Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żużel wielkopiecowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Synteza geopolimerów z wykorzystaniem żużla wielkopiecowego
PL
Geopolimery produkowane z żużla wielkopiecowego stanowią atrakcyjną alternatywę dla standardowych materiałów budowlanych stosowanych obecnie w przemyśle. Przedstawiono badania podstawowych właściwości żużla wielkopiecowego, zaproponowano metodę otrzymywania geopolimerów na bazie analizowanego materiału, a także poddano go badaniom wytrzymałościowym oraz określono przewodność cieplną. Zbadano, jak roztwór zasadowy (KOH lub NaOH) wpływa na parametry otrzymywanych geopolimerów w procesie syntezy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że żużel wielkopiecowy modyfikowany KOH lub NaOH może znaleźć zastosowanie jako substrat do produkcji materiałów polimerowych. Dodanie pyłu aluminiowego do żula wielkopiecowego z KOH zwiększa wytrzymałość na ściskanie otrzymanego w ten sposób geopolimeru.
EN
Four types of blast furnace slag-based geopolymers from prodn. of crude iron and optionally modified with (i) alkalies (KOH or NaOH) or (ii) with the alkalies and Al dust were prepd. and then studied for their suitability as potential building materials. Bending and compression strength and thermal conduction coeff. were used as criteria for the suitability of geopolymers. The detd. values of the parameters were compared with the corresponding values in the stds. Geopolymer obtained by (ii) method was recommended as a housing material for floor heating of rooms.
EN
Among the elements that compose steel slags and blast furnace slags, metallic precipitates occur alongside the dominant glass and crystalline phases. Their main component is metallic iron, the content of which varies from about 90% to 99% in steel slags, while in blast furnace slags the presence of precipitates was identified with the proportion of metallic iron amounting to 100%. During observations using scanning electron microscopy and X-ray spectral microanalysis it has been found that the form of occurrence of metallic precipitates is varied. There were fine drops of metal among them, surrounded by glass, larger, single precipitates in a regular, spherical shape, and metallic aggregates filling the open spaces between the crystalline phases. Tests carried out for: slags resulting from the open-hearth process, slags that are a by-product of smelting in electric arc furnaces, blast furnace slags and waste resulting from the production of ductile cast iron showed that depending on the type of slag, the proportion and form of metallic precipitates is variable and the amount of Fe in the precipitates is also varied. Research shows that in terms of quality, steel and blast furnace slag can be a potential source of iron recovery. However, further quantitative analyses are required regarding the percentage of precipitates in the composition of slags in order to determine the viability of iron recovery. This paper is the first part of a series of publications aimed at understanding the functional properties of steel and blast furnace slags in the aspect of their destructive impact on the components of devices involved in the process of their processing, which is a significant operational problem.
PL
Wśród składników budujących żużle stalownicze i wielkopiecowe, obok dominującego szkliwa oraz faz krystalicznych, występują wytrącenia metaliczne. Ich głównym składnikiem jest żelazo metaliczne, którego zawartość w wytrąceniach w żużlach stalowniczych waha się w granicach od około 90 do 99%, natomiast w żużlach wielkopiecowych stwierdzono obecność wytrąceń, w których udział żelaza metalicznego wynosił 100%. Podczas obserwacji mikroskopowych przy wykorzystaniu mikroskopii elektronowej skaningowej oraz rentgenowskiej analizy spektralnej w mikroobszarach stwierdzono, że forma występowania wytrąceń metalicznych jest zróżnicowana. Wyróżniono wśród nich drobne krople metalu występujące w otoczeniu szkliwa, większe, pojedyncze wytrącenia o regularnym, kulistym kształcie oraz agregaty metaliczne wypełniające wolne przestrzenie pomiędzy fazami krystalicznymi. Badania przeprowadzone dla: żużli z procesu martenowskiego, żużli stanowiących produkt uboczny przy wytopie z łukowego pieca elektrycznego, żużli wielkopiecowych oraz odpadów po produkcji żeliwa sferoidalnego wykazały, że zależnie od rodzaju żużla udział i forma wytrąceń metalicznych jest zmienna, zróżnicowana jest również zawartość pierwiastka Fe w samych wtrąceniach. Badania dowodzą, że pod względem jakościowym żużle stalownicze i wielkopiecowe mogą stanowić potencjalne źródło odzysku żelaza. Niezbędne są jednak analizy ilościowe odnośnie do procentowego udziału wytrąceń w składzie żużli w celu określenia opłacalności odzysku żelaza.Artykuł stanowi pierwszą część cyklu publikacji ukierunkowanych na poznanie właściwości użytkowych żużli stalowniczych i wielkopiecowych w aspekcie ich niszczącego oddziaływania na elementy urządzeń biorących udział w procesie ich przetwarzania, co stanowi istotny problem eksploatacyjny.
4
Content available remote Korozja zaczynu z żużla wielkopiecowego w wodnym roztworze NH4Cl
PL
Praca przedstawia wyniki badania procesu korozji zaczynu wykonanego z alkalicznie aktywowanego żużla wielkopiecowego. Jako aktywator zastosowano 5% dodatek krzemianu sodu. Zmielony żużel z aktywatorem zmieszano z wodą w stosunku masowym w/ż = 0,4. Po 5 miesiącach dojrzewania w wodzie jedną z próbek zanurzono na 19 dni w nasyconym roztworze wodnym NH4Cl o stężeniu 27%, co odpowiada stężeniu NH4+ około 7,2 mol/dm3. Makroskopowe obserwacje przełamu próbki po korozji w roztworze chlorku amonu nie wykazywały zmian dostrzegalnych wzrokowo. Przeprowadzone badania pokazały, że przebieg korozji był strefowy – utworzyło się kilka granic frontów, podobnie jak w przypadku korozji zaczynu cementowego. W warstwach przy brzegu obserwowano zwiększoną zawartość węglanów wapnia oraz glinu, prawdopodobnie w postaci gibbsytu. Mikrostruktura przy powierzchni, do głębokości ok. 4,5 mm nie była porowata ani spękana. Jej nieciągłości wypełniały produkty karbonatyzacji. Nie wykryto krystalicznych faz siarczanowych ani amonowych. Krystalizację NaCl powodował aktywator sodowy. Glin ulegał ługowaniu z fazy C-A-S-H od głębokości około 8 mm i przemieszczał się w kierunku powierzchni próbki. Zawartość jonów siarczanowych zmniejszała się liniowo w kierunku zewnętrznej powierzchni próbki.
EN
The paper presents the results of investigation on the corrosion process of alkali activated blast furnace slag paste. As the activator, a 5% addition of sodium silicate was used. The ground slag with activator was mixed with water in a mass w/s ratio = 0.4. After 5 months of curing in water, one of the samples was immersed for 19 days in a saturated aqueous solution of NH4Cl. Concentration of the solution was equal to 27%, which corresponds to an NH4+ concentration of about 7.2 mole/dm3. Macroscopic observations of the fracture of the sample immersed in the ammonium chloride solution did not show any visual changes. The tests carried out showed that the course of corrosion was zonal – several fronts were created, similar to corrosion of cement paste. In layers at the edge, an increased content of calcium carbonate and aluminium, probably in the form of gibbsite was found. The microstructure at the surface, to a depth of approx. 4.5 mm, was not porous or cracked. Its discontinuities were filled with carbonation products. No crystalline sulphate or ammonium phases were detected. NaCl crystallization was caused by a sodium activator. The aluminium was leached out of the C-A-S-H phase from a depth of about 8 mm and moved towards the surface of the sample. The content of sulphate ions decreased linearly towards the outer surface of the sample.
EN
Iron production’s waste materials include significant quantities of blast furnace slag (BFS) which could potentially be used as a substitute for natural aggregates in hot mix asphalt (HMA) used in highway projects. Although many of properties of slag are interesting, its porosity and absorption rate would lead to greater consumption of asphalt. For this study, a Portland cement (PC) paste was used to reduce the porosity of a BFS. This PC treated BFS (called BFS-C) was then used in an HMA to replace the coarse fraction of a natural aggregate. Marshall, Indirect Tensile Strength (ITS), resilient modulus and Cantabro tests were then carried out on different HMA mixtures that included BFS-C. Using BFS-C, HMA’s resistance under monotonic loading, stiffness under cyclic loading, and resistance to moisture damage increased remarkably. In addition, the Cantabro abrasion resistance of BFS-C improved was better than that of the HMA mixture produced with untreated BFS.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy właściwościami fizycznymi i chemicznymi a wskaźnikami aktywności dla zmielonych granulowanych żużli wielkopiecowych. W publikacji szczególną uwagę zwrócono na różnice i zależności występujące w składach chemicznych i powierzchniach właściwych badanych żużli wielkopiecowych.
EN
The aim of this article is to present the relationship between physical and chemical properties and activity index for ground granulated blast–furnace slags. In the publication, special attention was paid to the differences and dependencies occurring in the chemical compositions and specific surfaces of the blast furnace slag investigated.
EN
An effective way to glass strengthening is controlled crystallization, which results in obtaining the material with very favourable mechanical properties compared to parent glass. Crystallization process is conducted between glass transformation temperature and liquidus temperature. Information concerning the production of glass-ceramics material, as well as materials, which are the most commonly used in its production, were analyzed in this paper.
PL
Skutecznym sposobem wzmocnienia szkła jest kontrolowana krystalizacja, co skutkuje otrzymaniem materiału o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych w porównaniu do szkła macierzystego. Proces krystalizacji prowadzony jest pomiędzy temperaturą transformacji szkła a temperaturą likwidusu. W artykule przenalizowano informacje dotyczące otrzymywania tworzywa szkło-ceramiki, jak również materiałów najczęściej wykorzystywanych podczas produkcji tego materiału.
PL
Żużel wielkopiecowy Calumite jest wykorzystywany w przemyśle szklarskim od dawna. Przyspiesza topienie zestawu, zwiększając tym samym wydajność agregatu topliwego i poprawia ekonomikę wytwarzania szkła. Badania DTA/TG wykonywane dla zestawu szklarskiego o różnej zawartości Calumitu miały na celu poznanie mechanizmu jego działania poprzez określenie zmian, jakie wywołuje w przebiegu kolejnych reakcji pomiędzy komponentami.
EN
Calumite blast furnace slag has been used in the glass industry for a long time. Accelerates the melting of the set, thereby increasing the efficiency of the hot melt aggregate and improving the economy of glass production. The studies of the thermal analysis of the set with different content of Calumite were aimed at learning the mechanism of its operation, by identifying the changes caused by its different presence in the course of subsequent reactions between the components of the set and understanding the essence of its beneficial effects.
PL
W artykule przedstawiono właściwości nowych rodzajów cementów trójskładnikowych CEMII/C-M(S-V) oraz CEM VI (S-V), a także wyniki badania mieszanek betonowych i stwardniałych betonów, świadczące o dużej możliwości zastosowania badanych cementów w budownictwie. Przygotowywana nowelizacja normy EN 197-1 klasyfikuje badane spoiwa jako cementy powszechnego użytku. Charakteryzują się one zmniejszoną zawartością klinkieru portlandzkiego oraz zwiększonym udziałem dodatków mineralnych: popiołu lotnego krzemionkowego (V) oraz granulowanego żużla wielkopiecowego (S).
EN
The article presents the properties of new types of ternary cements CEMII/C-M(S-V) and CEMVI (S-V). The test results on concrete mixtures and hardened concretes are present as well, proving the wide range of using tested cements in construction. The currently prepared amendment to the EN 197-1 standard classifies the tested binders as common cements. They are characterized by a reducted content of Portland clinker and increased content of mineral additives: siliceous fly ash (V) and granulated blast furnace slag (S).
PL
Dostępna literatura badawcza na temat materiałów geopolimerowych przygotowanych z krzemionkowego popiołu lotnego poświęcona jest głównie zagadnieniom wiązania i kształtowania właściwości mechanicznych tychże materiałów w temperaturze wyższej niż 45°C. Stosowanie podwyższonej temperatury z praktycznego punktu widzenia, to jest zastosowania spoiw geopolimerowych in situ w warunkach budowlanych, jest pewną niedogodnością. Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu wiązania zaczynów geopolimerowych w temperaturze 5°C oraz 25°C. Jako dodatek modyfikujący proces wiązania oraz właściwości wytrzymałościowe zaczynu geopolimerowego wykorzystano zmielony granulowany żużel wielkopiecowy (Granulated Blast Furnace Slog – GBFS) w ilości od 0 do 50% (w/w, względem popiołu lotnego). Dodanie żużla wielkopiecowego w ilości 15% (w/w) pozwala na otrzymanie zaczynu geopolimerowego, którego początek wiązania w temperaturze 5°C jest zbliżony do tego zmierzonego w temperaturze 25°C dla próbki niezawierającej GBFS. Analogiczny efekt obserwowany jest w przypadku wytrzymałości na ściskanie stwardniałych zaczynów geopolimerowych zmierzonej po 56 dniach. W temperaturze wyższej niż 5°C zaobserwowano spadek wytrzymałości materiału w dłuższych okresach przechowywania, jedynie w przypadku, w którym połowę spoiwa stanowił granulowany żużel wielkopiecowy. Wyniki badań zaczynów wiążących w temperaturze 5°C i 25°C porównano z tymi otrzymanymi dla zaczynów poddanych procesowi wygrzewania.
EN
Most of the available literature on fly-ash class F based geopolymers was on properties of slurries hardened by heat curing, which is considered as a limitation for cast in situ application at low ambient temperatures. Thus, this work was dedicated to the setting and gaining the mechanical properties of geopolymers slurries in the temperature 5°C and 25°C. In this work, the ground blast furnace slag (GBFS) has been used to alter the geopolymerisation behavior of fly ash based geopolymer slurry. We have shown that the addition of GBFS at weight concentration of 15% cause the geopolymer slurry to set in the same time manner as in the ambient temperature. Also, the mechanical properties measured after 56 days of incubation were at a similar level. We have observed that during the curing of geopolymer slurries with concentration of GBFS around 50%, long term durability was decreased. The results obtained for samples cured at the temperature of 5°C and 25°C were compared to these obtained at temperatures higher than 25°C.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cementów żużlowych wykonanych z granulowanego żużla wielkopiecowego o różnej zawartości fazy szklistej. Program badań obejmował próbki żużla o wyraźnie zróżnicowanej zawartości fazy szklistej od 58 do 99% masy. Przygotowano cementy CEM II/A-S, CEM II/B-S i hutniczy CEM III/A, zawierające odpowiednio 15, 30 i 60% masy żużla. Badano podstawowe właściwości cementów, będące przedmiotem wymagań i oceny zgodności norm PN-EN 197-1 i PN-EN 15167-1. Na podstawie uzyskanych wyników badań potwierdzono, że największy wpływ na aktywność hydrauliczną żużla ma zawartość fazy szklistej. Drugim ważnym parametrem oceny aktywności żużla jest jego współczynnik aktywności (CaO + MgO/SiO2). Przy tej samej zawartości fazy szklistej, im większy współczynnik aktywności, tym żużel wykazuje większą aktywność hydrauliczną. Wyniki badań cementów żużlowych potwierdzają te zależności. Spośród badanego żużla krajowego i zagranicznego, największe wskaźniki aktywności hydraulicznej wykazał żużel z Huty Katowice i Huty Sendzimira, zawierający odpowiednio 99 i 88% fazy szklistej; miały one zdecydowanie lepsze właściwości w porównaniu do żużla sprowadzanego w ostatnich latach w dużych ilościach z importu.
EN
Test results of properties of slag cements made of granulated blast furnace slag of different glassy phase content are presented in the paper. Research covered samples of blast furnace slags of significantly diverse glassy phase content, from 58% up to 99% by mass. Cements CEM II/A-S, CEM II/B-S and CEM III/A containing 15%, 30% and 60% of slag respectively have been prepared. Basic properties of cements, being a subject of requirements and conformity assessment of standard PN-EN 197-1 and PN-EN 15167-1, have been tested. On the basis of obtained test results it has been confirmed that the glassy phase content has the highest impact on the hydraulic activity of blast furnace slag. The oxides ratio (CaO + MgO/SiO2) of blast furnace slag is the second important parameter of its evaluation. With the same glassy phase content the higher is the oxides ratio the higher hydraulic activity of blast furnace slag is indicated. Test results of slag cements confirm these relationships. Among examined of domestic and foreign blast furnace slags the highest hydraulic activity indexes have been indicated by slags from Huta Katowice and Huta Sendzimir containing 99% and 98% of glassy phase respectively; they have had definitely better properties comparing to foreign blast furnace slags imported in high amounts during recent years.
12
PL
Artykuł przedstawia wyniki badania odporności na naprzemienne zamrażanie/odmrażanie zapraw wykonanych ze spoiwem żużlowo-popiołowym złożonym z drobnomielonego granulowanego żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego z fluidalnego spalania węgla brunatnego. W artykule dokonano charakterystyki składników spoiwa oraz podjęto próbę opisania procesów fizykochemicznych zachodzących w układzie żużel–popiół–woda. W celu wykonania zaprawy składniki spoiwa mieszano w pięciu różnych proporcjach i dodawano do pozostałych składników zaprawy (woda i piasek normowy). Po upływie 90 dni dojrzewania próbek w wodzie o temperaturze +20±1°C jedną partię próbek poddano badaniu wilgotności, drugą – naprzemiennemu zamrażaniu i odmrażaniu, a trzecią partię – próbki referencyjne – przechowywano w wodzie. Po upływie określonej liczby cykli zamrażania/odmrażania próbki ważono i badano pod względem wytrzymałości na zginanie i ściskanie. Wyniki porównano z danymi na temat wytrzymałości próbek referencyjnych. Wilgotność zapraw wyniosła od 7,7 do 8,7%. Najmniejszy ubytek masy odnotowano dla próbek zawierających spoiwo o proporcji 30% popiołu lotnego i 70% żużla wielkopiecowego, a najwyższy dla próbek ze spoiwem zawierającym 70% popiołu lotnego i 30% żużla. Uzyskane wyniki pozwalają sformułować wniosek, że wraz ze wzrostem ilości popiołu lotnego w spoiwie zmniejsza się jego odporność na oddziaływanie mrozowe w stanie nasycenia wodą.
EN
The article presents the results of investigation of freeze/thaw resistance of fly ash-slag pastes composed of ground granulated blast furnace slag and fly ash from fluidized bed combustion of brown coal. Characteristics of binder components were presented. The binder components were mixed accordingly to five different proportions and then added to the other mortars components (water and sand). After 90 days of samples curing in water of temperature equal +20±1°C one sample lot was investigated towards moisture content, second sample lot was subjected to freeze/thaw tests, and third sample lot – reference samples – was kept in water. After a set number of freezing and thawing cycles the samples were weighed and subjected to flexural and compressive strength tests. The obtained results were compared to the strength results of reference samples. Moisture of samples reached form 7,7 to 8,7%. The lowest mass loss was recorded for samples containing 30% of fly ash and 70% of slag in binder mass, and the highest for samples with 70% of fly ash and 30% of slag in binder mass. The obtained investigation results show that the higher the amount of fly ash in binder the lower resistance to freeze/thaw tests in state of full water saturation.
EN
A new method has been presented, which leads to a significant improvement of the adsorption ability of blast furnace slag (BFS). An ultra-high pressure water jet mill cavitation disintegrator and a controlled vacuum freeze dryer were used to disintegrate amorphous BFS. Specific surface areas of both BFS and disintegrated slag (BFS-D) were measured using the SBET method. BFS-D was obtained with an average particle size of 198 nm and with 27-times bigger free specific surface area than that of original BFS. The BFS-D was tested as an adsorbent of phosphate from aqueous solutions. Adsorption data were analysed using the Freundlich and Langmuir adsorption isotherms. The BFS-D after phosphate adsorption was characterized using FTIR. The theoretical adsorption capacity of the BFS-D was 30.49 mg P/g, which represents an increase by 126.7% compared to the original BFS. Surface precipitation of hydroxyapatite was dominant retention mechanism.
14
Content available Trends of Co and Mn leaching from slag mortars
EN
Various corrosive agents affect and deteriorate the concrete whereas a release of major components as well as trace elements including heavy metals occurs. Microorganisms tend to colonize solid surfaces in natural environment by forming biofilm as a protective layer, and reducing that the exposure of the solid surface to the external environment. However, biofilm formation could also result in localized corrosion and deterioration of the substratum materials, such as mortars and concrete. Bio corrosion contributes significantly to a deterioration of the concrete structure. The paper aims at investigation of leaching the selected trace metals (cobalt and manganese), from cement mortars of different compositions, during a 180-day bacterial exposure.
PL
Różne czynniki korozyjne wpływają i pogarszają beton, podczas gdy występuje uwalnianie różnych składników, w tym metali ciężkich, występuje. Mikroorganizmy mają tendencję do kolonizacji stałych powierzchni w środowisku naturalnym, tworząc biofilm jako warstwę ochronną. Jednakże, tworzenie biofilm może również powodować miejscowe występowanie korozji oraz zniszczenie materiałów podłoża, takich jak zaprawy i betonu. Korozja biologiczna w znacznym stopniu przyczynia się do pogorszenia struktury betonu. Celem pracy jest zbadanie procesu wypłukiwania wybranych metali śladowych (kobaltu i manganu) z zapraw murarskich różnych kompozycji podczas 180-dniowego narażenia na działanie bakterii.
PL
W ostatnich latach stosowanie dodatków mineralnych, do których trzeba zaliczyć granulowany żużel wielkopiecowy (GŻW), jest coraz powszechniejsze w technologii samozagęszczającego się betonu (BSZ). W przeprowadzonych badaniach zastosowano dodatek żużla wynoszący 50% masowych, zastępujący cement. Badania uzyskanych BSZ wykazały, że dodatek ten zwiększył wytrzymałość na ściskanie betonu po 28 dniach twardnienia, natomiast nieznaczny spadek zaznaczył się po 7 dniach. Ponadto korzystnym zmianom uległy właściwości mieszanki betonowej, przede wszystkim jej konsystencja. Stwierdzono także, że zwiększenie udziału kruszywa drobnego i zawartości cementu poprawia urabialność mieszanki i właściwości mechaniczne BSZ. Trzeba także podkreślić, że dodatek żużla ma korzystny wpływ na samozagęszczalność mieszanek betonowych oraz na wytrzymałość betonu po 28 dniach twardnienia.
EN
Nowadays, utilization of the industrial by-products as mineral additives such as ground granulated blast furnace slag (GGBFS) have become widespread for fabricating self-compacting concrete (SCC). In the present study, different mixtures were developed with a ratio of 50% GGBFS by mass of total cementitious materials for achieving the best self-compacting properties. Mechanical and workability properties of concrete specimens were determined i.e. compressive strength, slump-value and T50 tests. The tests have shown that high addition of slag increased compressive strengths of specimens at 28 days although negligible reduction was observed after 7 days of hardening. In addition to the mechanical advantage of slag containing specimens at the 28 days, slump value and T50 time of such concrete mix specimens, primary indicators of self-compacting concrete, yielded better workability properties. Also it was found that fine/coarse aggregate ratio and high cement share have also significant effects on the workability of mix and mechanical properties of SCC. It can be concluded that slag content in mixtures was advantageous for self-compacting properties compared to control specimens, as well as in increasing of compressive strength at the 28 days.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości betonu na bazie cementu hutniczego CEM IIIA 42,5 N z dodatkiem popiołu lotnego. Ich celem było sprawdzenie możliwości zastosowania dodatku popiołu lotnego do betonu wykonanego na bazie cementu hutniczego w elementach konstrukcyjnych narażonych na działanie agresji chlorkowej niepochodzącej z wody morskiej. Analiza porównawcza otrzymanych wyników wskazała na znaczną poprawę szczelności oraz odporności na wnikanie jonów chlorkowych betonów zawierających dodatek popiołu lotnego. Jednocześnie minimalna wytrzymałość na ściskanie badanych betonów spełniała wymagania PN-EN 206:2014 dla klasy ekspozycji XD3. Betony zawierające dodatek popiołu lotnego wykazały wolniejsze tempo narastania wytrzymałości początkowej oraz bardzo dużą wytrzymałość w długim okresie dojrzewania. Wobec przedstawionych wyników badań, kwestią do rozważenia pozostaje wprowadzenie zamian w polskim systemie normalizacyjnym umożliwiających stosowanie dodatku popiołu lotnego do betonów wykonanych z zastosowaniem cementu hutniczego CEM IIIA 42,5. Rozwiązanie takie nie jest bowiem obecnie dopuszczalne w PN-EN 206:2014.
EN
The results of researches properties of concrete based on cement CEM IIIA 42,5 N with addition of fly ash were presented in the paper. The aim was the examination of the possibility of the fly ash applying to the concrete based on metallurgical cement in structural elements exposed to chloride aggression, which is not from sea water. Comparative analysis of the obtained results indicated a significant improvement of tightness and resistance to chloride ions penetration for the concretes containing fly ash addition. Simultaneously, in tested concretes, the conditions for minimum concrete strength required in the standard PN-EN 206:2014 for the exposure class XD3, were fulfilled. The concretes containing fly ash additive showed a slower rate of initial strength rise and high strength over a long period of maturation. In accordance to the presented research results, the point to consider is the introduction of changes in Polish standardization system allowing use of the additive of fly ash in the concrete made using cement CEM III A 42,5. Such a solution is not currently acceptable in PN-EN 206:2014.
17
Content available remote Korozja zaczynu z żużla wielkopiecowego w wodnym roztworze (NH4)2SO4
PL
Badania korozji zaczynu żużlowego, aktywowanego krzemianem sodu, w wodnym roztworze siarczanu amonu wykazały, że proces ten przebiega znacznie szybciej niż w roztworach innych siarczanów. Natomiast przebieg tego procesu jest zbliżony i polega na odwapnieniu fazy C-S-H z równoczesnym powstawaniem gipsu. Występują pewne różnice w przebiegu korozji, a mianowicie zaznacza się bardzo mała trwałość ettringitu, a jony glinu lokują się przejściowo w fazie C-S-H, aby następnie utworzyć bezpostaciowy wodorotlenek. Jony sodu, lokujące się w fazie C-S-H, przechodzą do roztworu w procesie odwapnienia tej fazy i, jako siarczan sodu, ulegają wyługowaniu z zaczynu. Szybki spadek pH powoduje, że jedynymi trwałymi fazami są: gips, kalcyt i wodorotlenek glinu.
EN
The sodium silicate activated slag paste corrosion in ammonium sulphate water solution tests have shown that the process has a much higher rate than in other sulphate solutions. However, the process itself is similar and the decalcifying of C-S-H phase is the main change, caused by Ca(OH)2 lack, with the simultaneous gypsum formation. Some differences in corrosion are occurring, namely the stability of ettringite is very low and aluminium ions are transitory incorporated in C-S-H phase, but during the decalcifying are then released to the solution, with the hydroxide formation. Sodium ions, are also bound in C-S-H phase, but are also released to the solution and in the form of sodium sulphate are lixiviate from the paste. The quick decrease of solution pH the stable phases became: gypsum, calcite and AH3.
18
Content available remote Właściwości nowych rodzajów cementów trójskładnikowych CEM II/C i CEM VI
PL
W artykule przedstawiono właściwości wybranych rodzajów cementów trójskładnikowych, zawierających wapień (LL) w kombinacji z granulowanym żużlem wielkopiecowym (S) lub popiołem lotnym krzemionkowym (V). Analizowane spoiwa stanowią nowość w klasyfikacji cementów powszechnego użytku i są uwzględniane w pracach nad nowelizacją normy EN-197-1. Badane cementy charakteryzują się ograniczoną zawartością klinkieru portlandzkiego i zwiększoną zawartością dodatków mineralnych, szczególnie zmielonego wapienia.
EN
The article presents the properties of selected types of ternary cements containing limestone (LL) in combination of granulated blast furnace slag (S) or silica fly ash (V). Analyzed binders are consistent with the work on the amendment of EN-197-1 and are new in the classification of common cements. Investigated cements are characterized by a reducted content of Portland cement clinker and increased content of mineral additives, particularly ground limestone.
EN
In this work, the microstructure of mortars made with an ordinary Portland cement and slag cement has been studied. These mortars were exposed to four different constant temperature and relative humidity environments during a 180-day period. The microstructure has been studied using impedance spectroscopy, and mercury intrusion porosimetry as a contrast technique. The impedance spectroscopy parameters make it possible to analyze the evolution of the solid fraction formation for the studied mortars and their results are confirmed with those obtained using mercury intrusion porosimetry. The development of the pore network of mortars is affected by the environment. However, slag cement mortars are more influenced by temperature while the relative humidity has a greater influence on the OPC mortars. The results show that slag cement mortars hardened under non-optimal environments have a more refined microstructure than OPC mortars for the studied environmental conditions.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.