełnego mleka lub jego zamienników. Badania wpływu koncentratu paszowego dla młodego bydła w okresie mlecznym wykazały wzrost wydajności o 6,6% i spadek kosztów karmy o 5,73%.
EN
High milk productivity of adult animals is directly dependent on the conditions of growing and feeding calves in the dairy period. It is known that among the whole complex of factors affecting the intensive growth of calves, the quality of food and the method of feeding the calves in the first periods of postembryonic development of young animals from birth to 12 months deserve the most attention. In order to reduce the consumption of whole milk for feeding calves and accelerate the development of the digestive tract in calves in early life, with high gains in live weight, they are trying to implement in practice by introducing vegetable feed into the diet. However, plant foods, even highenergy ones, such as cereal and leguminous crops containing a large amount of protein, carbohydrates, starch, etc., are digested by the calves very slowly and in small quantities. It is shown that to eliminate these shortcomings, it is advisable to extrude all plant feed. Extrusion allows you to turn complex organic compounds of plant feed into easily digestible simple sugars and inactivate antinutrients. In order to achieve good eatability of the dry concentrate, milk powder and whey powder are included in its composition. The article describes in detail the technology and device for preparing easily digestible food based on legumes for feeding calves of the dairy period, which, when fed, accelerate the development of the digestive tract in the early life of calves with high gains in live weight, reduce the consumption of whole milk or its substitutes and energy costs by its production. Studies on the effect of feeding feed concentrate to young cattle during the dairy period under the conditions of MTF Berezovitsa SE ZhodinoAgroPleMelita showed an increase in productivity by 6.6% and a decrease in feed costs by 5.73%.
PL
Przyprawy są powszechnie używane zarówno w przetwórstwie żywności, jak i w codziennej diecie. Doniesienia z ostatnich lat wskazują na możliwość zastosowania wybranych przypraw – takich jak kurkuma, cynamon, imbir czy ostra papryka – w prewencji i wspomaganiu leczenia chorób, m.in.: układu pokarmowego, otyłości, cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia. Możliwość ich zastosowania wynika z prozdrowotnych właściwości związanych z obecnością związków biologicznie czynnych, które warunkują działanie przeciwutleniające, regulujące procesy metaboliczne i przeciwzapalne. W artykule przedstawiono dostępne w literaturze naukowej dane świadczące o zasadności zastosowania wybranych przypraw w dietoterapii chorób cywilizacyjnych.
EN
Spices are widely used in both food processing and everyday cooking. Their health-promoting properties result primarily from the presence of biologically active compounds that determine the antioxidant, antiviral and antibacterial effects. Recent studies indicate the possibility of using selected spices, such as turmeric, cinnamon, ginger and hot pepper, in preventing and supporting the treatment of various medical conditions, including obesity, type 2 diabetes, cardiovascular diseases, and digestive system diseases. Their health-promoting properties result primarily from the presence of biologically active compounds that determine the antioxidant, regulating metabolic processes and antibacterial effects. The article presents data available in the scientific literature proving the legitimacy of the use of selected spices in the dietotherapy of civilization diseases.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu wiedzy i informacji o produktach na wybory konsumentów różniących się płcią i wykształceniem. W latach 2016/2017 przeprowadzono badania ankietowego na próbie 328 osób. Wśród ankietowanych były kobiety i mężczyźni z wykształceniem średnim i wyższym. W badaniu pytano respondentów o częstość zapoznawania się z informacjami umieszczanymi na opakowaniu. Badania wykazały, że duża część konsumentów robi to rzadko lub nigdy. Z odpowiedzi na pytania wynika, że zainteresowanie informacjami o produktach wśród obu płci jest podobne, a konsumenci z wykształceniem wyższym wykazują większe zainteresowanie nimi niż konsumenci z wykształceniem średnim. Zainteresowania wartością energetyczną jest małe wśród konsumentów z obu grup.
EN
The article presents the results of the impact study of knowledge and product information on consumer choices of different gender and education. In the years 2016/2017, a survey was conducted on a sample of 328 people. Among the respondents there were women and men with secondary and higher education. The survey asked respondents about the frequency of reading the information on the packaging. Research has shown that a large proportion of consumers do it rarely or never. Answers to the questions show that the interest in product information among both sexes is similar and consumers with higher education show a greater interest in them than consumers with secondary education. Interest in energy is low among consumers in both groups.
PL
W oparciu o analizę literatury omówiono zasady organizacji żywienia wojsk w działaniach taktycznych. Celem pracy jest przedstawienie standardów żywienia obowiązujących w działaniach bojowych. Do realizacji celu pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę, syntezę, dedukcję ocenę oraz wnioskowanie. W pracy scharakteryzowano modyfikację standardów żywienia wojsk w XXI wieku, zasady racjonalnego żywienia żołnierzy w podczas przeciętnego i zwiększonego wysiłku fizycznego, a także zaprezentowano zasady żywienia w różnych etapach działań taktycznych. W wyniku przeprowadzonych rozważań zaprezentowano wnioski końcowe, zmierzające do usprawnienia systemu żywienia wojsk w działaniach taktycznych.
EN
Based on the analysis of literature, the principles of organization of nutrition of troops in tactical activities were discussed. The purpose of the work is to present the standards of nutrition in force in combat operations. The following research methods were used for the purpose of the work: analysis, synthesis, deduction, evaluation and inference. The work describes the modification of the nutrition standards of the army in the 21st century, the principles of rational nutrition of soldiers during average and increased physical effort, as well as the principles of nutrition in various stages of tactical activities. As a result of the considerations presented, final conclusions were presented, aimed at improving the system of feeding the troops in tactical activities.
PL
W artykule podjęto próbę poprawy możliwości łańcucha dostaw paczkowanych racji żywnościowych w działaniach taktycznych. Dokonano tego poprzez zidentyfikowanie obszaru procesu organizacji żywienia żołnierzy na szczeblu batalionu w czasie działań taktycznych, którego zwiększenie efektywności jest możliwe, scharakteryzowanie możliwości transportowych paczkowanych racji żywnościowych w działaniach taktycznych oraz analizę i ocenę możliwości zwiększenia efektywności łańcucha dostaw polowych paczkowanych racji żywnościowych w działaniach taktycznych. W wyniku przeprowadzonych rozważań zaprezentowano wnioski końcowe, które pozwolą zwiększyć efektywność łańcucha dostaw paczkowanych racji żywnościowych w działaniach taktycznych.
EN
The article attempts to improve the supply chain of prepackaged food rations in tactical operations. This was done by identifying the area of the process of organizing soldiers nutrition at the battalion level during tactical operations, the efficiency of which is possible, characterizing the transport possibilities of food parcels in tactical operations, and analyzing and assessing the possibilities of increasing the efficiency of the field supply chain of food rations in tactical activities. As a result of the considerations presented, final conclusions were presented, which will allow to increase the efficiency of the supply chain of food parcels in tactical operations.
PL
W oparciu o badania ankietowe dokonano oceny poziomu wiedzy żywieniowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy żywieniowej żołnierzy WOT w kontekście realizacji zadań szkoleniowych. Do realizacji celu pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę, ankietę, syntezę, dedukcję, ocenę oraz wnioskowanie. W pracy scharakteryzowano nowy rodzaj SZ RP, jakim jest WOT, oraz opisano proces szkolenia żołnierzy ze szczególnym uwzględnieniem okresu podstawowego. Przedstawiono także zasady racjonalnego żywienia człowieka. W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, że wiedza żywieniowa żołnierzy jest na niskim poziomie, co może wpłynąć na ich stan odżywienia, a pośrednio na jakość wykonywanych obowiązków służbowych.
EN
The conducted survey has assessed the level of nutritional knowledge of the Territorial Defense Forces (TDF) soldiers. The aim of this work is to assess the nutritional knowledge level of the TDF soldiers, in a context of training task fulfillment. To achieve the aim of this work, the following research methods were conducted: analysis, survey, synthesis, deduction, rating and inference. The work characterizes a new type of Polish Armed Forces, which is TDF, and describes the training process of soldiers, emphasizing the basic period. The principles of rational human nutrition are also presented in this work. As a result of this research, it was found that the nutritional knowledge of soldiers is low, which may affect their proper nutritional level and, indirectly, the quality of their duties.
10
Content available remote Kontenerowa piekarnia polowa
PL
Artykuł opisuje pozyskanie pieczywa w warunkach polowych na bazie kontenerów. Opisano poszczególne operacje jakie są realizowane przy jego produkcji uwzględniając wymagania technologiczne jakie powinny zostać spełnione. Zaproponowano urządzenia jakie są niezbędne do produkcji pieczywa i ich rozmieszczenie w kontenerze.
EN
The article describes obtaining bread in field conditions for a the container base. The individual operations that are carried out during its production are described and taking into account the requirements that must be met. The proposed equipment necessary for the production and his arrangement of in the container.
11
Content available remote Potrzeby energetyczne żołnierzy
PL
Celem artykułu jest wykazanie roli wydatku energetycznego we właściwym planowaniu żywienia. Szczególnie istotne jest to w przypadku żywienia żołnierzy w różnych warunkach bojowych, klimatycznych i terenowych. W referacie zaprezentowano metody badania wydatku energetycznego i wskazano najlepszą z możliwych do zastosowania w grupie badawczej żołnierzy Wojska Polskiego. W dalszej części artykułu opisano badania wydatku energetycznego żołnierzy w ujęciu historycznym, a także przybliżono współczesną problematykę związaną z obciążeniem energetycznym żołnierzy pełniących służbę w różnych rodzajach i typach jednostek wojskowych oraz wartości energetyczne i odżywcze racji żywnościowych wybranych państw NATO. W podsumowaniu artykułu, jako konkluzję zaproponowano przeprowadzenie wydatku energetycznego dla żołnierzy nowego rodzaju Sił Zbrojnych, jakim jest Obrona Terytorialna.
EN
The purpose of the paper is to demonstrate the role of energy expenditure in proper nutritional planning. This is particularly important in the case of feeding the soldiers in various combat, climatic and field conditions. This paper presents the methods of examining the energy expenditure and indicates the best possible use within the research group of soldiers of the Polish Army. This paper also discusses the study of historical energy expenditure, as well as the current issues related to the energy load of service soldiers in various situations and types of military units and the energy and nutritional values of different foods in selected NATO countries. In the summary of the paper, it was proposed to carry out energy expenditure for soldiers in modern Armed Forces, specifically Territorial Defense.
PL
Starzenie się społeczeństwa to problem państw wysoko rozwiniętych i wyzwanie dla producentów żywności w XXI w. Z powodu zmian fizjologicznych związanych ze starzeniem się człowieka konieczne jest dostosowanie żywienia do nowych potrzeb organizmu. Przemysł spożywczy powinien więc ukierunkować swoją produkcję na potrzeby i wymagania osób starszych. Na rynku znajduje się wiele produktów funkcjonalnych sprzyjających m.in. obniżeniu poziomu cholesterolu we krwi i ryzyka osteoporozy, a także żywność o działaniu estrogenowym oraz wzbogacona w pre- i probiotyki. Warto zachęcać osoby starsze do korzystania z niej.
EN
The aging of the world population is one of the problem of the developed countries and challenges for food producers in the twenty-first century. Physiological changes associated with aging make it necessary to match the kind of nutrition to the new body needs. For this reason, the food industry should adapt their production to the needs and requirements of the elderly. There is a wide range of functional products on the market, including those being favourable for lowering the blood cholesterol level and decreasing the risk of osteoporosis. It should encourage the elderly population to include them into their diet.
EN
In this work, the effect of packaging materials [polypropylene (PP), polypropylene/ethylene vinyl alcohol/polypropylene] on pH, color parameters, the intensity of the ongoing oxidative processes (TBA value) and instrumental texture indicators (hardness, shear force, elasticity) were investigated in bacon derived from two groups differ in the way of feeding (C – control group and E – group fed supplementation with rapeseed and linseed oils), both in the fresh condition and after storage at 4°C for up to 14 days. Smoked bacon stored in oxygen barrier packages (PP/EVOH/PP) showed lower TBA values and characterized by darker and more red color than that stored in packages more permeable to O₂ (PP). Therefore multilayer barrier sheet materials such as PP/EVOH/PP could be utilized successfully to extend commercial quality of smoked bacon during its fourteen day of refrigerated storage compared to polypropylene materials. Additionally supplementation of animal diet with 2% rapeseed oil and 2% linseed oil can allow to obtain pork bacon enriched in unsaturated fatty acids with no negative influence on its quality because there were no appreciable differences between samples taking into account most of the examined parameters. Although some differences for color parameters were reported in experimental group compared to control group, they are of little practical implication and would still provide satisfactory quality for consumer.
PL
W pracy określono wpływ rodzaju materiału opakowaniowego [polipropylen (PP), polipropylen/kopolimer etylenu i alkoholu winylowego/polipropylen (PP/EVOH/PP)] na pH, składowe barwy, intensywność zachodzących procesów oksydacyjnych (wskaźnik TBA) oraz wybrane wyróżniki tekstury (twardość, siła cięcia, elastyczność) przechowywanego przez 14 dni (4°C) wędzonego boczku wieprzowego, pozyskanego z dwóch grup doświadczalnych różniących się sposobem żywienia (C – grupa kontrolna, E – grupa doświadczalna, w której zastosowano suplementację paszy zwierząt olejem rzepakowym (2%) oraz lnianym (2%)). Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano, że boczek przechowywany w opakowaniach barierowych względem tlenu (PP/EVOH/PP) charakteryzował się niższymi wartościami TBA oraz bardziej intensywną czerwoną barwą w porównaniu do wędzonek przechowywanych w opakowaniach o wysokiej przepuszczalności O₂ (PP). W związku z powyższym w porównaniu do polipropylenu tworzywa wielowarstwowe, takie jak PP/EVOH/PP, mogą być z powodzeniem wykorzystywane do przedłużenia jakości handlowej wędzonego boczku w trakcie jego czternastodniowego przechowywania. Ponadto dodatek 2% oleju rzepakowego oraz 2% oleju lnianego do mieszanek paszowych nie wpłynął na większość badanych wyróżników jakości uzyskanych wędzonek, co może świadczyć o uzyskaniu produktów porównywalnej jakości jak w grupie kontrolnej i gwarantować wciąż zadowalającą jakość konsumenta.
PL
Celem tego materiału jest ukazanie stanu bezpieczeństwa żywnościowego Polski na tle głównych państw Unii Europejskiej. Zasadniczy wysiłek został skupiony na bilansie produkcji podstawowych artykułów żywnościowych (mięso, zboża i mleko). Z punktu widzenia metodologicznego, przedmiotem badań jest bezpieczeństwo żywnościowe, podmiotem zaś jest nasz kraj w otoczeniu zasadniczych państw naszego kontynentu będących we Wspólnocie UE. Zakres czasowy analizy to okres kilku ostatnich lat oraz najbliższa perspektywa. Przestrzeń to oczywiście Polska i główne państwa Wspólnoty. Struktura tego opracowania to siedem powiązanych ze sobą punktów. Pierwsze trzy to ujęcie teoretyczne problemu (miejsce i rola, pojmowanie, pomiar). Natomiast cztery kolejne to analiza i ocena badanego zjawiska (ujęcie globalne, komparatystyka gospodarcza, sytuacja naszego kraju oraz szanse i zagrożenia).
EN
The purpose of this material is to demonstrate the state of Polish food security against a back drop of major European Union member countries. The main effort was put into balance of production of basic food articles (meat, grain and milk). From the methodological point of view object of the study is food security, research entity is Government of the Republic of Poland and major European Union countries. Time ranges of analysis are last few years and the closest perspective. Spatial range is Poland and key EU countries. The structure of this study consists of seven connected points. Three of them are theoretical aspects of the problem (place and function, understanding, survey). Four more are analysis and assessment (global spin, situation of our country, opportunities and threats).
15
Content available Organic food and human health - a review
EN
The presented study gives an overview of recently published research investigating the health value of organic foods. Some in vitro studies indicated higher antimutagenic and antioxidant activity, as well as more effective inhibition of cancer cell proliferation by organic compared to conventional foods. Most of the well-designed animal model experiments carried out so far have demonstrated significant differences in weight, growth, fertility, hormonal and immune status of organically versus conventionally fed laboratory animals, but interpretation of the identified differences needs further investigation. Big scale epidemiological studies of human population found negative association between organic food consumption and risk of skin allergies. Another research group has recently reported association of organic diet with lower incidence of non- Hodgkin lymphoma, but no relation between organic food consumption and overall incidence of cancers, soft tissue sarcoma and breast cancer. Findings of very few human intervention studies carried out so far are very ambiguous. On the basis on the currently available data no indisputable conclusions can be drawn. As research results on this topic can undoubtedly count on high societal interest, more comprehensive, well designed animal and human interventions are needed.
PL
Niniejszy artykuł stanowi przegląd literatury naukowej podejmującej temat wpływu żywności ekologicznej na zdrowie człowieka. Wyniki opublikowanych w ostatnich latach badań in vitro wskazują na silniejsze działanie antymutagenne oraz antyoksydacyjne, a także bardziej skuteczne hamowanie proliferacji komórek nowotworowych przez ekstrakty z ekologicznych w porównaniu do konwencjonalnych płodów rolnych. W większości spośród przeprowadzonych dotychczas dobrze zaplanowanych eksperymentów z wykorzystaniem modeli zwierzęcych wykazano istotne różnice w parametrach związanych ze wzrostem i rozwojem, masą ciała, płodnością, a także statusem hormonalnym oraz immunologicznym zwierząt żywionych karmą ekologiczną i konwencjonalną, jednak interpretacja zidentyfikowanych różnic wymaga dalszych badań. Wielkoskalowe badania epidemiologiczne z działem ludzi wykazały ujemną korelację między spożywaniem ekologicznego mleka i ryzykiem wystąpienia alergii skórnych. Inny zespół naukowców stwierdził ujemną zależność między dietą bazującą na produktach ekologicznych i częstotliwością występowania chłoniaka nieziarniczego. Jednocześnie nie stwierdzono jednak związku między konsumpcją żywności ekologicznej a występowaniem nowotworów ogółem, mięsaka tkanek miękkich oraz raka piersi. Wyniki niewielkiej liczby opublikowanych dotychczas badań interwencyjnych z udziałem ludzi nie są jednoznaczne. Na podstawie obecnie dostępnych danych nie można wyciągnać wniosków na temat wpływu żywności ekologicznej na zdrowie. Jako że temat ten stanowi obecnie przedmiot zainteresowania wielu konsumentów, kompleksowe, dobrze zaplanowane badania modelowe oraz badania interwencyjne z udziałem ludzi są niezbędne.
PL
Owies ma bogaty skład substancji odżywczych oraz o charakterze bioaktywnym. Jest szeroko rekomendowany w zwalczaniu współczesnych chorób dietozależnych. W badaniach wstępnych podjęto próbę oceny wiedzy na temat wartości żywieniowej oraz wykorzystania i preferencji produktów owsianych wśród 100 zdrowych osób. Grupę badaną w większości stanowiły kobiety poniżej 50. roku życia, o zróżnicowanym poziomie wykształcenia. Stwierdzono umiarkowane spożycie produktów owsianych. Do najczęściej konsumowanych, przeważnie na śniadanie, należały płatki owsiane, musli i przekąski owsiane. O wyborze decydowały: smak, łatwość przygotowania do spożycia i wartość odżywcza. Respondenci wykazali się niskim poziomem wiedzy na temat wartości żywieniowej produktów owsianych.
EN
Oat has a very valuable nutrient composition and content of many bioactive substances. It is widely recommended in combating contemporary diet-related diseases. In preliminary studies there was an attempt to assess the knowledge of the nutritional value and the use of preferences of oat products among 100 healthy individuals. The research group accounted for the majority of women under 50, with different levels of education. There was a moderate frequency of consumption of oat products. The most commonly consumed, usually for breakfast, were oatmeal, granola and oatmeal snacks. Decisive factors were: taste, ease of preparation for consumption and nutritional value. Respondents showed a low level of knowledge about the nutritional value of oat products.
17
Content available remote Mity i stereotypy żywieniowe
PL
W społeczeństwie funkcjonują utarte przekonania dotyczące żywności i żywienia, które nie zawsze zgodne są z aktualnym stanem wiedzy. Mówi się o mitach i stereotypach żywieniowych. Wynikają one często ze stereotypowego podejścia do różnych zagadnień. Mogą one jednak powodować liczne zagrożenia dla zdrowia człowieka. Przeprowadzone badania wskazują, że opiekunowie małych dzieci w ich żywieniu często kierują się stereotypowymi i fałszywymi przekonaniami. Wykazano różnice w opiniach młodych i starszych osób na temat żywienia małego dziecka.
EN
In a society functioning beaten beliefs about food and nutrition, which do not always conform to the current state of knowledge. There is talk of myths and stereotypes habits. They arise often stereotyped approach to various issues. But it can cause numerous hazards to human health. The study shows that caregivers of young children in their nutrition often have stereotyped and false beliefs. It has been shown differences in the opinions of young and older people about feeding a small child.
PL
Przeprowadzono badania żywieniowe w warunkach sztucznej hodowli cietrzewi, w różnym okresie ich rozwoju osobniczego. Oparto się na obserwacjach własnych żerowania ptaków w terenie i informacjach z literatury o ich naturalnym pożywieniu. Dostosowano skład mieszanek do potrzeb życiowych ptaków tego gatunku. Układając dietę piskląt zwracano uwagę na zapewnienie im w pożywieniu dostatecznej ilości białka stanowiącego materiał budulcowy dla organizmu oraz substancji energetycznych pokrywających zapotrzebowanie bytowe. W żywieniu ptaków dorosłych receptura uwzględniała składniki pożywienia zbliżone wartościami do naturalnego pożywienia zgodnego z porą roku. W wyraźnie wyodrębniających się trzech grupach pożywienia – budulcowej (białko), energetycznej (węglowodany i tłuszcze) oraz witaminowo-mineralnej – podawano pisklętom pożywienie zbliżone do naturalnego oraz testowano składniki, które mogą być zastosowane wyłącznie w sztucznej hodowli.
EN
Experiment about feeding black grouse was conduct in husbandry, in different life stage. Feeding mixtures were prepared based on information from natural environment and feeding customs of birds and also from literature. Feeding mixtures were prepared respectively to energetic needs of animals. Diet of nestling was composed due to needs of proteins (which build a body) and carbohydrates (giving energy). Adult birds diet was composed due to natural changing's in food supply during seasons in wilderness. Three main groups of food were separated: building one (proteins), energetic (carbohydrates and fat) and vitamins and minerals. Nestlings were feed food close to natural and also some artificial.
PL
Celem badań była analiza i ocena zawartości mocznika, ilości komórek somatycznych, a także relacji ilościowej tłuszczu do białka w mleku krów, w gospodarstwie ekologicznym. Składniki te związane są ze strukturą pasz, którymi żywione są krowy mleczne. Krowy mleczne chowane są w oborowym systemie wolnowybiegowym przy konwencjonalnym systemie karmienia - w okresie zimowym oraz żywieniu pastwiskowym - w okresie letnim. Analiza obejmuje określenie zawartości mocznika, komórek somatycznych i stosunku ilości tłuszczu do białka w mleku, w odniesieniu do poszczególnych grup laktacyjnych krów i miesięcy, w latach 2007-2009.
EN
The aim of the research is to analyze and to evaluate the level of urea, numbers of somatic cells and quantitative relation of fat and protein in the milk of cows on the organic farm. These components are associated with forage structure used for the feeding the dairy cows. Dairy cows are maintained in free-position cowsheds with a conventional feeding system - in the winter and grazing on the pastures - in the summer. The analysis includes indicating the amount of urea, somatic cells and ratio of the quantities of fat to protein in milk, in relation to individual lactation groups of cows in particular months of the years 2007-2009.
PL
Przeprowadzono analizę produkcji mleka w stadzie krów o wysokiej wydajności, mającego zaplecze paszowe na gruntach o niskiej bonitacji. Obornik uzyskiwany w ściołowym utrzymaniu bydła korzystnie wpływał na produkcję pasz z gruntów ornych i użytków zielonych. Konserwacja pasz poprzez jej zakiszanie zapewniała dobrą jakość pasz gospodarskich. Żywienie systemem PMR oraz dokarmianie krów o wysokiej wydajności dobowej mleka dwoma rodzajami pasz treściwych ze stacji paszowej skutkowało dużą produkcją mleka o dobrej jakości chemicznej i higienicznej. Długość użytkowania krów wynosiła 4,9 laktacji, z wydajnością życiową 42 445 kg mleka. Na glebach o niskiej bonitacji produkcja mleka może być efektywnym rozwiązaniem.
EN
Milk production analysis was performed on high-performance cow herd, having feed resources on low grade soils. Manure obtained from litter-type cattle breeding advantageously affected the fodder production from arable lands and grasslands. Preservation by forage ensilage provided a good quality livestock feed. The use of PMR nutrition system and feeding highly efficient cows with two fodder types from feed station resulted in high milk production, with both chemical and hygienic quality. The length of herd utilisation was 4.9 lactating periods with a 42 445 kg yield of milk. On low grade soils, milk production can be an effective solution.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.