Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żywienie zbiorowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było zdiagnozowanie stopnia ochrony i przygotowania typowej placówki żywienia zbiorowego oferującej swoje usługi dzieciom i młodzieży pod kątem możliwości ataku terrorystycznego ukierunkowanego na żywność. Oceny dokonano za pomocą arkusza opracowanego przez FDA (Food and Drug Administration) w Stanach Zjednoczonych, stosowanego w podobnych przypadkach. Badania wykazały, że placówka żywienia zbiorowego nie jest w pełni przygotowana do zagrożenia, jakie niesie ze sobą terroryzm żywnościowy. Słabe strony badanej organizacji to: niska świadomość pracowników w tym temacie, brak procedur określających sposób postępowania podczas celowych zagrożeń pożarowych oraz sytuacji nagłych i awaryjnych.
EN
The purpose of this article is to present the results of the researchwhose role is to diagnose the degree of protection and preparation of a typical facility caterers offering their services to children and young people, in terms of the possibility of food terrorist attack. Ratings were made by using a sheet developed by the FDA-Food and Drug Administration in the United States, used in similar cases. The results of the research show that the studied organization is poorly prepared in case od food terrorism. The correction is required mostly in such areas like emergency situations and reactions, the presence of third parties in the facility, raising the awareness of staff, improving training projects, as well as the formalization of staff behavior.
PL
Żywienie zbiorowe jak również świadczenie takich usług dla ludzi powinno opierać się na naukowych podstawach, wyznaczających parametry jakościowe i ilościowe, które gwarantować będą pełne pokrycie potrzeb żywieniowych wszystkich grup konsumentów, w tym marynarzy na morzu. Dla zapewnienia wymaganego poziomu i jakości żywienia określonych grup, stosuje się podział, w jakich warunkach prowadzona czy wykonywana jest czynność, która określa potrzebny poziom wartości energetycznych na pokrycie potrzeb organizmu ludzkiego. Dlatego tak istotne jest poznanie podstaw żywienia człowieka, które umożliwi nam prawidłowe przygotowywanie potraw do konsumpcji w warunkach morskich. Ważnej kwestia w warunkach morskiego żywienia jest przestrzeganie zasad i warunków sanitarno – higienicznych obowiązujących w żywieniu. Dlatego istotne jest, by ludzie biorący udział w przechowywaniu, przygotowywaniu, transporcie, obróbce i gotowaniu produktów znali zagrożenia mogące wystąpić w czasie tych czynności. Najczęściej mogącymi występować zagrożeniami w żywienia na morzu i w portach są zagrożenia epidemiologiczne.
EN
Catering as well as the provision of such services for the people should be based on scientific principles, determining the qualitative and quantitative parameters, which will ensure that full coverage of the dietary needs of all groups of consumers, including sailors at sea. To ensure the required level and quality of nutrition of specific groups, a breakdown in what circumstances led or engaging in any activity that determines the level of energy needed to cover the needs of the human body. Therefore, it is important to learn the basics of human nutrition, which will enable us to properly prepare food for consumption in marine conditions. Important issues in terms of sea food is to follow the rules and conditions of sanitary - hygienic force in nutrition. It is therefore important that people involved in the storage, preparation, transportation, processing and cooking products knew the risks that may occur during these operations. The most likely to occur hazards in food at sea and in port are epidemiological risk. Catering as well as the provision of such services for the people should be based on scientific principles, determining the qualitative and quantitative parameters, which will ensure that full coverage of the dietary needs of all groups of consumers, including sailors at sea. To ensure the required level and quality of nutrition of specific groups, a breakdown in what circumstances led or engaging in any activity that determines the level of energy needed to cover the needs of the human body. Therefore, it is important to learn the basics of human nutrition, which will enable us to properly prepare food for consumption in marine conditions. Important issues in terms of sea food is to follow the rules and conditions of sanitary - hygienic force in nutrition. It is therefore important that people involved in the storage, preparation, transportation, processing and cooking products knew the risks that may occur during these operations. The most likely to occur hazards in food at sea and in port are epidemiological risk.
PL
Zwiększony dostęp do nowoczesnych urządzeń technologicznych zakładów żywienia zbiorowego spowodować zmiany, zarówno w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych, jak i w wyposażeniu instalacyjnym tych zakładów. Zmianie uległy również wymagania prawne związane z projektowaniem i eksploatacji zakładów żywienia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.