Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środki smarne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Trends in the Process of Greening Lubricants
PL
W tym artykule scharakteryzowali autorzy główne działania zmniejszające oddziaływania środków smarowych na środowisko. Najpierw omówione zostały nowe rozwiązania w obszarze olejów silnikowych zmniejszające emisję szkodliwych substancji w spalinach (tzw. oleje „Low SAPS”). Następnie scharakteryzowano działania związane z poprawą biodegradowalności olejów smarowych, stosowanych w urządzeniach w rezerwatach przyrody, ale również we wszystkich tzw. otwartych układach smarowania. Kolejny problem dotyczył nietoksyczności (i innych cech pochodnych) środków smarowych, które w procesach produkcyjnych mogą mieć incydentalny kontakt z wrażliwym medium technologicznym (w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym). Ostatnie omówione zagadnienie związane jest z kompatybilnością olejów sprężarkowych z czynnikami chłodniczymi w związku z ogólnoświatowym programem wymiany tzw. freonów na substancje bardziej przyjazne środowisku (obecnie głównie mniej wpływające na ocieplenie klimatu).
EN
In this article, the authors have characterized the main activities that reduce the impact of lubricants on the environment. To begin with, new solutions in the area of engine oils that reduce the emission of harmful substances in exhaust gases (“Low SAPS” oils) were discussed. Next, the activities concerning the improvement of biodegradability of lubricating oils used in devices in Nature Reserves, as well as in all of the “open lubrication systems” were characterized. Another problem was related to the non-toxicity (and other derivative features) of lubricants that may have incidental contact with a sensitive technological medium in production processes (in the food, pharmaceutical, and cosmetics industries). The last issue that was discussed concerns the compatibility of compressor oils with refrigerants in connection with the global exchange program of Freon for more environmentally friendly substances (currently, mainly affecting global warming to a lesser extent).
EN
The article presents a proposal to use a simple and transparent method in aiding the decision making on the selection of lubricants for refrigeration compressors on the basis of various tribological tests. Tribological studies included full lubrication and poor lubrication conditions for both the lubricants themselves and the oil/ refrigerant mixtures. The Bellinger method was chosen as a method to support the selection of lubricants. The decision making aiding process on the selection of lubricants for various mechanisms of mixing lubricating oil with a refrigerant was presented. A mixture of polyester oils with the R452A refrigerant was chosen for the mixing mechanism by simultaneous intermolecular diffusion and natural mass convection. However, for the mixing mechanism only by intermolecular diffusion, a mixture of mineral oils with the R600a was selected. Simulations were carried out of several decision-making situations depending on the approach of the decisionmaker, i.e. economic, qualitative, or sustainable. In each of the options, weightings were subjectively assigned to individual criteria, trying to reflect the approach of decision-maker.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania prostej i przejrzystej metody wspomagania decyzji doboru środków smarnych do sprężarek chłodniczych na podstawie zróżnicowanych badań tribologicznych. Badania tribologiczne obejmowały smarowanie pełne oraz skąpe warunki smarowania zarówno dla samych środków smarnych, jak i dla mieszanin olej/czynnik chłodniczy. Jako metodę wspomagania decyzji doboru środków smarnych wybrano metodę Bellingera. Zaprezentowano proces wspomagania decyzji doboru środków smarnych dla różnych mechanizmów mieszania się oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym. Dla mechanizmu mieszania poprzez jednoczesną dyfuzję międzycząsteczkową oraz naturalną konwekcję masową wybrano mieszaninę olejów poliestrowych z czynnikiem chłodniczym R452A, natomiast dla mechanizmu mieszania jedynie poprzez dyfuzję międzycząsteczkową wybrano mieszaninę olejów mineralnych z czynnikiem chłodniczym R600a. Przeprowadzono symulacje kilku sytuacji decyzyjnych zależnych od nastawienia decydenta: ekonomiczny, jakościowy i zrównoważony. W każdym z wariantów subiektywnie przypisano wagi poszczególnym kryteriom, starając się odzwierciedlić nastawienie decydenta.
3
Content available remote Układy centralnego smarowania - klasyfikacja, podział i zastosowanie
PL
Nie od dziś znane są korzyści płynące z prawidłowego smarowania łożysk i innych par ciernych mających powszechne zastosowanie w maszynach przemysłowych. Proces ten bywa jednak często bagatelizowany, co wpływa na ostateczny czas bezawaryjnej eksploatacji tych obiektów.
4
Content available remote Czystość środka smarnego w układach centralnych
PL
Zapewnienie odpowiedniego smarowania jest warunkiem koniecznym do prawidłowej i bezawaryjnej pracy maszyn stosowanych w przemyśle. Żywotność maszyn jest bowiem uzależniona od ograniczania i skutecznego niwelowania skutków tarcia mającego bezpośredni wpływ na pojawianie się awarii, a co za tym idzie - długotrwałych i bardzo często wyjątkowo kosztownych przestojów w produkcji. Problemem może być także dostępność części zamiennych, która znacząco może wydłużyć czas naprawy.
5
Content available remote Otrzymywanie syntetycznych cząstek MoS2 za pomocą metody mokrej
PL
Przedstawiono pełną procedurę otrzymywania syntetycznych nanocząstek disiarczku molibdenu za pomocą metody mokrej. W tym celu zastosowano roztwory heptamolibdenianu amonu, siarczku amonu oraz kwasu cytrynowego jako katalizatora reakcji. Proces prowadzono w sposób ciągły, stosując reaktory zderzeniowe. Podano metodę separacji MoS₂ z mieszaniny poreakcyjnej oraz jego krystalizacji. Przeprowadzono również badania nad potencjalnymi zastosowaniami uzyskanego produktu.
EN
(NH₄)₆Mo7O₂₄, (NH₄)₂S and citric acid solns. were introduced into the impinging jet reactor with coaxial and tangential type inlets to obtain MoS₂ nanoparticles. The resulting ppt. was washed with water, dried at 50oC for 24 h and calcined in a furnace under Ar for 1 h. The particle size distribution was detd. by using a laser diffraction particle size analyzer. Sepd. particles smaller than 300 nm were dispersed in engine oil and their effect on rheol. and tribol. properties was examd.
PL
W pracy przedstawiono zasady bezpieczeństwa pożarowego i ochrony zdrowia, a także środowiska podczas stosowania środków smarnych, które są zazwyczaj materiałami organicznie palnymi. Środki smarne są często używane w górnictwie, co jest związane z ciągłym rozwojem i automatyzacją. Zagrożenie pożarowe podczas ich stosowania jest jednym z podstawowych zagrożeń występujących podczas pracy pod ziemią.
EN
The paper presents the principles of fire safety, environmental protection and occupational health when using lubricants, which are usually organically inflammable. Lubricants are often used in mining, which is related to constant development and automation. Fire hazard associated with the their use is one of the fundamental risks of working underground.
PL
Już po raz trzynasty Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. miało okazję gościć naukowców, producentów i użytkowników środków smarnych na konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle”, która odbyła się w kwietniu br. w Wiśle.
8
Content available remote Przelotowe układy centralnego smarowania maszyn i urządzeń
PL
Umiejętne i skuteczne smarowanie maszyn jest bardzo ważne z punktu widzenia rentowności współczesnego przemysłu. Wiąże się to przede wszystkim z przedłużeniem okresów eksploatacji smarowanych urządzeń, ze zmniejszeniem przerw w produkcji oraz z obniżaniem kosztów wytwarzania. Głównym warunkiem skutecznego smarowania jest przede wszystkim jego automatyzacja. Racjonalne dozowanie środków smarnych w zakresie ilości, czasu i częstotliwości smarowania skutkuje tym, że w porównaniu ze smarowaniem tradycyjnym znacznie mniej tych środków przedostaje się do środowiska naturalnego. W artykule dokonano przeglądu zautomatyzowanych systemów smarowniczych stosowanych obecnie w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem układów przelotowych, a także omówiono podstawy projektowania tego typu układów.
9
Content available remote Czym smarować łożyska toczne – przegląd i porównanie smarów
PL
Łożyska toczne są jednymi z najczęściej stosowanych elementów eksploatacyjnych maszyn przemysłowych. Zapewnienie odpowiedniej kombinacji łożyska tocznego oraz środka smarnego stanowi kluczowy aspekt związany z niezawodnością większości węzłów tocznych. Warto zaznaczyć, że artykuł ma za zadanie dokonać przeglądu istniejących rozwiązań dotyczących smarów.
10
Content available remote Centralne układy smarowania w wybranych środkach transportu
PL
Proces zużywania się współpracujących elementów będzie przebiegał poprawnie w przypadku regularnego dostarczania środka smarnego do węzła tarcia. W przeszłości elementem w systemie dostarczającym środek smarny do węzłów tarcia środka transportu był człowiek. Jednak czynnik ludzki okazał się najbardziej zawodnym elementem tego prozaicznego systemu smarowania. Człowiek nie zawsze pamiętał, aby przesmarować węzeł tarcia, nie mówiąc już o podaniu odpowiedniej dawki środka smarnego. Aby ujednolicić proces zużywania w węzłach tarcia, człowiek został zastąpiony układem centralnego smarowania.
PL
Przedstawiono jeden ze sposobów modyfikacji oleju roślinnego. Modyfikowano olej abisyński w procesie utleniania tlenem pod ciśnieniem. Zbadano wpływ temperatury, dodatku katalizatora i rozpuszczalnika na przebieg procesu oraz właściwości uzyskanego produktu. W celu obniżenia temperatury reakcji zastosowano N-hydroksyftalimid, który jest katalizatorem reakcji wolnorodnikowych. Zastosowanie jako rozpuszczalnika ditlenku węgla w warunkach nadkrytycznych miało na celu rozcieńczenie układu i w wyniku tego oczekiwano otrzymania produktu o jednorodnych i powtarzalnych właściwościach. W celu oceny aplikacyjnej otrzymanego produktu określono jego podstawowe właściwości fizyczno-chemiczne.
EN
Two com. vegetable oils were modified by O₂ oxidn. in supercrit. CO₂ solvent at 80-120°C under pressure 150 bar in presence of N‑hydroxyphthalimide as a free-radical catalyst. Use of the CO₂ solvent resulted in decreasing viscosity, peroxide value and acid no. of the oils.
12
PL
Smary na bazie oleju roślinnego wydają się być atrakcyjną alternatywą dla konwencjonalnych smarów opartych na ropie naftowej oraz na olejach mineralnych lub syntetycznych. Nadal jednak nie zdominowały rynku ze względu na niektóre parametry trybologiczne, które nie są odpowiednie do wszystkich zastosowań. Wyzwania w tej dziedzinie mają na celu poprawę właściwości olejów roślinnych bez pogorszenia ich parametrów środowiskowych. Modyfikacja chemiczna olejów roślinnych rozwiązuje problemy strukturalne związane z tymi olejami, co z kolei przekłada się na zwiększoną ich stabilność termiczną i trwałość oksydacyjną. Również dodatek olejów syntetycznych lub mineralnych znacznie poprawia właściwości smarne takich produktów. Określono wpływ modyfikacji chemicznej oraz składu wybranych olejów roślinnych na zmianę ich biodegradowalności.
EN
Two common vegetable oils were modified by oxidn. according to J. Iłowska et al. (2018) and studied for biodegrdn. in a mixt. with lubricating oils (1.7:1 or 1.5:1 by vol.). The vegetable oils were totally biodegradable also after addn. of limited amt. of mineral oil (40%).
13
EN
The analysis of the properties of vegetable oils used in tribology as lubricants is presented. Oil-based lubricants, which get into the natural environment during exploitation, have a destructive effect on living organisms. Petroleum products, depending on the biodegradation environment, have a low biochemical degradability of 15 to 35%. Vegetable oils show significantly better biodegradability, namely from 80 to even 100%, therefore according to the sustainable development policy they are the most frequently mentioned equivalents for oil bases. Depending on the geographical region, availability and production costs of oilseeds, vegetable oils such as rapeseed, charlock, soy or algae oil are used to produce lubricants. Rapeseed and sunflower oil is mainly used in Europe, while in Asian and American countries, soybean oil is dominant. Vegetable oils are a mixture of triglycerides that determine the properties of fats. As lubricants, vegetable oils are used, as well as oils with modified structure, e.g. by chemical modification or from genetically modified crops. Physico-chemical properties such as viscosity, density or acid number have influence on lubricating properties. The literature analysis shows that both vegetable oils and lubricating compositions can be used as lubricants. Vegetable oils are much more environmentally friendly, nevertheless, due to their chemical structure, this kind of oils oxidizes faster, which badly affects their durability.
PL
Przedstawiono analizę właściwości olejów roślinnych stosowanych w tribologii jako środki smarne. Środki smarne pochodzenia naftowego, które podczas eksploatacji przedostają się do środowiska przyrodniczego, wpływają destrukcyjne na organizmy żywe. Produkty naftowe w zależności od środowiska biodegradacji wykazują niską zdolność biochemicznego rozkładu od 15 do 35%. Oleje roślinne wykazują znacznie lepszą biodegradowalność od 80 do nawet 100%, dlatego zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju stanowią najczęściej wymieniane odpowiedniki dla baz naftowych. Do produkcji środków smarnych w zależności od regionu geograficznego, dostępności oraz kosztów produkcji roślin oleistych używane są oleje roślinne m.in.: rzepakowy, gorczycowy, sojowy czy olej z alg. W Europie stosuje się głównie olej rzepakowy i słonecznikowy, natomiast w krajach azjatyckich i amerykańskich dominuje olej sojowy. Oleje roślinne to mieszanina trójglicerydów, które decydują o właściwościach tłuszczów. Jako środki smarne używane są oleje roślinne, a także oleje o zmodyfikowanej strukturze, np. przez modyfikację chemiczną lub pochodzące z upraw na drodze modyfikacji genetycznej. Na właściwości smarne mają wpływ takie cechy fizykochemiczne jak lepkość, gęstość czy liczba kwasowa. Z analizy literatury wynika, że zarówno oleje roślinne, jak i ich kompozycje smarne mogą być wykorzystywane jako środki smarne. Oleje roślinne są znacznie bardziej proekologiczne, jednak ze względu na strukturę chemiczną szybciej ulegają utlenianiu, co niekorzystnie wpływa na ich trwałość.
PL
Artykuł przedstawia analizę skuteczności działania nowoczesnych środków smarnych w inhibitowanych płuczkach wiertniczych opartą na zachodzących zmianach wartości współczynnika tarcia przy zadawanej różnej koncentracji danego środka. W toku realizacji badań sprawdzono działanie czterech środków smarnych. Dodawane były one w koncentracji 0,5%, 1,0% oraz 1,5% do dwóch rodzajów płuczek wiertniczych: polimerowo-potasowej oraz glikolowo-potasowej. Badania skuteczności działania prowadzono poprzez pomiar współczynnika tarcia za pomocą aparatu Grace M2200 HPHT. Współczynnik tarcia określany był dla kontaktów stal–stal, stal–piaskowiec. Ponadto określono wpływ badanych środków na podstawowe parametry oraz właściwości inhibitacyjne płuczek wiertniczych.
EN
The article presents an analysis of modern lubricity additives effectiveness in inhibited drilling fluids, based on the coefficient of friction value changes. Four lubricity additives were tested throughout the studies. They were added at concentrations of 0.5%, 1.0% and 1.5% for the two types of drilling fluids: polymer-potassium and glycol-potassium muds. The studies were conducted based on the measurement of the coefficient of friction using a Grace M2200 HPHT drilling simulator. The coefficient of friction was determined on steel-steel contact and steel-sandstone contact. In addition, the impact of the examined agents on the rheological parameters and inhibitive properties of drilling muds was determined.
PL
Rozwój przemysłu metali lekkich wymusza prowadzenie prac nad doskonaleniem technik przetwórstwa aluminium i jego stopów. Jednym z podstawowych procesów dedykowanych do wytwarzania drutów, prętów i rur aluminiowych jest proces ciągnienia. W praktyce przemysłowej do procesu ciągnienia stopów aluminium, realizowanego metodą konwencjonalną, powszechnie stosowane są głównie różnego typu oleje o wysokiej gęstości często przekraczającej 150 CSt zapewniające obniżenie współczynnika tarcia, a tym samym redukcję parametrów siłowych procesu ciągnienia. Stosowanie olejów zapewniają prawidłową separację powierzchni narzędzia i wyrobu ciągnionego, jednakże przyczynia się do zanieczyszczenia powierzchni wytwarzanych wyrobów. W związku z powyższym w ramach niniejszej pracy przeprowadzono szereg badań koncentrujących się wokół możliwości zastosowania emulsji w procesie ciągnienia aluminium w gat. EN AW-1370.
EN
The development of light metal industry forces carrying out work on the improvement of techniques for the processing of aluminum and its alloys. One of the basic processes dedicated to the production of wires, rods and tubes of aluminum is cold drawing process. In commercial practice, for cold drawing of aluminum alloyscarried out with the use of conventional method, various types of oils are commonly used with high density that often exceeds 150 CSt. With a decrease of friction coefficient, force parameters of drawing process are also reduced. Use oflubricants provide proper surface separation of tool and drawn product, but it also results in a creation of surface impurities. Accordingly, within this work, several studies were focused on the possibilities to use emulsion as lubricant in the cold drawing process of EN AW-1370 grade aluminum.
PL
Branża chłodnicza przechodzi transformację. Obowiązujące prawo ogranicza stosowanie czynników chłodniczych o wysokim potencjale niszczenia warstwy ozonowej (ODP) lub przyczyniających się do powstawania efektu cieplarnianego (GWP). W konsekwencji firmy coraz częściej korzystają z naturalnych czynników chłodniczych - takich jak amoniak, CO2 i węglowodory - w celu ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko.
17
Content available remote Środki smarne do zadań specjalnych. Przemysł spożywczy i farmaceutyczny
PL
Środki smarne stosowane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oprócz normalnych funkcji właściwych wszystkim innym olejom i smarom muszą spełniać rygory sanitarne, tak aby zapewniać bezpieczeństwo żywności i leków.
18
PL
Tarcie i powstająca w jego wyniku temperatura to śmiertelni wrogowie maszyn i urządzeń mechanicznych związanych z ruchem, takich jak np. silniki napędzające urządzenia przemysłowe. Pracownicy służb utrzymania ruchu wiedzą doskonale, że utrzymanie ich w odpowiednim stanie jest jednym z podstawowych czynników zapewniających bezawaryjną pracę zakładu produkcyjnego.
19
Content available remote Klasyfikacja przemysłowych środków smarnych
PL
Niniejszy artykuł przedstawia klasyfikację środków smarnych stosowanych w przemyśle. Autorka zamieściła w nim opisy klasyfikacji oraz podziały grup olejów na poszczególne kategorie.
20
Content available remote Diagnozowanie maszyn na podstawie analiz środków smarnych
PL
Wiele zakładów przemysłowych bagatelizuje zagadnienia dotyczące prawidłowego smarowania. Zaniedbania w zakresie smarowania przekładają się na problemy eksploatacyjne, częste awarie, a co za tym idzie – wysokie koszty działań służb utrzymania ruchu. Autor niniejszego artykułu omówi związane z tym problemy i podpowie co można zrobić, by ich uniknąć.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.