Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środki ochrony roślin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Miód, uznawany powszechnie za produkt o właściwościach prozdrowotnych, może zawierać w sobie pozostałości stosowanych w uprawach biocydów. Wykorzystując metody chromatograficzne oceniono w miodzie pochodzącym z uli ulokowanych w okresie kwitnienia w sadzie jabłoniowym pozostałości substancji aktywnych środków ochrony roślin: cyprodynilu, kaptanu, fluopyramu, krezoksymu metylu, lambda-cyhalotryny, pentiopiradu oraz trifloksystrobiny, a także dokonano oceny formalno-prawnej tego produktu. W badanych próbkach wykryto obecność 5 z 7 oznaczanych substancji aktywnych, przy czym w przypadku kaptanu przekroczony został Najwyższy Dopuszczalny Poziom pozostałości (NDP), co dyskwalifikuje miód jako produkt nadający się do sprzedaży. Stężenie żadnej z badanych pozostałości nie przekroczyło wartości 0,003%akceptowalnego dziennego pobrania (ADI). Analiza poziomu bezpiecznego spożycia wskazuje, że aby zawarte w badanym miodzie substancje aktywne mogły stanowić zagrożenie dla dorosłego człowieka, należałoby spożyć go jednorazowo w ilości co najmniej 61,2 kg.
EN
Honey, commonly considered as a product with pro-health properties, may contain remnants of biocydes used in cultivation. Using the chromotographic methods the remnents of active substances of plant protection product have been ewaluated in the honey coming from beehives located in the apple orchard durning blossoming: cyprodinil, captain, fluopyram, methyl kresoxim, lambdacyhalothrin, penthiopyrad and trifloxistrobin as well a formal and legal evaluation of the product has been carried out. In the examined samples the presence of 5 out of 7 marked active substances has been discovered, wherein in the case of captain the highest fermissible level was exceeded which disqualifies honey as a product eligible for sale. The concentration of none of the examined remnents has not exceede 0,003% of the accepted daily intake (ADI). The analysis of the level of safe consumption shows that if the active substances in the examined honey were create threat for an adult, one would have to eat in one go at least 61,2 kg.
PL
Spośród pestycydów stosowanych w gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego najwięcej zużywano herbicydów, znacznie mniej fungicydów, a najmniej insektycydów. Stwierdzono, że występuje ścisła zależność między powierzchnią użytków rolnych i strukturą zasiewów a ilością stosowanej substancji czynnej. Wykazano także wysoką dodatnią korelację między ilością substancji czynnej stosowanej w gospodarstwach a plonem wybranych ziemiopłodów oraz między kosztem wykonania zabiegów a wartością uzyskanego plonu.
EN
Eighty Polish farms divided according to the size of the agricultural area were evaluated for the relationship between the surface of arable land and the structure of the crop and the amt. of the plant protection agents used in 2014-2016. The yield of selected crops increased with increasing the amt. of active substances used on farms.
PL
Przedstawiono wpływ fizykochemicznych właściwości substancji aktywnych środków ochrony roślin, w tym przede wszystkim struktury cząsteczki, jej rozpuszczalności i lotności oraz trwałości i mobilności w środowisku, na los i zachowanie w środowisku tych substancji oraz ich właściwości ekotoksykologiczne.
EN
A review, with 12 refs., of mol. structures, soly. in water, volatilization potential and persistence and mobility in the environment of active substances of plant protection products.
PL
Badano efektywność mezotrionu stosowanego w obniżonej dawce w zależności od zmiany pH cieczy opryskowej oraz dodatku adiuwantów zmniejszających napięcie powierzchniowe cieczy. Jako adiuwanty wykorzystano zmodyfikowany 84-proc. polialkilenotlenek heptametyloheksanu, 90-proc. etoksylowany alkohol izodecylowy oraz 95-proc. metylowany ester oleju rzepakowego. Dodatek kwasu cytrynowego, kwasu octowego, wody amoniakalnej oraz fosforanu potasu modyfikował odczyn cieczy roboczej. Doświadczenie przeprowadzono w warunkach szklarniowych. Jako roślinę testową wykorzystano chwastnicę jednostronną Echinochloa crus-galli L. Pomiarom poddano napięcie powierzchniowe i kąt przylegania kropel cieczy opryskowej. Najlepszą skuteczność działania obserwowano w przypadku kombinacji, w których wykorzystano 95-proc. metylowany ester oleju rzepakowego. Zmiana pH roztworu znacząco wpłynęła na poprawę efektywności działania herbicydu.
EN
Modified heptamethylhexane polyalkyleneoxide, ethoxylated isodecyl alc. and methylated rape oil ester were added as adjuvants to the halved dose of the com. herbicide and then used as a spray liq. to control Echinochloa crus-galli L. under greenhouse conditions. Addnl., citric acid, AcOH as well as aq. NH3 and K3PO4 solns. were added to the liqs. to modify their pH value to 4 or 9, resp. For comparison, the spray liqs. contg. only the studied herbicide in the full dose (150 g/ha) or in reduced dose (75 g/ha) were also tested. Measurements of surface tension and adhesion angle of the spray liq. droplets were detd. for each chem. compn. of the liq. Addnl., a visual evaluation of the herbicide action was carried out 21 days after application of the spray. The highest control efficiency of Echinochloa crusgalli plant was achieved for the liq. with the adjuvant. The pH value of the spray liquid tested had major impact on its effectiveness.
PL
Przedstawiono proces organizacji przestrzeni składowania w magazynach środków ochrony roślin na przykładzie hurtowni tych środków, przygotowującej projekt budowy magazynu dla potrzeb realizowanej działalności handlowej. Jako dane wejściowe do projektowania przyjęto prognozy sprzedaży opracowane na podstawie danych historycznych oraz ograniczenia dotyczące dopuszczalnych gabarytów powierzchni składowania wynikających z rozmiarów posiadanej działki. Zgodnie założeniami projektowymi, zdefiniowanymi przez właściciela hurtowni, pestycydy składowane będą w opakowaniach zbiorczych (makrojednostkach) na paletach przemysłowych o wymiarach 1200 × 800 mm. Ze względu na wymagane warunki składowania nie dopuszcza się piętrzenia paletowych jednostek ładunkowych. W ramach zrealizowanych prac badawczych opracowano projekt organizacji przestrzeni składowania wykorzystując metody stałych i wolnych miejsc składowania.
EN
A case-study of designing the pesticide storage space. The sale forecast constituted the input data of the study. A storage plan with the dynamic and fixed storage space allocation was developed.
PL
Określono substancje organiczne powstające podczas termicznego rozkładu i spalania wybranych środków ochrony roślin z grupy fungicydów. Do wytwarzania produktów rozkładu preparatów zastosowano piec rurowy. Próbki emitowanych gazów i dymów pobierano, stosując technikę mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i analizowano z wykorzystaniem chromatografu gazowego ze spektrometrem mas. Głównymi substancjami powstającymi podczas tych procesów były: 4-chlorostyren, naftalen, 1-chloronaftalen, acenaftylen i N,N-dimetylodekamid.
EN
Samples of two com. formulation containing spiroxamine (250 g/L), tebuconazole (167 g/L) and triadimenol (43 g/L) as active ingredients were sep. degraded at 350 - 825°C in an O2-poor atm. and at an excess of O2. Quantity and type of toxic substances in post-reaction gases were detd. by using a gas chromatograph coupled to a mass spectrometer. An increase in the degradation temp. resulted in a higher no. of obtained compds. and their larger quantities, although these values were different for each of the tested formulations.
PL
Celem badań była analiza potencjalnych skutków dla środowiska w wyniku stosowania środków ochrony roślin w produkcji kukurydzy na ziarno w uprawie tradycyjnej, uproszczonej i siewie bezpośrednim. Przeprowadzono je w 16 gospodarstwach rolnych w województwie wielkopolskim (Polska) w latach 2015-2017. Obliczono indeks potencjalnej toksyczności środków ochrony roślin, w którym bierze się pod uwagę właściwości fizykochemiczne substancji aktywnych i ile ich zużyto. Najwięcej zabiegów chemicznej ochrony kukurydzy wykonano w siewie bezpośrednim (1,8). Mniejszą liczbę zabiegów odnotowano w systemach uprawy uproszczonej i tradycyjnej (wynosiła odpowiednio 1,5 i 1,2). Intensywność chemicznej ochrony kukurydzy pod względem ilości zużycia substancji aktywnych (s.a.) była największa w siewie bezpośrednim (1,07 kg s.a./ha), następnie w uprawie uproszczonej (1,05 kg s.a./ha), a najmniejsza w uprawie tradycyjnej (0,36 kg s.a./ha). Najbardziej negatywny wpływ na środowisko miało stosowanie środków ochrony roślin w siewie bezpośrednim (–46,8 pkt). Mniej szkodliwa była chemiczna ochrona w uprawie uproszczonej (–39,8 pkt). Z kolei największą wartością indeksu, świadczącą o najmniejszym zużyciu środków o dużej toksyczności, charakteryzowała się ochrona kukurydzy w uprawie tradycyjnej (–14,2 pkt). W każdym z analizowanych systemów w uprawie kukurydzy największym zagrożeniem dla środowiska, wynikającym z zastosowanych środków, było ulatnianie substancji do atmosfery, a następnie wymywanie do wód gruntowych. Mniejsze było ryzyko bioakumulacji substancji w organizmach żywych i zanieczyszczania wód powierzchniowych.
EN
The aim of the study was to analyze the potential environmental effects of plant protection products used in the production of grain maize in traditional tillage, reduced tillage and direct sowing. This was conducted in 16 farms in the Wielkopolska voivodship (Poland), in the years 2015-2017. The potential toxicity index of the impact of plant protection products on the environment was calculated by taking into account the physico-chemical properties of active substances (a.s.) and their quantity used. Chemical crop protection treatment number was highest in direct sowing (1.8 treatments). Smaller number of treatments was noted in reduced and traditional tillage systems (1.5 and 1.2, respectively). The highest intensity of chemical protection of grain maize, in terms of the use of active substances, was in direct sowing (1.07 kg a.s./ha), followed by reduced tillage (1.05 kg a.s./ha), and the lowest in traditional tillage (0.36 kg a.s./ha). The most negative impact on the environment was caused by the use of plant protection products in direct sowing (–46.8 points). The protection of grain maize in reduced tillage was less harmful (–39.8 points). In turn, the highest value of the index, indicating the smallest use of substances with high toxicity, was found in traditional tillage (–14.2 points). In each of the analyzed tillage systems, a major environmental threat resulting from the use of plant protection products in grain maize was the volatilization of substances into the atmosphere, followed by leaching into groundwater. The risks of bioaccumulation and surface water contamination were lower.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia stwarzane przez wybrane środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie zawierające substancje aktywne z grupy pyretroidów (lambda-cyhalotryna, beta-cyflutryna i deltametryna), które wytypowano na podstawie rejestru środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [1, 2]. Wyznaczono parametry wybuchowe stwarzane przez obłoki pyłów wybranych substancji i preparatów oraz zakwalifikowano je do odpowiednich klas wybuchowości [3, 4]. W zakresie zagrożenia pożarowego metodą kalorymetru stożkowego przy poziomym ułożeniu próbki przy obecności palnika pilotowego określono szybkość wydzielania ciepła [5].
EN
The article presents the threats posed by selected plant protection products used in agriculture containing active substances from the pyrethroid group (lambda-cyhalothrin, beta-cyfluthrin and deltamethrin), which were selected on the basis of the register of authorized plant protection products granted marketing authorization by the Ministry of Agriculture and Rural Development [1, 2]. Explosive parameters created by dust clouds of selected substances and preparations were determined and classified in appropriate explosion classes [3, 4]. In terms of flammability danger, values of heat release rate were determined on the basis of calorimetric analysis of specimens exposed in the horizontal orientation to controlled levels of irradiation with an external igniter [5].
9
Content available remote Nowe substancje aktywne insektycydów stosowane w Polsce
PL
Ponad 1/3 substancji aktywnych insektycydów stosowanych obecnie w Polsce (21 z 59) została wprowadzona na rynek w XXI w. Ostatnie lata przyniosły zmniejszenie ich liczby, jak również różnorodności grup chemicznych i mechanizmów działania. Nowo wprowadzone substancje aktywne nie były liczne, ale posiadały 8 nowych mechanizmów działania.
EN
A review with 14 refs.
10
Content available remote Nowe substancje aktywne herbicydów stosowane w Polsce
PL
Ponad 25% substancji aktywnych herbicydów stosowanych obecnie w Polsce (25 z 93) została wprowadzona na rynek w XXI w. Chociaż ostatnie lata przyniosły wzrost liczby grup chemicznych herbicydów dostępnych dla polskich rolników, to liczba substancji aktywnych oraz ich mechanizmów działania zmalała odpowiednio z 98 do 93 i z 22 do 20. W analizowanym okresie na rynek trafiła tylko jedna substancja (kwas pelargonowy) posiadająca nowy mechanizm działania.
EN
A review with 14 refs. Pelargonic acid was the only herbicide with a new mode of action.
12
Content available remote Wpływ formy użytkowej na rozkład i mobilność herbicydu w glebie
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu formy użytkowej herbicydu (granule do sporządzania zawiesiny wodnej i koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą) na stabilność roztworów wodnych oraz szybkość rozkładu i mobilność metrybuzyny w glebie. Badania prowadzono w warunkach kontrolowanych. Herbicyd w koncentracie był bardziej stabilny w rozworze wodnym, natomiast metrybuzyna w nim zawarta wolniej się rozkładała, a zarazem była bardziej mobilna w glebie.
EN
4-Amino-6-tert-butyl-3-methylsulfonyl-1,2,4-triazin-5-one (metribuzin) herbicide was used as water-dispersible granules and as a suspension conc. to study the degrdn. rate and mobility into the soil in aq. solns. under lab. conditions. The suspension conc. was more stable than the dispersible granules but was decomd. faster and was less mobile in the soil.
14
Content available remote Poszukiwanie nowych środków ochrony roślin
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki współpracy Instytutu Przemysłu Organicznego z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej w zakresie nowych środków ochrony roślin. Dokonano przeglądu zsyntezowanych i zbadanych pod kątem aktywności biologicznej nowych związków chemicznych.
EN
A review, with 35 refs., of various new pesticides synthesized and tested.
PL
Ocena ryzyka środowiskowego jest procesem skomplikowanym i wieloetapowym. Szacowanie narażenia organizmów odgrywa tu bardzo ważną rolę i jest nieodłączną częścią tej procedury. Proces oceny ryzyka składa się z etapów: identyfikacji zagrożenia, charakterystyki zagrożenia i oceny narażenia. Końcowa faza oceny ryzyka opiera się na porównaniu informacji dotyczących narażenia i zagrożenia. Ponadto następuje ilościowa ocena prawdopodobieństwa wystąpienia szkodliwych efektów, a w razie konieczności także ustalenie zakresu zarządzania ryzykiem. Przedstawiono możliwości ograniczenia potencjalnych zagrożeń wynikających ze stosowania środków ochrony roślin poprzez podjęcie działań prewencyjnych, wykorzystanie możliwości związanych z praktyką rolniczą i wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, wreszcie zastosowanie tzw. stref buforowych.
EN
A review, with 27 refs., of methods for hazard identification and characterization and exposure assessment as well as for decreasing the potential hazards by good agricultural practice, use of special equipment and buffer zones.
PL
Przeprowadzono badania nad efektywnością działania wybranych alkaloidów i terpenoidów na ślimaka Arion vulgaris Moquin Tandon. W warunkach laboratoryjnych wykonano testy bez wyboru na krążkach liści rzepaku, które traktowano związkami w trzech stężeniach i eksponowano na żerowanie ślimaka. Porównano ilość skonsumowanego pokarmu, wyznaczono współczynniki aktywności działania zastosowanych związków oraz określono ich wpływ na żywotność i aktywność żerowania ślimaków. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono potencjalną przydatność badanych naturalnych związków chemicznych, jako środków ochrony roślin.
EN
Aq. solns. of the some alkaloids and terpenoids (concns. 0.2%, 0.7% and 1.2%) were used to protect rape leafs against the Arion vulgaris Moquin Tandon slugs. The highest effectiveness in reducing the damage for all concns. was achieved for sparteine and thymol. Mortality of slugs after 48 hrs. of ingestion of the treated leaves with 1.2% thymol soln. was 66.7% whereas the treatment with sparteine solns. (0.7 and 1.2%) resulted in 66.7% and 83.3% of mortality, resp.
17
Content available remote 30 Lat badań nad związkami semiochemicznymi w Instytucie Przemysłu Organicznego
PL
Semiozwiązki to najczęściej naturalne związki chemiczne będące nośnikami informacji między osobnikami jednego gatunku (feromony) lub różnych gatunków (np. kairomony) roślin i zwierząt. Odgrywają one szczególnie istotną rolę w świecie owadów, silnie sterując ich formami zachowań, zarówno w przypadku poszczególnych osobników, jak i całych społeczności, decydując chociażby o tak podstawowych czynnościach jak odżywianie lub rozmnażanie. Właściwości te stały się bezpośrednią przyczyną wykorzystania związków semiochemicznych w zwalczaniu szkodliwych owadów. Techniki zwalczania agrofagów z wykorzystaniem związków semiochemicznych, a w szczególności feromonów, stanowią obecnie najnowocześniejszą, wysoce selektywną i bezpieczną dla człowieka i jego środowiska naturalnego grupę metod ochrony dla wielu gatunków roślin na całym świecie.
EN
A review, with 41 refs., of methods for synthesis of attractants used for controlling the insect pests in crop storage, sanitary hygiene and agricultural, horticultural and forest cultures.
EN
Only products containing substances listed in the Regulations (EC) No 889/2008 and 354/2014 are permitted in the protection of organic crops from pests. Despite the common list of active substances and schemes of qualifying products for use in organic farming, availability of measures to protect organic farming in the Member States varies widely. Obtaining information concerning the list of plant protection products qualified for use in organic farming was possible only for 12 Member States. Among the countries, the biggest number of insecticides to protect organic crops has been approved in Italy, Germany and France. The lowest number has been noted in Slovakia and Poland. Italy has the broadest protection capacity for each group of organic farming: agricultural, vegetable, fruit and ornamental. Active substances most frequently registered in the products approved for use in organic farming are: microorganisms, natural pyrethrins, rapeseed and paraffin oils. Differences in the availability of ways to protect organic farming in the Member States hinder equal competition in the common market.
PL
Do ochrony upraw ekologicznych przed szkodnikami dopuszczone są tylko środki zawierające substancje wymienione w Rozporządzeniach Komisji (WE) nr 889/2008 oraz 354/2014. Mimo wspólnej listy substancji aktywnych systemy kwalifikowania preparatów do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz dostępność środków do ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich są bardzo zróżnicowane. Uzyskanie informacji dotyczących listy środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym było możliwe tylko dla 12 państw członkowskich. Wśród tych państw najwięcej insektycydów do ochrony ekologicznych dopuszczonych jest we Włoszech, Niemczech oraz Francji. Najmniej na Słowacji oraz w Polsce. Włochy posiadają także najszersze możliwości ochrony dla każdej grupy upraw ekologicznych: rolniczych warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych. Substancje aktywne najczęściej rejestrowane w środkach dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym to mikroorganizmy, naturalne pyretryny, olej rzepakowy i parafinowy. Różnice w dostępności możliwości ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich utrudniają równorzędną konkurencję na wspólnym rynku.
EN
Only products containing substances listed in the Regulations (EC) No 889/2008 and 354/2014 are permitted in the protection of organic crops. Despite the common list of active substances and schemes of qualifying products for use in organic farming, availability of measures to protect organic farming in the Member States varies widely. Obtaining information concerning the list of plant protection products qualified for use in organic farming was possible only for 12 Member States. Among the countries, the biggest number of fungicides to protect organic crops has been approved in Italy, France and Czech Republic. The lowest number has been noted in Sweden and United Kingdom. Italy has the broadest protection capacity for each group of organic farming: agricultural, vegetable, fruit and ornamental. Active substances most frequently registered in the products approved for use in organic farming are copper compounds, sulphur and microorganisms. Differences in the availability of ways to protect organic farming in the European Union Member States hinder equal competition in the common market.
PL
Do ochrony upraw ekologicznych dopuszczone są tylko środki zawierające substancje wymienione w Rozporządzeniach Komisji (WE) nr 889/2008 oraz 354/2014. Mimo wspólnej listy substancji aktywnych systemy kwalifikowania preparatów do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz dostępność środków do ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich są bardzo zróżnicowane. Uzyskanie informacji dotyczących listy środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym było możliwe tylko dla 12 państw członkowskich. Wśród tych państw najwięcej fungicydów do ochrony upraw ekologicznych dopuszczonych jest we Włoszech, Francji oraz w Czechach. Najmniej w Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Włochy posiadają także najszersze możliwości ochrony dla każdej grupy upraw ekologicznych: rolniczych, warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych. Substancje aktywne najczęściej rejestrowane w środkach dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym to związki miedzi, siarka i mikroorganizmy. Różnice w dostępności możliwości ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich utrudniają równorzędną konkurencję na wspólnym rynku.
PL
Zatrucie pszczół przez środki ochrony roślin stanowi poważny problem nie tylko dla pszczelarzy podczas hodowli tych owadów, ale również dla rolników ze względu na rolę pszczół w procesie zapylania roślin.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.