Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żwir
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Kamienie polne i żwir jako materiał drogowy w początkach Królestwa Polskiego
PL
W artykule przedstawiono zasady pozyskiwania i składowania materiałów do budowy nawierzchni dróg bitych w pierwszych latach istnienia Królestwa Polskiego. Podane zostały również przykładowe wymiary budowanych dróg, ilości potrzebnych materiałów i ich koszt.
EN
The paper presents the principles of obtaining and storing materials for the construction of the pavement of whipped roads in the first years of the Kingdom of Poland. Examples of dimensions of the roads being built, the amount of materials needed and their cost are also give.
PL
Żwiry i piaski są podstawową kopaliną stosowaną w budownictwie do produkcji betonów, prefabrykatów betonowych i dróg, a także w wielu innych gałęziach gospodarki. Złoża żwirów i piasków zalegają na stosunkowo niedużych głębokościach na terenie całego kraju i są eksploatowane we wszystkich województwach oraz w Bałtyckim Obszarze Morskim. Z analizy bazy geologicznej wynika, że w ostatnich latach pomimo eksploatacji przybywa udokumentowanych zasobów.
EN
Gravel and sand are basic minerals used in construction for the production of concretes, concrete prefabricated elements and roads as well as in many economic sectors. The deposit of gravel and sand occur at relatively depths all over Poland and are mined in all voivodeships at the Baltic Sea area. An analysis of the geological database has shown that the amount of documented resources has grown in recent years despite their mining.
3
Content available remote Practical application of the microwave oven in the geotechnical laboratory
EN
The main purpose of the paper is to present the usefulness of microwave ovens in the everyday work of geotechnical laboratories. Microwave ovens are commonly used to determine soil moisture and to dry soils that are too moist for other laboratory tests. The activities related to the above processes are not standarized in the majority of countries. The only available guidelines are based on the research projects. For the purpose of this particular research 345 tests have been conducted for moisture content determination for 3 soil types: fine sand (FSa; SP - poorly graded sand), sandy gravel (saGr; GW well graded gravel-sand mixtures) and silty clay (siCl; CH - inorganic clay of high plasticity), using both - standard and microwave methods. The research cycle consisted of 3 different variants which includes soil moisture content, specimen initial mass, number of specimens in microwave oven and their placing. It was established that different factors have impact on the length of the process and it lasted between 2 to 17 minutes. During the heating different undesirable phenomena were observed, e.g., soil explosions or melting and glowing of clay. Based on the above research results this paper introduces guidelines for the soil drying process in the microwave oven (the optimization of the procedure and handling of the dried samples).
PL
Artykuł jest próbą parametrycznego określenia w skali kraju i poszczególnych regionów zmian jakości udokumentowanych i wydobywanych zasobów żwirów i piasków. Wyniki powinny przyczynić się do opracowania dokładniejszych prognoz rynkowych zapotrzebowania i produkcji kruszyw naturalnych.
EN
The article describes and compares the course of the resistance test of a treated surface against the impact of gravel with the model of the test process. The two series of composite samples with surface treatment underwent a so-called gravel test, followed by the evaluation of the test results. Simultaneously with the tests, the material models of the tested composites were created. The input values obtained were used to create a FEM model. The model describes the response of the surface treatment to the impact of the object i.e. gravel of the given size and weight/number. The modelling results were compared with the results of real tests.
PL
Osady piaszczysto-żwirowe pochodzące z transgresji stadiału młodszego zlodowacenia warty w ŁubienicySuperunkach zostały zbadane pod kątem składu petrograficznego frakcji średniożwirowej i grubożwirowej. Stwierdzono wyraźną przewagę skał krystalicznych, brak skał węglanowych oraz dziesięcioprocentowy udział piaskowców. Kwarc zmniejsza swój udział z około 9% we frakcji średniożwirowej do 0,6% we frakcji grubożwirowej. We frakcji 20–60 mm zidentyfikowano narzutniaki fennoskandzkie. Wśród nich były narzutniaki przewodnie z Wysp Alandzkich i sąsiadujących regionów Uppland i dna północnego Bałtyku oraz z obszaru południowo-wschodniej Szwecji (Småland). Wśród narzutniaków wskaźnikowych nie znaleziono ani jednego egzemplarza skały węglanowej.
EN
Sandy and gravel deposits, originating from the ice sheet transgression during the younger stadial of the Warthanian glaciation in Łubienica-Superunki, have been examined in terms of petrographic composition of the middle-coarse gravel fraction and pebble fraction. The distinct predomination of crystalline rocks, no carbonate rocks and a 10% share of sandstones have been ascertained. Quartz has reduced its share from about 9% in the middle-coarse gravel fraction to 0.6% in pebble fraction. The Scandinavian erratics have been identified within the 20–60 mm fraction. Among them the indicator erratics from the Åland Islands, neighboring Uppland, North Baltic bottom and Småland have been found. There was no single carbonate rock found among the so called statistical erratics.
7
Content available Polish-Type Water Pulsated Jigs
EN
The purpose of this paper is to review recent designs of polish water pulsating jigs in last years. This article shows basic technical parameters of polish jigs on the basis of its high capacity per unit with high imperfection in coal preparation plant or high efficiency separate gravel and sand in mineral preparation plant. The adoption of a computer-controlled system in the design of the jigs have provided several advantages, for example control of water pulsation within any selected cycles, automatic control over the collection of the bed, automatic control over the loosing of the bed, relatively low costs of cleaning and its overall “clean” technology with potential ability to reuse “waste” [3, 5]. The latter aspect of coal or gravel and sand preparation is particularly important for environment protection.
PL
W artykule przedstawiono informacje o osadzarkach wodnych pulsacyjnych produkowanych w ostatnich latach w Polsce. Pokazano podstawowe parametry techniczne, uzyskiwane przez osadzarki do wzbogacania węgla oraz nadaw żwirowo-piaskowych, odnosząc je do uzyskiwanych wydajności jednostkowych oraz wskaźników jakościowych, takich jak wskaźnik imperfekcji w warunkach pracy zakładu przeróbczego kopalni węgla kamiennego, czy sprawność wydzielania zanieczyszczeń organicznych i/lub mineralnych z nadawy żwirowo-piaskowej w warunkach pracy kopalni kruszyw. Zwrócono uwagę na wysoką skuteczność pracy polskich osadzarek wodnych pulsacyjnych, umożliwiającą zagospodarowanie wszystkich uzyskiwanych w trakcie procesu wzbogacania produktów, w tym produktów kamiennych czy zanieczyszczeń organicznych i/lub mineralnych [3, 5], co jest szczególnie ważne w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.
EN
The article deals with an impact of the type of a contaminant in track ballast on the value of its electric resistance. The authors propose to treat crushed stone with organic materials before laying it down onto the track to decrease the sticking of contaminants to the ballast layer. The study has determined that electric resistance changes according to the type of coating on crushed stone grains and the type of mineral fertilizers transported by rail. Such coating can be proposed for treating clean crushed stone before laying it down onto the track during repair periods in order to extend the life cycle of a ballast layer, prevent its adhesion contamination and eliminate the erroneous occupancy of track circuit.
PL
W artykule rozpatrzono wpływ rodzaju zanieczyszczenia żwiru balastowego na wielkość jego rezystancji. Zaproponowano dla zmniejszenia przylepiania się zanieczyszczeń do warstwy balastowej obrabiać żwir przed układaniem do drogi kolejowej materiałami organicznymi. Ustalono, ze rezystancja zmienia się w zależności od rodzaju pokrycia na ziarnkach żwiru i od rodzaju nawozów mineralnych, jakie są transportowane koleją. Takie pokrycie może być zaproponowano dla obróbki czystego żwiru przed jego układaniem do drogi kolejowej podczas remontów dla przedłużenia terminów eksploatacji warstwy balastowej, uprzedzenia adgezyjnego zabrudzenia i likwidacji wypadków błędnej pracy obwodu torowego.
PL
W artykule opisano urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń z kruszyw żwirowo-piaskowych. Podano także przykłady wielkości zanieczyszczeń występujących w eksploatowanych aktualnie złożach tych kruszyw oraz możliwości efektywnego wykorzystania tych zanieczyszczeń jako pełnowartościowego surowca.
EN
The article presents the equipment for the removal of impurities from sand-gravel aggregates. The amount of impurities in mineral deposits of aggregates have been presented, along with the effective methods of impurities utilization as a resource.
PL
Kruszywa znajdują szerokie zastosowanie zarówno w budownictwie liniowym jak i kubaturowym. W ostatnich latach, pod względem ilościowego zapotrzebowania, nieznacznie chłonniejszym segmentem jest budownictwo liniowe. Po zakończeniu realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków UE, budownictwo kubaturowe stanie się jednak największym konsumentem kruszyw. Ze względu na brak dokładnych informacji o zużyciu kruszyw w tym segmencie budownictwa, a w szczególności regionalnym jego rozkładzie, zachodzi potrzeba oszacowania jednostkowych wskaźników ich zużycia w różnych typach obiektów kubaturowych. W pracy przedstawiono statystyczny obraz zapotrzebowania na kruszywa do produkcji betonu w zależności od wybranych cech budynków jednorodzinnych. Jako podstawę do określenia jednostkowego zużycia kruszyw przyjęto ilość betonu zestawioną w dokumentacjach projektowych oraz średnią zawartość kruszyw w mieszance betonowej. Zużycie kruszyw określono względem takich cech budynku, jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia całkowita, powierzchnia użytkowa, kubatura. Dokonano również oceny zużycia w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych stropów oraz ważniejszych cech architektonicznych, tj. liczby kondygnacji nadziemnych i podziemnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zużycie kruszyw zależy zarówno od wielkości budowanego domu, ale też od jego typu architektoniczno-konstrukcyjnego. [...]
EN
Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. In respect of quantitative demand, ribbon construction has been definitely much more receptive in recent years. After completion of implementation of large infrastructural investments, co-financed by EU funds, volumetric construction will become one of major directions of sale of aggregates. Due to a lack of accurate information about consumption of aggregates in this construction segment, it is important to estimate the unit consumption ratios in different types of volumetric structures. The thesis presents the statistical image of demand for aggregates depending on selected features of single-family buildings. The basis assumed for determining unit consumption of aggregates is the amount of concrete juxtaposed in design documentations and average content of aggregates in concrete mix. Consumption of aggregates has been defined in respect of such features of a building as: building area, total area, usable area, volume. Also, consumption was assessed depending on structural solutions of ceilings and major architectonic features: the number of storeys above ground and underground. The conducted analyses imply that consumption of aggregates varies according to not only the size of a house under construction, but also the architectural-constructional type of the building. [...]
PL
W pracy zbadano wpływ klinoptylolitu naturalnego i zawierającego jony NH4+ na ekspansję zapraw wywołaną reakcją wodorotlenków sodu i potasu z reaktywnym kruszywem żwirowym. Doświadczenia wykazały, że 20% dodatek klinoptylolitu naturalnego początkowo zmniejsza ekspansję, jednak po 1170 dniach wyniosła ona 0,162%. Dodatek klinoptylolitu, w którym jony sodu i potasu częściowo były zastąpione jonami NH4+ zmniejszył natomiast ekspansję zapraw po tym czasie do 0,004%. Natomiast ekspansja zapraw bez klinoptilolitu wynosiła 0,76 %. Uzyskane wyniki świadczą, że stosowanie klinoptylolitu zawierającego jony NH4+ niezwykle efektywnie zmniejsza ekspansję wywołaną reakcją wodorotlenku sodu i potasu z reaktywnym kruszywem.
EN
In the work the effect of natural clinoptilolite and containing NH4+ ions, after ions exchange, on the expansion of alkalis with reactive gravel reaction has been examined. The experiments have shown that addition of 20% of natural clinoptilolite firstly decreases expansion, but after 1170 days it increases to 0.162 %, The addition of clinoptilolite with NH4+ ions, partially substituting Na+ ions, the diminution of expansion to 0.004% has caused. However, the expansion of the mortars without clinoptilolite addition was reaching 0.76%. The experimental results for mortars with clinoptilolite containing NH4+ ions were showing that this addition has the effect of decreasing this expansion very effectively.
PL
W kopalniach piasku i żwiru wydobycie oraz transport technologiczny to procesy które mogą stanowić nawet 80% całości kosztów zmiennych kopalni. Bardzo ważne jest zatem optymalne zaplanowanie systemów i metod wydobycia oraz transportu technologicznego w zależności od warunków złożowych.
PL
W przypadku niemalże każdej kopalni odkrywkowej niezbędne jest sporządzenie raportu o odziaływaniu inwestycji na środowisko. Jakość takiej oceny może inwestorowi zaoszczędzić wielu problemów lub odwrotnie - dostarczyć niejednego zmartwienia. Jak zatem postępować, by uniknąć kłopotów z tym związanych?
PL
Żwirownia „Nowa Biała" jest jednym z czterech funkcjonujących w Polsce południowej zakładów eksploatacji kruszywa naturalnego w rejonie Podhala i Orawy. Region nie korzystał z dużego zapotrzebowania na kruszywa w latach 2000-2012, ponieważ nie realizowano tam większych inwestycji drogowych. Sytuacja ta ma się zmienić, ponieważ ruszają prace związane z budową „Zakopianki". Jak „Nowa Biała" jest przygotowana na to wyzwanie?
PL
W Polsce złoża piasków i żwirów często pokrywają się z obszarami cennymi przyrodniczo, w tym również z siecią Natura 2000, co sprzyja powstawaniu wielu konfliktów na linii górnicy-przyrodnicy. Z jednej strony piaski i żwiry są podstawowym materiałem w budownictwie oraz drogownictwie, z drugiej ze względu na swój charakter odkrywkowa eksploatacja w większym lub mniejszym stopniu wpływa na środowisko. Jak jest faktycznie, sprawdzono na terenach żwirowni w Trzcianie.
PL
Technologia wydobycia i obróbki kruszyw to pojęcie niezwykle szerokie. Cały proces zależny jest przede wszystkim od warunków geologiczno-górniczych. Inaczej wygląda to przy wydobyciu spod wody, a inaczej w przypadku skały litej. Najważniejsze jednak, że ów proces wciąż jest poszerzany i udoskonalany i chociażby z tego względu warto przyjrzeć mu się bliżej.
PL
Artykuł jest rozwinięciem analizy rynku kruszyw żwirowo-piaskowych w północno-wschodniej Polsce. Ostatnie lata, a w szczególności rok 2011, były dla producentów kruszyw w tym regionie, ale także w skali całego kraju, okresem związanym z koniecznością dostosowania poziomu produkcji do rosnących potrzeb budownictwa i drogownictwa. Rok 2012 przyniósł spadek zapotrzebowania na kruszywa w regionie, skutkując znacznym ograniczeniem ich wydobycia i produkcji.
PL
W artykule opisano aktualne zastosowania produkowanych w Polsce osadzarek wodnych pulsacyjnych do przeróbki węgla kamiennego i kruszyw mineralnych. Przedstawiono możliwości ich współpracy z systemami sterowania różnych producentów oraz płynące z tego korzyści w zakresie uzyskiwanych parametrów jakościowych produktów. Omówiono elastyczność regulacji ich pracy na przykładzie wybranej osadzarki miałowej OM, pracującej w jednej z kopalń węgla kamiennego. Pokazano podstawowe parametry techniczne, uzyskiwane przez osadzarki do wzbogacania węgla oraz nadaw żwirowo-piaskowych, odnosząc je do uzyskiwanych wydajności jednostkowych oraz wskaźników jakościowych, takich jak wskaźnik imperfekcji w warunkach pracy zakładu przeróbczego kopalni węgla kamiennego, czy sprawność wydzielania zanieczyszczeń organicznych i/lub mineralnych z nadawy żwirowo-piaskowej w warunkach pracy kopalni kruszyw. Jednocześnie zwrócono uwagę na wysoką skuteczność pracy polskich osadzarek wodnych pulsacyjnych, umożliwiającą zagospodarowanie wszystkich uzyskiwanych w trakcie procesu wzbogacania produktów, w tym produktów kamiennych czy zanieczyszczeń organicznych i/lub mineralnych, w różnych technologiach dołowych i powierzchniowych, co pozwala na uzasadnione użycie określenia ich mianem urządzeń do bezodpadowej produkcji.
EN
The purpose of this paper is to review recent designs of polish pulsating jigs for hard coal and gravel-and-sand preparation which have been developed in Poland. In last years the design of such jigs has undergone complete modification. Many producers of electronic control systems have also made a real contribution to the automation of the cleaning process. The polish jigs have become fully competitive with other types of gravity separators. This article shows basic technical parameters of polish jigs on the basis of its high capacity per unit with high imperfection in coal preparation plant or high efficiency separate gravel and sand in mineral preparation plant. The adoption of a computer-controlled system in the design of the jigs have provided several advantages, for example control of water pulsation within any selected cycles, automatic control over the collection of the bed, automatic control over the loosing of the bed, relatively low costs of cleaning and its overall “clean” technology with potential ability to reuse “waste”. The latter aspect of coal and rocks separation or gravel, sand and organic or mineral contaminants separation is particularly important for environment protection.
PL
Przeprowadzono badania laboratoryjne w celu oceny przydatności odpadowego granulatu ze wzbogacania rudy żelaznej, jako stabilizowanego cementem kruszywa do wykonywania podbudów drogowych. Zastosowano rozkład Weibulla do przeprowadzenia analizy regresyjnej i opracowania modelu do oceny zachowania się zmęczeniowego tego materiału, w warunkach laboratoryjnych. Uzyskane wyniki porównano z właściwościami podbudów wykonanych ze żwiru, także stabilizowanego cementem. Uzyskane wyniki wykazują, że trwałość zmęczeniowa podbudowy wykonanej z granulatu rudy żelaznej jest gorsza niż podbudowy ze żwiru, przy tym samym poziomie obciążenia. Jednak rozrzut wyników dotyczących trwałości zmęczeniowej maleje gdy stosunek obciążenia do wytrzymałości wośnie. Uzyskane wyniki stanowią podstawę teoretyczną do stosowania odpadowego granulatu rudy żelaznej w wykonywaniu podbudów drogowych.
EN
The laboratory experiments was conducted to characterize the fatigue performance of iron-ore tailings aggregate, stabilized with cement. The Weibull distribution function was adopted to assist the regression analysis and establish the predicted fatigue life model, under laboratory conditions. Furthermore, the comparison was made between the assessed fatigue life and natural gravel stabilized with cement. The results have shown that the fatigue life of iron-ore tailings aggregate stabilized with cement is lower than the fatigue life of natural gravel, also stabilized with cement, at the same stress ratio level. However, the discrepancy in the fatigue life decreases as the stress ratio increases. The results provide theoretical support for the application of cement-stabilized, iron-ore tailings aggregate in the pavement engineering.
PL
Przedstawiono rozwój konstrukcji klasyfikatorów pulsacyjnych typu KOMAG stosowanych do pozyskiwania żwiru i piasku, z jednoczesnym wydzielaniem zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych optymalizujących działanie klasyfikatorów. Opisano czynniki procesowe wpływające na zwiększenie skuteczności wzbogacania w zależności od charakterystyki nadawy (kruszywa).
EN
Progress in development of design of KOMAG pulsating jigs used for utilization of gravel and sand together with separation of organic and mineral impurities is presented in the paper. Results of laboratory tests aiming at optimization of classifiers operation are given. Technological factors, which have an impact on increase of beneficiation efficiency depending on feed (aggregates) characteristics, are discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.