Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środki techniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the study was to determine the spatial distribution of farm equipment with technical means of production in a given period of time (the period of the agricultural census in 1996, 2002 and 2010) of 20 counties of Lubelskie Voivodeship. The scope of work included the spatial database of the examined region at the level of counties. The data were taken from the European Statistical Office and related inter alia to variables such as: agricultural tractors, self-propelled machinery or residential areas per unit area of the farm. Then the analysis of the spatial distribution in 1996, 2002 and 2010 was conducted, and spatial changes were determined. Based on the accepted diagnostic variables a synthetic indicator was determined and the multi-scale phenomenon was described with one feature.
PL
Celem pracy było wyznaczenie rozkładu przestrzennego wyposażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji w wybranych latach (1996, 2002 i 2010) na poziomie 20 powiatów województwa lubelskiego. Zakres pracy obejmował wykonanie przestrzennej bazy danych badanego województwa na poziomie powiatów. Dane atrybutowe zostały pozyskane z opracowań Europejskiego Urzędu Statystycznego i odnosiły się min. do takich zmiennych jak: ciągniki rolnicze, maszyny samobieżne czy powierzchnie użytkowe w przeliczeniu na jednostkę powierzchni gospodarstwa. Następnie została przeprowadzona analiza rozkładu przestrzennego w 1996, 2002 i 2010 roku oraz wyznaczone zostały zmiany przestrzenne. Na podstawie przyjętych zmiennych diagnostycznych został wyznaczony wskaźnik syntetyczny a zjawisko wieloskalowe zostało opisane jedną cechą.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań w zakresie wyposażenia i wykorzystania środków technicznych w 53 wybranych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8 do 150 ha UR, podzielonych na 5 grup obszarowych po 10 gospodarstw w grupach I–IV i 13 gospodarstw w grupie V. Zestawiono wyniki badań terenowych za 2009 i za 2010 r. oraz wyniki projektów modernizacji na 2015 r. i prognoz rozwoju gospodarstw do 2020 r. Stwierdzono, że we wszystkich grupach obszarowych gospodarstw nadal będzie zwiększać się powierzchnia posiadanych użytków rolnych (UR). Zmniejszać się będzie jednostkowa wartość odtworzeniowa środków technicznych – średnio z 22,15 tys. zł·ha-1 w 2009 r. do 21,95 tys. zł·ha-1 w 2020 r. Największe jednostkowe wyposażenie techniczne wystąpi w 2020 r. w grupie II (31,95 tys. zł·ha–1), a najmniejsze w grupie V (15,68 tys. zł·ha-1). Średni okres trwania maszyn będzie zmniejszał się z 27,6 lat w 2009 r. do 26,1 lat w 2020 r. Największe zmiany okresu trwania maszyn wystąpią w IV grupie gospodarstw (z 30,2 do 25,3 lat). Badane gospodarstwa rodzinne będą prowadzić rozwojową działalność inwestycyjną, modernizując techniki i technologie produkcji nie tylko do końca 2015 r., ale także do 2020 r. i po tym okresie. Najtrudniej będzie prowadzić działalność inwestycyjną w gospodarstwach grupy I, łatwiej w gospodarstwach grupy II i III, najłatwiej w gospodarstwach grupy IV i V.
EN
This paper presents the results of research on equipment and the use of technical measures in 53 selected family farms with an area from 8 to 150 ha AL, divided into 5 area groups, consisting respectively of 10 farms (groups I–IV) and 13 farms (group V). A juxtaposition was made from the results of field studies for 2009 and 2010, along with the results of modernization projects for 2015 and the development prognoses for 2020. It was found that in all area groups of farms, there will still be an increase in the area of owned arable land (AL). There will be a decrease in the unit replacement value of technical measures – on average from 22.15 thous. PLN·ha-1 in 2009 to 21.95 thous. PLN·ha-1 in 2020. The biggest unitary technical equipment will occur in 2020 in group II (31.95 thous. PLN·ha–1) and the smallest in group V (15.68 thous. PLN·ha-1). The average life period of machines will decrease from 27.6 years in 2009 to 26.1 years in 2020. The biggest changes of the life period of machines will occur in the fourth (IV) group of farms (from 30.2 to 25.3 years). The examined family farms will conduct developmentoriented investment activities, modernizing techniques and technologies of production not only to the end of 2015 but also to 2020 and after this period. Conducting investment activities on farms will be the hardest in group I, groups II and III will prove less of a challenge, whereas groups IV and V will pose no difficulties.
EN
Technical prevention system management constitutes an important part of work health and safety management systems, in particular in manufacturing companies. Technical resources used within the prevention system should provide for higher level of employee safety and health protection, and proper management of this system should make it possible to effectively and successfully perform actions being taken at all levels within the organisation. This paper presents results of verification of occurrence and nature of interdependence between using technical safety resources and hazards that occur within work environment. The research we have conducted suggests that technical prevention systems are primarily targeted at elimination or restriction of strenuous work hazards in the industrial processing sector.
PL
Zarządzanie systemem profilaktyki technicznej stanowi istotną część systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, szczególnie w przedsiębiorstwach wytwórczych. Stosowane w systemie profilaktyki środki techniczne powinny zapewnić zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników a zarządzanie tym systemem powinno umożliwić sprawną i skuteczną realizację podjętych działań na wszystkich poziomach organizacyjnych. W artykule zaprezentowano wyniki weryfikacji istnienia i charakteru zależności między stosowaniem technicznych środków bezpieczeństwa a występującymi w środowisku pracy zagrożeniami. Z przeprowadzonych badań wynika, że w przetwórstwie przemysłowym systemy profilaktyki technicznej ukierunkowane są przede wszystkim na eliminację lub ograniczenie zagrożeń związanych z uciążliwością pracy.
EN
The article discusses the issue of selection of the technical measures and the means of transport to carry out the executive and transport operations transport infrastructure investment: the chains of suppliers on the example of transport task, in production - for example the building transport infrastructure investment and in the storage warehouse. The developed method allows to determine the construction schedule (determination of the order of operations performed optimal technical measures and optimal means of transport) with the optimal function criterion (cost / time). The simulations have shown that this method allows an unambiguous selection of the technical measures and means of transport (vehicles) to implement the particular technological operations at a given time/cost, taking into account the established constraints.
PL
Artykuł stanowi próbę dokonania przeglądu aktualnego stanu wiedzy o człowieku, jako użytkowniku oraz obsługującym środki techniczne. Przedstawia ponadto perspektywy badawcze, które należałoby podjąć w ramach dyscyplin: budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria produkcji, ze względu na aktualne i ważne problemy dotyczące człowieka, funkcjonującego w systemie antropotechnicznym. Szczególną uwagę zwrócono na eksploatowanie środków technicznych przez osoby starsze.
EN
The article is an attempt to review actual state of art on human as user and maintainer of technical means. Moreover it presents research perspectives, which should be undertake within building-and-exploitation-of-machines (mechanical-engineering) and production-engineering disciplines for the sake of actual and important problems concerning human functioning in human engineering system. A particular attention should be paid to exploiting technical means by older persons.
6
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz techniczno-ekonomicznych wyposażenia i wykorzystania ciągników oraz pozostałych środków trwałych mechanizacji i energetyzacji w 53 wybranych gospodarstwach rodzinnych badanych w 2009 i 2010 r. Gospodarstwa podzielono na 11 grup, po 5 gospodarstw w grupach od I do IX i po 4 gospodarstwa w grupie X i XI, uszeregowanych według: A – wzrastającej powierzchni UR i B – zwiększającej się wartości uzyskiwanej nadwyżki bezpośredniej. Średnia powierzchnia badanych obiektów wynosiła w 2009 r. 44,23 ha UR, a w 2010 r. – 45,88 ha·UR. Liczba posiadanych ciągników wynosiła łącznie 157 szt. w 2009 r. i 159 szt. w 2010 r. Wraz ze zwiększaniem się powierzchni gospodarstwa i zwiększaniem się wartości nadwyżki bezpośredniej zmienia się struktura posiadanych i wykorzystywanych ciągników na korzyść ciągników większych klas mocy i na korzyść zwiększającego się średniego rocznego wykorzystania w granicach 209-569 cnh·szt.-1. Średnia moc ciągnika wynosiła 48,3 kW w 2009 r. i 49,1 kW w 2010 r. Liczba samochodów zwiększyła się z 59 szt. w 2009 r. do 60 szt. w 2010 r., a liczba kombajnów zbożowych z 34 do 36 szt. Średnia wartość odtworzeniowa środków technicznych wynosiła w 2010 r. 1014,8 tys. zł·gosp.-1 UR, czyli średnio 22,12 tys. zł·ha-1 UR. Wyniki badań wyposażenia i wykorzystania środków technicznych w badanych gospodarstwach mogą być wykorzystywane do aktualizacji wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych systemu maszyn rolniczych oraz sporządzania ekspertyz planistyczno-prognostycznych modernizacji rolnictwa i techniki rolniczej.
EN
The paper presents the results of technical and economic analyzes of equipment and use of tractors and other fixed assets of mechanization and energy producing in 53 selected family farms surveyed in 2009 and 2010. Farms were divided into 11 groups, 5 farms in groups from I to IX and 4 farms in the group X and XI, arranged in the following order: A – increasing area of arable land and B – the increasing value of obtained direct surplus. The average area of the examined objects was in 2009 - 44.23 ha, in 2010 - 45.88 ha. Total number of tractors amounted to 157 units in 2009 and to 159 pcs. in 2010. With increasing both area of the farm and value of direct surplus the structure of the existing and used tractors changes in favor of higher power classes tractors and in favor of increasing average annual use in the range of 209-569 tractor hours·pcs-1. The average power of the tractor was 48.3 kW in 2009 and 49.1 kW in 2010. The number of vehicles increased from 59 pcs., in 2009 up to 60 pcs. in 2010, and the number of harvesters from 34 to 36 pcs. In 2010 the average replacement value of technical measures was 1014.8 thous. PLN·farm AL-1, ie on average 22.12 thous. PLN·ha-1 AL. Results of the study on equipment and the use of technical measures in the investigated farms can be used to update the operational and economic indicators of the farming machinery system and the development of agricultural planning and forecasting expertise concerning modernization of both agriculture and agricultural technology.
PL
W pracy przedstawiono analizy techniczno-ekonomiczne wyposażenia i użytkowania środków technicznych (zestawów maszyn) w 53 wybranych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8 do 150 ha UR, badanych w 2009 i 2010 r. Gospodarstwa podzielono na 11 grup, po 5 gospodarstw w grupach od I do IX i po 4 gospodarstwa w grupie X i XI, uszeregowanych według: A - wzrastającej powierzchni UR i B - zwiększającej się wartości uzyskiwanej nadwyżki bezpośredniej. Średnia wartość odtworzeniowa środków technicznych wynosiła w 2009 r. 979,4 tys. zł·gosp.-1, czyli 22,2 tys. zł·ha-1 UR, a w 2010 r. wyniosła 1014,8 tys. zł·gosp.-1, czyli 22,1 tys. zł·ha-1 UR. Średnia amortyzacja wynosiła 37,16 tys. zł·gosp.-1, czyli 840 zł·ha-1 UR w 2009 r., i 38,75 tys. zł·gosp.-1, czyli 845 zł·ha-1 UR w 2010 r. Badano statystyczne korelacje między jednostkową wartością zestawu maszyn i ich amortyzacji, a wzrastającą powierzchnią UR (A) i zwiększającą się wartością nadwyżki bezpośredniej (B). Wynika z nich, że wraz ze wzrostem powierzchni UR lub zwiększaniem się wartości nadwyżki bezpośredniej maleje jednostkowa wartość (zł·ha-1) odtworzeniowa posiadanych maszyn i maleje jednostkowa wartość ich rocznej amortyzacji (zł·ha-1 UR). Korelacja ta jest wyraźniejsza w wariancie A (wzrastająca powierzchnia UR) niż w wariancie B (zwiększająca się wartość nadwyżki bezpośredniej). Średni okres trwania maszyn wyniósł 26,4 lat w 2009 r. i 26,2 lat w 2010 r., przy czym minimalny wyniósł 22,5 lata, a maksymalny - 29,8 lat.
EN
The paper presents a technical and economic analysis of equipment and use of technical means (sets of machines) in 53 selected family farms ranging in size from 8 to 150 ha of arable land surveyed in 2009 and 2010. Farms were divided into 11 groups, every group from I to IX included 5 farms, and groups X and XI included 4 farms which were ordered according to: A - increased area of arable land and B - increased value of direct surplus. In 2009 the average replacement value of technical means amounted to 979.4 thous. PLN·farm-1, i.e. - 22.2 thous. PLN·ha-1 AL, and in 2010 it amounted to 1014.8 thous. PLNN·farm-1 - i.e. 22.1 thous. PLN·ha-1 AL. The aver-age depreciation amounted to 37.16 thous. PLN·farm-1, i.e. 840 PLN·ha-1AL in 2009, and 38.75 thous. PLN·farm-1, i.e. 845 PLN·ha-1 AL in 2010. There were analyzed statistical correlations between the unit value of machines and their depreciation, and both increasing surface of arable land (A) and increasing value of direct surplus (B). The above correlations show that with increas-ing arable area or with increasing value of direct surplus, the unit replacement value (PLN·ha-1) replacement of machines is decreasing and the unit value of the annual depreciation (PLN·ha-1 AL) is decreasing, too. This correlation is more marked in the variant A (increasing arable land) than in option B (increasing value of direct surplus). The average working life of machines was 26.4 years in 2009, and 26.2 years in 2010, but the minimum working life was 22.5 years, and the maximum working life amounted to 29.8 years.
8
Content available remote Modelling of network schedule including priority of selected technical resources
EN
The paper presents a method of network planning CPM – Critical Path Method. The author compares models of optimal solutions to design deadlines for individual works, taking various leading technical resources such as is labor and a tower crane into account.
PL
W artykule przedstawiono metodę planowania sieciowego CPM – Metodę ścieżki krytycznej. Autorka ma na celu porównanie modeli optymalnych rozwiązań zaprojektowania terminów wykonania poszczególnych prac przy uwzględnieniu różnych wiodących środków technicznych czyli robocizny i żurawia wieżowego.
PL
Artykuł podejmuje próbę zwrócenia uwagi na problemy, jakie mogą być udziałem osób starszych, jako użytkowników oraz obsługujących środki techniczne. Jako odpowiedź na te problemy wymienia także oraz charakteryzuje obszary badawcze, które powinny być przedmiotem zainteresowania naukowców związanych z dyscypliną inżynieria produkcji, zajmujących się tematyką zarządzania produkcją/usługami oraz eksploatacją środków technicznych.
EN
The article is an attempt to present comments on problems, which may be experienced by older persons as users and maintainers of technical means. An response to these problems are detailed and described research areas, which should be a point of the interest of researchers of problems within production engineering discipline, engaging subject matter of production/service and maintenance management.
PL
W pracy określono powiązania pomiędzy wyposażeniem technicznym gospodarstw a wielkością produkcji globalnej odnotowane w badanych obiektach. Produkcja globalna wyrażona była w jednostkach zbożowych. W tym celu przeprowadzono badania w 20 indywidualnych gospodarstwach położonych w województwie świętokrzyskim w powiecie kazimierskim. Badania te miały formę wywiadu kierowanego z rolnikami. Podczas wywiadu narzędziem usprawniającym szybkie gromadzenie danych był specjalnie opracowany kwestionariusz. W pracy badano faktyczny stan wyposażenia gospodarstw w środki techniczne. Zauważono, że zmieniają się relacje asortymentowe maszyn wynikające z potrzeb technologicznych uprawianych roślin. Stąd też badane obiekty podzielono na dwie grupy, zaś głównym kryterium podziału był charakter prowadzonej produkcji. Były to gospodarstwa zbożowe i warzywnicze. Uzyskane wyniki wskazują, że gospodarstwo przeciętnie produkowało 618,1 JZ, z czego gospodarstwa o kierunku warzywniczym dawały produkcję o około 50% wyższą od zbożowych. Porównując wyposażenie gospodarstw w sprzęt techniczny zauważa się, że w gospodarstwach warzywniczych występuje znacznie więcej samochodów dostawczych, agregatów uprawowych oraz siewników punktowych.
EN
The work describes relations between technical equipment of farms and the global production seize reported in the researched facilities. Global production was expressed in grain units. For this purpose the research covered 20 individual farms located in Świętokrzyskie Voivodeship in Kazimierza Poviat. This research was carried out in the form of a survey with farmers. Specially prepared questionnaire was a tool that facilitated fast collection of data. A real condition of technical means equipment in farms was the object of the study. It was noticed that machines range relations resulting from technological means of the cultivated plant are changing. Therefore, the researched facilities were divided into two groups whereas the character of production was the main criterion for division. These were grain and vegetable farms. The obtained data prove that a farm produced at average 618.1 GU while vegetable farms produced approx. 50% more than the grain farms. When comparing the farms in relation to technical equipment one may notice that considerably more delivery trucks, cultivation aggregates and point seeders occur in vegetable farms.
PL
W pracy dokonano analizy wyposażenia w techniczne środki pracy wybranych gospodarstw rodzinnych dla których oceniono zrównoważenie procesu produkcji. Badaniami objęto jedenaście gospodarstw rodzinnych dla których w 2009 roku w ramach projektu rozwojowego NCBiR NR 12 00 43 06/200 sporządzono opisy wyposażenia i działalności. Ocenę zrównoważenia procesu produkcji dokonano za pomocą kryteriów przedstawionych przez Sawę i Kocirę [2010]. Ocenę wyposażenia oparto głównie na wskaźnikach określanych za pomocą wartości odtworzeniowej brutto. Stwierdzono ujemną korelację między liczbą spełnionych kryteriów zrównoważenia a wartością odtworzeniową technicznych środków pracy wyrażoną w PLNźkWh-1. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem powierzchni maleje wartość wskaźnika umaszynowienia, a rośnie wartość uzbrojenia technicznego pracownika. Stwierdzono silną korelację dodatnią między powierzchnią gruntów ornych a reprodukcją substancji organicznej. Najwięcej (5) gospodarstw spełnia trzy z siedmiu kryteriów zrównoważenia. Tylko jedno gospodarstwo spełnia wszystkie kryteria.
EN
Analysis of equipment with technical means of work of the selected family farms, for which the balance of the production process was assessed, was carried out. Eleven family farms were covered by the research. In 2009 descriptions of equipment and activity were carried out for these farms within the development project NCBiR NO 12 00 43 06/200. The assessment of the production process balance was carried out with the criteria presented by Sawa and Kocira [2010]. The assessment of equipment was based mainly on indexes determined with gross reinstatement value. Negative correlation between the number of met balance criteria and reinstatement value of work means expressed in PLNźkWh-1 was determined. It was reported that along with the increase of area the value of machine index decreases and the value of technical equipment of a worker. Strong correlation of additional area of arable lands and reproduction of organic substance was determined. The biggest number (5) of farms meets three of seven criteria of balance. Only one of the farms meets all the criteria.
PL
Dokonano porównania wyposażenia technicznego oraz oceny intensywności wykorzystania potencjalnych zdolności produkcyjnych maszyn rolniczych w gospodarstwach ekologicznych. Zakres pracy obejmował badania wykonane w piętnastu gospodarstwach ekologicznych pięciu powiatów woj. Małopolskiego oraz woj. Świętokrzyskiego. Gospodarstwa podzielono na trzy grupy: grupa I - 3 gospodarstwa o powierzchni do 5 ha, grupa II - 6 gospodarstw o powierzchni od 5 ha do 10 ha, grupa III - 6 gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha. Do oceny wykorzystania zdolności produkcyjnych parku maszynowego w badanych gospodarstwach oszacowano "stopę wykorzystania zdolności produkcyjnych": Uzyskane w trakcie badań wyniki jednoznacznie wskazują, że gospodarstwa grupy I (do 5 ha UR) nie spełniają warunków do zastosowania i wykorzystania sprzętu technicznego ani starej, ani nowej generacji. Obliczone wskaźniki intensywności wykorzystania maszyn, poza nielicznymi wyjątkami, są na poziomie minimalnym a czasami wręcz zbliżonym do zera. Wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa następuje zwiększanie wartości tych wskaźników. Niemniej jednak nawet w największych badanych gospodarstwach (powyżej 15 ha UR) nie gwarantują one całkowitej efektywności ekonomicznej stosowania środków technicznych.
EN
A comparison of technical equipment and evaluation of intensity of using potential production capacities of agricultural machines in ecological farms was carried out. The scope of work covered research that was carried out in fifteen ecological farms of five poviats of Małopolskie voivodeship and Świętokrzyskie voivodeship. The farms were divided into three groups: group I-3 farms - of surface area up to 5 ha, group II - 6 farms - of surfaced area from 5 ha up to 10 ha, group III - 6 farms - of surface area over 10 ha. "Rate of using production capacities" was determined for evaluation of using production capacities of a machinery park in the researched farms: Results obtained during the research explicitly prove that farms of group I (up to 5 ha of arable land) do not meet the conditions for applying and using technical equipment of old as well as new generation. The rates of intensity machines use, which were calculated, except for rare exceptions, are at the minimum level and sometimes even close to zero. Increase of values of these rates occurs along with the increase of the farm surface area. However, even in the biggest researched farms (above 15 ha of arable land) they do not guarantee a total economic efficiency of using technical means.
EN
The paper presents aggregation module and the author's Interchangeable Refurbishment Method (IRM). The aggregation module is an integral part of expert system that aid the overhaul process preparation. By operation oriented to the abstracts (technical documentation, structure, symptoms and list of damaged or mechanically used elements) reveals possibility of estimation: which elements should be replaced and which should be examined. Next the Interchangeable Refurbishing Method is proposed, in which mechanically used or damaged elements assigned to syndrome are replaced, by what time for further examination and refurbishment is simultaneously gained. Furthermore with provided aggregation, assignment of element a copy is possible and placement of that copy. The Aggregation module by automatically assignment of elements to replacement or further examination, improve stage of initial decision in the author's Technical Mean Recirculation Method (TMRM). The Aggregation is based on data gained form technical documentation, what are: element complexity, mass and joins quantity. Relative cost based on results is determined.
PL
W pracy zaprezentowano syntetyczne wyniki produkcyjno-finansowej działalności wybranych 53 rozwojowych gospodarstw rodzinnych w 2009 r. W gospodarstwach (o powierzchni 8,5-150 ha UR) wykorzystuje się własną produkcję roślinną głównie na pasze dla posiadanych krów i pozostałego bydła lub trzody chlewnej. Poza ogólną charakterystyką badanych obiektów oraz uzyskiwanych przez nie przychodów i dochodów, szczegółowej analizie poddano nakłady materialne i niematerialne, ponoszone w ciągu roku na działalność produkcyjną i usługową. Ze struktury tych nakładów wynika, że największe wartości średnie w całej zbiorowości stanowią wydatki inwestycyjne (28,3%) i zakupy produktów rolniczych (25,8%), a także agrochemikalia (12,85%) i bezpośrednie nośniki energii (11,2%).
EN
Paper presents the synthesis of productive-financial activity results in 2009 for selected 53 developing family farms. Own crops produced on the farms (of the acreage from 8.5 to 150 ha AL) are mostly used as a feed for raised cows and other cattle, or the pigs. Apart from general characteristics of the studied objects and obtained by them incomes, expenditures and profits, the material and immaterial inputs were analysed in details, as born during a year on productive and service activities. From the structure of these inputs it results that the highest average values of total outlays reached the investment expenditures (28.3%) and purchase of agricultural products (25.8%), as well as the agrochemicals (12.85%) and direct energy carriers (11.2%).
PL
W pracy zaprezentowano analizę działalności inwestycyjnej w wybranych 53 rozwojowych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8,5 do 150 ha UR. Oszacowano potrzeby i możliwości inwestycyjne tych gospodarstw, stwierdzając ich zróżnicowanie w poszczególnych grupach obszarowych. W 2009 r. średnie nakłady inwestycyjne, przeliczone na ha UR, były najwyższe w grupach V (3,11 tys.*ha-1 UR) i I (2,18 tys.*ha-1 UR), czyli w gospodarstwach o powierzchni 57-150 ha UR i o powierzchni 8-20 ha UR. Wnioskowano, aby ocenę działalności inwestycyjnej, podobnie jak i całej działalności modernizacyjnej, wybranego gospodarstwa rodzinnego opierać na wynikach kilkuletnich, a nie rocznych.
EN
Paper presented the analysis of investment activity in 53 selected developing family farms, of the acreage from 8.5 to 150 ha AL. Estimated investment needs and possibilities of surveyed farms showed considerable differentiation within particular acreage groups of farms. In 2009 the average investment outlays, as accounted per 1 ha AL, were highest in groups V (3.11 thous. PLN*ha-1 AL) and I (2.18 thous. PLN*ha-1 AL); in other words - in the farms of acre-age 57-150 ha AL, and of acreage 8-20 ha AL. It was also concluded to lean the evaluation of investment activity, as well as the whole modernization activities in chosen family farm, on the several year's results, not on the one-year only.
PL
Celem badań było określenie stopnia zrównoważenia produkcji rolniczej w aspekcie ekonomicznym. Jako mierników zrównoważenia ekonomicznego wykorzystano wydajność pełnosprawnej jednostki siły roboczej oraz wskaźnik produktywności pracy uprzedmiotowionej. Zakresem objęto 12 gospodarstw położonych na terenie powiatu żywieckiego. Wykazano, że w terenach górskich, gdzie wydajność ziemi jest niska, wzrost uzbrojenia technicznego prowadzi do wzrostu wydajności pracy ludzkiej, przy jednocześnie wysokim spadku produktywności pacy uprzedmiotowionej.
EN
The purpose of the work was to determine a degree of agricultural production balancing in an economical aspect. Efficiency of a fully fit unit of labour force and the index of objectified work efficiency were used as economical balancing meters. The study covered 12 farms located on the territory of the żywiecki powiat. It was proved that in the highlands where the land productivity is low, the increase of technical infrastructure leads to the increase of human labour efficiency at the large decrease of the objectified work efficiency.
PL
Opracowanie zawiera analizę warunków użytkowania maszyn rolniczych będących na wyposażeniu indywidualnych gospodarstw rolniczych w wybranych gminach polski południowej (gminy: Czernichów, Dębica, Gdów, Milówka). Analizę użytkowania maszyn prowadzono w aspekcie zachodzących procesów ich zużycia eksploatacyjnego oraz podejmowanych w tym zakresie przez rolników, środkach i zabiegach przeciwdziałających zużyciu maszyn.
EN
The study contains an analysis of agricultural machinery usage conditions for machines operated by individual farms in selected boroughs in Southern Poland (boroughs: Czernichów, Dębica, Gdów, Milówka). Machinery use analysis was carried out in the aspect of their wear and tear processes and preventive measures and treatments taken in this regard by farmers.
PL
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 40 gospodarstwach małopolskich. Badania dotyczyły wpływu informacji na zakup przez rolników technicznych środków produkcji. Obiekty pogrupowane zostały wg. powierzchni użytków rolnych oraz rejonu badań - co odpowiadało kierunkowi produkcji.
EN
The work presents the results of a research carried out in 40 farms located in Małopolskie Voivodship. The scope of the research covered the impact of information on the purchase of engineering means of production by farmers. The facilites were grouped according to arable land area and research - region - which corresponded with the production trend.
PL
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 70-ciu gospodarstwach rolniczych położonych na terenie Małopolski. Badania dotyczyły wpływu informacji na zarządzanie parkiem maszynowym. Analizie poddane zostały sposoby zdobywania informacji związanych z zakupem i naprawą maszyn rolniczych. Wyniki badań posłużyć mogą do doskonalenia systemu informacji w rolnictwie.
EN
The work presents results of a research carried out in 70 farms located in Małopolska Region. Completed studies concerned the impact of information on machine stock management. The analysis covered methods used to acquire information related to the purchase and repair of farm machines. Research results may help to improve information system in agriculture.
PL
W pracy przedstawiono opracowywany w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie system doradztwa wspomagający wybór urządzeń do zadawania pasz dla bydła. Program umożliwia dobór maszyn i urządzeń do zadawania pasz w oborach w zależności od zadanych wartości: mocy posiadanego w gospodarstwie ciągnika, wysokości obory, szerokości korytarza paszowego i wielkości stada. Dla podanych wartości system pokazuje wszystkie możliwe do zastosowania warianty rozwiązań. Działanie programu zostało sprawdzone na danych z przykładowego gospodarstwa.
EN
The paper presents a consulting system developed at the University of Life Sciences in Lublin, which supports selection of equipment used to give feed to cattle. The application allows to choose machines and equipment used to give feeds in barns depending on preset parameters: horsepower of a tractor used in a farm, barn height, feed alleyway width, and herd size. The system shows all available solution variants for specified parameters. The application work has been verified for data obtained from a sample farm.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.