Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żyto
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ alkalicznie aktywowanego spoiwa żużlowego na wzrost i rozwój roślin
PL
Spoiwa aktywowane alkaliami są coraz częsciej wykorzystywane do budowy prefabrykatów budowlanych stosowanych w środowisku naturalnym. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu składu spoiwa żużlowo-alkalicznego na wzrost i rozwój dwóch roślin: żyta oraz szczypiorku. Wybrane rośliny zostały poddane analizie biometrycznej oraz ocenie makroskopowej. Określono również pH gleby i zawartość jonów sodowych w glebie oraz w roślinach. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że spoiwo żużlowe aktywowane roztworem NaOH nie ma wpływu na rozwój roślin. Badano również czy rodzaj roślin, ze względu na pobór soli mineralnych, wpływa na zmianę wytrzymałości na ściskanie badanych zapraw.
EN
Alkali-activated binders are increasingly being used to produce the prefabricated building materials used in the natural environment. The purpose of this work was to determine the effect of the slag-alkali binder on the growth of two plants: rye and chives. Selected plants were subjected to biometric analysis and macroscopic evaluation. The pH of the soil, the content of sodium ions in the soil, and the plants were also determined. Based on the results of the tests, it was found that the slag binder activated with the NaOH solution does not negatively affect the development course of the plants. It was also examined whether the type of plants, due to the uptake of minerals, influences the change in the compression strength of the tested mortars.
EN
The paper presents the results of research on the influence of the air stream produced by produced by the drone on the transverse distribution pattern of the rye seeds. The seeds were spread by a small electric seeder with capacity of 2.7 dm3 with a spreading disc. The distribution of seeds on a groove patternator was analyzed. The height of the sowing disc position above the patternator surface was 0.5 and 1.0 meter. The influence of the air stream from the drone rotors on the change of transverse distribution pattern of the seeds falling into the table grooves was confirmed.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu strumienia powietrza wytwarzanego przez drona na rozkład poprzeczny wagi nasion żyta osiadających pod dronem. Nasiona wysiewane były za pomocą małego elektrycznego siewnika z tarczą rozsiewającą o pojemności zbiornika 2,7 dm3 . Analizowano rozkład nasion na stole rowkowym. Wysokość umieszczenia tarczy siewnika nad powierzchnią stołu wynosiła 0,5 i 1,0 m. Stwierdzono wpływ strumienia powietrza pochodzącego od wirników drona na zmianę rozkładu masy nasion opadłej w rowki stołu.
EN
The aim of research was to determine the effect of different concentrations of water extracts of cornflower on germination capacity and early growth of winter wheat (Triticum aestivum L) and rye (Secale cereale L.) seedlings. The experiment was conducted in laboratory conditions with the use of modified test of germination and early growth of seedlingsPHYTOTOXKIT™. Investigation was carried out in 3 independent experimental series, in three replications for each of them. Experimental series took place in two-week intervals. In the experiments there was evaluated germination capacity of cereals grains on the basis of the quantity of normally germinating seeds after five days from their sowing. Additionally there was measured the length and weight of roots and shoots. Water extracts from Centaurea cyanus fresh leaves did significantly inhibit roots growth of winter wheat and rye, irrespective of extract concentration. However, hypocotyls proved to be more tolerant to the examined extracts. Inhibitory effect of cornflower extracts on length and weight of shoots was observed only after applying the highest concentration. Research results reported in this work prove that water extracts from C. cyanus fresh leaves can have a negative, allelopathic effect on germination of T. aestivum and S. cereale.
PL
Celem badań było określenie wpływu różnych stężeń wodnych wyciągów z chabra bławatka (C. cyanus L.) na zdolność kiełkowania i początkowy wzrost roślin pszenicy ozimej T. aestivum L. i żyta Secale cereale L. Doświadczenie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem zmodyfikowanego testu kiełkowania i wczesnego wzrostu roślin - PHYTOTOXKIT™. Badania wykonano w 3 niezależnych seriach, po 3 powtórzenia w serii. Serie wykonano w 2 tygodniowych odstępach. W doświadczeniu oceniano zdolność kiełkowania ziarniaków zbóż na podstawie ilości normalnie kiełkujących nasion po upływie 5 dni od momentu wysiania ziarniaków. Dodatkowo wykonano pomiary długości korzeni zarodkowych oraz pędów. Następnie izolowano korzenie i pędy od ziarniaków i określano ich świeżą masę. Wodne wyciągi ze świeżych liści chabra istotnie hamowały wzrost korzeni zarówno pszenicy ozimej jak i żyta, niezależnie od zastosowanego stężenia ekstraktu. Pędy natomiast wykazały większą tolerancję na badane ekstrakty. Inhibicyjny wpływ wyciągów z chabra na ich długość i masę był widoczny dopiero po zastosowaniu najwyższego stężenia. Wyniki prezentowane w pracy dowodzą, że wodne wyciągi ze świeżych liści C. cyanus mogą wykazywać ujemne oddziaływanie allelopatyczne na kiełkowanie T. aestivum i S. cereale.
EN
Tasks imposed by contemporary agriculture on plant breeding are becoming increasingly complex. In order to meet these requirements breeders are applying various methods to expand genetic variability of stock materials for breeding work. Distant crossing is one of them. Wild subspecies are potential donors of such traits as resistance to diseases, adverse environmental factors or male sterility. Pollen grain germination and penetration of pollen tubes were analyzed in the Secale cereale (L.) species based on pollination between three cultivars of common rye (cv. Dańkowskie Złote, Dańkowskie Nowe, Amilo) and a wild subspecies Secale cereale ssp. afghanicum. Reciprocal cross pollinations were performed and pistils were fixed at 10 time points from pollination from 10’ to 4 h. The process of fertilisation was observed by fluorescence staining preparations with aniline blue. In comparison to the control, i.e. open-pollination within cv. Dańkowskie Złote, pollen grain abundance and germination on stigmas in reciprocal crosses with the wild subspecies were lower. Pollen grain germination and penetration of pollen tubes to the ovary were delayed in relation to the control. Symptoms of incompatibility were observed, numerous kernels did not germinate and callose reaction was observed in pollen tubes, along with rupture of tubes and their disorientation, while a lower number of pollen tubes penetrated to ovaries. In all the tested combinations pollen tubes were observed at the micropyles as late as after 4 h from pollination, with pollination efficiency within 0.36-7.91 %. In the control experiment penetration of pollen tubes into micropyles was observed as early as after 2³°h at pollination efficiency of 91%. It was found that in the three tested rye cultivars the pollen-pistil interaction varied, with cv. Dańkowskie Złote confirmed as the best for crossing with Secale cereale ssp. afghanicum. No marked differences were found between directions of crossing in processes taking place at the stigma. Crossing efficiency was poor, although it was higher when common rye was the maternal plant.
PL
Współczesne rolnictwo stawia przed hodowlą coraz trudniejsze zadania. Aby sprostać tym wymogom hodowcy starają się różnymi metodami poszerzyć zmienność genetyczną materiałów wyjściowych do hodowli. Jedną z tych metod jest krzyżowanie oddalone. Dzikie podgatunki są potencjalnymi dawcami takich cech jak odporność na choroby, złe czynniki środowiskowe czy męska niepłodność. Przeprowadzono analizy procesu kiełkowania ziaren pyłku i wnikania łagiewek pyłkowych w obrębie gatunku Secale cereale (L.), dokonując zapyleń pomiędzy trzema odmianami żyta uprawnego (cv. Dańkowskie Złote, Dańkowskie Nowe, Amilo) a podgatunkiem dzikim Secale cereale ssp. afghanicum. Wykonano zapylenia wzajemnoprzemienne i utrwalono słupki po 10 czasach od zapylenia od 10’ do 4h. Przeprowadzono obserwacje procesu zapłodnienia metodą fluorescencyjną, barwiąc preparaty błękitem anilinowym. W porównaniu do kontroli tj. obcozapylenia w obrębie odmiany Dańkowskie Złote, opylenie i proces kiełkowania ziaren pyłku na znamionach w krzyżówkach wzajemnoprzemiennych z podgatunkiem dzikim były słabsze. Opóźniony w stosunku do kontroli był proces kiełkowania ziaren i wnikania łagiewek do zalążni. Ujawniały się symptomy niezgodności, liczne ziarna pozostawały nieskiełkowane a w łagiewkach obserwowano reakcję kalozową, pękanie łagiewek i dezorientację ich, łagiewki mniej licznie wnikały do zalążni. We wszystkich badanych kombinacjach obserwowano łagiewki przy mikropyle jednak dopiero po 4 godz. od zapylenia a efektywność zapylenia wahała się 0,36-7,91 %. W kontrolnym doświadczeniu wnikanie łagiewek do mikropyle obserwowano już po 2³°h a efektywność zapylenia wynosiła 91%. Stwierdzono, że u badanych trzech odmian żyta reakcja ziarno pyłku - znamię była różna. Najlepszą do krzyżowania z Secale cereale ssp. afghanicum okazał się cv. Dańkowskie Złote. Nie zaobserwowano większych różnic w procesach na znamieniu pomiędzy kierunkami krzyżowania. Efektywność krzyżowania była słaba i wyższa gdy matką było żyto uprawne.
EN
The purpose of the work was to assess the germination process and the growth of pollen tubes in rye Secale cereale L. ssp. cereale) growing in greenhouse conditions taking into account different temperature conditions and exposures to light. The rye cultivar Dankowskie Złote, was selected for the experiment and cultivar Dankowskie Nowe as a control. Microscopic analysis were carried out using fluorescent techniques staining the preparations with aniline blue. Analysis were performed after 10 min, 1 h, 2 h and 3 h from the pollination. The results indicate a negative effect of greenhouse conditions on pollen germination, pollen tube growth and the fertilization process in rye Secale cereale (L.). The optimal greenhouse conditions for plants flowering in winter time are: exposure to the artificial lighting over plants in single day-phase 16 hours long and temperatures around 25°C for day. Temperatures lower than 20°C clearly interfere with the process of pollen grain germination, the growth of pollen tubes and the fertilization process, which in turn leads to the lower fertility and yielding of plants. In the process of producing new hybrid varieties and seed production in open-pollinated plants, plastic tunnels and greenhouses are used as isolators. In case of reproduction of the single plants or lines, selecting the optimal conditions for the fertilization process is of key importance.
PL
Celem pracy była ocena procesu kiełkowania i wzrostu łagiewek pyłkowych u żyta Secale cereale L. ssp. cereale rosnącego w warunkach szklarniowych, z uwzględnieniem różnych warunków temperaturowych i naświetlenia. Do doświadczeń wybrano odmianę uprawną żyta: Dankowskie Złote a kontrolą była odmiana Dankowskie Nowe. Przeprowadzono analizy mikroskopowe z zastosowaniem techniki fluorescencyjnej barwiąc preparaty błękitem anilinowym. Analizowano słupki utrwalone po: 10 min, 1 h, 2 h, 3 h od zapylenia. Wyniki wskazują na negatywny wpływ warunków szklarniowych na proces kiełkowania ziaren pyłku, wzrost łagiewek pyłkowych i zapłodnienie u żyta Secale cereale (L.). Optymalne warunki w szklarni dla roślin kwitnących w okresie zimy, to doświetlanie jednofazowe przez 16 godzin i temperatura ok. 25ºC w fazie dnia. Temperatury niższe od 20ºC i wyższe od 30ºC wyraźnie zakłócają proces kiełkowania ziaren pyłku, wzrost łagiewek pyłkowych i zapłodnienie, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia płodności roślin i plonowania. W procesach wytwarzania nowych odmian heterozyjnych i produkcji nasiennej u roślin obcopylnych, stosuje się izolatory w postaci tuneli foliowych i szklarni. W przypadku rozmnażania pojedynków czy linii w procesie hodowli, dobranie optymalnych warunków do zapłodnienia to jedno z najistotniejszych zagadnień.
EN
In the study 9 varieties of winter rye: Bosmo, Dańkowskie Amber, Dańkowskie Diament, Dańkowskie Złote, Daran, Kier, Rostockie, Stanko, Walet and one summer and winter sown variety - Bojko cultivated in organic system were compared. The research was conducted in 2012-2013 in two different locations: Grabów (Masovian voivodeiship) and Taraskowo (Podlasie voivodeship). The number of weeds and their dry matter were analyzed in two growing stages of rye: tillering and dough stage. Moreover the analysis of height, number of tillers and yielding of rye varieties were done. In dough stage number of weeds was big, 235 pcs∙m-2 on average, but their dry matter was on the level of 55 g∙m-2 on average. Rye varieties did not differ significantly due to the number of weeds, based on means from 2 years and locations, except of Bojko. Different reactions of rye varieties in relation to weeds in locations were observed. The most competitive varieties according to dry matter of weeds in dough stage were in Grabów: Dańkowskie Złote, Daran and Walet, and in Taraskowo: Bosmo, Dańkowskie Diament and Rostockie. There were no significant correlations between the level of infestation and morphological features of rye varieties: height and tillering. The observed level of weed infestation did not significantly affect grain yield of tested rye varieties.
PL
Porównano zachwaszczenie 10 odmian żyta ozimego uprawianego w systemie ekologicznym: Bojko, Bosmo, Dańkowskie Amber, Dańkowskie Diament, Dańkowskie Złote, Daran, Kier, Rostockie, Stanko i Walet. Badania przeprowadzono w latach 2012-2013 w 2 lokalizacjach: Grabowie n. Wisłą (województwo mazowieckie) i Taraskowie (województwo podlaskie). Oznaczono liczebność oraz powietrznie suchą masę chwastów w dwóch terminach: w fazie krzewienia oraz dojrzałości woskowej pszenicy oraz wykonano analizy wysokości, rozkrzewienia i plonowania badanych odmian żyta ozimego. W fazie dojrzałości woskowej liczebność chwastów w zasiewach żyta była znacząca, średnio 235 szt.∙m-2, ale ich sucha masa nie była duża, średnio 55 g∙m-2. Odmiany żyta ozimego, średnio z 2 lat badań i miejscowości, nie różniły się istotnie statystycznie pod względem liczby chwastów, z wyjątkiem odmiany Bojko. Stwierdzono różną reakcję odmian na zachwaszczenie w miejscowościach. Odmianami o największej konkurencyjności, mierzonej suchą masą chwastów w fazie dojrzałości woskowej były w Grabowie: Dańkowskie Złote, Daran i Walet, a w Taraskowie: Bosmo, Dańkowskie Diament i Rostockie. Nie stwierdzono wyraźnych zależności między poziomem zachwaszczenia a cechami morfologicznymi odmian żyta: wysokością i rozkrzewieniem. Obserwowany poziom zachwaszczenia nie wpływał istotnie na plony ziarna badanych odmian żyta ozimego.
PL
Celem badań prezentowanych w pracy było poznanie przydatności uprawy żyta w poplonie ozimym oraz kukurydzy lub sorgo w plonie wtórym do produkcji biomasy na potrzeby biogazowni rolniczych. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2009-2012 w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec, powiat Rawicz, na glebach średniej przydatności rolniczej, w rejonie o małej ilości opadów rocznych (<550 mm) i niskim poziomie wody gruntowej. Podstawą oceny przydatności porównywanych roślin były plony z hektara: suchej masy, biogazu oraz wydajności energetycznej i koszty produkcji bioenergii. Uzyskane wyniki badań wskazują na bardzo dobrą przydatność żyta uprawianego w poplonie ozimym i kukurydzy w plonie wtórym do produkcji biomasy. Z uprawy żyta i kukurydzy uzyskano łącznie plony z ha: suchej masy 40 t, biogazu >17 900 m3 i wydajności energetycznej 790 GJ, w warunkach niskich kosztów produkcji (<10 zł·GJ-1). Natomiast plony sorgo uprawianego w plonie wtórym były mniejsze niż kukurydzy i łącznie z żytem wynosiły z ha: suchej masy 37 t, biogazu >13 000 m3 i wydajności energetycznej 733 GJ. Zatem sorgo uprawiane w plonie wtórym jest mniej przydatne od kukurydzy do produkcji biomasy dla biogazowni rolniczych.
EN
The study aimed at recognizing the usability of rye crop in the winter aftercrop, and maize or sorghum in aftercrop, to produce the biomass for agricultural biogas plants. Field experiments were conducted in years 2009-2012, at Stary Sielec Experimental Station, Rawicz district, on medium quality soils, in the region of low annual precipitation (<550 mm), and low ground water level. Basis to evaluating compared plants were the yields (per hectare) of dry matter and biogas, as well as the energetic efficiency and costs of generated bioenergy. The results of investigations indicated very good usability of rye cultivated in the winter aftercrop and maize in aftercrop, to biomass production. The cultivation of rye and maize in aftercrop resulted in total with the yields (per ha) of: dry matter 40 t, biogas >17 900 m3 and energy output 790 GJ, at relatively low production costs (<10 PLN·GJ-1). On the other side, the yields of sorghum, cultivated in aftercrop, were smaller than the maize, and together with rye amounted (per ha) to: dry matter 37 t, biogas >13 000 m3 and energy output 733 GJ. Thus, the sorghum cultivated in aftercrop was less useful to biomass production for agricultural biogas installations, than the maize.
PL
Celem badań przeprowadzonych w latach 2007-2012 była ocena zmian właściwości chemicznych gleby lekkiej (odczynu, zawartości węgla organicznego, azotu ogólnego, przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu oraz manganu, cynku, miedzi, boru i żelaza) w płodozmianie ekologicznym. Zmianowanie obejmowało następujące gatunki roślin rolniczych: ziemniaki, żyto, owies, gryka i mieszanka strączkowo-zbożowa (łubin żółty z owsem). Źródłem składników pokarmowych dla roślin był obornik stosowany pod ziemniaki (25 t·ha-1) i pod owies (12,5 t·ha-1), przyorywana słoma i biomasa roślin międzyplonowych (peluszka, gorczyca biała, seradela), wapno węglanowe. Na połowie powierzchni doświadczenia prowadzone było nawadnianie roślin w okresach największej wrażliwości roślin na niedobór wody. Nawadnianie zbóż, łubinu z owsem i gryki wykonywano za pomocą zraszaczy, a ziemniaki przy wykorzystaniu linii kroplujących. Próbki glebowe z warstwy 0-20 cm pobierano jesienią każdego roku. Analizy chemiczne gleby wykonywano w laboratorium Stacji Chemiczno-Rolniczej. Stwierdzono poprawę odczynu gleby, ustabilizowany poziom azotu ogólnego oraz tendencję malejącą zawartości węgla organicznego. Zawartość magnezu w kolejnych latach wzrastała, a fosforu i potasu malała. Zawartości przyswajalnych form mikroelementów w glebie były ustabilizowane, natomiast poziom miedzi wzrastał. Stwierdzono wyższy odczyn oraz zawartości magnezu, manganu, cynku i miedzi na obiekcie nienawadnianym. Zawartości fosforu, potasu, żelaza, boru, azotu ogólnego i węgla organicznego w glebie nie różniły się istotnie pomiędzy obiektami nawadnianym i nienawadnianym.
EN
The aim of investigation conducted in the years 2007-2012 was to estimate chemical properties in the light soil (reaction, content of organic carbon, total nitrogen, available forms of phosphorus, potassium, magnesium and manganese, zinc, copper, boron and iron) in organic crop rotation. The crop rotation covered following agricultural plant species: potato, rye, oat, buckwheat and leguminous-cereal mixture (yellow lupine with oat). The source of nutrient components was: manure in dose of 25 t.ha-1 applied before potato cultivation and manure in dose of 12,5 t.ha-1applied before oat cultivation, straw, biomass of intercrop plants (field pea, white mustard, serradella) and carbonate lime. The irrigation was used on a half of the area of experiment field in the highest sensitive period of water deficiency for plants. For irrigation of cereals, yellow lupine with oat and buckwheat by spraying water was applied and for potatoes by using drip lines. The samples were taken from soil layer 0 – 20 cm in autumn every year. The analysis of soil chemical properties was performed in laboratory of Chemical Station. The improvement of soil reaction, stable level of total nitrogen and tendency to decrease organic carbon content were stated. The content of magnesium in following years increased but phosphorus and potassium decreased. The content of available forms of microelements in soil were stable, but level of copper increased. The higher soil reaction and content of magnesium, manganese, zinc and copper on non irrigated object were stated. The content of phosphorus, potassium, iron, boron, total nitrogen and organic carbon in the soil on the object non irrigated in comparison to irrigated one was not significantly different
PL
Celem pracy było określenie wpływu różnych wariantów obróbki ziarna żyta przed przemiałem, z wykorzystaniem procesu impregnacji, na wyciąg mąki. Ziarno o różnej wilgotności początkowej było poddane przed przemiałem różnym wariantom obróbki wstępnej z zastosowaniem impregnacji próżniowej i mikronizacji. Równolegle dokonywano przemiału ziarna przygotowanego w sposób tradycyjny, bez impregnacji i mikronizacji - próba kontrolna. Przemiał ziarna wykonywany był na młynku laboratoryjnym Quadrumat Junior. Badano wyciąg mąki i zawartość otrąb. Wyciąg mąki uzyskanej po przemiale ziarna maleje w wyniku zastosowanej obróbki w stosunku do próby kontrolnej. Dzięki zastosowaniu impregnacji i mikronizacji (czas obróbki przed przemiałem rzędu minut) zamiast tradycyjnego nawilżania i leżakowania (czas obróbki przed przemiałem rzędu godzin), znacznemu skróceniu ulega cykl produkcyjny mąki żytniej, poprzez wyeliminowanie długotrwałego leżakowania nawilżonego ziarna przed przemiałem.
EN
The objective of the paper was to determine the influence of different options of rye seed processing before grinding with the use of impregnation process on the flour extract. Seeds of different initial moisture were subjected before grinding to various options of initial processing with the use of vacuum impregnation and micronization. Simultaneously, seeds prepared traditionally were ground without impregnation and micronization - a control sample. Seeds grinding was carried out on a small laboratory mill Quadrumat Junior. The flour extract and bran content were researched. The flour extract obtained after grinding seeds decreases as a result of the applied treatment in comparison to the control sample. Due to the application of impregnation and micronization (processing time before grinding in minutes) instead of a traditional moistening and seasoning (treatment time before grinding in hours), a production cycle of rye flour is considerably shortened through long lasting seasoning of the moistened seeds before grinding.
PL
Badano wpływ położenia redlic na belce redlicznej siewnika względem śladu kół napędowych ciągnika, przy stosowanej w badaniach różnej prędkości roboczej agregatu siewnego (od 4 do 12 km·h-1) i zmienianej ilości wysiewu nasion (w zakresie od 130 do 170 kg·ha-1), na nierównomierność podłużną wysiewu nasion żyta odmiany Bojko mechanicznymi siewnikami rzędowymi z redlicami stopkowymi. W badaniach polowych stosowano siewnik SZK 1,5H-151 Kaszub i siewnik Amazone D7. Średnia nierównomierność wysiewu nasion żyta siewnikiem SZK 1,5H-151 Kaszub była nieznacznie większa od wartości dopuszczalnej, podanej w PN-84/R-55050, i wyniosła 0,47. W przypadku drugiego siewnika Amazone D7 wartość wskaźnika nierównomierności wysiewu była wyższa i wyniosła 0,52. Z analizy wariancji wynika, że z dwóch zastosowanych agregatów siewnych tylko w jednym, siewniku Amazone D7, wykazano słaby, aczkolwiek istotny wpływ (α=0,05) położenia redlic względem śladu kół ciągnika na nierównomierność podłużną wysiewu nasion żyta.
EN
Impact of coulters location on a coulter beam of a seeder towards the track of drive wheels of a tractor at the varied working speed of a sowing aggregate applied in the research (from 4 to 12 km·h-1) and variable amount of seeding (within the range 130 to 170 kg·ha-1) on the longitudinal irregularity of rye seeds of Bojko cultivar sowing with mechanical seed drills equipped with hoe coulters. SZK 1.5 H-151 Kaszub and Amozone D7 seeder were used in the field research. Average irregularity of rye seeds sowing with seeder SZK 1.5H-151 Kaszub was slightly higher than the limit value set forth in PN-84/R-55050 and was 0.47. In case of the second seeder Amazone D7 value of the irregularity index of sowing was higher and amounted to 0.52. According to the analysis of variance, out of two applied sowing aggregates only in one, Amazone D7 seeder, a weak, but significant impact (α=0.05) of coulters location towards the track of tractor wheels, on longitudinal irregularity of rye seeds sowing was reported.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów ciepła spalania ziarna kukurydzy, pszenżyta i żyta. Rośliny uprawiano na glebach lekkich, stosując obniżone nawożenie azotem. W plonowaniu każdego z trzech badanych gatunków zbóż nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pod wpływem wzrastających dawek nawożenia azotowego. Przy niskim poziomie nawożenia nie stwierdzono istotnych różnic wartości ciepła spalania między pszenżytem ozimym a kukurydzą, natomiast istotnie niższą wartością ciepła spalania od obu gatunków, cechowało się ziarno żyta. Wyjątkowo korzystne dla produkcji kukurydzy na ziarno warunki wegetacji spowodowały istotnie wyższe plonowanie i bardzo wysoką wydajność energetyczną w porównaniu do żyta i pszenżyta niezależnie od wysokości nawożenia azotowego.
EN
Measurement results of combustion heat of grain corn, triticale and rye are presented in the paper. Plants were grown on light soil at reduced nitrogen fertilization. No statistically significant differences were observed for increasing nitrogen fertilization in the yield of three cereal types tested. At a low level of fertilization, no significant differences of combustion heat between winter triticale and com were noticed, whereas a quite lower value of combustion heat in comparison with previous cereal types was found for rye. Extremely beneficial growing conditions in grain corn production resulted in the significantly higher yield and very high energy efficiency as compared to rye and triticale, regardless of the amount of nitrogen fertilizer.
PL
W badaniach wykorzystano 27 próbek surowca (żyto, pszenżyto, kukurydza) pochodzącego z różnych lokalizacji o zmiennych poziomach nawożenia. Cel niniejszej pracy stanowiło zbadanie wpływu zmiennych dawek nawożenia azotowego na wydajność procesu fermentacji alkoholowej. Proces otrzymywania etanolu przeprowadzono z zastosowaniem metody bezciśnieniowego upłynniania skrobi. Oceny przebiegu procesu dokonano na podstawie bilansu materiałowego. Stwierdzono niejednoznaczny wpływ poziomu nawożenia na wydajność etanolu (L/100 kg surowca). W przypadku ziarna żyta stwierdzono istotny wpływ na obniżenie wydajności procesu fermentacji, a w odniesieniu do ziarna pszenżyta i kukurydzy nie stwierdzono istotnego wpływu tych czynników.
EN
The study used 27 samples of raw material (rye, triticale, com) originating from different locations with variable levels of fertilization. The object of this work was to investigate the effect of variable doses of nitrogen fertilization on the alcoholic fermentation process efficiency. The alcoholic fermentation was carried with non - pressure starch liquefaction method, in order to estimate material balance of the process. An ambiguous impact of fertilization on the ethanol productivity (L/100 kg material) was presented. In the case of rye grain a significant effect was found on reducing the efficiency of the fermentation process, and for triticale and corn grain a negligible effect on the above dependence was observed.
PL
Fruktany są funkcjonalnymi składnikami żywności zaliczanymi do błonnika pokarmowego. Związki te wykazują wiele właściwości prozdrowotnych, a ze względu na posiadane cechy technologiczne, są szeroko wykorzystywane w przemyśle spożywczym jako dodatki do żywności. Jednym z najczęściej stosowanych fruktanów jest obecnie inulina. W artykule skupiono się na stosunkowo mało popularnym i niedocenianym źródle fruktanów, jakim są zboża, a zwłaszcza ziarno żyta. Fruktany zbóż kształtują wiele cech technologicznych w procesie produkcji chleba, wpływają m.in. na wydajność ciasta i trwałość pieczywa. Jako substancje wykazujące cechy prebiotyków są natomiast niezwykle cenne z żywieniowego punktu widzenia - stymulując wzrost i aktywność bakterii probiotycznych w jelicie grubym.
EN
Fructans are functional food components which belong to dietary fiber. Health-promoting and technological properties of fructans make them very popular food additives. Currently, inulin is one of the most popular fructans. However, in this paper we have focused on less popular and underestimated source of fructans, which are cereals, especially rye. Cereal fructans affect many technological properties in bread manufacture; they influence dough yield and bread shelf life. As a prebiotics, fructans are extremely valuable from nutritional point of view, since they stimulate growth and activity of bifidobacteria in the colon.
14
Content available Reakcja żyta hybrydowego na uprawę bezorkową
PL
W latach 2010-2011 w gospodarstwie rolnym w Bobrownikach koło Słupska na glebie o składzie granulometrycznym piasku gliniastego mocnego przeprowadzono doświadczenie łanowe, w którym porównywano reakcję żyta hybrydowego na zastosowanie dwóch systemów uprawy roli. Zastosowanie systemu bezorkowego, w którym podstawowym narzędziem uprawowym był agregat Cultus firmy Väderstad, nie powodowało istotnych różnic w wielkości plonu i wybranych elementach jego struktury. Plon nasion uzyskany średnio dla dwóch lat badań wyniósł 7,70 tźha-1, i był mniejszy od uzyskanego na uprawie orkowej o 1,5%. Obsada kłosów na jednostce powierzchni była większa na obiektach uprawianych orkowo o 1,5%. Kłosy pochodzące z obiektów uprawianych bezorkowo były dłuższe o 0,6%. Na obiektach bezorkowych, w porównani z systemem orkowym, wyższa była masa ziarna z kłosa, ilość ziaren w kłosie (o około 2,5%) oraz masa tysiąca ziaren ( o 0,9%).
EN
In the years of 2010 and 2011, on the farm in Bobrowniki near Słupsk, a field experiment was carried out on soil with a granulometry of strong clayey sand, where the reaction of hybrid rye to the application of two cultivation systems was compared. The application of a no-tillage system, where the Cultus aggregate manufactured by Väderstad was the basic cultivating tool, did not cause any essential differences in the quantity of the yield and in the selected elements of its structure. The average yield of seeds obtained for the two years of the research was 7.70 tźha-1 and it was lower than the one obtained in tillage cultivation by 1.5%. The stock of ears in the area unit was larger on the objects with no-tillage cultivation by 1.5%. The ears from the objects with no-tillage cultivation were longer by 0.6%. The mass of the grain in the ear and the quantity of grains in the ear was larger on the objects with no-tillage cultivation by ca. 2.5%, while the mass of one thousand of seeds was greater by 0.9%.
PL
Badano wpływ prędkości roboczej agregatu siewnego (w zakresie od 4 do 12 km*h-1) i położenia redlic względem śladu kół napędowych ciągnika na nierównomierność głębokości siewu nasion żyta odmiany Bojko mechanicznymi siewnikami rzędowymi z redlicami stopkowymi. W badaniach polowych stosowano siewnik SZK 1,5H-151 Kaszub i siewnik Amazone D7. Z analizy wariancji wynika, że istotny wpływ (α=0,05) na głębokość siewu nasion żyta obydwoma siewnikami mają zarówno prędkość robocza agregatu, jak i położenie redlic względem kół napędowych ciągnika. Średnia głębokość siewu nasion żyta siewnikiem Amazone D7 ze sprężynową regulacją nacisku redlic na glebę była nieznacznie mniejsza od wartości nastawionej (30 mm) i wyniosła 28,4 mm, w przypadku drugiego siewnika SZK 1,5H-151 Kaszub z regulacją wartości nacisku redlic za pomocą obciążników średnia głębokość siewu wyniosła 38,7 mm. Uzyskane wyniki świadczą o małej przydatności regulacji głębokości siewu w siewnikach rzędowych za pomocą obciążników zawieszanych na dźwigniach redlicznych.
EN
Influence of the operational speed of the seed aggregate (within 4 to 12 km*h-1) and location of coulters towards the track of drive wheels of a tractor on irregularity of the depth of sowing rye seeds of Bojko variety with mechanical seed drills with hoe coulters. SZK 1.5 H-151 Kaszub and Amozone D7 seeder were used in the field research. The analysis of variance proves that both the operational speed of the aggregate as well as the location of coulters towards drive wheels of a tractor significantly influence the depth of sowing of rye seeds with both seeders. Average depth of sowing rye seeds with Amazone D7 seeder with spring regulation of coulters pressure on soil was slightly lower than the set value (30mm) and was 28.4 mm, in case of the second seeder SZK 1.5H-151 Kaszub with regulation of coulters pressure with sinkers, the average depth of sowing was 38.7 mm. The obtained results prove a little usefulness of the regulation of the sowing depth in seed drills with sinkers placed on coulter levels.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań energochłonności procesu przemiału ziarna żyta. Ziarno przygotowano do przemiału przez zastosowanie połączonych zabiegów impregnacji próżniowej w ciśnieniu 5 i 100 kPa oraz obróbki promieniowaniem podczerwonym w temperaturze 180°C i czasie 90 i 150 s w różnych wariantach. Przemiał ziarna wykonywany był na młynku laboratoryjnym Quadrumat Junior. Energochłonność procesu mierzono za pomocą przetwornika Lumel 55 jako różnicę mocy czynnej pobieranej przez mlewnik w stanie obciążenia i w stanie jałowym w odniesieniu do jednostki masy ziarna. Stwierdzono, że sposób przygotowania ziarna do przemiału ma istotny wpływ na energochłonność przemiału. Zastosowanie kolejno po sobie procesów impregnacji i mikronizacji powodowało wzrost zapotrzebowania energii na proces przemiału. Zapotrzebowanie to było znacznie większe w przypadku zastosowania impregnacji w ciśnieniu 5 kPa.
EN
The paper presents the results of studies on energy consumption of rye grain milling process. The material was preliminary soaked to a few different levels of moisture content. The milling process was carried out on the laboratory mill Quadrumat Junior, and the energy intensity was tested by Lumel PP83 gauge. The grain was prepared for milling through the application of combined treatments of vacuum impregnation at pressures of 5 and 100 kPa and IR treatment at temperatures of 150 and 180°C during 90 and 150 s in various variants. It was found that the method of grain preparation for milling affected the energy consumption. The consecutive application of the processes of impregnation and micronization caused an increase in the energy requirements of the grain milling process. That energy requirement was higher in the case of grain impregnation at 5 kPa.
PL
Praca przedstawia metodykę i wyniki oceny zmian cech geometrycznych ziarna żyta odmiany Słowiańskie po przechowywaniu w warunkach symulowanego laboratoryjnie obciążenia. Naciski o wartościach 35, 52 oraz 70 kPa były wywoływane w specjalnych cylindrach symulujących warunki przechowywania w silosie. Celem pracy było ustalenie przebiegu zmian cech geometrycznych nasion w zmiennych warunkach ich przechowywania (wilgotności: 14, 16, 18 20, 22 i 24% i temperaturze: 6°C oraz 20°C). Pomiary cech geometrycznych przeprowadzono z użyciem systemu SVISTMET. Wyniki badań wskazują, że zmiany wielkości ziaren (statystycznie nieistotne) występują tylko w skrajnych warunkach przechowywania (20°C, 52 i 70 kPa) w warunkach wysokiej ich wilgotności (ponad 20%), która była głównym czynnikiem tych zmian. Kształt ziaren, wyrażony zdefiniowanym współczynnikiem, ulegał zmianom tylko w warunkach podwyższonej wilgotności (20-24%) i nacisku (70 kPa), co związane jest ze zwiększona plastycznością ziaren.
EN
The work presents methodology and evaluation of changes of geometric features of rye grain of Slavic variety after storing in the conditions of load simulated in a laboratory. Pressures of 35, 52 and 70 kPa value were incurred in special cylinders which simulated conditions of storing in a silo. The purpose of the work was to determine the course of changes within geometric features of grains in variable conditions of storing (humidity: 14, 16, 18, 20, 22 and 24% and temperature: 6°C and 20°C). Measurements of geometric features were taken with the use of SVISTMET system. The results of the research prove that changes in the grain size (statistically insignificant) occur only in extreme storing conditions (20°C, 52 and 70 kPa) in the conditions of their high moisture (over 20%), which constituted the main factor of these changes. Grain shape, expressed with a defined coefficient, was subject to changes only in the conditions of raised moisture (20-24%) and pressure (70kPa) which is connected with increased elasticity of grains.
PL
Badania prowadzono w wazonach kamionkowych umieszczonych w gruncie, które wypełniono glebą płową właściwą (wg WRB, Haplic Luvisols), wytworzoną z piasku gliniastego lekkiego na glinie lekkiej. Do gleby wprowadzono metale ciężkie w formie soli: ZnSO4, Pb(NO3)2 i Cd(NO3). Jednocześnie do gleby wprowadzono jednorazowo: nawóz organiczno-mineralny z węgla brunatnego „Rekulter”, węgiel brunatny, torf, obornik lub dolomit w dawkach odpowiednio 180, 140, 390, 630 lub 7 g na wazon, co odpowiadało 5 Mg Corg na ha. W doświadczeniu uprawiano żyto ozime na zieloną masę. W próbkach roślinnych oznaczono ogólną zwartość wapnia, magnezu, sodu, potasu, fosforu i azotu. Celem badań było określenie wpływu dodatku materii organicznej z różnych źródeł do zanieczyszczonej gleby na plonowanie żyta oraz zawartość i rozmieszczenie K, Na, Mg, Ca, P i N w życie. Wartość nawozowa substancji organicznej z różnych źródeł wyrażona plonem roślin była najwyższa dla Rekultera, a najniższa dla torfu. Dodatek substancji organicznej do gleby powoduje wzrost zawartości K, Mg, P i N w źdźble i kłosie żyta. Zawartość sodu w nadziemnych częściach żyta nie zależała od zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi i materii organicznej. Zawartość azotu w życie na glebie zanieczyszczonej była wyższa w porównaniu do roślin z gleby bez metali ciężkich.
EN
The experiment was carried out in stoneware pots sank into the ground filled up with 56.4 kg of soil: Haplic Luvisols formed from loamy sand. The soil was mixed up with liquid form of salts: Cd(NO3)2, Pb(CH3COO)2 and ZnSO4. To the soil a brown coal preparation, so called “Rekulter”, brown coal, peat, farmyard manure, and dolomite were applied in the amount of 180, 140, 390, 630 and 7 g per pot, which is equivalent to 5 Mg of organic carbon per ha. Winter rye (Secale cereale) was harvested in green forage. The manurial value of organic substance originated from different sources expressed as the plants' crop was the highest for Rekulter and the lowest for peat. The addition of organic substance to soil contaminated with heavy metals causes the higher content of phosphorus in rye's roots. The content of sodium in the rye's above - the grounds parts did not depend from addition of organic matter to soil.
PL
Badano wpływ: ilości wysiewu i prędkości siewu na równomierność podłużną wysiewu nasion żyta odmiany "Bojko" siewnikami rzędowymi z grawitacyjnym transportem nasion. Analiza korelacji czynników wykazała, że przy założonym poziomie istotności α= 0,05 istotny wpływ na nierównomierność wysiewu nasion żyta siewnikiem SZK 1,5H-151 Kaszub z roweczkowym zespołem wysiewającym ma ilość wysiewu nasion. W przypadku drugiego z badanych siewników Amazone D7, z kołeczkowym zespołem wysiewającym, żadna z przyjętych zmiennych niezależnych (ilość wysiewu nasion i prędkość siewu), nie ma istotnego wpływu na nierównomierność podłużną wysiewu.
EN
The research involved examining the impact of sown material volume and the sowing rate on longitudinal evenness of the "Bojko" variety rye seeds sowing using drill seeders with gravitational transport of seeds. Completed correlation analysis for the factors has proven that, for the assumed significance level α= 0.05, the volume of the sown seeds significantly affects unevenness of the sown rye seeds sowing using the SZK 1,5H-151 Kaszub seeder with groove sowing unit. In case of the second of the examined seeders: the Amazone D7 with pin sowing unit, none of the assumed independent variables (volume of the sown seeds and sowing rate) has significant impact on longitudinal unevenness of sowing.
EN
9 inbred lines were chosen for the experiment (L176, L230, CH7, L154, M353, L4, L299, L310, L28) of the winter rye S25 generation (Secale cereale L.). The 5 day-old seedlings of the line were treated with a cadmium sulfate solution at a concentration of 10–6 and 10–4 M for 36 h, and then placed on the Hoagland nutrient. The control materials were comprised of seedlings of the line growing on the same nutrient. The twenty-one day old seedlings were mineralized and the content of the following elements was marked: cadmium, magnesium, zinc, calcium, manganese and potassium, using the Perkin-Elmer1100 atomic absorption spectrophotometer. The lowest content of cadmium amounting to several mg/kg was observed in the control combination. The content of chemical elements in all inbred lines was higher at a lower concentration of cadmium 10–6 M/36 h (with the exception of L230 and L299 line).
PL
Do doświadczenia wybrano 9 linii wsobnych (L176, L230, CH7, L154, M353, L4, L299, L310 i L29) pokolenia S25 żyta ozimego (Secale cereale L.). Pięciodniowe siewki linii traktowano roztworem siarczanu kadmu o stężeniach 10-6 i 10-4 M przez 36 h, a następnie przenoszono je na pożywkę. Materiał kontrolny stanowiły siewki linii rosnące na pożywce Hoaglanda. Dwudziestojednodniowe siewki mineralizowano i oznaczono zawartość następujących pierwiastków: kadm, magnez, cynk, wapń, mangan i potas, przy użyciu spektrofotometru absorpcji atomowej firmy Perkin-Elmer1100. Najniższą zawartość kadmu wynoszącą kilka mg/kg zanotowano w kombinacji kontrolnej. Zawartość biogennych pierwiastków była wyższa u wszystkich linii wsobnych żyta w niższym stężeniu kadmu 10-6 M/36 h (z wyjątkiem linii L230 i L299).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.