Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  źródła hałasu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Ochrona przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym
PL
Przedmiotem artykułu jest ochrona budynków mieszkalnych przed hałasem. Autorka na początku przywołuje najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony akustycznej budynku. Następnie omawia źródła hałasu oddziałujące na budynki, drogi rozchodzenia się dźwięku w budynku, zasady izolacyjności akustycznej przegród, rodzaje połączeń ścian korzystne z uwagi na ochronę przed hałasem oraz poprawne wykonanie przegród z murowanych elementów silikatowych. W podsumowaniu omawia sposoby poprawy parametrów akustycznych w budynkach.
EN
The article takes on the protection of residential buildings against noise. In the beginning, the author recalls the most important acts of law that deal with acoustic protection of the building. Then they discuss the sources of noise influencing the building, the sound travel pathways in the building, the rules of acoustic insulation of partitions, the types of wall joints that are advantageous in terms of noise protection and rules of correct execution of partitions of silicate masonry blocks. To sum up, they discuss the modes of improvement of acoustic parameters in buildings.
PL
Artykuł porusza zagadnienie pomiarów i analizy hałasu w przestrzeni osiedla w relacji do jego otoczenia oraz kompozycji architektoniczno-krajobrazowej. Pomiar hałasu w niemal 70 punktach osiedla, w trzech różnych porach dnia pozwolił stworzyć (z wykorzystaniem narzędzi GIS) obraz przestrzennej zmienności zjawiska. Wynikowe mapy poddano analizie, wskazano źródła hałasu i czynniki redukujące rozprzestrzenianie się dźwięku, jak również wskazano możliwości dalszych badań.
EN
The paper deals with the problem of measuring and analysing noise in residential areas with relation to their vicinity and landscape- and architecture composition. Almost 70 points were selected to measure the noise three times per day and to create, using GIS tools, spatial image of the phenomenon. The resulting maps were analysed, pointing out sources of noise and factors reducing the sound spread. The further research ideas were suggested as well.
EN
Sound visualization tools are now widely used in industry. As a tool, acoustic cameras are also well- suited for faster identification of errors as well as individual states while operating devices. The aim of this paper was to locate and quantify noise sources on a packet sorting line using an acoustic camera and then to propose noise reduction measures. Localization of noise sources was performed by means of an acoustic camera with a microphone ring array. The result of these measurements and analyses was to sort the individual noise sources from less noisy to the noisiest, which gives a good assumption for better planning of spending on the implementation of noise reduction measures. The outputs of these measurements also give information on the character and frequency composition of the sound of individual sources, which will help out in the design of specific noise measures.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie problemowe zagrożenia źródłami hałasu w specyficznym środowisku pracy jakim są specjalne strefy ekonomiczne i strefy przemysłowe. W pierwszej jego części, wskazano na podobieństwo cech obiektów zlokalizowanych na tych terenach. Ponadto scharakteryzowano ilościowe podejście identyfikacji i oceny zagrożenia hałasem obiektów przemysłowych. W drugiej części artykułu, przedstawiono analizę możliwości przeprowadzenia oceny zagrożenia hałasem. W szczególności, zaproponowano uzupełnienie stosowanej dotychczas oceny ilościowej o ocenę jakościową związaną z kształtowaniem klimatu akustycznego. Takie podejście można traktować jako nowe zagadnienia badawcze, mające swoje zastosowanie m.in. w odniesieniu do specjalnych stref ekonomicznych i stref przemysłowych.
EN
The article presents the problematic issue hazard from noise sources in a specific working environment - special economic zones and industrial zones. In the first part, it was pointed to the similarity of objects features located on these areas. Furthermore, it was characterized the quantitative approach to identify and assessment of noise pollution of industrial facilities. In the second part of the article, it was presented analysis of possibility of the noise pollution assessment. In particular, it was proposed complement the previously used a quantitative assessment of the qualitative assessment related to shaping the acoustic climate. Such an approach can be considered as a new research issues, having their practical application, among others, in relation to special economic zones and industrial zones.
PL
W ostatnich latach w Polsce prowadzi się prace poszukiwawczo-rozpoznawcze związane z pozyskiwaniem gazu z łupków. Artykuł dotyczy identyfikacji źródeł hałasu wiertni, z punktu widzenia ekspozycji na hałas pracowników pracujących na jej terenie. Jednym ze sposobów identyfikacji źródeł hałasu jest zastosowanie wyznaczonych metodą pomiarowo-obliczeniową map hałasu, wykonanych w pasmach częstotliwości. Z map tych wynika, że silnik spalinowy napędzający prądnice do Top Drive jest na wiertniach największym źródłem hałasu w zakresie częstotliwości powyżej 500 Hz. Drugim co do wielkości emisji hałasu typem źródła są pompy płuczkowe, szczególnie w zakresie częstotliwości od 8 do 63 Hz. Trzecim istotnym źródłem hałasu są sita wibracyjne, szczególnie w zakresie częstotliwości od 8 do 63 Hz oraz w paśmie 4000 Hz.
EN
In recent years exploration and assessment work has been conducted in Poland in order to acquire shale gas. This article discusses identifying sources of noise at a drill site from the point of view of exposed workers. Sources of noise can be identified with acoustic maps created with an assessment and calculation method. These maps are made in frequency ranges. These maps have shown that the internal combustion engine driving Top Drive generator is the greatest source of noise in the frequency range above 500 Hz. Mud pumps are the second greatest noise-emitting type of source, especially in the frequency range from 8 to 63 Hz. Vibrating sieves. The are the third greatest noise-emitting source, especially in the frequency range from 8 to 63 Hz and in the band of 4000 Hz.
6
Content available remote Lokalizacja źródeł hałasu w koparko-ładowarce przy pomocy kamery akustycznej
EN
There are many noise sources in mining machinery and construction equipment, which influence the level of acoustic power emitted to environment. The knowledge about main noise sources is essential in noise reduction.In this paper the method of identification of noise sources using acoustic camera on the example of excavator Mecalac is presented.
PL
W nowoczesnych maszynach budowlanych poziom drgań i hałasu w kabinach jest bardzo często znacznie ograniczony, stąd nie ma bezpośredniego zagrożenia zarówno od wibracji jak i hałasu dla operatorów. Natomiast maszyny te na zewnątrz emitują najczęściej poziomy hałasu często przekraczające 85 dB (A) (dyrektywa 2000/14/WE) co stanowi zagrożenie dla osób znajdujących się w ich sąsiedztwie. W koparkoładowarkach o efekcie wypromieniowanego hałasu decyduje wiele różnych źródeł hałasu. Poziom mocy akustycznej jest zdeterminowany przez zazwyczaj kilka źródeł mających najwyższe wartości natężenia dźwięku. Określenie głównych źródeł hałasu jest kluczowym zagadnieniem dla redukcji hałasu zewnętrznego maszyn budowlanych. W niniejszym artykule przedstawione zostaną wyniki badań mających na celu identyfikacje podstawowych źródeł hałasu w koparkoładowarce z wykorzystaniem kamery akustycznej.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania algorytmów genetycznych do wspomagania działań związanych z ograniczaniem zawodowej ekspozycji na hałas. Omówiono zasadę działania algorytmów genetycznych oraz podstawowe pojęcia z nimi związane. Zaprezentowano algorytm genetyczny do optymalizacji położenia źródeł hałasu i stanowisk pracy w środowisku pracy pod kątem minimalizacji zagrożenia hałasem pracowników. Przedstawiono przykład programu komputerowego bazującego na zaprezentowanym algorytmie genetycznym oraz uzyskane za jego pomocą wyniki.
EN
This article discusses the possibilities of using genetic algorithms to limit occupational exposure to noise. It introduces the principles of operation and the basie terms used in genetic algorithms.The article describes a genetic algorithm for optimizing the location of noise sources and workstations to minimize workers' exposure to noise. It also provides an example of a computer application based on the genetic algonthm and its results.
PL
W artykule przedstawiono pomiary i ocenę hałasu ultradźwiękowego przeprowadzone na stanowiskach obsługi: pras wulkanizacyjnych, zrywarki uszczelek, obcinarki uszczelek, suszenia masek sitodruku, czyszczenia płytek drukowanych oraz kuwet. Ponadto podano zalecenia ograniczenia hałasu w pobliżu źródeł aerodynamicznych, jakie mogą stanowić stanowiska pracy maszyn i urządzeń ze sprężonym powietrzem. Wyniki badań dotyczące narażenia na hałas ultradźwiękowy pracowników obsługujących wymienione stanowiska wykazały, że największe przekroczenia wartości NDN hałasu ultradźwiękowego występują w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych 10 kHz, 12,5 kHz i 16 kHz.
EN
This article presents measurements and assessment of noise at workstations with vulcanization presses, machines used for cutting and tearing off gaskets, screen printing mask dryers and workstations where printed circuit boards and cuvettes are cleaned. It also makes recommendations for noise reduction near aerodynamic sources, such as workstations where machinery and devices with air compression are located. The results of measurements and assessment of occupational exposure to ultrasonic noise at selected workstations have shown that the highest values of MAI (maximum admissible intensities) occur in the 1/3 octave band with the central frequency of 10 kHz, 12 kHz and 16 kHz.
9
Content available Walka z hałasem i drganiami
PL
Ochrona pracowników przed zagrożeniami powodowanymi hałasem i drganiami mechanicznymi (wibracjami) w środowisku pracy jest podstawowym celem badań prowadzonych przez Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych CIOP-PIB. W ich wyniku powstały m.in. metody i unikatowe w kraju stanowiska do badań właściwości akustycznych i mechanicznych ochronników słuchu. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie badań do oceny zgodności ochronników słuchu zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG, a tym samym eliminowanie z polskiego rynku ochronników słuchu niespełniających tych wymagań. W Zakładzie powstały również nowe rozwiązania środków ochrony indywidualnej przed hałasem, m.in. model ochronnika słuchu z elektronicznym systemem aktywnej redukcji hałasu i łączności wewnętrznej, niezależne nauszniki przeciwhałasowe FASER N1 i nahełmowe FASER H1, nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem FASER N1-E3. Przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne na stanowiskach pracy w środkach komunikacji miejskiej, z wykorzystaniem dozymetrycznej metody badań. W zakresie nowych metod badania i oceny skuteczności ochronników słuchu opracowano stanowisko badawcze oraz procedury w języku Matlab do analizy przebiegów czasowych sygnałów akustycznych do badań skuteczności tłumienia hałasów impulsowych przez ochronniki słuchu, w tym wkładek przeciwhałasowych dla różnych geometrii przewodu słuchowego.
PL
Sygnalizator dźwiękowy montowany na przejściach dla pieszych ma ułatwiać osobom z upośledzonym narządem wzroku bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych. Emitowany sygnał dźwiękowy musi być słyszalny. Gdy zmniejsza się poziom hałasu komunikacyjnego, sygnalizator może stać się dla okolicznych mieszkańców źródłem dokuczliwego hałasu. Zastosowanie na przejściach dla pieszych adaptacyjnego sygnalizatora dźwiękowego o szerokim zakresie adaptacji poziomu ciśnienia akustycznego powinno ograniczyć uciążliwość wywołaną nadawanym sygnałem akustycznym. Przeprowadzone pomiary wykazały, że możliwe jest obniżenie poziomu emitowanego dźwięku o ok. 6 dB, bez utraty wymaganych właściwości informacyjnych sygnału dźwiękowego.
EN
An audible pedestrian signal device on a crosswalk advises people with visual impairment when to cross safely. The signal should be clearly audible. A decrease in the level of traffic noise may render the signal too loud for inhabitants living near the crosswalk. The application of an adaptive audible pedestrian signal device should solve the problem. Measurements have shown it is possible to decrease the level of the signal by about 6 dB without loss to its information properties.
11
Content available remote Analiza źródeł hałasu środowiskowego w przemyśle poligraficznym
PL
W pracy przedstawiono analizę hałasu środowiskowego emitowanego przez nowoczesną drukarnię offsetową. Część pierwsza zawiera wyniki pomiarów poziomu mocy akustycznej głównych emitorów hałasu. W dalszej części zaprezentowano wyniki obliczeń hałasu środowiskowego wraz z weryfikacją pomiarową.
EN
In this paper the analysis of environmental noise which is emitted by modern printing house is presented. The first part includes results of measurement of acoustic power level of principal noise sources. In the next part is presented the result of environmental noise calculation along with measurement revision of calculation.
PL
W artykule zwrócono uwagę na metody minimalizacji poziomu hałasu polegające na zmniejszeniu przyczyn ich powstawania. W przypadku przekładni zębatych są nimi przede wszystkim błędy (niedokładności) wykonawcze kół zębatych, wzbudzenia powstające przy wchodzeniu i wychodzeniu zębów w zazębienie oraz wahania sztywności zazębienia. Jak wynika z dotychczasowych badań, należy się spodziewać zmniejszenia hałasu w przypadku zastosowania kół charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem zazębienia. Przeprowadzono badania doświadczalne właściwości akustycznych kół o wysokim wskaźniku zazębienia Εα=2,03 i o standardowej jego wartości, na podstawie których wykazano korzystne cechy pierwszego uzębienia.
EN
This paper presents some methods of minimizing noise level by means of lowering sources of noise emission. In the case of gears, they are first of all mounting deviations, meshing in and meshing out excitations as well as meshing stiffness fluctuations. Previous research has shown that a noise decrease should be expected when wheels with high contact ratio are used. Experiments of the acoustic property of high contact ratio wheels Εα= 2.03 and wheels with its regular value were conducted. They revealed some useful qualities of the former type of teeth.
PL
Instalacje grzewcze mogą emitować hałas o natężeniu znacznie przekraczającym wartości dopuszczalne. Całościowe ujęcie tej kwestii gwarantuje uniknięcie nadmiernych emisji hałasu lub właściwego zdiagnozowania jego źródeł, a w efekcie zastosowania odpowiednich rozwiązań. Istnieje wiele sposobów zmniejszenia efektów akustycznych, ale o tym należy pomyśleć na etapie projektowania i wykonawstwa. Walka z hałasem już po zakończeniu inwestycji jest o wiele mniej skuteczna i bardziej kosztowna.
PL
Hałas i wibracje stanowią poważny problem podczas pracy urządzeń w instalacji chłodniczej. W artykule omówiono źródła powstawania hałasu i wibracji ze szczególnym uwzględnieniem sprężarek i skraplaczy. Wskazano na współzależności różnych czynników wywołujących hałas. Zwrócono uwagę na niektóre metody ograniczania hałasu i wibracji w oparciu o rozwiązania z zastosowaniem tłumików szumów i wibroizolatorów.
15
Content available remote Skąd ten hałas?
PL
Wraz z gwałtownym rozwojem cywilizacji nastąpił znaczny wzrost liczby i mocy źródeł hałasu, stanowiących czynnik degradujący środowisko człowieka. Chociaż zjawisko hałasu z definicji jest pojęciem względnym, zależnym od sytuacji, miejsca i wrażliwości konkretnych osób, to zwykle hałas określamy jako dźwięk niepożądany, uciążliwy, dokuczliwy i szkodliwy dla zdrowia.
PL
W wyniku pomiaru systemem STSF (ang. Spatial Transformation of Sound Fields) uzyskuje się rozkład natężenia propagacji z różnych fragmentów źródła. Analizując w ten sposób dowolne źródło hałasu, np. hydrostatyczny układ napędowy można zlokalizować przyczynę i na etapie prototypu wprowadzić poprawki konstrukcyjne pozwalające wyciszyć układ napędowy. Zamieszczono wyniki badań akustycznych hydrostatycznego układu napędowego.
EN
In consequence of measurement with STSF system (Spatial Transformation of Sound Fields) is possible to receive the distribution of propagation intensity from different source fragments. After analysis of optional noise source thisway e.g. hydrostatic driving system is possible to location the noise cause and during prototype stage change construction to silence driving system. The results of the hydrostatic driving system acoustic researeh has been presented.
PL
Przedstawiono wyniki badań poziomu mocy akustycznej wzorcowego źródła dźwięku w różnych warunkach pomiarowych przy zastosowaniu metody technicznej o klasie dokładności 2 i metody orientacyjnej o klasie dokładności 3, w określonych normach PN-EN ISO 3744 oraz PN-EN ISO 3746. Porównano wartości odchylenia standardowego odtwarzalności poziomów mocy akustycznej uzyskanych w badaniach z podanymi w wymienionych normach.
EN
This article presents the results of sound power level determination of a reference sound source under different measurement conditions using an engineering method, precision class 2 and a survey method precision class 3 as specified in PN EN ISO 3744 and PN-EN ISO 3746. Standard deviations of the reproducibility of sound power levels determined according to the above-mentioned standards were compared.
PL
W pracy została podana ogólna, a jednocześnie zorientowana (poprzez przytoczone przykłady) na maszyny i urządzenia papiernicze, metodologia postępowania przy określaniu metod i sposobów technicznych niezbędnych do uzyskania minimalizacji hałasu w środowisku pracy. W szczególności, przeanalizowane zostały następujące problemy: 1/ Ograniczenia emisji hałasu przez źródła - ze szczególnym uwzględnieniem złożoności maszyn i urządzeń papierniczych oraz specyfiki realizowanego procesu technologicznego, wyrażającej się niejednorodnością przetwarzanych surowców i półproduktów oraz niestacjonarnością komplementarnych procesów aero- i hydrodynamicznych, mechanicznych i chemicznych. Dla uwzględnienia tych czynników powstała konieczność stworzenia niezależnego metodologicznego podejścia, wzbogacającego metodologię badań nad ograniczeniem emisji hałasu o dodatkowy element - rozszerzający możliwości pełnego poznania zjawisk dynamicznych i identyfikacji źródeł dźwięku - obejmujący analizę dynamiczną i badania symulacyjne modeli wykazujących określone cechy podobieństwa do oryginału (urządzenia technologicznego). Jako przykładowe urządzenie wybrano bęben korujący (La ≈ 110 dB, L ≈ 130 dB); 2/ Ograniczenia transmisji energii wibroakustycznej na drogach jej przenoszenia; 3/ Ograniczenia imisji hałasu na człowieka i określone obszary środowiska; 4/ Stosowania aktywnych metod redukcji hałasu. Od strony redakcyjnej całość pracy podzielono na cztery części: W Części I zamieszczono - w syntetycznym ujęciu - wyniki badań akustycznych przemysłowych wybranych maszyn i urządzeń papierniczych. W Części II podano całościowe ujęcie metodologii minimalizacji hałasu w środowisku pracy. W Części III przedstawiono wyniki badań symulacyjnych doświadczalnych (akustycznych, efektywności procesu korowania) modeli bębnów wykonanych w skali 1 : 20. Celem badań akustycznych było określenie wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych, ruchowych, technologicznych i eksploatacyjnych (grubość blachy, konstrukcja bębna, rodzaj podparcia, prędkość obrotowa bębna, wilgotność surowca, stopień wypełnienia) na poziom emitowanego hałasu i charakter jego widm. W części tej przedstawiono również - w oparciu o specjalnie opracowaną metodykę badań - rezultaty badań modelowych efektywności procesu technologicznego, dla różnych modeli bębnów. W Części IV przedstawiono projekt nowego rozwiązania konstrukcyjnego bębna, opracowany w oparciu o wyniki badań modelowych, będący adaptacją bębna korującego pracującego w Ostrołęckich Zakładach Celulozowo - Papierniczych w Ostrołęce. Pracę kończy podsumowanie zalecanej metodologii i uzyskanych rezultatów oraz syntetyczne ujęcie tematów wymagających dalszych badań.
EN
There has been presented in the work, on the base of industrial autoexperience and scientific research, a general methodology, and at the same time the one being pointed (due to examples) at paper machines and arrangements, of noise abatement in the workplace. In particular there have been analysed some problems of: 1/ Confining of noise source emission - with taking into special consideration complexity of paper machines and arrangements, as well as some specific features of technological process in this industry. Due to that, it has appeared to be indispensable to enrich the methodology of noise minimization by an additional element - enlarging possibilities of full recognition of dynamic phenomena and identity of some noise sources -containing model arrangement investigation and its dynamic analysis. As an example arrangement there has been chosen a barking drum (L ≈ 130 dB and La ≈ 110 dB); 2/ Limitation of noise and vibration energy transmission; 3/ Noise imission into a man and environment; 4/ Applying of active noise reduction. The elaboration has been divided into four parts: In Part I there have been placed some results of noise investigations of paper machines and arrangements. Part II contains a general methodology of noise minimization in the workplace. In Part III there have been presented the results of some experimental tests, made on the barking drum models (made to the scale of 1:20) showing an effect of some selected design, operating, technological and exploiting variables (thick of steel shell, kind of drum structure, kind of rollers, rotadonal speed of drum, moisture of wood, filling degree etc.) on the noise level and its spectrum. There have been presented also, in this part, the results of efficiency of debarking process made into the various barking drum models. In Part IV there has been shown the project of a new design of barking drum, based on the results of tests of the barking drum models, being an adaptation of a barking drum fitted up in Ostrołęckie Zakfady Celulozowo-Papiernicze w Ostrołęce.
PL
W referacie przedstawiono metodę lokalizacji źródeł hałasu w typowym zasilaczu hydraulicznym z wykorzystaniem pomiaru natężenia dźwięku za pomocą sondy akustycznej i odpowiedniego zestawu firmy Bruel & Kjaer. Zamieszczono też wyniki badań dotyczących obniżenia hałasu wspomnianego zasilacza poprzez zamontowanie tłumika pulsacji ciśnienia typu biernego i zmianę sztywności mocowania elementów najbardziej hałaśliwych.
EN
In the elaborate has been shown the method of noise source location in hydraulic feeder with Bruel & Kjaer modern set, consist of microphone acoustic sonde and two-channel analyser with software. On the basis of noise distribution maps the most noisy elements has been determinate and with passive and active methods the acoustic energy emission in testing device has been reduced.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z przebiegiem pracy badawczej prowadzonej w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH, której rezultatem wdrożeniowym ma być upowszechnienie w praktyce rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych ograniczających emisję hałasu uderzeniowego w prasach mechanicznych. Przedstawiono klasyfikację źródeł hałasu występujących w prasach mechanicznych, ze szczególnym uwzględnieniem hałasu uderzeniowego. Zaprezentowano zaprojektowane i wykonane stanowisko badawcze do przeprowadzenia badań eksperymentalnych hałasu uderzeniowego. Jest to stanowisko zespolone składające się ze stanowiska laboratoryjnego (do badań "mechanizmu" powstawania hałasu uderzeniowego oraz rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych zmniejszających jego emisję) oraz obiektu rzeczywistego - prasy mechanicznej (do badań hałasu uderzeniowego w warunkach rzeczywistych oraz weryfikacji zastosowanych rozwiązań przeciwhałasowych). Podano także nowe podejście do opracowania rozwiązań zmniejszających hałas uderzeniowy w prasach.
EN
The paper presents problems of experimental irwestigations in Dept. of Mechanics and Vibroacoustics of the University of Mining and Metallurgy. The seasons results of this investigations will be universalize in to practice, materialconstructions realizations, reducting noise emission in mechanical presses. In this work there is also present classification of noise sources in mechanical presses, include especially impact noise. This paper presents experimental place for impact noise studies. The place consists of laboratory stand (for study mechanism of formation impact noise emission) and real structure - mechanical press (for study impact noise in real conditions). In this work the new, to work out realizations reducting impact noise in mechanical presses is given.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.